A A A A A

Life: [Beauty]


1 Pedr 3:3-4
[3] Boed ichwi'n addurn, nid pethau allanol fel plethu gwallt, ymdaclu thlysau aur, ymharddu gwisgoedd,[4] ond cymeriad cl y galon a'i degwch di-dranc, sef ysbryd addfwyn a thawel. Dyna sy'n werthfawr yng ngolwg Duw.

2 Corinthiaid 4:16
Am hynny, nid ydym yn digalonni. Er ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddir ddydd ar l dydd.

Effesiaid 2:10
Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi ei drefnu inni o'r dechrau.

Genesis 1:27
Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun; ar ddelw Duw y creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy.

Eseia 40:8
Y mae'r glaswellt yn crino, a'r blodeuyn yn gwywo; ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth."

Philipiaid 4:8
Bellach, gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a phur, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn haeddu clod, myfyriwch ar y pethau hyn.

Salmau 139:14
Clodforaf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Yr wyt yn fy adnabod mor dda;

Rhufeiniaid 8:6
Yn wir, y mae bod 'n bryd ar y cnawd yn farwolaeth, ond y mae bod 'n bryd ar yr Ysbryd yn fywyd a heddwch.

Caniad Solomon 4:7
Yr wyt i gyd yn brydferth, f'anwylyd; nid oes yr un brycheuyn arnat.

Mathew 6:28-29
[28] A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu.[29] Ond 'rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain.

1 Timotheus 2:9-10
[9] a bod y gwragedd, yr un modd, yn gwisgo dillad gweddus, yn wylaidd a diwair, ac yn eu harddu eu hunain, nid phlethiadau gwallt a thlysau aur a pherlau a gwisgoedd drud,[10] ond gweithredoedd da, fel sy'n gweddu i wragedd sy'n honni bod yn dduwiol.

1 Samuel 16:7
Ond dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, "Paid ag edrych ar ei wedd na'i daldra, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod; oblegid nid yr hyn a wl meidrolyn y mae Duw'n ei weld. Yr hyn sydd yn y golwg a wl meidrolyn, ond y mae'r ARGLWYDD yn gweld beth sydd yn y galon."

Pregethwr 3:11
Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl; eto ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd.

Galatiaid 3:26-27
[26] Oblegid yr ydych bawb, trwy ffydd, yn blant Duw yng Nghrist Iesu.[27] Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano.

Diarhebion 3:15-18
[15] Y mae'n fwy gwerthfawr na gemau, ac nid yw dim a ddymuni yn debyg iddi.[16] Yn ei llaw dde y mae hir oes, a chyfoeth ac anrhydedd yn ei llaw chwith.[17] Ffyrdd hyfryd yw ei ffyrdd, a heddwch sydd ar ei holl lwybrau.[18] Y mae'n bren bywyd i'r neb a gydia ynddi, a dedwydd yw'r rhai sy'n glynu wrthi.

Eseciel 28:17-18
[17] Ymfalchodd dy galon yn dy brydferthwch, a halogaist dy ddoethineb er mwyn d'ogoniant; lluchiais di i'r llawr, a'th adael i'r brenhinoedd edrych arnat.[18] Trwy dy droseddau aml, ac anghyfiawnder dy fasnach, fe halogaist dy gysegrleoedd; felly gwneuthum i dn ddod allan ohonot a'th ysu, a'th wneud yn lludw ar y ddaear yng ngu373?ydd pawb oedd yn edrych.

Iago 1:23
Oherwydd os yw rhywun yn wrandawr y gair, ac nid yn weithredwr, y mae'n debyg i un yn gweld mewn drych yr wyneb a gafodd;

Mathew 23:28
Felly hefyd yn allanol yr ydych chwithau yn ymddangos i bobl yn gyfiawn, ond oddi mewn yr ydych yn llawn rhagrith ac anghyfraith.

Diarhebion 31:30
Y mae tegwch yn twyllo, a phrydferthwch yn darfod, ond y wraig sy'n ofni'r ARGLWYDD, y mae hon i'w chanmol.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004