English
A A A A A

Günah: [İmrenme]

1 Korintliler 13:4
Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;

Galatyalılar 5:26
Birbirimize meydan okuyarak, birbirimize haset ederek, boş yere övünenler olmıyalım.

Yakup 3:14-16
[14] Fakat yüreğinizde acı haset ve fırkacılık varsa, övünmeyin ve hakikate karşı yalan söylemeyin.[15] Bu hikmet yukarıdan inen değil, fakat dünyevî, nefsanî, şeytani hikmettir.[16] Çünkü nerede haset ve fırkacılık varsa, orada karışıklık ve her kötü iş vardır.

Romalılar 1:29
bütün haksızlık, kötülük, tamah, şerirlik ile dolmuş olarak; haset, katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu; kötülük söyliyenler,

1 Petrus 2:1
İMDİ her kötülüğü, ve her hileyi, ve ikiyüzlülükleri ve hasetleri ve bütün çekiştirmeleri atarak,

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

Titus 3:3
Çünkü bir vakitler biz de anlayışsız, itaatsiz, aldanan, çeşit çeşit arzulara ve zevklere kulluk eden, fenalık ve hasette yaşıyan, nefret edilen, ve birbirine buğzeden adamlardık.

1 Timoteos 6:4
bir şey bilmiyerek kibirlenmiştir, fakat mubahaseler ve kelime kavgalarından dolayı illetlidir; haset, niza, iftiralar, suizanlar,

Yakup 3:14-16
[14] Fakat yüreğinizde acı haset ve fırkacılık varsa, övünmeyin ve hakikate karşı yalan söylemeyin.[15] Bu hikmet yukarıdan inen değil, fakat dünyevî, nefsanî, şeytani hikmettir.[16] Çünkü nerede haset ve fırkacılık varsa, orada karışıklık ve her kötü iş vardır.

1 Petrus 2:1-2
[1] İMDİ her kötülüğü, ve her hileyi, ve ikiyüzlülükleri ve hasetleri ve bütün çekiştirmeleri atarak,[2] eğer Rabbin lâtif olduğunu tattınızsa, yeni doğmuş çocuklar gibi,

Filipililer 1:15
Gerçi bazıları haset ve nizadan dolayı, bazıları ise, hüsnü rıza ile Mesihi vâzediyorlar;

1 Timoteos 6:4-5
[4] bir şey bilmiyerek kibirlenmiştir, fakat mubahaseler ve kelime kavgalarından dolayı illetlidir; haset, niza, iftiralar, suizanlar,[5] fikirce bozulmuş ve hakikatten mahrum olmuş adamların takvayı kazanç yolu sanıp çekişmeleri bunlardan oluyor.

Romalılar 1:28-32
[28] Ve bilgilerinde Allahın olmasını münasip görmediklerinden, Allah onları uygun olmıyan şeyler yapmak üzre merdut fikre teslim etti;[29] bütün haksızlık, kötülük, tamah, şerirlik ile dolmuş olarak; haset, katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu; kötülük söyliyenler,[30] zemmamlar, Allahın menfurları, küstah, kibirli, övünücü, kötü şeyler mucidi, ana babaya itaatsiz,[31] anlayışsız, sözünde durmaz, tabiî sevgiden mahrum, merhametsizdirler.[32] Bu gibi şeyleri işliyenler ölüme müstahaktır, diye Allahın hükmünü bildikleri halde, yalnız bunları yapmakla kalmazlar, fakat yapanları da hoş görürler.

Galatyalılar 5:19-26
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.[24] Ve Mesih İsanın olanlar, ihtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça gerdiler.[25] Eğer Ruh ile yaşıyorsak, Ruh ile de yürüyelim.[26] Birbirimize meydan okuyarak, birbirimize haset ederek, boş yere övünenler olmıyalım.

Yakup 3:14-15
[14] Fakat yüreğinizde acı haset ve fırkacılık varsa, övünmeyin ve hakikate karşı yalan söylemeyin.[15] Bu hikmet yukarıdan inen değil, fakat dünyevî, nefsanî, şeytani hikmettir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:30
Rahat yürek bedenin hayatıdır; Fakat kıskançlık kemiklerin çürüklüğüdür.

Eyüp 5:2
Çünkü öfke sefihi öldürür, Bön adamı da kıskançlık öldürür.

Vaiz 4:4
Ve her emeği ve iyi giden işi gördüm ki, bir kimsenin komşusu tarafından kıskanılması bundan dolayıdır. Bu da boş, ve yeli kavramağa çalışmaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:31
Zorba adama imrenme, Ve onun yollarından hiç birini seçme.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:17
Yüreğin günahkârlara imrenmesin; Ancak bütün gün RAB korkusunda ol;

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:1
ŞERİR adamlara imrenme; Ve onlarla beraber olmağa arzu çekme;

Eyüp 5:2-3
[2] Çünkü öfke sefihi öldürür, Bön adamı da kıskançlık öldürür.[3] Ben sefihi kök salmada gördüm; Ve hemen yurduna lânet ettim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:4
Kızgınlık gaddardır, öfke de sel gibidir; Fakat kıskançlığın önünde kim durabilir?

1 Korintliler 3:3
çünkü henüz cismanîsiniz; zira mademki aranızda kıskançlık ve çekişme vardır, cismanî değil misiniz? ve insana göre yürümiyor musunuz?

Romalılar 13:13
Maskaralık ve sarhoşlukla değil, fuhşiyat ve yolsuzlukla değil, niza ve hasetle değil, gündüzdeki gibi iyi hal ile hareket edelim.

Matta 27:18
Zira biliyordu ki, onlar kıskançlıktan dolayı İsayı ele vermişlerdi.

Elçilerin İşleri 13:45
Fakat Yahudiler kalabalıkları görünce, kıskançlıkla doldular, ve Pavlusun söylediği şeylere karşı koyarak küfrettiler.

Mezmurlar 37:1
Davudun Mezmurudur. KÖTÜLÜK edenler için üzülme, Ne de fesat işliyenlerin haline imren.

Elçilerin İşleri 7:9
Ve büyük atalar Yusufu kıskanarak Mısıra sattılar; ve Allah onunla idi,

Markos 15:10
Çünkü başkâhinlerin kıskançlıktan dolayı onu ele vermiş olduklarını anlıyordu.

Elçilerin İşleri 17:5
Fakat Yahudiler, kıskanarak çarşı halkından bazı kötü adamları kendilerine çekip bir kalabalık topladılar, ve şehirde gürültü çıkardılar. Ve Yasonun evine saldırıp onları halkın önüne çıkarmağa uğraştılar.

Yakup 4:5
Yahut yazı boş yere söyliyor mu sanıyorsunuz? Bizde duran ruh hasede kadar gıpta eder mi?

Yaratılış 26:14
onun koyun sürüleri ve sığır sürüleri ve sayısı çok ev halkı oldu, ve Filistîler onu kıskandılar.

Yuhanna 8:32
siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir.

Mezmurlar 73:3
Çünkü kötülerin selâmetini görünce Mağrurları kıskandım.

Yeşaya 26:11
Ya RAB, elin yükseldi, fakat onlar görmiyorlar; fakat kavm için senin gayretini görecekler, ve utanacaklar; evet, senin hasımlarını ateş yiyip bitirecek.

Hezekiel 35:11
bundan dolayı, varlığım hakkı için, Rab Yehovanın sözü, onlara karşı nefretinden ötürü kendilerine gösterdiğin öfkene ve kıskançlığına göre edeceğim; ve sana hükmettiğim zaman onların arasında kendimi bildireceğim.

Yasa 20:17
Komşunun evine tama etmiyeceksin; komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiç bir şeyine tama etmiyeceksin.

1 Timoteos 3:15
fakat eğer gecikirsem, hakikatin direği ve esası, hay Allahın kilisesi olan Allahın evinde nasıl hareket etmek lâzım olduğunu bilesin diye, yazıyorum.

Ester 5:13
Fakat ben, Yahudi Mordekayı kıralın kapısında oturmakta gördükçe, benim için bunun hepsinin değeri yoktur.

Galatyalılar 5:1
MESİH bizi hürriyet için azat etti; imdi sabit durun, ve tekrar kulluk boyunduruğuna tutulmayın.

Yahuda 1:24
İmdi sizi sürçmekten korumağa, ve kendi izzetinin huzurunda büyük sevinçle lekesiz durdurmağa kadir olan Kurtarıcımız tek Allaha,

Mezmurlar 73:17-20
[17] Allahın makdisine girinciye kadar, Onların sonunu anlayıncıya kadar.[18] Gerçek, onları kaypak yerlere korsun; Onları yıkıma düşürürsün.[19] Nasıl bir anda harap oldular! Dehşet içinde büsbütün bittiler.[20] Uyanan için ruya nasılsa, Ya Rab, sen uyanınca, onların suretini hor göreceksin.

Yaratılış 31:1
VE: Yakub babamıza ait olan her şeyi aldı; ve bütün bu serveti babamıza ait olan şeylerden yaptı, diyen Laban oğullarının sözlerini Yakub işitti.

Çölde Sayım 16:3
ve Musa ile Haruna karşı bir araya toplandılar, ve onlara dediler: Artık yetti, çünkü bütün cemaat, onlardan her biri mukaddestir, ve RAB onların arasındadır; ve niçin RABBİN cümhuru üzerine kendinizi yükseltiyorsunuz?

Mezmurlar 106:16
Ve ordugâhta Musayı, Ve RABBİN mukaddesi, Harunu kıskandılar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey