A A A A A

Sins: [Adultery]


1 Corinthiaid 6:18
Ffowch oddi wrth buteindra; pob pechod arall a wna rhywun, beth bynnag ydyw, y tu allan i'r corff y mae, ond y mae'r sawl sydd yn puteinio yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun.

Exodus 20:14
"Na odineba.

Hebreaid 13:4
Bydded priodas mewn parch gan bawb, a'r gwely yn ddihalog; oherwydd bydd Duw yn barnu puteinwyr a godinebwyr.

Iago 4:17
Ac felly, pechod yw i rywun beidio gwneud y daioni y mae'n gwybod y dylai ei wneud.

Jeremeia 13:27
נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם לא תטהרי אחרי מתי עד:

1 Ioan 1:9
ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון:

Luc 16:18
כל איש המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא וכל הלקח את הגרושה מאישה נאף הוא:

Mathew 19:9
ואני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות ולקח לו אחרת נאף הוא והלקח את הגרושה נאף הוא:

Diarhebion 6:32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה:

Rhufeiniaid 7:2-3
[2] כי אשה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה:[3] והנה אם תחיה לאיש אחר בחיי בעלה נאפת יקרא לה אבל אחרי מות בעלה פטורה היא מן התורה ואיננה נאפת בהיותה לאיש אחר:

Marc 10:11-12
[11] ויאמר אליהם המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא עליה:[12] ואשה כי תעזב אישה ולקחה איש אחר נאפת היא:

Mathew 5:27-32
[27] שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תנאף:[28] אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו:[29] ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם:[30] ואם ידך הימנית תכשילך קצץ אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם:[31] ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות:[32] אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא:

1 Corinthiaid 6:9-16
[9] הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר:[10] לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים:[11] וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו:[12] הכל הוא ברשותי אך לא כל דבר יועיל הכל הוא ברשותי אך לא ישעבדני דבר:[13] המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף:[14] והאלהים העיר גם את אדנינו ויעיר גם אתכם בגבורתו:[15] הלא ידעתם כי גופתיכם אברי המשיח הנה הכי אקח את אברי המשיח ואעשה אתם לאברי זונה חלילה:[16] או הלא ידעתם כי הדבק בזונה גוף אחד הוא עמה כי הכתוב אמר והיו שניהם לבשר אחד:

Luc 18:18-20
[18] וישאלהו קצין אחד לאמר רבי הטוב מה לי לעשות ואירש חיי עולמים:[19] ויאמר אליו ישוע מדוע קראת לי טוב אין טוב בלתי אחד האלהים:[20] את המצות אתה יודע לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר כבד את אביך ואת אמך:

1 Thesaloniaid 4:3-5
[3] כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות:[4] וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר:[5] ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים:

Marc 7:20-23
[20] ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם:[21] ]22-12[ כי מתוך לב האדם יצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות וצרות עין וגדוף וזדון וסכלות:[22] ]22-12[:[23] כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות ומטמאות אתו:

Mathew 15:17-20
[17] העוד לא תשכילו כי כל הבא אל הפה יורד אל הכרש וישפך משם למוצאות:[18] אבל היוצא מן הפה יוצא מן הלב והוא מטמא את האדם:[19] כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות נאופים זנונים גנבות עדיות שקר וגדופים:[20] אלה הם המטמאים את האדם אבל אכול בלי נטילת ידים לא יטמא את האדם:

Diarhebion 5:18-23
[18] יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך:[19] אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד:[20] ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה:[21] כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס:[22] עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך:[23] הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה:

Ioan 8:4-11
[4] ויאמרו אליו רבי האשה הזאת נתפשה כשנטמאת בנאופיה:[5] ומשה צונו בתורה לסקל נשים כאלה ואתה מה תאמר:[6] ואך לנסות אתו דברו זאת למצא עליו שטנה ויכף ישוע למטה ויתו באצבעו על הקרקע:[7] ויהי כאשר הוסיפו לשאל אתו וישא את עיניו ויאמר אליהם מי בכם זך בלי פשע הוא ראשונה ידה בה אבן:[8] ויכף שנית למטה ויתו על הקרקע:[9] ויהי כשמעם ויך לבם אתם ויצאו אחד אחד החוצה החל מן הזקנים ועד האחרונים ויותר ישוע לבדו והאשה נצבת בתוך:[10] וישא ישוע את עיניו וירא כי אין איש בלתי האשה לבדה ויאמר אליה אשה איפה שטניך הכי הרשיעך איש:[11] ותאמר לא אדני ויאמר לכן גם אני לא ארשיעך לכי לדרכך ואל תחטאי עוד:

Diarhebion 6:20-35
[20] נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך:[21] קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך:[22] בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך:[23] כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר:[24] לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה:[25] אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה:[26] כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד:[27] היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה:[28] אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה:[29] כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה:[30] לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב:[31] ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן:[32] נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה:[33] נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה:[34] כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם:[35] לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד:

Diarhebion 5:3-22
[3] כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה:[4] ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות:[5] רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו:[6] ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע:[7] ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי:[8] הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה:[9] פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי:[10] פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי:[11] ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך:[12] ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי:[13] ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני:[14] כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה:[15] שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך:[16] יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים:[17] יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך:[18] יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך:[19] אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד:[20] ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה:[21] כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס:[22] עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך:

1 Corinthiaid 7:1-40
[1] ולענים מה שכתבתם אלי הנה טוב לאדם שלא יגע באשה:[2] אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה:[3] האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה:[4] האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו:[5] אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפלה ותשובו ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם:[6] ואני אמר זאת בדרך עצה ולא בדרך מצוה:[7] כי מי יתן והיה כל אדם כמני אך יש לכל איש מתנתו מאת האלהים זה בכה וזה בכה:[8] ואל הפנוים ואל האלמנות אמר אני כי טוב להם אם ישבו ככה כמו גם אני:[9] אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה:[10] והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה:[11] ואם פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל ישלח את אשתו:[12] והנה אל האחרים אמר אנכי ולא האדון כי תהיה לאח אשה אשר איננה מאמנת ורצונה לשבת עמו לא יעזבנה:[13] ואשה כי יהיה לה בעל אשר איננו מאמין ורצונו לשבת עמה לא תעזבנו:[14] כי האיש אשר איננו מאמין מקדש הוא באשה והאשה אשר איננה מאמנת מקדשת היא באיש שאם לא כן יהיו בניכם טמאים אמנם עתה קדושים המה:[15] אבל אם יפרש מי שאיננו מאמין יפרש והאח או האחות אינם משעבדים באלה כי לשלום קראנו האלהים:[16] כי מה תדעי את האשה אם תושיעי את האיש ומה תדע אתה האיש אם תושיע את האשה:[17] רק יתהלך איש איש כפי מה שחלק לו האלהים וכפי מה שקרא אתו האדון וכן מתקן אנכי בכל הקהלות:[18] אם נמול האיש המקרא אל ימשך את ערלתו ואם ערל הוא אל ימול:[19] אין המילה נחשבה ואין הערלה נחשבה כי אם שמירת מצות האלהים:[20] איש איש במשמרתו אשר נקרא בה שם יעמד:[21] אם נקראת בהיותך עבד אל ירע בעיניך אלא אם תשיג ידך לצאת לחפשי בחר בזה:[22] כי הקרוא באדון בהיותו עבד משחרר הוא לאדון וככה גם הקרוא בהיותו חפשי עבד הוא למשיח:[23] במחיר נקניתם אל תהיו עבדי בני אדם:[24] איש איש במשמרת אשר נקרא בה אחי בזאת יעמד לפני האלהים:[25] ועל דבר הבתולות אין לי מצוה מאת האדון רק אודיע את עצתי אחרי אשר חנני האדון להיות נאמן:[26] הנני חשב כי טוב לאדם מפני הצרה הקרובה כי טוב לו להיות כמו שהוא:[27] אם נקשרת באשה אל תבקש להפטר ואם נפטרת אל תבקש אשה:[28] וגם כי תקח אשה אינך חטא והבתולה כי תהיה לאיש איננה חטאת אך יבאום צרות בבשרם והנני חס עליכם:[29] וזאת אני אמר אחי כי השעה דחוקה למען מעתה יהיו הנשואים כאלו אין להם נשים:[30] והבכים כאינם בכים והשמחים כאינם שמחים והקונים כאלו אין קנין בידם:[31] והנהנים מן העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי עבור יעבר תאר העולם הזה:[32] ואני חפצתי שתהיו בלי דאגה מי שאין לו אשה דאג לאשר לאדון איך ייטב בעיני האדון:[33] ומי שיש לו אשה דאג הוא לעניני העולם איך ייטב בעיני האשה:[34] יש הבדל בין אשת איש לבתולה כי האשה אשר לא היתה לאיש דאגת לאשר לאדון ולהיות קדושה גם בגופה גם ברוחה ובעולת בעל דאגת היא לעניני העולם איך תיטב בעיני בעלה:[35] וזאת אני אמר לתועלתכם ולא להשליך עליכם פח כי אם להנהגה טובה ולהיותכם נכונים תמיד לפני האדון באין מנע:[36] וכי יחשב איש למעשה שלא כהגן לבתולתו אם תעבר פרקה ודבר חובה הוא אז יעשה כאשר עם לבבו איננו חוטא ישיאנה:[37] ומי שהוא נכון בלבו ואיננו מכרח ויוכל לעשות כרצונו ויגמר זאת בלבו לשמר את בתולתו טוב עשה:[38] לכן המשיא אתה טוב הוא עשה ואשר איננו משיא עשה טוב ממנו:[39] האשה קשורה לבעלה על פי התורה כל עת שהוא חי וכי מת בעלה אזי מתרת היא להנשא למי שתרצה ובלבד שתהיה באדון:[40] אבל אשריה יותר אם תעמד פנויה זאת דעתי ואחשב גם אני כי רוח אלהים בי:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977