A A A A A

Church: [Attending Church]


Hebreaid 10:24-25
[24] Gadewch inni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da,[25] heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain, yn l arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly yn gymaint 'ch bod yn gweld y Dydd yn dod yn agos.

Mathew 18:20
Oherwydd lle y mae dau neu dri wedi dod ynghyd yn fy enw i, yr wyf yno yn eu canol."

Colosiaid 3:16
Bydded i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. chalonnau diolchgar canwch i Dduw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol.

Effesiaid 4:11-13
[11] A dyma'i roddion: rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon,[12] i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist.[13] Felly y cyrhaeddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth o Fab Duw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist.

Actau'r Apostolion 2:42
Yr oeddent yn dyfalbarhau yn nysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddau.

Rhufeiniaid 10:17
Felly, o'r hyn a glywir y daw ffydd, a daw'r clywed trwy air Crist.

Mathew 16:18
Ac 'rwyf fi'n dweud wrthyt mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni.

Actau'r Apostolion 9:31-32
[31] Yr oedd yr eglwys yn awr, drwy holl Jwdea a Galilea a Samaria, yn cael heddwch. Yr oedd yn cryfhau, a thrwy rodio yn ofn yr Arglwydd ac yn niddanwch yr Ysbryd Gln yn mynd ar gynnydd.[32] Pan oedd Pedr yn mynd ar daith ac yn galw heibio i bawb, fe ddaeth i lawr at y saint oedd yn trigo yn Lyda.

Mathew 6:33
Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoir y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi.

Iago 1:22
Byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain.

2 Timotheus 4:2
pregetha'r gair; bydd yn barod bob amser, boed yn gyfleus neu'n anghyfleus; argyhoedda; cerydda; calonoga; a hyn ag amynedd diball wrth hyfforddi.

Mathew 28:19-20
[19] Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Gln,[20] a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd amser."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004