A A A A A

Math Signs: [Number 8]


Datguddiad Ioan 13:18
Yma y mae angen doethineb: bydded i'r sawl sydd ganddo ddeall ystyried rhif y bwystfil, oherwydd rhif rhywun dynol ydyw; a'i rif ef yw chwe chant chwe deg a chwech.

Deuteronomium 6:4
Gwrando, O Israel: Y mae'r ARGLWYDD ein Duw yn un ARGLWYDD.

Lefiticus 20:13
Os bydd dyn yn gorwedd gyda dyn fel gyda gwraig, y mae'r ddau wedi gwneud ffieidd-dra; y maent i'w rhoi i farwolaeth, ac y maent yn gyfrifol am eu gwaed eu hunain.

1 Corinthiaid 6:9-11
[9] Oni wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch chymryd eich camarwain; ni chaiff puteinwyr, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na rhai sy'n ymlygru 'u rhyw eu hunain,[10] na lladron, na rhai trachwantus, na meddwon, na difenwyr, na chrib-ddeilwyr, etifeddu teyrnas Dduw.[11] A dyna oedd rhai ohonoch chwi; ond yr ydych wedi'ch golchi, a'ch sancteiddio, a'ch cyfiawnhau trwy enw'r Arglwydd Iesu Grist, a thrwy Ysbryd ein Duw ni.

Datguddiad Ioan 11:2-3
[2] Ond anwybydda gyntedd allanol y deml; paid mesur hwnnw, oherwydd fe'i rhoddwyd i'r Cenhedloedd, ac fe sathrant hwy'r ddinas sanctaidd am ddeufis a deugain.[3] Ac fe roddaf i'm dau dyst gennad i broffwydo mewn gwisg sachliain am y deuddeg cant a thrigain hyn o ddyddiau."

Lefiticus 20:27
"'Y mae unrhyw u373?r neu wraig yn eich plith sy'n ddewin neu'n swynwr i'w roi i farwolaeth; yr ydych i'w llabyddio cherrig, a byddant hwy'n gyfrifol am eu gwaed eu hunain.'"

Deuteronomium 18:10-12
[10] Nid yw neb yn eich mysg i roi ei fab na'i ferch yn aberth trwy dn; nac i arfer dewiniaeth, hudoliaeth, na darogan; nac i gonsurio,[11] arfer swynion, ymwneud ag ysbrydion a bwganod, nac ymofyn 'r meirw.[12] Y mae unrhyw un sy'n ymhl 'r rhain yn ffiaidd gan yr ARGLWYDD; o achos yr arferion ffiaidd hyn y mae'r ARGLWYDD dy Dduw yn eu gyrru hwy allan o'th flaen.

2 Brenhinoedd 21:6
Parodd i'w fab fynd trwy dn, ac arferodd hudoliaeth a swynion, a bu'n ymhl ag ysbrydion a dewiniaid. Yr oedd yn ymroi i wneud yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD, i'w ddigio.

Micha 5:12
Distrywiaf swyngyfaredd o'th afael, ac ni fydd gennyt ddewiniaid.

Eseia 47:12
"Glu375?n wrth dy swynion a'th hudoliaethau aml y buost yn ymflino hwy o'th ieuenctid efallai y cei help ganddynt; efallai y medri godi arswyd drwyddynt.

Actau'r Apostolion 8:11-24
[11] Yr oeddent yn dal sylw arno am ei fod ers cryn amser yn eu synnu 'i ddewiniaeth.[12] Ond wedi iddynt gredu Philip a'i newydd da am deyrnas Dduw ac enw Iesu Grist, dechreuwyd eu bedyddio hwy, yn wu375?r a gwragedd.[13] Credodd Simon ei hun hefyd, ac wedi ei fedyddio yr oedd yn glynu'n ddyfal wrth Philip; wrth weld arwyddion a gweithredoedd nerthol yn cael eu cyflawni, yr oedd yn synnu.[14] Pan glywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn Gair Duw, anfonasant atynt Pedr ac Ioan,[15] ac wedi iddynt hwy ddod i lawr yno, gweddasant drostynt ar iddynt dderbyn yr Ysbryd Gln,[16] oherwydd nid oedd eto wedi disgyn ar neb ohonynt, dim ond eu bod wedi eu bedyddio i enw yr Arglwydd Iesu.[17] Yna rhoes Pedr ac Ioan eu dwylo arnynt, a derbyniasant yr Ysbryd Gln.[18] Pan welodd Simon mai trwy arddodiad dwylo'r apostolion y rhoddid yr Ysbryd, cynigiodd arian iddynt,[19] a dweud, "Rhowch yr awdurdod yma i minnau, fel y bydd i bwy bynnag y rhof fy nwylo arno dderbyn yr Ysbryd Gln."[20] Ond dywedodd Pedr wrtho, "Melltith arnat ti a'th arian, am iti feddwl meddiannu rhodd Duw trwy dalu amdani![21] Nid oes iti ran na chyfran yn hyn o beth, oblegid nid yw dy galon yn uniawn yng ngolwg Duw.[22] Felly edifarha am y drygioni hwn o'r eiddot, ac erfyn ar yr Arglwydd, i weld a faddeuir i ti feddylfryd dy galon,[23] oherwydd 'rwy'n gweld dy fod yn llawn chwerwder ac yn gaeth i ddrygioni."[24] Atebodd Simon, "Gweddwch chwi drosof fi ar yr Arglwydd, fel na ddaw arnaf ddim o'r pethau a ddywedsoch."

Genesis 1:24-31
[24] Yna dywedodd Duw, "Dyged y ddaear greaduriaid byw yn l eu rhywogaeth: anifeiliaid, ymlusgiaid a bwystfilod gwyllt yn l eu rhywogaeth." A bu felly.[25] Gwnaeth Duw y bwystfilod gwyllt yn l eu rhywogaeth, a'r anifeiliaid yn l eu rhywogaeth, a holl ymlusgiaid y tir yn l eu rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda.[26] Dywedodd Duw, "Gwnawn ddyn ar ein delw, yn l ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y mr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear."[27] Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun; ar ddelw Duw y creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy.[28] Bendithiodd Duw hwy a dweud, "Byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch hi; llywodraethwch ar bysgod y mr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear."[29] A dywedodd Duw, "Yr wyf yn rhoi i chwi bob llysieuyn sy'n dwyn had ar wyneb y ddaear, a phob coeden had yn ei ffrwyth; byddant yn fwyd i chwi.[30] Ac i bob bwystfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear, popeth ag anadl einioes ynddo, bydd pob llysieuyn glas yn fwyd." A bu felly.[31] Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore, y chweched dydd.

1 Corinthiaid 6:9
Oni wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch chymryd eich camarwain; ni chaiff puteinwyr, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na rhai sy'n ymlygru 'u rhyw eu hunain,

Ioan 1:8
Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni.

Datguddiad Ioan 4:6-8
[6] O flaen yr orsedd yr oedd mr megis o wydr, tebyg i risial. Ac yng nghanol yr orsedd ac o'i hamgylch yr oedd pedwar creadur byw yn llawn o lygaid o'r tu blaen a'r tu l.[7] Yr oedd y creadur cyntaf yn debyg i lew, a'r ail i lo; yr oedd gan y trydydd wyneb dynol, ac yr oedd y pedwerydd yn debyg i eryr yn hedfan.[8] I'r pedwar creadur byw yr oedd chwe adain yr un, ac yr oeddent yn llawn o lygaid o'u hamgylch ac o'u mewn, a heb orffwys ddydd na nos yr oeddent yn dweud: "Sanct, Sanct, Sanct yw'r Arglwydd Dduw hollalluog, yr hwn oedd a'r hwn sydd a'r hwn sydd i ddod!"

Genesis 3:15
Gosodaf elyniaeth hefyd rhyngot ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau; bydd ef yn ysigo dy ben di, a thithau'n ysigo'i sawdl ef."

Datguddiad Ioan 13:5
Rhoddwyd i'r bwystfil enau i draethu ymffrost a chabledd, a rhoddwyd iddo awdurdod i weithredu am ddeufis a deugain.

Exodus 7:11
Taflodd Aaron ei wialen o flaen Pharo a'i weision, ac fe drodd yn sarff. Yna anfonodd Pharo am y gwu375?r doeth a'r dewiniaid, ac yr oeddent hwythau, swynwyr yr Aifft, hefyd yn medru gwneud hyn trwy eu gallu cyfrin.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004