A A A A A

Hudaý: [Bereket]


Лука 6:38
Бериң, сизе-де берлер. Гуҗагыңыза басылып силкеленип, пүрепүр, оңат өлчег билен берлер. Чүнки хайсы өлчег билен өлчесеңиз, сизе-де шол өлчег билен өлчелер».

Матта 5:4
Яслылар багтлыдыр, чүнки олара гөвүнлик берлер.

Филипилилер 4:19
Мениң Худайым әхли хаҗатыңызы Месих Исадакы шөхратлы байлыгы билен долдурар.

Филипилилер 4:6-7
[6] Хич задың аладасыны этмән, хер затда дилеглериңизи дога ве ялбарма аркалы шүкүр билен Худая билдириң.[7] Хер хили дүшүнҗеден ёкары болан Худайың парахатчылыгы Месих Исада сизиң йүрегиңизи, пикирлериңизи горар.

Якуп 1:17
Әхли оңат, кәмил совгат ёкардан, нурлар Атасындан инйәндир. Онда не үйтгеме, не-де чалшык көлегеси бардыр.

Ёханна 1:16
Онуң долулыгындан бизиң хеммәмиз мерхемет үстүне мерхемет алдык.

1 Ёханна 5:18
Биз Худайдан доган хер бир кишиниң гүнә этмейәнини билйәрис. Худайдан доган өзүни саклаяндыр, иблис оңа эл гатмаз.

2 Коринтослылар 9:8
Хемише хемме задыңыз етерлик болуп, хер ягшы ише бол мүмкинчилигиңиз болар ялы, Худай сизе хер ныгматы болдан бермеги башаряндыр.

Филипилилер 4:7
Хер хили дүшүнҗеден ёкары болан Худайың парахатчылыгы Месих Исада сизиң йүрегиңизи, пикирлериңизи горар.

Turkmen Bible 2002 Инжил
Институт Перевода Библии 2002