English
A A A A A

Günah: [Oburluk]

1 Korintliler 6:12
Her şey bana caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey bana caizdir; fakat ben bir şeyin hâkimiyeti altına girmiyeceğim.

1 Korintliler 10:7
Onlardan bazıları gibi putperest de olmayın; nitekim yazılmıştır: “Kavm yemeğe ve içmeğe oturdu, ve oynamağa kalktılar.”

1 Korintliler 15:32
Eğer Efesosta vahşi hayvanlarla insanca cenkleştimse, bana ne faidesi var? Eğer ölüler kıyam etmiyorlarsa, yiyelim ve içelim, çünkü yarın öleceğiz.

Yasa'nın Tekrarı 21:20
ve şehrinin ihtiyarlarına diyecekler: Bu bizim oğlumuz inatçı ve âsidir, sözümüzü dinlemez; obur ve ayyaştır.

Hezekiel 16:49
İşte, kızkardeşin Sodomun kötülüğü şu idi: kendisinde ve kızlarında kibir, ekmeğe tokluk, ve kaygısız rahat vardı; ve düşkünle yoksulun elini pekiştirmedi.

Yaratılış 3:6
Ve kadın gördü ki, ağaç yemek için iyi, ve gözlere hoş, ve anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı; ve onun meyvasından aldı, ve yedi; ve kendisile beraber kocasına da verdi, o da yedi.

Filipililer 3:19
Onların sonu helâktir, onların ilâhı karındır, ve izzetleri ayıplarındadır, dünya şeylerini düşünürler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:2
Ve eğer istekli adam isen, Kendi boğazına bıçak koy.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:21
Çünkü ayyaş ve obur fakir olur; Ve uyuklama insana paçavra giydirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:7
Şeriati tutan oğul anlayışlıdır; Fakat oburlara arkadaş olan, babasını utandırır.

Mezmurlar 119:70
Yürekleri yağ gibi semizlendi; Ben ise, senin şeriatinden zevk alırım.

Romalılar 13:14
Fakat Rab İsa Mesihi giyin, ve şehvetler için bedenin tedarikini görmeyin.

Titus 1:12
Onlardan, kendilerinin peygamberi olan biri demiştir: “Giritliler daima yalancı, kötü canavarlar, tembel oburlardır.”

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:20-21
[20] Şarap sümürenlerin, Ete düşkün olanların arasında bulunma;[21] Çünkü ayyaş ve obur fakir olur; Ve uyuklama insana paçavra giydirir.

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Mezmurlar 115:4-8
[4] Onların putları gümüş ve altındır, İnsan ellerinin işi.[5] Ağızları vardır, ve söylemezler; Gözleri vardır, ve görmezler;[6] Kulakları vardır, ve işitmezler; Burunları vardır, ve koku almazlar;[7] Elleri vardır, ve el sürmezler; Ayakları vardır, ve yürümezler; Boğazları ile ses vermezler.[8] Onları yapanlar ve onlara güvenen her adam, Onlar gibi olacak.

Romalılar 14:13-17
[13] Bunun için birbirimize artık hükmetmiyelim; fakat daha ziyade kardeşe tökez yahut sürçme taşı koymamağa hükmedin.[14] Bilirim, ve Rab İsada kaniim ki, hiç bir şey kendiliğinden murdar değildir; ancak bir şeyi murdar sayan kimseye murdardır.[15] Çünkü eğer yiyecek sebebile kardeşin mahzun olursa, artık sevgiye göre yürümiyorsun. Onun uğruna Mesihin öldüğü kimseyi yiyeceğin ile helâk etme.[16] İyiliğiniz hakkında kötü söylenmesin;[17] çünkü Allahın melekûtu yiyecek ve içecek değil, fakat salâh ve selâmet ve Ruhülkudüsle sevinçtir.

Mezmurlar 78:26-31
[26] Göklerde şark yelini estirdi; Ve kuvvetile cenup yeline yol gösterdi.[27] Ve eti onlar üzerine toz gibi, Kanatlı kuşları da denizlerin kumu gibi yağdırdı;[28] Onları konakları ortasına, Ve oturdukları yerlerin çevresine düşürdü.[29] Böylece yediler ve çok doydular; Ve istediklerini onlara verdi.[30] Henüz iştihaları üzerlerinde, Yiyecekleri daha ağızlarında iken,[31] Allahın öfkesi onlara karşı yükseldi, Ve en semizlerinden öldürdü, Ve İsrailin yiğitlerini yere serdi.

2 Timoteos 3:1-9
[1] BUNU bil ki, son günlerde çetin anlar gelecektir.[2] Çünkü insanlar, kendilerini seven, parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, murdar,[3] şefkatsiz, amansız, iftiracı, nefsine mağlûp, azgın, iyilik düşmanı,[4] hain, inatçı, kibirli, zevki Allahtan ziyade seven,[5] takva suretini gösterip onun kuvvetini inkâr edenler olacaklardır; bunlardan da yüz çevir.[6] Çünkü evlerin içine sokulup günahlarla yükletilmiş, çeşit çeşit arzularla sevkedilmiş,[7] daima öğrenen ve asla hakikat bilgisine erişemiyen şaşkın kadınları esir eden adamlar bunlardandır.[8] Yannis ile Yambris nasıl Musaya karşı durdularsa, bunlar da böylece hakikate karşı dururlar; fikirleri bozuk; iman hususunda reddedilmiş insanlardır.[9] Fakat daha ilerliyemiyeceklerdir; çünkü onların fikirsizliği nasıl belli oldu ise, bunlarınki de herkese belli olacaktır.

Çölde Sayım 11:18-34
[18] Ve kavma de: Yarın için kendinizi takdis edin, ve et yiyeceksiniz; çünkü: Kim bize et verecek? çünkü Mısırda halimiz iyi idi, diyerek ağlayışınızı RABBE işittirdiniz; RAB de size et verecek ve yiyeceksiniz.[19] Bir gün, ve iki gün, ve beş gün, ve on gün, ve yirmi gün değil,[20] fakat bütün bir ay, burnunuzdan gelinciye kadar, ve size tiksinme verinciye kadar yiyeceksiniz; çünkü aranızda olan RABBİ reddettiniz, ve onun önünde: Niçin Mısırdan çıktık? diyerek ağladınız.[21] Ve Musa dedi: Aralarında bulunduğum kavm altı yüz bin piyadedir; ve sen: Onlara et vereceğim, ve bütün bir ay yiyecekler, diyorsun.[22] Onları doyurmak için onlara koyunlar ve sığırlar mı boğazlanacak? yahut onları doyurmak için onlara denizin bütün balıkları mı toplanacak?[23] Ve RAB Musaya dedi: RABBİN eli kısaldı mı? sana sözüm vaki olacak mı değil mi, şimdi göreceksin.[24] Ve Musa çıktı, ve RABBİN sözlerini kavma söyledi; ve kavmın ihtiyarlarından yetmiş kişi topladı, ve onları Çadırın etrafında durdurdu.[25] Ve RAB bulutta indi, ve ona söyledi, ve onun üzerinde olan Ruhtan aldı, ve yetmiş ihtiyarın üzerine koydu; ve vaki oldu ki, onların üzerine Ruh konduğu zaman peygamberlik ettiler, fakat bir daha etmediler.[26] Ve ordugâhta iki adam kaldı, birinin adı Eldad, ve obirinin adı Medad idi; ve Ruh onların üzerine kondu; ve onlar yazılanlar arasında idiler, fakat Çadıra çıkmamışlardı; ve ordugâhta peygamberlik ettiler.[27] Ve bir genç koştu, ve Musaya bildirip dedi: Eldad ve Medad ordugâhta peygamberlik ediyorlar.[28] Ve onun seçtiği adamlardan biri, Musanın hizmetçisi, Nun oğlu Yeşu cevap verdi: Efendim Musa, onları menet.[29] Ve Musa ona dedi: Sen benim için mi kıskanıyorsun? keşke RABBİN bütün kavmı peygamber olsa idi, RAB onların üzerine Ruhunu koysa idi![30] Ve Musa, kendisi ve İsrail ihtiyarları ordugâha çekildiler.[31] Ve RAB tarafından bir yel çıktı, ve denizden bıldırcınlar getirdi, ve ordugâhın etrafında, bu tarafta bir günlük yol, ve obir tarafta bir günlük yol kadar, yerin yüzünden yukarı iki arşın kadar yüksekliğinde olmak üzre ordugâhın üzerine düşürdü.[32] Ve bütün o gün, ve bütün o gece, ve bütün ertesi gün kavm kalkıp bıldırcınları topladılar; en az toplıyan on homer topladı; ve kendileri için onları ordugâhın etrafına serdiler.[33] Ve et daha dişleri arasında iken, çiğnemeden evel, kavma karşı RABBİN öfkesi alevlendi, ve RAB kavmı gayet büyük vuruşla vurdu.[34] Ve o yerin adı Kibrot-hattaava konuldu, çünkü iştahlanan kavmı orada gömdüler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey