A A A A A

İyi Karakter: [Hesap verebilirlik]


Romalılar 14:12
Öyleyse hepimiz Allah’ın huzuruna çıktığımız zaman kendi adımıza hesap vereceğiz.

Romalılar 1:20
Thi hans usynlige Væsen, både hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstås af hans Gerninger, så at de have ingen Undskyldning.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Jern skærpes med Jern, det ene Menneske skærper det andet.

Yakup 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I må blive helbredte; en retfærdigs Bøn formår meget, når den er alvorlig.

Romalılar 2:12
Thi alle de, som have syndet uden Loven, de skulle også fortabes uden Loven; og alle de, som have syndet under Loven, de skulle dømmes ved Loven;

Luka 12:47-48
[47] 僕 人 知 道 主 人 的 意 思 , 卻 不 豫 備 , 又 不 順 他 的 意 思 行 , 那 僕 人 必 多 受 責 打 ;[48] 惟 有 那 不 知 道 的 , 作 了 當 受 責 打 的 事 , 必 少 受 責 打 ; 因 為 多 給 誰 , 就 向 誰 多 取 ; 多 託 誰 , 就 向 誰 多 要 。

1 Selanikliler 5:11
所 以 你 們 該 彼 此 勸 慰 , 互 相 建 立 , 正 如 你 們 素 常 所 行 的 。

Yakup 4:17
人 若 知 道 行 善 , 卻 不 去 行 , 這 就 是 他 的 罪 了 。

Romalılar 4:15
因 為 律 法 是 惹 動 忿 怒 的 ; 〔 或 作 叫 人 受 刑 的 〕 那 裡 沒 有 律 法 , 那 裡 就 沒 有 過 犯 。

1 Timoteos 1:10
行 淫 和 親 男 色 的 , 搶 人 口 和 說 謊 話 的 , 並 起 假 誓 的 , 或 是 為 別 樣 敵 正 道 的 事 設 立 的 。

Matta 12:36
我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。

Luka 12:48
惟 有 那 不 知 道 的 , 作 了 當 受 責 打 的 事 , 必 少 受 責 打 ; 因 為 多 給 誰 , 就 向 誰 多 取 ; 多 託 誰 , 就 向 誰 多 要 。

Hezekiel 18:20
惟 有 犯 罪 的 , 他 必 死 亡 。 兒 子 必 不 擔 當 父 親 的 罪 孽 , 父 親 也 不 擔 當 兒 子 的 罪 孽 , 義 人 的 善 果 必 歸 自 己 , 惡 人 的 惡 報 也 必 歸 自 己 。

Efesliler 5:21
又 當 存 敬 畏 基 督 的 心 , 彼 此 順 服 。

İbraniler 10:25
你 們 不 可 停 止 聚 會 , 好 像 那 些 停 止 慣 了 的 人 , 倒 要 彼 此 勸 勉 ; 既 知 道 〔 原 文 作 看 見 〕 那 日 子 臨 近 , 就 更 當 如 此 。

Hezekiel 33:8
我 對 惡 人 說 , 惡 人 哪 , 你 必 要 死 ; 你 以 西 結 若 不 開 口 警 戒 惡 人 , 使 他 離 開 所 行 的 道 , 這 惡 人 必 死 在 罪 孽 之 中 , 我 卻 要 向 你 討 他 喪 命 的 罪 。〔 罪 原 文 作 血 〕

Matta 12:36-37
[36] 我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。[37] 因 為 要 憑 你 的 話 , 定 你 為 義 , 也 要 憑 你 的 話 , 定 你 有 罪 。

Galatyalılar 6:1-2
[1] 弟 兄 們 , 若 有 人 偶 然 被 過 犯 所 勝 , 你 們 屬 靈 的 人 , 就 當 用 溫 柔 的 心 , 把 他 挽 回 過 來 ; 又 當 自 己 小 心 , 恐 怕 也 被 引 誘 。[2] 你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。

İbraniler 10:24
又 要 彼 此 相 顧 , 激 發 愛 心 , 勉 勵 行 善 。

Mezmurlar 51:5
我 是 在 罪 孽 裡 生 的 ; 在 我 母 親 懷 胎 的 時 候 , 就 有 了 罪 。

1 Yuhanna 2:2
他 為 我 們 的 罪 作 了 挽 回 祭 ; 不 是 單 為 我 們 的 罪 , 也 是 為 普 天 下 人 的 罪 。

2 Korintliler 5:10
因 為 我 們 眾 人 , 必 要 在 基 督 臺 前 顯 露 出 來 , 叫 各 人 按 著 本 身 所 行 的 , 或 善 或 惡 受 報 。

2 Korintliler 4:17-18
[17] 我 們 這 至 暫 至 輕 的 苦 楚 , 要 為 我 們 成 就 極 重 無 比 永 遠 的 榮 耀 。[18] 原 來 我 們 不 是 顧 念 所 見 的 , 乃 是 顧 念 所 不 見 的 ; 因 為 所 見 的 是 暫 時 的 , 所 不 見 的 是 永 遠 的 。

Efesliler 4:25
所 以 你 們 要 棄 絕 謊 言 , 各 人 與 鄰 舍 說 實 話 ; 因 為 我 們 是 互 相 為 肢 體 。

Galatyalılar 6:2
你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。

Elçilerin İşleri 14:17
然 而 為 自 己 未 嘗 不 顯 出 證 據 來 , 就 如 常 施 恩 惠 , 從 天 降 雨 , 賞 賜 豐 年 , 叫 你 們 飲 食 飽 足 , 滿 心 喜 樂 。

2 Korintliler 2:6
這 樣 的 人 , 受 了 眾 人 的 責 罰 , 也 就 彀 了 ;

1 Samuel 16:7
耶 和 華 卻 對 撒 母 耳 說 , 不 要 看 他 的 外 貌 和 他 身 材 高 大 , 我 不 揀 選 他 , 因 為 耶 和 華 不 像 人 看 人 , 人 是 看 外 貌 , 耶 和 華 是 看 內 心 。

1 Korintliler 1:10
弟 兄 們 , 我 藉 我 們 主 耶 穌 基 督 的 名 , 勸 你 們 都 說 一 樣 的 話 ; 你 們 中 間 也 不 可 分 黨 ; 只 要 一 心 一 意 彼 此 相 合 。

2 Krallar 12:4-5
[4] 約 阿 施 對 眾 祭 司 說 , 凡 奉 到 耶 和 華 殿 分 別 為 聖 之 物 所 值 通 用 的 銀 子 , 或 各 人 當 納 的 身 價 , 或 樂 意 奉 到 耶 和 華 殿 的 銀 子 ,[5] 你 們 當 從 所 認 識 的 人 收 了 來 , 修 理 殿 的 一 切 破 壞 之 處 。

Mezmurlar 82:1
〔 亞 薩 的 詩 。 〕 神 站 在 有 權 力 者 的 會 中 ; 在 諸 神 中 行 審 判 ;

Mezmurlar 82:6
我 曾 說 , 你 們 是 神 , 都 是 至 高 者 的 兒 子 。

Eyüp 1:6-12
[6] 有 一 天 , 神 的 眾 子 來 侍 立 在 耶 和 華 面 前 , 撒 但 也 來 在 其 中 。[7] 耶 和 華 問 撒 但 說 , 你 從 那 裡 來 ; 撒 但 回 答 說 , 我 從 地 上 走 來 走 去 , 往 返 而 來 。[8] 耶 和 華 問 撒 但 說 , 你 曾 用 心 察 看 我 的 僕 人 約 伯 沒 有 ; 地 上 再 沒 有 人 像 他 完 全 正 直 , 敬 畏 神 , 遠 離 惡 事 。[9] 撒 但 回 答 耶 和 華 說 , 約 伯 敬 畏 神 , 豈 是 無 故 呢 。[10] 你 豈 不 是 四 面 圈 上 籬 笆 圍 護 他 和 他 的 家 , 並 他 一 切 所 有 的 麼 ; 他 手 所 作 的 , 都 蒙 你 賜 福 ; 他 的 家 產 也 在 地 上 增 多 。[11] 你 且 伸 手 , 毀 他 一 切 所 有 的 , 他 必 當 面 棄 掉 你 。[12] 耶 和 華 對 撒 但 說 , 凡 他 所 有 的 , 都 在 你 手 中 ; 只 是 不 可 伸 手 加 害 於 他 。 於 是 撒 但 從 耶 和 華 面 前 退 去 。

Eyüp 2:1-7
[1] 又 有 一 天 , 神 的 眾 子 來 侍 立 在 耶 和 華 面 前 , 撒 但 也 來 在 其 中 。[2] 耶 和 華 問 撒 但 說 , 你 從 那 裡 來 ; 撒 但 回 答 說 , 我 從 地 上 走 來 走 去 , 往 返 而 來 。[3] 耶 和 華 問 撒 但 說 , 你 曾 用 心 察 看 我 的 僕 人 約 伯 沒 有 ; 地 上 再 沒 有 人 像 他 完 全 正 直 , 敬 畏 神 , 遠 離 惡 事 ; 你 雖 激 動 我 攻 擊 他 , 無 故 的 毀 滅 他 ; 他 仍 然 持 守 他 的 純 正 。[4] 撒 但 回 答 耶 和 華 說 , 人 以 皮 代 皮 , 情 願 捨 去 一 切 所 有 的 , 保 全 性 命 。[5] 你 且 伸 手 , 傷 他 的 骨 頭 , 和 他 的 肉 ; 他 必 當 面 棄 掉 你 。[6] 耶 和 華 對 撒 但 說 , 他 在 你 手 中 ; 只 要 存 留 他 的 性 命 。[7] 於 是 撒 但 從 耶 和 華 面 前 退 去 , 擊 打 約 伯 , 使 他 從 腳 掌 到 頭 頂 , 長 毒 瘡 。

1 Tarihler 28:8
現 今 在 耶 和 華 的 會 中 , 以 色 列 眾 人 眼 前 所 說 的 , 我 們 的 神 也 聽 見 了 ; 你 們 應 當 尋 求 耶 和 華 你 們 神 的 一 切 誡 命 , 謹 守 遵 行 ; 如 此 你 們 可 以 承 受 這 美 地 , 遺 留 給 你 們 的 子 孫 , 永 遠 為 業 。

Chinese Union Traditional Bible 1919
Public Domain: No Info 1919