A A A A A

Additional: [Alcohol]


1 Pedr 4:3
Oherwydd y mae'r amser a aeth heibio yn hen ddigon i fod wedi gwneud y pethau y mae bryd y Cenhedloedd arnynt, gan rodio mewn trythyllwch, chwantau, meddwdod, cyfeddach, diota ac eilunaddoliaeth ffiaidd.

1 Timotheus 5:23
Bellach, paid ag yfed du373?r yn unig, ond cymer ychydig o win at dy stumog a'th aml anhwylderau.

Pregethwr 9:7
Dos, bwyta dy fwyd mewn llawenydd, ac yf dy win chalon lawen, oherwydd y mae Duw eisoes yn fodlon ar dy weithredoedd.

Effesiaid 5:18
Peidiwch meddwi ar win (afradlonedd yw hynny), ond llanwer chwi 'r Ysbryd.

Diarhebion 20:1
Gwatwarwr yw gwin, a therfysgwr yw diod gadarn; nid doeth mo'r sawl sydd dan eu dylanwad.

Diarhebion 23:31
Paid ag edrych ar win pan yw'n goch, pan yw'n pefrio yn y cwpan, ac yn mynd i lawr yn esmwyth.

Rhufeiniaid 13:13
Gadewch inni fyw yn weddus, fel yng ngolau dydd, heb roi dim lle i loddest a meddwdod, i anniweirdeb ac anlladrwydd, i gynnen ac eiddigedd.

Diarhebion 31:4-5
[4] Nid gweddus i frenhinoedd, O Lemuel, nid gweddus i frenhinoedd yfed gwin, ac nid gweddus i reolwyr flysio diod gadarn,[5] rhag iddynt yfed, ac anghofio'r hyn a ddeddfwyd, a gwyrdroi achos y rhai gorthrymedig i gyd.

Salmau 104:14-15
[14] Yr wyt yn gwneud i'r gwellt dyfu i'r gwartheg, a phlanhigion at wasanaeth pobl, i ddwyn allan fwyd o'r ddaear,[15] a gwin i lonni calonnau pobl, olew i ddisgleirio'u hwynebau, a bara i gynnal eu calonnau.

1 Corinthiaid 10:23-24
[23] "Y mae popeth yn gyfreithlon," meddwch; ond nid yw popeth er lles. "Y mae popeth yn gyfreithlon," meddwch; ond nid yw popeth yn adeiladu.[24] Peidied neb cheisio'i les ei hun, ond lles ei gymydog.

Eseia 62:8-9
[8] Tyngodd yr ARGLWYDD i'w ddeheulaw ac i'w fraich nerthol, "Ni roddaf dy u375?d byth eto'n ymborth i'th elyn, ac ni chaiff dieithriaid yfed y gwin y llafuriaist amdano;[9] ond y rhai a'i casgla fydd yn bwyta, ac yn diolch i'r ARGLWYDD amdano; y rhai a'i cynnull fydd yn yfed oddi mewn i gynteddau fy nghysegr."

Galatiaid 5:19-21
[19] Y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef puteindra, amhurdeb, anlladrwydd,[20] eilunaddoliaeth, dewiniaeth, cweryla, cynnen, eiddigedd, llidio, ymgiprys, rhwygo, ymbleidio,[21] cenfigennu, meddwi, cyfeddach, a phethau tebyg. Yr wyf yn eich rhybuddio, fel y gwneuthum o'r blaen, na chaiff y rhai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw.

1 Corinthiaid 9:19-23
[19] Oherwydd, er fy mod yn rhydd oddi wrth bawb, yr wyf wedi fy ngwneud fy hun yn gaethwas i bawb, er mwyn ennill rhagor ohonynt.[20] I'r Iddewon, euthum fel Iddew, er mwyn ennill Iddewon. I'r rhai sydd dan y Gyfraith, fel un ohonynt hwy er nad wyf fy hunan dan y Gyfraith er mwyn ennill y rhai sydd dan y Gyfraith.[21] I'r rhai sydd heb y Gyfraith, fel un ohonynt hwythau er nad wyf heb Gyfraith Duw, gan fy mod dan Gyfraith Crist er mwyn ennill y rhai sydd heb y Gyfraith.[22] I'r gweiniaid, euthum yn wan, er mwyn ennill y gweiniaid. Yr wyf wedi mynd yn bob peth i bawb, er mwyn imi, mewn rhyw fodd neu'i gilydd, achub rhai.[23] Dros yr Efengyl yr wyf yn gwneud pob peth, er mwyn i mi gael cydgyfranogi ynddi.

Rhufeiniaid 14:15-21
[15] Ac felly, os yw'r math o fwyd yr wyt ti'n ei fwyta yn achos gofid i arall, nid wyt ti mwyach yn ymddwyn yn l gofynion cariad. Paid dwyn i ddistryw, 'th fwyd, unrhyw un y bu Crist farw drosto.[16] Peidiwch gadael i'r peth sy'n dda yn eich golwg gael gair drwg.[17] Nid bwyta ac yfed yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr Ysbryd Gln.[18] Y mae'r sawl sy'n gwasanaethu Crist yn y modd hwn yn dderbyniol gan Dduw ac yn gymeradwy gan bawb.[19] Felly gadewch inni geisio'r pethau sy'n arwain i heddwch, ac yn adeiladu perthynas gadarn 'n gilydd.[20] Peidiwch thynnu i lawr, o achos bwyd, yr hyn a wnaeth Duw. Y mae pob bwyd yn ln, ond y mae'n beth drwg i rywun fwyta a thrwy hynny beri cwymp i rywun arall.[21] Y peth iawn yw peidio bwyta cig nac yfed gwin, na gwneud dim a all beri i rywun arall gwympo.

Ioan 2:3-11
[3] Pallodd y gwin, ac meddai mam Iesu wrtho ef, "Nid oes ganddynt win."[4] Dywedodd Iesu wrthi hi, "Wraig, beth sydd a fynni di mi? Nid yw f'awr i wedi dod eto."[5] Dywedodd ei fam wrth y gwas-anaethyddion, "Gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych."[6] Yr oedd yno chwech o lestri carreg i ddal du373?r, wedi eu gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal ugain neu ddeg ar hugain o alwyni.[7] Dywedodd Iesu wrthynt, "Llanwch y llestri du373?r," a llanwasant hwy hyd yr ymyl.[8] Yna meddai wrthynt, "Yn awr tynnwch beth allan ac ewch ag ef i lywydd y wledd." A gwnaethant felly.[9] Profodd llywydd y wledd y du373?r, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble'r oedd wedi dod, er bod y gwasanaethyddion a fu'n tynnu'r du373?r yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab[10] ac meddai wrtho, "Bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi, y gwin salach; ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr."[11] Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion, yng Nghana Galilea; amlygodd felly ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004