A A A A A

Таємниці: [Доля]


Екклезіяст 6:10
Те, що існує, ім'я його вже було висловлене; відомо, що таке людина, й що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчий.

Авакум 2:3
Бо це видіння - на означений час. Воно віщує про кінець, і не обмане; та хоч би й забарилось, ти його жди: воно бо збудеться напевно, не спізниться.»

Ісая 46:10
Я оповіщаю вже спочатку те, що буде: далеко наперед, що ще не сталось. Я кажу: Думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені довподоби.

Ісая 55:11
отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав.

Єремія 1:5
«Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе; пророком для народів я тебе призначив.»

Єремія 17:10
Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків.

Іван 16:33
Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година! Прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив,

Числа 23:19
Бог не людина, то й не рече неправди, не чоловік він, то й не має чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати?

Приповісті 16:3
Здайся на Господа у твоїх справах, | і задуми твої здійсняться.

Приповісті 19:20-24
[20] Слухай пораду й приймай навчання, | щоб стати мудрим наостанку.[21] Багато задумів у серці людини, | але воля Господня - вона встоїться.[22] Плід людини - її милосердя; | убогий - ліпший, ніж брехун.[23] Господній острах - життєдайний: | насичений ним - в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає.[24] Ледачий запускає свою руку в миску, | та тяжко йому її до рота донести.

Псалми 37:37
Уважай на чесного й на праведного дивися, бо в чоловіка мирного буде потомство.

Псалми 138:8
Господь почате доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки; не покидай діла рук твоїх!

Одкровення 20:12
Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано; і інша книга розкрита, що є книга життя; і суджені були мертві - з написаного в книгах, по ділах своїх.

Римлян 12:2
І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале.

Римлян 8:28-29
[28] Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobata pamwechete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadamwa sezvaakafunga.[29] Nokuti vaakaziva kare, ndivo vaakatemeravo kare, kuti vafanane nomufananidzo woMwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji;

Єфесян 2:8-9
[8] nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari;[9] hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza.

1 Петра 2:8-9
[8] uye Ibwe rokugumbusa, Nedombo rokupinganidza; Ndivo avo vanogumburwa neshoko, nokuti havariteereri; ndizvo zvavakaisirwa vo.[9] Asi imwi muri rudzi rwakasanangurwa, vuprista bwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muvuye kuchiedza chake chinoshamisa.

1 Коринфян 2:7-9
[7] Asi tinotaura vuchenjeri bwaMwari bwakavanzika, bwakafukidzwa, bwakatemerwa kubwinya kwedu naMwari, nyika isati yavapo;[8] bwusina kuzivikamwa nomumwe wavabati venyika ino; nokuti dai vaibwuziva, vangadai vaisarovera Ishe wokubwinya pamuchinjikwa.[9] Asi sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Izvo zvisina kuvonekwa neziso, kana kunzwika nenzeve, Nezvisina kupinda mumoyo womunhu, Ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda.

Єремія 29:11-14
[11] Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro.[12] Muchadana kwandiri, muchandonyengetera kwandiri, neni ndichakunzwai.[13] Muchanditsvaka, mukandiwana, kana muchinditsvaka nomoyo wenyu wose.[14] Ndichawanikwa nemi, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndichakudzosai pakutapwa kwenyu, nokukuunganidzai kumarudzi ose, nokunzvimbo dzose kwandakanga ndakudzingirai, ndizvo zvinotaura Jehovha; ndichakudzoseraizve kunzvimbo kwandakanga ndakutapisai.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009