A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Genesis 2:1
Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto.

Kolose 1:16
Ngokuba zadalelwa kuye zonke izinto, ezisemazulwini nezisemhlabeni, ezinokubonwa nezingenakubonwa, nokuba ziitrone,nokuba zibubukhosi, nokuba zizilawuli, nokuba ngamagunya; zonke izinto zidalwe nguye, zidalelwe yena.

Yobhi 38:1-7
[1] Waza uYehova wamphendula uYobhi, esemoyeni ovuthuzayo,wathi,[2] Ngubani na lo usitha icebo Ngokuthetha okungenakwazi?[3] Khawuwabhinqise njengomfo amanqe akho, Ndikubuze, undazise.[4] Ubuphi na wena ukuseka kwam ihlabathi? Xela, ukuba uyazi,uyaqonda.[5] Ngubani na omise imilinganiso yalo, ukuba uyazi? Ngubani na ololulele ulutya lokulinganisa?[6] Zifakwe ntwenini na izikhondo zeentsika zalo? Ngubani na owabeka ilitye lalo lembombo,[7] Ekumemeleleni kunye kwamakhwezi okusa, Beduma bonke oonyana bakaThixo?

Luka 20:35-36
[35] ke bona abo kuthiwe bafanele ukufika kwelo phakade,nakukuvuka kwabafileyo, abazeki, abendiswa;[36] kuba abasenakubuya bafe; kuba bengangezithunywa zezulu;kanjalo bangoonyana bakaThixo, bengabovuko njalo.

Isityhilelo 4:8
Zaye zone izinto eziphilileyo ezo, iyileyo naleyo,zinamaphiko ngamathandathu ngeenxa zonke, nangaphakathi zizele ngamehlo; zingaphumli imini nobusuku, zisithi: Ingcwele,ingcwele, ingcwele INkosi uThixo uSomandla, Leyo yayikho,ikhoyo, izayo.

Mateyu 22:30
Kuba eluvukweni abazeki, abendiswa; banjengazo izithunywa zikaThixo emazulwini.

2 Samuweli 14:17
Wathi ke umkhonzazana wakho, Ilizwi lenkosi yam ukumkani malibe lelokuphumza; ngokuba njengoko sinjalo isithunywa sikaThixo, injalo inkosi yam ukumkani, ukuva okulungileyo nokubi; uYehova uThixo wakho makabe nawe.

Luka 15:10
Ngokukwanjalo ndithi kuni, kubakho uvuyo emehlweni ezithunywa zikaThixo ngomoni eba mnye oguqukayo.

Isityhilelo 14:6
Ndabona esinye isithunywa sezulu, siphaphazela esazulwini samazulu, sineendaba ezilungileyo ezingunaphakade, ukuba sizishumayele kwabo bemiyo phezu komhlaba, nakwiintlanga zonke,nezizwe, neelwimi, nabantu;

Yobhi 4:15-18
[15] Kwathi phe umoya ebusweni bam, Yaba namanwele inyama yam.[16] Wema, andayinakana imbonakalo yawo; Kwakho isimilo esithile phambi kwamehlo am; Ndeva izwi elisebezayo, lisithi,[17] Umntu ulilungisa na ngaphezu koThixo? Uhlambululekile na umfo ngaphezu koMenzi wakhe?[18] Yabona, akakholwa ngabakhonzi bakhe, Nezithunywa zakhe uthi zingabaphosisi;

Isaya 14:12-14
[12] Utheni na ukuwa emazulwini, Khwezi, nyana wesifingo!ukunqunyulwa uwe emhlabeni, mngquli weentlanga![13] Wena ke wathi entliziyweni yakho, Ndiyakunyukela emazulwini, ndiyinyuse itrone yam ibe ngaphezu kweenkwenkwezi zikaThixo; ndihlale entabeni yentlanganiso, engontsini yasentla.[14] Ndiya kunyuka ngaphezu kweziganga zamafu, ndizifanise nOsenyangweni;

Yuda 1:6
Kananjalo izithunywa zezulu, ezo zazingalugcinanga ulawulo lwazo, zesuka zalishiya ikhaya lazo, izigcinele umgwebo womhla omkhulu ngemixokelelwane engunaphakade, phantsi kwesithokothoko.

1 Petros 3:21-22
[21] Olusisindisayo ngawo nathi ngoku ubhaptizo ngokomfuziselo;olungekuko ukulahla ubunyhukunyhuku benyama; olukukubuzisa kuThixo kwesazela esilungileyo, ngokuvuka kukaYesu Kristu;[22] osekunene kukaThixo, eye emazulwini, kwakubon’ ukuba kuthotyelwe phantsi kwakhe izithunywa zezulu, noomagunya,namandla.

1 Petros 1:12
Abatyhilelwayo ukuba abazilungiseleli bona ngokwabo;bazilungiselela thina ke, izinto enizityelweyo ngoku ngabo banishumayezayo iindaba ezilungileyo ngoMoya oyiNgcwele,owathunywa evela emazulwini; izinto ke ezo ezizinqwenelayo izithunywa zezulu ukuqondela kuzo.

Hebhere 12:22
Ale přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění

Isityhilelo 5:11-12
[11] I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců,[12] a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“

Umhobe 78:25-49
[25] Lidé jedli chléb vznešených. Seslal jim potravy do sytosti.[26] Nechal na nebi vát východnímu větru, svou mocí přivedl i vítr jižní.[27] Seslal na ně masa jako prachu a okřídleného ptactva jako mořského písku.[28] Nechal je padat do jejich tábora, kolem jejich příbytků.[29] Jedli až do přesycení; dal jim, po čem toužili.[30] Ještě si svou touhu nezošklivili, ještě měli potravu v ústech,[31] když na ně dolehl Boží hněv. Pobil jejich vypasené, izraelské mládence srazil.[32] Přes toto vše stále hřešili a nevěřili jeho divům.[33] Skončil jejich dny v marnosti a jejich léta v děsu. [34] Když je hubil, hledali ho. Ano, navraceli se a usilovně hledali Boha[35] a rozpomínali se, že Bůh je jejich skála, že Bůh Nejvyšší je jejich vykupitel,[36] ale klamali ho svými ústy, svým jazykem mu lhali,[37] jejich srdce nebylo pevně při něm, nebyli věrni jeho smlouvě.[38] On se však slitovával, zprošťoval je nepravosti a nezničil je. Mnohdy odvracel svůj hněv a nedal zcela procitnout své zlobě.[39] Pamatoval, že jsou tělo, závan, který pomine a nevrátí se.[40] Kolikrát se mu v pustině vzepřeli, trápili ho v pusté krajině.[41] Stále znovu pokoušeli Boha, zraňovali Svatého Izraele. [42] Nepamatovali na jeho moc, na den, kdy je vykoupil z moci protivníka,[43] když učinil v Egyptě svá znamení a své divy na sóanském poli.[44] Jejich řeky proměnil v krev, a tak ze svých toků nemohli pít.[45] Seslal na ně mouchy, aby je kousaly, a žáby, aby je ničily.[46] Jejich úrodu dal kobylkám chasíl, jejich výtěžek kobylkám arbe.[47] Jejich révu zničil krupobitím a jejich sykomory mrazem.[48] Jejich dobytek vydal v plen krupobití a jejich stáda moru.[49] Seslal na ně svůj planoucí hněv, zuřivost, rozhořčení a soužení – komando zlých andělů.

Umhobe 91:11
neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Umhobe 103:20
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušní jeho slova!

Mateyu 4:6-11
[6] a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘“[7] Ježíš mu řekl: „Je také napsáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“[8] Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.[9] A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“[10] Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“[11] A tehdy ho Ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu.

Mateyu 16:27
Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

Mateyu 18:10
„Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.

Mateyu 24:31-35
[31] A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.“[32] „Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko.[33] Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi.[34] Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane.[35] Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“

Luka 4:10
vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘

Yohane 20:11-12
[11] Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu[12] a uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo; jednoho u hlavy a druhého u nohou.

Kolose 2:18
Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení

Hebhere 1:14
Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?

Hebhere 2:6-13
[6] Kdosi někde slavnostně dosvědčil: ‚Co je člověk, že na něj pamatuješ, nebo syn člověka, že jej navštěvuješ?[7] Nakrátko jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí jsi ho ověnčil a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou.[8] Všechno jsi poddal pod jeho nohy.‘ Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno.[9] Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. [10] Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany.[11] Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry,[12] když říká: ‚Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘[13] A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘

Hebhere 13:2
Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly.

2 Petros 2:4
Neboť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu.

Czech Preklad Bible 2009
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.