A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 Corinthiaid 13:7
Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf.

1 Pedr 5:7
Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.

1 Samuel 16:7
Ond dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, "Paid ag edrych ar ei wedd na'i daldra, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod; oblegid nid yr hyn a wl meidrolyn y mae Duw'n ei weld. Yr hyn sydd yn y golwg a wl meidrolyn, ond y mae'r ARGLWYDD yn gweld beth sydd yn y galon."

2 Corinthiaid 5:7
oherwydd yn l ffydd yr ydym yn rhodio, nid yn l golwg.

2 Corinthiaid 12:9
Ond dywedodd wrthyf, "Digon i ti fy ngras i; mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth." Felly, yn llawen iawn fe ymffrostiaf fwyfwy yn fy ngwendidau, er mwyn i nerth Crist orffwys arnaf.

Hebreaid 13:5
Byddwch yn ddiariangar yn eich dull o fyw; byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Oherwydd y mae ef wedi dweud, "Ni'th adawaf fyth, ac ni chefnaf arnat ddim."

Eseia 6:1
Yn y flwyddyn y bu farw'r Brenin Usseia, gwelais yr ARGLWYDD. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel, ddyrchafedig, a godre'i wisg yn llenwi'r deml.

Eseia 41:10
Paid ag ofni, yr wyf fi gyda thi; paid dychryn, myfi yw dy Dduw. Cryfhaf di a'th nerthu, cynhaliaf di llaw dde orchfygol.

Eseia 57:15
Oherwydd fel hyn y dywed yr uchel a dyrchafedig, sydd 'i drigfan yn nhragwyddoldeb, a'i enw'n Sanctaidd: "Er fy mod yn trigo mewn uchelder sanctaidd, 'rwyf gyda'r cystuddiol ac isel ei ysbryd, i adfywio'r rhai isel eu hysbryd, a bywhau calon y rhai cystuddiol.

Jeremeia 29:11
Oherwydd myfi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer,' medd yr ARGLWYDD, 'bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi ichwi ddyfodol gobeithiol.

Ioan 3:16
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.

Ioan 12:40
"Y mae ef wedi dallu eu llygaid, ac wedi tywyllu eu deall, rhag iddynt weld 'u llygaid, a deall 'u meddwl, a throi'n l, i mi eu hiachu."

Ioan 14:1
"Peidiwch gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Nuw, a chredwch ynof finnau.

Ioan 14:27
Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel y mae'r byd yn rhoi yr wyf fi'n rhoi i chwi. Peidiwch gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni.

Ioan 16:33
Yr wyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i chwi, ynof fi, gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch orthrymder, ond codwch eich calon, yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd."

Luc 24:38
Gofynnodd iddynt, "Pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau?

Marc 11:23
yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag a ddywed wrth y mynydd hwn, 'Coder di a bwrier di i'r mr', heb amau yn ei galon, ond credu y digwydd yr hyn a ddywed, fe'i rhoddir iddo.

Mathew 5:8
Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, oherwydd cnt hwy weld Duw.

Mathew 11:28
Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi.

Diarhebion 3:5
Ymddiried yn llwyr yn yr ARGLWYDD, a phaid dibynnu ar dy ddeall dy hun.

Salmau 34:18
Y mae'r ARGLWYDD yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu'r briwedig o ysbryd.

Salmau 51:17
Aberthau Duw yw ysbryd drylliedig; calon ddrylliedig a churiedig ni ddirmygi, O Dduw.

Salmau 55:22
Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, ac fe'th gynnal di; ni ad i'r cyfiawn gael ei ysgwyd byth.

Salmau 147:3
Y mae'n iachu'r rhai drylliedig o galon, ac yn rhwymo eu doluriau.

Datguddiad Ioan 21:4
Fe sych bob deigryn o'u llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na llefain na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio."

Rhufeiniaid 8:28
Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi eu galw yn l ei fwriad.

Rhufeiniaid 12:2
A pheidiwch chydymffurfio 'r byd hwn, ond bydded ichwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn ichwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef.

Diarhebion 4:23
Yn fwy na dim, edrych ar l dy feddwl, oherwydd oddi yno y tardd bywyd.

Diarhebion 3:5-6
[5] Ymddiried yn llwyr yn yr ARGLWYDD, a phaid dibynnu ar dy ddeall dy hun.[6] Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n union.

1 Corinthiaid 6:19-20
[19] Neu, oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Ysbryd Gln sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch?[20] Oherwydd prynwyd chwi am bris. Felly gogoneddwch Dduw yn eich corff.

Philipiaid 4:6-7
[6] Peidiwch phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd diolchgarwch.[7] A bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

Mathew 11:28-30
[28] Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi.[29] Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch orffwystra i'ch eneidiau.[30] Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a'm baich i yn ysgafn."

Salmau 34:1-22
[1] 1 I Ddafydd, pan newidiodd ei wedd o flaen Abimelech, a chael ei yrru ymaith a mynd.0 Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser; bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau.[2] Yn yr ARGLWYDD yr ymhyfrydaf; bydded i'r gostyngedig glywed a llawenychu.[3] Mawrygwch yr ARGLWYDD gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd.[4] Ceisiais yr ARGLWYDD, ac atebodd fi a'm gwaredu o'm holl ofnau.[5] Y mae'r rhai sy'n edrych arno'n gloywi, ac ni ddaw cywilydd i'w hwynebau.[6] Dyma un isel a waeddodd, a'r ARGLWYDD yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau.[7] Gwersylla angel yr ARGLWYDD o amgylch y rhai sy'n ei ofni, ac y mae'n eu gwaredu.[8] Profwch, a gwelwch mai da yw'r ARGLWYDD. Gwyn ei fyd y sawl sy'n llochesu ynddo.[9] Ofnwch yr ARGLWYDD, ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a'i hofna.[10] Y mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn newynu, ond nid yw'r rhai sy'n ceisio'r ARGLWYDD yn brin o ddim da.[11] Dewch, blant, gwrandewch arnaf, dysgaf ichwi ofn yr ARGLWYDD.[12] Pwy ohonoch sy'n dymuno bywyd ac a garai fyw'n hir i fwynhau daioni?[13] Cadw dy dafod rhag drygioni a'th wefusau rhag llefaru celwydd.[14] Tro oddi wrth ddrygioni a gwna dda, ceisia heddwch a'i ddilyn.[15] Y mae llygaid yr ARGLWYDD ar y cyfiawn, a'i glustiau'n agored i'w cri.[16] Y mae wyneb yr ARGLWYDD yn erbyn y rhai sy'n gwneud drwg, i ddileu eu coffa o'r ddaear.[17] Pan waedda'r cyfiawn am gymorth, fe glyw'r ARGLWYDD a'u gwaredu o'u holl gyfyngderau.[18] Y mae'r ARGLWYDD yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu'r briwedig o ysbryd.[19] Llawer o adfyd a gaiff y cyfiawn, ond gwareda'r ARGLWYDD ef o'r cyfan.[20] Ceidw ei holl esgyrn, ac ni thorrir yr un ohonynt.[21] Y mae adfyd yn lladd y drygionus, a chosbir y rhai sy'n casu'r cyfiawn.[22] Y mae'r ARGLWYDD yn gwaredu ei weision, ac ni chosbir y rhai sy'n llochesu ynddo.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004