A A A A A

Additional: [Cannibalism]


Yeremiya 19:9
Ndiya kubadlisa inyama yoonyana babo nenyama yeentombi zabo, elowo adle inyama yowabo ekungqingweni nasekucuthweni,eziya kubacutha ngako iintshaba zabo, nabawufunayo umphefumlo wabo.

Hezekile 5:10
Ngako oko ooyise baya kudla oonyana esazulwini sakho,oonyana badle ooyise; ndenze izigwebo, ndiwachithachithe onke amasalela akho emimoyeni yonke.

Leviticus 26:29
nidle inyama yoonyana benu, nidle nenyama yeentombi zenu.

2 Ukumkani 6:28-29
[28] Wathi ukumkani kuyo, Uhlelwe yintoni na? Wathi, Lo mfazi uthe kum, Ndinike unyana wakho, sidle yena namhla, sidle unyana wam ngomso.[29] Sampheka ke unyana wam, samdla; ndathi kuye ngomhla olandelayo, Ethe unyana wakho, simdle; wamzimeza unyana wakhe.

Izimbonono 4:10
Izandla zabafazi abanemfesane zipheke abantwanana babo,Baba kukudla kwabo ekwaphukeni kwentombi yabantu bakowethu.

Izimbonono 2:20
Bona, Yehova, ukhangele, ngubani na lo wenjenje ukumphatha kakubi? Abafazi bangadla isiqhamo somzimba wabo na? Badle abantwana ababathantamisayo na? Angabulawelwa engcweleni yeNkosi na umbingeleli nomprofeti?

Deuteronomy 28:53-57
[53] udle isiqhamo sesizalo sakho, inyama yoonyana bakho neentombi zakho akunikileyo uYehova uThixo wakho,ekungqingweni, nasekuxinweni, olokuxina ngako utshaba lwakho.[54] Indoda esisifebe, ebixhamla ubuncwane kunene phakathi kwakho, yomkhangela ngeliso elibi umzalwana wayo, nomfazi wesifuba sayo, namasalela abantwana bayo abasaseleyo;[55] ngokokuze inganiki namnye kubo into yenyama yabantwana bayo eyidlayo, ngenxa yokuba ingashiyelwanga nto ekungqingweni nasekuxinweni, olokuxina ngako utshaba lwakho emasangweni akho onke.[56] Intokazi eling’awukazi, exhamle ubuncwane phakathi kwakho,ebingalingi ukubeka intende yonyawo lwayo emhlabeni, ngenxa yokuxhamla ubuncwane, nangenxa yokuba iling’awukazi,yoyikhangela ngeliso elibi indoda yesifuba sayo,[57] nonyana wayo, nentombi yayo, ngenxa yomkhaya wayo ophuma phakathi kweenyawo zayo, nangenxa yabantwana bayo ethe yabazala; kuba yobadla ngasese ekuswelekeni kweento zonke,ekungqingweni nasekuxinweni olokuxina ngako utshaba lwakho emasangweni akho.

Genesis 1:26-27
[26] Wathi uThixo, Masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezintlanzini zolwandle,nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizitho zine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni.[27] Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana.

2 Korinte 5:8
somelele ke, sikholisiwe nokukholiswa kanye kukuba kude nekhaya lethu elisemzimbeni, sibekho kwikhaya lethu eliseNkosini.

Luka 16:19-26
[19] Ke bekukho umntu othile osisityebi, obevatha ezibomvu nezelinen ecikizekileyo, esenza imihlali yokuzuka kwakhe imihla yonke.[20] Bekukho ke hlwempu lithile, ligama linguLazaro,elalikhahlelwe esangweni lakhe, lizele zizilonda,[21] linqwenela ukuhluthiswa ngeemvuthuluka eziwa etafileni yesityebi eso; zibe zisithi izinja, zize zikhothe izilonda zalo.[22] Ke kaloku lathi lafa ihlwempu elo, lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sika-Abraham; safa ke nesityebi, sangcwatywa.[23] Size, sikwelabafileyo, siphakamise amehlo aso sisentuthumbeni, simbone uAbraham ekude, ulazaro esesifubeni sakhe.[24] Samemeza sona sathi, Bawo, Abraham, ndenzele inceba,uthume uLazaro, ukuba athi nkxu incam yomnwe wakhe emanzini,aphozise ulwimi lwam; ngokuba ndiyathuthunjelwa kweli langatye.[25] Uthe ke uAbraham, Mntwana wam, khumbula ukuba wena wazifincelela ebomini bakho izinto zakho ezilungileyo, noLazaro ngokukwanjalo izinto ezimbi; ngoku ke yena uyathuthuzelwa, wena ke uyathuthunjelwa.[26] Kananjalo ngaphandle kwale nto yonke, phakathi kwethu nani kuthiwe zinzi umsantsa omkhulu, ukuze aba bathanda ukuphumela,besuka apha besiya kuni, bangabi nako; bathi nabalapho, bangabi nakuwelela kuthi.

Isityhilelo 20:11-15
[11] Ndabona itrone emhlophe enkulu, nalowo uhleli phezu kwayo,owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafunyanelwa ndawo ezo zinto.[12] Ndababona abafileyo, abancinane nabakhulu, bemi phambi koThixo. Zavulwa iincwadi; kwavulwa nenye incwadi, eyeyobomi;bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo,ngokwemisebenzi yabo.[13] Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa nelabafileyo kwabakhupha abafileyo abakhona; bagwetywa elowo ngokwemisebenzi yakhe.[14] Kwaza ukufa nelabafileyo kwaphoswa edikeni lomlilo. Oko kukufa kwesibini.[15] Wathi ongafunyanwanga ebhaliwe encwadini yobomi, waphoswa edikeni lomlilo.

Deuteronomy 28:53
udle isiqhamo sesizalo sakho, inyama yoonyana bakho neentombi zakho akunikileyo uYehova uThixo wakho,ekungqingweni, nasekuxinweni, olokuxina ngako utshaba lwakho.

1 Korinte 14:34-35
[34] Abafazi benu mabathi tu emabandleni; kuba abavunyelwa bona ukuba bathethe. Kuthiwa mabalulame, njengokuba usitsho nomthetho.[35] Ukuba ke banga bangaqonda into, mabayibuze ekhaya kwawabo amadoda; kuba lihlazo kubafazi ukuthetha ebandleni.

Luka 1:37
ngokuba akukho nanye into eya kumnqabela yena uThixo.

Yohane 1:1
Ekuqalekeni ube ekho uLizwi, waye uLizwi ekuye uThixo, waye uLizwi enguThixo.

Deuteronomy 28:57
nonyana wayo, nentombi yayo, ngenxa yomkhaya wayo ophuma phakathi kweenyawo zayo, nangenxa yabantwana bayo ethe yabazala; kuba yobadla ngasese ekuswelekeni kweento zonke,ekungqingweni nasekuxinweni olokuxina ngako utshaba lwakho emasangweni akho.

1 Timoti 2:11-15
[11] Umfazi, ezolile, makafunde ethobele konke.[12] Umfazi ke andimvumeli ukuba afundise, nokuba ayilawule indoda; makazole.[13] Kuba kwabunjwa uAdam kuqala, kwandula ke ukubunjwa uEva.[14] Kanjalo akulukuhlwanga Adam; kulukuhlwe umfazi, waba sekugqitheni.[15] Noko ke wosindiswa ngokuzala, ukuba bathe bema elukholweni,naseluthandweni, nasebungcwaliseni, benesidima.

1 Timoti 5:3-16
[3] Babeke abahlolokazi abangabahlolokazi ngenene.[4] Ke ukuba kukho mhlolokazi uthile unabantwana, nokuba ngabazukulwana, ukuqala mabafunde ukuhlonela elabo ikhaya,bababuyekezele umbuyekezo ooninakhulu; kuba oko kuhle,kwamkelekile emehlweni kaThixo.[5] Ke yena ongumhlolokazi ngenene, eshiywe yedwa, uthembela kuThixo; uhlala ehleli ekukhungeni nasemithandazweni ubusuku nemini.[6] Kodwa yena oxhamla iziyolo ufile, nakuba ngathi udla ubomi.[7] Bathethele ezi zinto, ukuze bangabi nakukhalazeleka.[8] Ukuba ke umntu akabakhathalele abakhe, ngokukodwa abendlu yakhe, ulukhanyele ukholo, unobubi ngaphezu kongakholwayo.[9] Makangabalelwa enanini labahlolokazi umhlolokazi ongaphantsi kweminyaka emashumi mathandathu; owayengumfazi wandoda-nye,[10] engqinelwe ngemisebenzi emihle, ukuba wondle abantwana,ukuba wamkele iindwendwe, ukuba uzihlambile iinyawo zabangcwele, ukuba ubasizile ababandezelweyo, ukuba usukelene nemisebenzi yonke elungileyo.[11] Ke bona abahlolokazi abatsha bamangale; kuba xa bathe badimala nguKristu, bothanda ukwenda;[12] benesigwebo sokuba balutshitshisile ukholo lokuqala.[13] Kunye noko ke bafunda ukungasebenzi nto, bethungelana nezindlu; banganeli kungasebenzi nto kodwa, basuka kananjalo babe ngamapholopholo, bazifake kwizinto zabanye, bathethe izinto ezingafanelekileyo.[14] Ngoko ndinga abahlolokazi abatsha bangenda, bazale, babe ngabanikazi-mizi, bangamniki ochasayo nalinye ithuba lokutshabhisa.[15] Kuba inxenye iseyiphambukele emva koSathana.[16] Ukuba kukho ikholwa, nokuba likholwakazi, elinabahlolokazi,malibasize, lize ibandla lingasindwa, ukuze lona lisize abangabahlolokazi ngenene.

1 Korinte 11:2-16
[2] Ke kaloku ndiyanidumisa, bazalwana, kuba nindikhumbula ngeendawo zonke, nizibambile izithethe, njengoko ndaninikelayo.[3] Kodwa ke ndithanda ukuba nazi, ukuba intloko yomntu wonke oyindoda nguKristu, intloko ke yomfazi yindoda, intloko ke kaKristu nguThixo.[4] Umntu wonke oyindoda, ethandaza, mhlawumbi eprofeta, enento entloko, uya intloko yakhe.[5] Umntu wonke ke ongumfazi, ethandaza, mhlawumbi eprofeta,engenasigqubuthelo entloko, uyayihlaza eyakhe intloko; kuba oko kunto-nye nokuba uchetyiwe.[6] Kuba umfazi, ukuba akagqubuthele, makaselenquthulwa nokunquthulwa. Ke ukuba kulihlazo kumfazi ukuba anquthulwe,mhlawumbi achetywe, makabe nesigqubuthelo.[7] Kuba indoda okunene ayifanele ukuba nesigqubuthelo entloko,ekubeni ingumfanekiselo nozuko lukaThixo; ke yena umfazi luzuko lwendoda.[8] Kuba indoda ayiphume emfazini, ngumfazi ophume endodeni;[9] kuba indoda ayidalwanga ngenxa yomfazi, kwadalwa umfazi ngenxa yendoda.[10] Ngenxa yoko umfazi ufanele ukuba abe nomqondiso wegunya phezu kwentloko, ngenxa yezithunywa zezulu.[11] Kodwa eNkosini apha indoda ayingaphandle komfazi, nomfazi akangaphandle kwendoda;[12] kuba, njengokuba umfazi ephume kwindoda, ngokunjalo nayo indoda ingaye umfazi; konke ke oko kuphume kuThixo.[13] Yahlulani nina ngaphakathi kwenu; kumfanele na umfazi ukuthandaza kuThixo, engagqubuthele?[14] Kananjalo imvelo ngokwayo ayinifundisi na, ukuba indoda okunene ethi ibe neenwele ezinde, kulihlazo oko kuyo?[15] Ke yena umfazi, ukuba uthi abe neenwele ezinde, kuluzuko oko kuye; ngokuba wazinikwa iinwele ezinde endaweni yesigqubuthelo.[16] Ke ukuba ubani ubonakala ethanda ukuphika, thina asinasiko linjalo, kwanawo amabandla kaThixo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.