A A A A A

Duw: [Bendith]

Luc 6:38
Rhowch, ac fe roir i chwi; rhoir yn eich cl fesur da, wedi ei wasgu i lawr a'i ysgwyd ynghyd nes gorlifo; oherwydd 'r mesur y rhowch y rhoir i chwi yn l."

Mathew 5:4
Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cnt hwy eu cysuro.

Philipiaid 4:19
A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn l cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu.

Salmau 67:7
Bendithiodd Duw ni; bydded holl gyrrau'r ddaear yn ei ofni.

Numeri 6:24-25
[24] "Bydded i'r ARGLWYDD dy fendithio a'th gadw;[25] bydded i'r ARGLWYDD lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drugarog wrthyt;

Philipiaid 4:6-7
[6] Peidiwch phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd diolchgarwch.[7] A bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

Iago 1:17
Oddi uchod y daw pob rhoi da a phob rhodd berffaith. Disgyn y maent oddi wrth Dad goleuadau'r nef; ac iddo ef ni pherthyn na chyfnewid na chysgod troadau'r rhod.

Jeremeia 17:7-8
[7] Bendigedig yw'r sawl sy'n hyderu yn yr ARGLWYDD, a'r ARGLWYDD yn hyder iddo.[8] Y mae fel pren a blannwyd ar lan dyfroedd, yn gwthio'i wreiddiau i'r afon, heb ofni gwres pan ddaw, a'i ddail yn ir; ar dymor sych ni phrydera, ac ni phaid ffrwytho.

Eseia 41:10
Paid ag ofni, yr wyf fi gyda thi; paid dychryn, myfi yw dy Dduw. Cryfhaf di a'th nerthu, cynhaliaf di llaw dde orchfygol.

Ioan 1:16
O'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras.

Genesis 22:16-17
[16] a dweud, "Tyngais i mi fy hun," medd yr ARGLWYDD, "oherwydd iti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab,[17] bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel sr y nefoedd ac fel y tywod ar lan y mr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu pyrth eu gelynion,

Genesis 27:28-29
[28] Rhodded Duw iti o wlith y nefoedd, o fraster y ddaear, a digon o u375?d a gwin.[29] Bydded i bobloedd dy wasanaethu di, ac i genhedloedd ymgrymu o'th flaen; bydd yn Arglwydd ar dy frodyr, ac ymgrymed meibion dy fam iti. Bydded melltith ar y rhai sy'n dy felltithio, a bendith ar y rhai sy'n dy fendithio."

Salmau 1:1-3
[1] Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr,[2] ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr ARGLWYDD ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.[3] Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau du373?r ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna, fe lwydda.

Salmau 23:1-4
[1] 1 Salm. I Ddafydd.0 Yr ARGLWYDD yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf.[2] Gwna imi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel,[3] ac y mae ef yn fy adfywio. Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.[4] Er imi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a'th wialen a'th ffon yn fy nghysuro.

2 Samuel 22:3-4
[3] fy Nuw yw fy nghraig lle llochesaf, fy nharian, fy amddiffynfa gadarn a'm caer, fy noddfa, a'm hachubwr sy'n fy achub rhag trais.[4] "Gwaeddaf ar yr ARGLWYDD sy'n haeddu mawl, ac fe'm gwaredir rhag fy ngelynion.

1 Ioan 5:18
Yr ydym yn gwybod nad yw'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn dal i bechu, ond y mae'r Un a anwyd o Dduw yn ei gadw, ac nid yw'r Un drwg yn ei gyffwrdd.

Salmau 138:7
Er imi fynd trwy ganol cyfyngder, adfywiaist fi; estynnaist dy law yn erbyn llid fy ngelynion, a gwaredaist fi 'th ddeheulaw.

2 Corinthiaid 9:8
Y mae Duw yn gallu rhoi pob gras i chwi yn helaeth, er mwyn i chwi, ar ben eich digon bob amser ym mhob peth, allu rhoi yn helaeth i bob gwaith da.

Philipiaid 4:7
A bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004