English
A A A A A

God: [Blessing]

Luqaasa 6:38
***

Maatiyoosa 5:4
Kayyottiyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, Xoossai eta minttettana.

Piliphphisiyuusa 4:19
Qassi ta Xoossai ba bonchcho duretettaa daruwan Kiristtoos Yesuusa baggaara inttena koshshiyaabaa ubbaa intteyyo immana.

Piliphphisiyuusa 4:6-7
[6] Xoossaa intte woossiyo woosa ubban a keehi galatiiddi, inttena koshshiyaabaa ubbau woossiteppe attin, issibaukka hirggoppite.[7] Qassi asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai intte wozanaanne intte qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara naagana.

Yaaqooba 1:17
Lo77o imo ubbainne kumetta woito ubbai saluwaappe yees. Saluwaa poo7uwaa medhdhida Xoossaappe yees; Xoossai ba huuphen dummatennanne woi mirqqidi xumissenna.

Yohaannisa 1:16
Nuuni ubbai a kumetta aaro kehatettaappe anjjuwaa ekkida.

1 Yohaannisa 5:18
Xoossaa na7i ooninne nagara ubba wode oottennaagaa nuuni eroos. Aissi giikko, Xoossaa na7ai a naagees; qassi xalahee halaqaikka a qohanau danddayenna.

2 Qoronttoosa 9:8
Xoossai intteyyo gidiyaabai ubba wode de7anaadaaninne qassi haratuyyookka intte immanau gidiyaabai de7anaadan inttena koshshiya ubbabaa intteyyo immanau danddayees.

Piliphphisiyuusa 4:7
Qassi asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai intte wozanaanne intte qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara naagana.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004