A A A A A

Mysteries: [Aliens]


Colosiaid 1:16
oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu.

Deuteronomium 4:19
Gwylia hefyd na fyddi'n codi dy olwg i'r nefoedd ac edrych ar yr haul, y lleuad neu'r sr, holl lu'r nefoedd, a chael dy ddenu i ymgrymu iddynt a'u haddoli; neilltuodd yr ARGLWYDD dy Dduw y rhain ar gyfer yr holl bobloedd dan y nefoedd.

Deuteronomium 17:3
a'i fod, yn groes i'm gorchymyn, yn gwasanaethu ac yn addoli duwiau estron, prun ai'r haul neu'r lloer neu holl lu'r nef,

Effesiaid 2:19
Felly, nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd-ddinasyddion 'r saint ac aelodau o deulu Duw.

Effesiaid 6:12
Nid meidrolion yr ydym yn yr afael, ond thywys-ogaethau ac awdurdodau, llywod-raethwyr tywyllwch y byd hwn, phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd.

Exodus 12:49
Ond ni chaiff yr un gwryw heb ei enwaedu fwyta ohono. Yr un gyfraith fydd i'r brodor ac i'r dieithryn sy'n byw yn eich plith."

Exodus 22:21
"Paid gwneud cam 'r estron, na'i orthrymu, oherwydd estroniaid fuoch chwi yng ngwlad yr Aifft.

Exodus 23:9
"Paid gorthrymu'r estron, oherwydd fe wyddoch chwi beth yw bod yn estron am mai estroniaid fuoch yng ngwlad yr Aifft.

Eseciel 1:4-7
[4] Wrth imi edrych, gwelais wynt tymhestlog yn dod o'r gogledd, a chwmwl mawr a thn yn tasgu a disgleirdeb o'i amgylch, ac o ganol y tn rywbeth tebyg i belydrau pres.[5] Ac o'i ganol daeth ffurf pedwar creadur, a'u hymddangosiad fel hyn: yr oeddent ar ddull dynol,[6] gyda phedwar wyneb a phedair adain i bob un ohonynt;[7] yr oedd eu coesau yn syth, a gwadnau eu traed fel gwadnau llo, ac yr oeddent yn disgleirio fel efydd gloyw.

Genesis 1:26
Dywedodd Duw, "Gwnawn ddyn ar ein delw, yn l ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y mr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear."

Genesis 2:1
Felly gorffennwyd y nefoedd a'r ddaear a'u holl luoedd.

Hebreaid 11:13
Mewn ffydd y bu farw'r rhai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a addawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell, a chyfaddef mai dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddaear.

Hebreaid 13:2
Peidiwch ag anghofio lletygarwch, oherwydd trwyddo y mae rhai, heb wybod hynny, wedi rhoi llety i angylion.

Eseia 13:5
Dnt o wlad bell, o eithaf y nefoedd offer llid yr ARGLWYDD i ddifa'r holl dir.

Eseia 45:12
Myfi a wnaeth y ddaear, a chreu pobl arni; fy llaw i a estynnodd y nefoedd, a threfnu ei holl lu.

Eseia 60:8
"Pwy yw'r rhain sy'n ehedeg fel cwmwl, ac fel colomennod i'w nythle?

Lefiticus 24:22
Yr un fydd y rheol ar gyfer estron a brodor. Myfi yw'r ARGLWYDD eich Duw.'"

Nehemeia 9:6
Ti yn unig wyt ARGLWYDD. Ti a wnaeth y nefoedd, nef y nefoedd a'i holl luoedd, y ddaear a'r cwbl sydd arni, y moroedd a'r hyn oll sydd ynddynt; ti sy'n rhoi bwyd iddynt i gyd, ac i ti yr ymgryma llu'r nefoedd.

Salmau 97:6
Y mae'r nefoedd yn cyhoeddi ei gyfiawnder, a'r holl bobloedd yn gweld ei ogoniant.

1 Pedr 2:11
Gyfeillion annwyl, rwy'n deisyf arnoch, fel alltudion a dieithriaid, i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid.

Actau'r Apostolion 19:35
Ond tawelodd clerc y ddinas y dyrfa, a dweud, "Bobl Effesus, pwy sydd heb wybod fod dinas yr Effesiaid yn geidwad teml Artemis fawr, a'r maen a syrthiodd o'r nef?

Datguddiad Ioan 12:12
Am hynny, gorfoleddwch, chwi'r nefoedd, a chwi sy'n preswylio ynddynt! Gwae chwi'r ddaear a'r mr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lid, o wybod mai byr yw'r amser sydd ganddo!"

Datguddiad Ioan 13:1
{cf2 (12:18) (}Ac yna safodd ar dywod y mr.{cf2 )} A gwelais fwystfil yn codi o'r mr, a chanddo ddeg corn a saith ben, ac ar ei gyrn ddeg diadem, ac ar bob un o'i bennau enw cableddus.

Amos 9:2-3
[2] Pe baent yn cloddio hyd at Sheol, fe dynnai fy llaw hwy oddi yno; pe baent yn dringo i'r nefoedd, fe'u dygwn i lawr oddi yno.[3] Pe baent yn ymguddio ar ben Carmel, fe chwiliwn amdanynt, a'u cymryd oddi yno; pe baent yn cuddio o'm golwg yng ngwaelod y mr, byddwn yn gorchymyn i'r ddraig eu brathu yno.

Lefiticus 19:33-34
[33] "'Pan fydd estron yn byw gyda thi yn dy wlad, nid wyt i'w gam-drin.[34] Y mae'r estron sy'n byw gyda thi i'w ystyried gennyt fel brodor o'ch plith; yr wyt i'w garu fel ti dy hun, oherwydd estroniaid fuoch chwi yng ngwlad yr Aifft. Myfi yw'r ARGLWYDD eich Duw.

Datguddiad Ioan 9:7-11
[7] Yn yr olwg arnynt yr oedd y locustiaid yn debyg i geffylau wedi eu paratoi i ryfel. Ar eu pennau yr oedd megis coronau euraid, ac yr oedd eu hwynebau fel wynebau dynol,[8] a gwallt ganddynt fel gwallt merched, a'u dannedd fel dannedd llewod.[9] Ac yr oedd eu dwyfron fel dwyfronneg o haearn, a su373?n eu hadenydd fel su373?n llawer o gerbydau rhyfel, a'u ceffylau yn carlamu i'r frwydr.[10] Yr oedd ganddynt gynffonnau tebyg i ysgorpionau, a cholynnau, ac yn eu cynffonnau yr oedd eu gallu i niweidio pobl am bum mis.[11] Yn frenin arnynt yr oedd angel y dyfnder; ei enw mewn Hebraeg yw Abadon, ac yn yr iaith Roeg gelwir ef Apolyon.

Genesis 6:1-22
[1] Dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y ddaear, a ganwyd merched iddynt;[2] yna gwelodd meibion Duw fod y merched yn hardd, a chymerasant wragedd o'u plith yn l eu dewis.[3] A dywedodd yr ARGLWYDD, "Ni fydd fy ysbryd yn aros am byth mewn meidrolyn, oherwydd cnawd yw; ond cant ac ugain o flynyddoedd fydd hyd ei oes."[4] Y Neffilim oedd ar y ddaear yr amser hwnnw, ac wedi hynny hefyd, pan oedd meibion Duw yn cyfathrachu 'r merched, a hwythau'n geni plant iddynt. Dyma'r cedyrn gynt, gwu375?r enwog.[5] Pan welodd yr ARGLWYDD fod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl ogwydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg,[6] bu edifar gan yr ARGLWYDD iddo wneud dyn ar y ddaear, a gofidiodd yn fawr.[7] Yna dywedodd yr ARGLWYDD, "Dileaf oddi ar wyneb y ddaear y bobl a greais, ie, dyn ac anifail, ymlusgiaid ac adar yr awyr, oherwydd y mae'n edifar gennyf imi eu gwneud."[8] Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr ARGLWYDD.[9] Dyma genedlaethau Noa. Gu373?r cyfiawn oedd Noa, perffaith yn ei oes; a rhodiodd Noa gyda Duw.[10] Yr oedd Noa'n dad i dri o feibion: Sem, Cham a Jaffeth.[11] Aeth y ddaear yn llygredig gerbron Duw, ac yn llawn trais.[12] A gwelodd Duw fod y ddaear yn llygredig, am fod bywyd pob peth byw ar y ddaear wedi ei lygru.[13] Yna dywedodd Duw wrth Noa, "Yr wyf wedi penderfynu difodi pob cnawd, oherwydd llanwyd y ddaear thrais ganddynt; yr wyf am eu difetha o'r ddaear.[14] Gwna i ti arch o bren goffer; gwna gelloedd ynddi a rho drwch o byg arni, oddi mewn ac oddi allan.[15] Dyma'i chynllun: hyd yr arch, tri chan cufydd; ei lled, hanner can cufydd; ei huchder, deg cufydd ar hugain.[16] Gwna do hefyd i'r arch, a gorffen ei grib gufydd yn uwch; gosod ddrws yr arch yn ei hochr, a gwna hi'n dri llawr, yr isaf, y canol a'r uchaf.[17] Edrych, yr wyf ar fin dwyn dyfroedd y dilyw ar y ddaear, i ddifetha pob cnawd dan y nef ag anadl einioes ynddo; bydd popeth ar y ddaear yn trengi.[18] Ond sefydlaf fy nghyfamod thi; fe ei di i'r arch, ti a'th feibion a'th wraig, a gwragedd dy feibion gyda thi.[19] Yr wyt i fynd dau o bob math o'r holl greaduriaid byw i mewn i'r arch i'w cadw'n fyw gyda thi, sef gwryw a benyw.[20] Daw atat ddau o bob math o'r adar yn l eu rhywogaeth, o'r anifeiliaid yn l eu rhywogaeth, ac o holl ymlusgiaid y tir yn l eu rhywogaeth, i'w cadw'n fyw.[21] Cymer hefyd o bob bwyd sy'n cael ei fwyta, a chasgla ef ynghyd; bydd yn ymborth i ti ac iddynt hwythau."[22] Felly y gwnaeth Noa; gwnaeth bopeth fel y gorchmynnodd Duw iddo.

Eseciel 1:1-28
[1] Ar y pumed dydd o'r pedwerydd mis yn y ddegfed flwyddyn ar hugain, a minnau ymysg y caethgludion wrth afon Chebar, agorwyd y nefoedd a chefais weledigaethau o Dduw.[2] Ar y pumed dydd o'r mis ym mhumed flwyddyn caethgludiad y Brenin Jehoiachin,[3] daeth gair yr ARGLWYDD at yr offeiriad Eseciel fab Busi yn Caldea, wrth afon Chebar; ac yno daeth llaw yr ARGLWYDD arno.[4] Wrth imi edrych, gwelais wynt tymhestlog yn dod o'r gogledd, a chwmwl mawr a thn yn tasgu a disgleirdeb o'i amgylch, ac o ganol y tn rywbeth tebyg i belydrau pres.[5] Ac o'i ganol daeth ffurf pedwar creadur, a'u hymddangosiad fel hyn: yr oeddent ar ddull dynol,[6] gyda phedwar wyneb a phedair adain i bob un ohonynt;[7] yr oedd eu coesau yn syth, a gwadnau eu traed fel gwadnau llo, ac yr oeddent yn disgleirio fel efydd gloyw.[8] Yr oedd ganddynt ddwylo dynol o dan bob un o'u pedair adain; yr oedd gan y pedwar wynebau ac adenydd,[9] ac yr oedd eu hadenydd yn cyffwrdd 'i gilydd. Nid oeddent yn troi o'u llwybr wrth gerdded, ond fe i pob un yn syth yn ei flaen.[10] Yr oedd ffurf eu hwynebau fel hyn: yr oedd gan y pedwar ohonynt wyneb dynol, yna wyneb llew ar yr ochr dde, ac wyneb ych ar yr ochr chwith, ac wyneb eryr.[11] Yr oedd eu hadenydd wedi eu lledu uwchben, gyda dwy i bob creadur yn cyffwrdd rhai'r agosaf ato, a dwy yn cuddio ei gorff.[12] Yr oedd pob un yn cerdded yn syth yn ei flaen i ble bynnag yr oedd yr ysbryd yn mynd; nid oeddent yn troi o'u llwybr wrth gerdded.[13] Ac ymhlith y creaduriaid yr oedd rhywbeth a edrychai fel marwor tn yn llosgi, neu fel ffaglau yn symud ymysg y creaduriaid; yr oedd y tn yn ddisglair, a mellt yn dod allan o'i ganol.[14] Yr oedd y creaduriaid yn symud yn l ac ymlaen, yn debyg i fflachiad mellten.[15] Fel yr oeddwn yn edrych ar y creaduriaid, gwelais olwynion ar y llawr yn ymyl y creaduriaid, un ar gyfer pob wyneb.[16] Yr oedd ymddangosiad a gwneuthuriad yr olwynion fel hyn: yr oeddent yn debyg i belydrau o eurfaen, gyda'r un dull i bob un o'r pedwar; o ran gwneuthuriad yr oeddent yn edrych fel pe bai olwyn oddi mewn i olwyn,[17] a phan oeddent yn symud ymlaen i un o'r pedwar cyfeiriad, nid oeddent yn troi o'u llwybr wrth fynd.[18] Yr oedd ganddynt gylchau, ac fel yr edrychwn arnynt yr oedd eu cylchau y pedwar ohonynt yn llawn o lygaid oddi amgylch.[19] Pan gerddai'r creaduriaid, symudai'r olwynion oedd wrth eu hochr; a phan godai'r creaduriaid oddi ar y ddaear, fe godai'r olwynion hefyd.[20] Ple bynnag yr oedd yr ysbryd yn mynd, yno yr aent hwythau hefyd; ac fe godai'r olwynion i'w canlyn, oherwydd yr oedd ysbryd y creaduriaid yn yr olwynion.[21] Pan symudai'r naill, fe symudai'r llall; pan safai'r naill, fe safai'r llall; pan godai'r creaduriaid oddi ar y ddaear, fe godai'r olwynion i'w canlyn, oherwydd bod ysbryd y creaduriaid yn yr olwynion.[22] Uwchben y creaduriaid yr oedd math ar ffurfafen, yn debyg i belydrau grisial ac yn arswydus; yr oedd wedi ei lledaenu dros eu pennau oddi uchod.[23] O dan y ffurfafen yr oedd adenydd pob un wedi eu lledu nes cyffwrdd rhai'r agosaf ato, ac yr oedd gan bob un ohonynt ddwy i guddio'i gorff.[24] Ac yr oeddwn yn clywed su373?n eu hadenydd wrth iddynt symud, ac yr oedd fel su373?n llawer o ddyfroedd, fel su373?n yr Hollalluog, fel su373?n storm, fel su373?n byddin; pan oeddent yn aros, yr oeddent yn gostwng eu hadenydd.[25] Yr oedd su373?n uwchben y ffurfafen oedd dros eu pennau; pan oeddent yn aros, yr oeddent yn gostwng eu hadenydd.[26] Uwchben y ffurfafen oedd dros eu pennau yr oedd rhywbeth tebyg i faen saffir ar ffurf gorsedd, ac yn uchel i fyny ar yr orsedd ffurf oedd yn edrych yn ddynol.[27] o'r hyn a edrychai fel ei lwynau i fyny, gwelwn ef yn debyg i belydrau o bres, yn debyg i dn wedi ei gau mewn ffwrnais; ac o'r hyn a edrychai fel ei lwynau i lawr, gwelwn ef yn debyg i dn gyda disgleirdeb o'i amgylch.[28] Yr oedd y disgleirdeb o'i amgylch yn debyg i enfys mewn cwmwl ar ddiwrnod glawog; yr oedd yn edrych fel ffurf ar ogoniant yr ARGLWYDD. Wedi imi weld, syrthiais ar fy wyneb, a chlywais lais yn siarad,

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004