A A A A A

Sins: [Addiction]


1 Corinthiaid 10:13-14
[13] Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Y mae Duw'n ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael ichwi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu; yn wir, gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd, a'ch galluogi i ymgynnal dano.[14] Felly, fy nghyfeillion annwyl, ffowch oddi wrth eilunaddoliaeth.

1 Ioan 2:16
oherwydd y cwbl sydd yn y byd trachwant y cnawd, a thrachwant y llygaid, a balchder mewn medd-iannau nid o'r Tad y mae, ond o'r byd.

1 Corinthiaid 15:33
Peidiwch chymryd eich camarwain: "Y mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da."

Iago 4:7
Felly, ymddarostyngwch i Dduw. Gwrthsafwch y diafol, ac fe ffy oddi wrthych.

1 Corinthiaid 6:12
"Y mae popeth yn gyfreithlon i mi," meddwch; ond nid yw popeth er lles. "Y mae popeth yn gyfreithlon i mi," meddwch; ond ni chaiff dim fy nghaethiwo i.

1 Pedr 5:10
Ond wedi ichwi ddioddef am ychydig, bydd Duw pob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w dragwyddol ogoniant yng Nghrist Iesu, yn eich gwneud yn gymwys, yn gadarn, yn gryf ac yn ddiysgog.

Salmau 50:15
Os gelwi arnaf yn nydd cyfyngder fe'th waredaf, a byddi'n fy anrhydeddu."

Rhufeiniaid 5:3-5
[3] Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddom mai o orthrymder y daw'r gallu i ymddl,[4] ac o'r gallu i ymddl y daw rhuddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith.[5] A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r Ysbryd Gln y mae ef wedi ei roi i ni.

1 Corinthiaid 6:9-11
[9] Oni wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch chymryd eich camarwain; ni chaiff puteinwyr, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na rhai sy'n ymlygru 'u rhyw eu hunain,[10] na lladron, na rhai trachwantus, na meddwon, na difenwyr, na chrib-ddeilwyr, etifeddu teyrnas Dduw.[11] A dyna oedd rhai ohonoch chwi; ond yr ydych wedi'ch golchi, a'ch sancteiddio, a'ch cyfiawnhau trwy enw'r Arglwydd Iesu Grist, a thrwy Ysbryd ein Duw ni.

Titus 2:12
gan ein hyfforddi i ymwrthod ag annuwioldeb a chwantau bydol, a byw'n ddisgybledig a chyfiawn a duwiol yn y byd presennol,

Iago 1:2-3
[2] Fy nghyfeillion, cyfrifwch hi'n llawenydd pur pan syrthiwch i amrywiol brofedigaethau,[3] gan wybod fod y prawf ar eich ffydd yn magu dyfalbarhad.

Hebreaid 4:15-16
[15] Canys nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddef 'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth, yn yr un modd ni, ac eto heb bechod.[16] Felly, gadewch inni nesu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd.

Ioan 3:16-17
[16] Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.[17] Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef.

Philipiaid 4:13
Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i.

Salmau 95:8
Peidiwch chaledu'ch calonnau, fel yn Meriba, fel ar ddiwrnod Massa yn yr anialwch,

Mathew 6:13
a phaid 'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr Un drwg.'

Mathew 26:41
Gwyliwch, a gweddwch na ddewch i gael eich profi. Y mae'r ysbryd yn barod ond y cnawd yn wan."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004