English
A A A A A

Günah: [Boşanma]

Matta 19:9
Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.

Matta 5:32
Fakat ben size derim ki, zinadan başka bir sebeple karısını boşıyan adam onu zaniye eder; ve kim boşanmış kadınla evlenirse, zina eder.

Luka 16:18
Karısını boşıyan, ve bir başkası ile evlenen her adam zina eder; ve bir kocanın boşadığı ile evlenen zina eder.

1 Korintliler 7:10-11
[10] Fakat evli olanlara ben değil, ancak Rab emrediyor: Karı kocasından ayrılmasın[11] (fakat eğer ayrılırsa da, kocasız kalsın, yahut kocası ile barışsın); ve koca karısını bırakmasın.

Matta 5:31-32
[31] Ve: “Kim karısını boşarsa, ona boş kâğıdını versin,” denilmiştir.[32] Fakat ben size derim ki, zinadan başka bir sebeple karısını boşıyan adam onu zaniye eder; ve kim boşanmış kadınla evlenirse, zina eder.

Matta 19:3-9
[3] Ve Ferisiler onu deniyerek gelip dediler: Her sebeple karısını boşamak caiz midir?[4] İsa cevap verip dedi: Başlangıçtan yaratan onları erkek ve dişi yarattığını,[5] ve: “Bunun için insan babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır; ve ikisi bir beden olacaktır,” dediğini okumadınız mı?[6] Şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler. İmdi Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın.[7] Onlar İsaya dediler: Öyle ise, Musa niçin bir boş kâğıdı vermeği ve kadını boşamağı emretti?[8] İsa onlara dedi: Yüreklerinizin katılığından ötürü karılarınızı boşamanıza Musa müsaade etti; fakat başlangıçtan böyle olmamıştır.[9] Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.

Markos 10:2-12
[2] Ferisiler geldiler, ve onu deniyerek: Adama karısını boşamak caiz mi? diye kendisinden sordular.[3] O da cevap verip onlara dedi: Musa size ne emretti?[4] Onlar da dediler: Musa bir boş kâğıdı yazmağa ve kadını boşamağa müsaade etmiştir.[5] Fakat İsa onlara dedi: Yüreklerinizin katılığından dolayı size bu emri yazdı.[6] Fakat hilkatin başlangıcından Allah onları erkek ve dişi yarattı.[7] Bunun için bir adam babasını anasını bırakacak, karısına yapışacaktır;[8] ikisi de bir beden olacaktır; şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler.[9] İmdi, Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın.[10] Şakirtler evde bunun için yine kendisinden sordular.[11] Onlara dedi: Kim karısını boşar, ve başkası ile evlenirse, ona karşı zina eder;[12] ve kadın kocasını boşar ve bir başkası ile evlenirse, zina eder.

1 Korintliler 7:10-16
[10] Fakat evli olanlara ben değil, ancak Rab emrediyor: Karı kocasından ayrılmasın[11] (fakat eğer ayrılırsa da, kocasız kalsın, yahut kocası ile barışsın); ve koca karısını bırakmasın.[12] Fakat diğerlerine Rab değil, ben diyorum: Eğer bir kardeşin iman etmiyen karısı varsa, ve kadın kendisile oturmağa razı ise, onu bırakmasın.[13] Ve bir kadın, ki iman etmiyen kocası vardır, ve o kendisile oturmağa razıdır, kocasını bırakmasın.[14] Çünkü iman etmiyen koca, karısında takdis olunur, ve iman etmiyen karı, kardeşte takdis olunur; yoksa çocuklarınız o halde murdar olurdu; fakat şimdi mukaddestirler.[15] Fakat eğer iman etmiyen ayrılırsa, ayrılsın; kardeş yahut kızkardeş bu gibi hallerde esaret altında değildir; fakat Allah sizi selâmette çağırdı.[16] Çünkü, ey kadın, kocanı kurtaracağını ne bilirsin? yahut, ey erkek, karını kurtaracağını ne bilirsin?

Matta 19:3-12
[3] Ve Ferisiler onu deniyerek gelip dediler: Her sebeple karısını boşamak caiz midir?[4] İsa cevap verip dedi: Başlangıçtan yaratan onları erkek ve dişi yarattığını,[5] ve: “Bunun için insan babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır; ve ikisi bir beden olacaktır,” dediğini okumadınız mı?[6] Şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler. İmdi Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın.[7] Onlar İsaya dediler: Öyle ise, Musa niçin bir boş kâğıdı vermeği ve kadını boşamağı emretti?[8] İsa onlara dedi: Yüreklerinizin katılığından ötürü karılarınızı boşamanıza Musa müsaade etti; fakat başlangıçtan böyle olmamıştır.[9] Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.[10] Şakirtler İsaya dediler: Eğer erkeğin, karısı ile hali böyle ise, evlenmek iyi değil.[11] Fakat İsa onlara dedi: Bütün adamlar bu sözü kabul edemez, ancak kendilerine verilmiş olanlar kabul edebilir.[12] Çünkü anadan doğma hadım vardır, ve insanlar tarafından yapılmış hadım vardır, göklerin melekûtu uğrunda kendilerini hadım edenler de vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin.

Markos 10:12
ve kadın kocasını boşar ve bir başkası ile evlenirse, zina eder.

Yasa'nın Tekrarı 24:1-4
[1] BİR adam bir kadın alıp onunla evlendiği zaman vaki olacak ki, onda utanılacak bir şey bulduğu için, kadın onun gözünde lûtuf bulmazsa, onun için boş kâğıdını yazacak, ve onun eline verecek, ve onu evinden gönderecektir.[2] Ve evinden ayrıldıktan sonra kadın gidip başka bir erkeğin karısı olabilir.[3] Ve sonraki adam da ondan nefret ederse, ve onun için boş kâğıdını yazarsa, ve onun eline verip onu evinden gönderirse; yahut onu kendisine karı olarak almış olan sonraki adam ölürse;[4] onu göndermiş olan evelki kocası, kadın murdar edildikten sonra, onu kendisine karı olarak tekrar alamaz; çünkü RABBİN önünde bu mekruh bir şeydir; ve Allahın RABBİN sana miras olarak vermekte olduğu memlekete suç işlettirmiyeceksin.

Malaki 2:16
Çünkü İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan, ve esvabını gaddarlıkla örten adamdan nefret ederim, orduların RABBİ diyor; bunun için ruhunuzu sakının da hainlik etmeyin.

1 Korintliler 7:39
Kocası ne kadar vakit yaşarsa, kadın bağlıdır; fakat eğer kocası ölürse, istediği kimse ile evlenmekte serbesttir; ancak Rabde olsun.

Romalılar 7:2-5
[2] Çünkü kocalı kadın kocası sağ oldukça kanun ile ona bağlıdır; fakat kocası ölürse, koca kanunundan azat olur.[3] İmdi öyle ise, kocası sağ oldukça başka bir kocaya varırsa, ona zaniye denir; fakat kocası ölürse, kanundan azat olur, şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zaniye değildir.[4] Bundan dolayı, kardeşlerim, biz Allaha semere getirelim diye, bir başkasına, yani ölülerden kıyam edene varmak üzre Mesihin bedeni vasıtası ile şeriate öldünüz.[5] Zira biz cismaniyette iken, şeriat vasıtası ile olan günah ihtirasları, ölüme semere getirmek için azamızda işliyordu.

İbraniler 13:4
Hepsi arasında evlenmek muteber olsun, ve yatak lekesiz olsun; çünkü fuhuş ve zina işliyenlere Allah hükmedecektir.

Yasa'nın Tekrarı 24:1
BİR adam bir kadın alıp onunla evlendiği zaman vaki olacak ki, onda utanılacak bir şey bulduğu için, kadın onun gözünde lûtuf bulmazsa, onun için boş kâğıdını yazacak, ve onun eline verecek, ve onu evinden gönderecektir.

Matta 19:4-6
[4] İsa cevap verip dedi: Başlangıçtan yaratan onları erkek ve dişi yarattığını,[5] ve: “Bunun için insan babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır; ve ikisi bir beden olacaktır,” dediğini okumadınız mı?[6] Şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler. İmdi Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın.

Matta 18:15-17
[15] Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlerse, kardeşini kazandın.[16] Fakat seni dinlemezse, yanına bir ya iki kişi daha al da, iki veya üç şahidin ağzı ile her söz sabit olsun.[17] Ve eğer onları dinlemek istemezse, kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek istemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun.

Malaki 2:14-16
[14] Ve siz: Niçin? diyorsunuz. Çünkü gençliğinin karısı ile senin aranda RAB şahit oldu, o kadın ki, senin arkadaşın ve kendisile ahdettiğin kadın olduğu halde sen ona hainlik ettin.[15] Ve Ruhun bakiyesi kendisinde olduğu halde tek yapmadı mı? Ve niçin tek? Bir Allah zürriyeti aradığı için. Siz de kendi ruhunuzu sakının, ve kimse gençliğinin karısına hainlik etmesin.[16] Çünkü İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan, ve esvabını gaddarlıkla örten adamdan nefret ederim, orduların RABBİ diyor; bunun için ruhunuzu sakının da hainlik etmeyin.

Efesliler 5:22-23
[22] Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun.[23] Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

1 Korintliler 7:17-24
[17] Ancak Rab herkese nasıl tevzi etti ise, Allah herkesi nasıl çağırdı ise, öylece yürüsün. Ve bütün kiliselerde böylece tenbih ediyorum.[18] Bir adam sünnetli iken çağırıldı mı? sünnetsiz olmasın. Bir adam sünnetsizlikte mi çağırıldı? sünnet olmasın.[19] Sünnetlilik bir şey değildir, ve sünnetsizlik bir şey değildir; fakat Allahın emirlerinin tutulması.[20] Herkes çağırıldığı halde kalsın.[21] Kul iken çağırıldın mı? sana kaygı olmasın; fakat eğer azat olabilirsen, daha ziyade onu kullan.[22] Çünkü Rabde çağırılmış olan kul, Rabbin azatlısıdır, hür iken çağırılmış olan da Mesihin kuludur.[23] Paha ile satın alındınız; insanların kulları olmayın.[24] Kardeşler, herkes ne halde çağırıldı ise, Allah ile o halde kalsın.

Matta 23:23
Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü nânenin, anasonun, ve kimyonun ondalığını veriyorsunuz, ve şeriatin daha ağır işlerini, adaleti, merhameti, ve imanı bırakıyorsunuz. Onları yapmalı idiniz, bunları da bırakmamalı idiniz.

Romalılar 7:1-3
[1] YAHUT bilmez misiniz ki, ey kardeşler (çünkü kanunu bilenlere söyliyorum), kanun adama yaşadığı müddetçe hâkimdir?[2] Çünkü kocalı kadın kocası sağ oldukça kanun ile ona bağlıdır; fakat kocası ölürse, koca kanunundan azat olur.[3] İmdi öyle ise, kocası sağ oldukça başka bir kocaya varırsa, ona zaniye denir; fakat kocası ölürse, kanundan azat olur, şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zaniye değildir.

Luka 6:30
Senden her istiyene ver, ve senin eşyanı alandan geri isteme.

Matta 19:6-12
[6] Şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler. İmdi Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın.[7] Onlar İsaya dediler: Öyle ise, Musa niçin bir boş kâğıdı vermeği ve kadını boşamağı emretti?[8] İsa onlara dedi: Yüreklerinizin katılığından ötürü karılarınızı boşamanıza Musa müsaade etti; fakat başlangıçtan böyle olmamıştır.[9] Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.[10] Şakirtler İsaya dediler: Eğer erkeğin, karısı ile hali böyle ise, evlenmek iyi değil.[11] Fakat İsa onlara dedi: Bütün adamlar bu sözü kabul edemez, ancak kendilerine verilmiş olanlar kabul edebilir.[12] Çünkü anadan doğma hadım vardır, ve insanlar tarafından yapılmış hadım vardır, göklerin melekûtu uğrunda kendilerini hadım edenler de vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin.

Efesliler 5:31
“Bunun için adam babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve ikisi bir beden olacaklardır.”

Yeremya 3:8
Ve gördüm ki, dönek İsrail zina etmiş olduğundan ötürü, onu boşıyarak kendisine boş kâğıdını verdiğim zaman, hain kızkardeşi Yahuda yine korkmadı; ve gidip o da fahişelik etti.

Elçilerin İşleri 2:38
Petrus da onlara dedi: Tövbe edin; ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesihin ismile vaftiz olunsun; ve Ruhülkudüs vergisini alacaksınız.

Romalılar 4:15
Zira şeriat gazabı hasıl eder; fakat şeriatin olmadığı yerde tecavüz yoktur.

1 Korintliler 7:14-15
[14] Çünkü iman etmiyen koca, karısında takdis olunur, ve iman etmiyen karı, kardeşte takdis olunur; yoksa çocuklarınız o halde murdar olurdu; fakat şimdi mukaddestirler.[15] Fakat eğer iman etmiyen ayrılırsa, ayrılsın; kardeş yahut kızkardeş bu gibi hallerde esaret altında değildir; fakat Allah sizi selâmette çağırdı.

Matta 19:1
VE vaki oldu ki, İsa, bu sözleri bitirince, Galileden yola çıkıp Erden ötesinde Yahudiye sınırlarına geldi.

1 Korintliler 7:8-9
[8] Fakat evlenmemişlere, ve dul kadınlara diyorum: Benim gibi kalsalar, onlar için iyidir.[9] Fakat eğer imsakleri yoksa, evlensinler; çünkü yanmaktan ise, evlenmek daha iyidir.

Malaki 2:13-16
[13] Ve siz şunu da yapıyorsunuz; RABBİN mezbahını gözyaşları ile, ağlayış ve iniltile kaplıyorsunuz da, artık takdimeyi görmiyor, ve onu elinizden gönül hoşluğu ile almıyor.[14] Ve siz: Niçin? diyorsunuz. Çünkü gençliğinin karısı ile senin aranda RAB şahit oldu, o kadın ki, senin arkadaşın ve kendisile ahdettiğin kadın olduğu halde sen ona hainlik ettin.[15] Ve Ruhun bakiyesi kendisinde olduğu halde tek yapmadı mı? Ve niçin tek? Bir Allah zürriyeti aradığı için. Siz de kendi ruhunuzu sakının, ve kimse gençliğinin karısına hainlik etmesin.[16] Çünkü İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan, ve esvabını gaddarlıkla örten adamdan nefret ederim, orduların RABBİ diyor; bunun için ruhunuzu sakının da hainlik etmeyin.

Romalılar 7:2
Çünkü kocalı kadın kocası sağ oldukça kanun ile ona bağlıdır; fakat kocası ölürse, koca kanunundan azat olur.

Matta 9:13
Fakat siz gidin de: “Ben kurban değil, merhamet isterim,” sözünün ne demek olduğunu öğrenin. Çünkü ben salihleri değil, ancak günahkârları çağırmağa geldim.

Romalılar 7:3
İmdi öyle ise, kocası sağ oldukça başka bir kocaya varırsa, ona zaniye denir; fakat kocası ölürse, kanundan azat olur, şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zaniye değildir.

1 Korintliler 7:27-28
[27] Kadına bağlı mısın? çözülmeyi arama. Kadından çözülmüş müsün? kadını arama.[28] Fakat eğer evlenirsen, günah etmezsin; ve eğer bir kız evlenirse, günah etmez. Fakat böyle kimselerin bedende sıkıntısı olacaktır; ve ben sizi esirgiyorum.

Yaratılış 2:18-24
[18] Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.[19] Ve RAB Allah her kır hayvanını, ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o oldu.[20] Ve adam bütün sığırlara, ve göklerin kuşlarına, ve her kır hayvanına ad koydu; fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunmadı.[21] Ve RAB Allah adamın üzerine derin uyku getirdi, ve o uyudu; ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı, ve yerini etle kapadı;[22] ve RAB Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, ve onu adama getirdi.[23] Ve adam dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik, ve etimden ettir; buna Nisa denilecek, çünkü o İnsandan alındı.[24] Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey