English
A A A A A

Günah: [Döneklik]

2 Selanikliler 2:3
Hiç bir suretle kimse sizi aldatmasın;

Daniel 9:27
Ve çoğu ile bir haftalık kuvvetli ahit kesecek; ve haftanın ortasında kurbanla takdimeyi durduracak; ve mekruh şeylerin kanadı üzerinde harap eden biri gelecek; ve tam sona kadar, bu da hükmolunmuştur, viranenin üzerine öfke dökülecektir.

1 Timoteos 4:1
FAKAT Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişlerini dinliyecekler,

İbraniler 3:12
Ey kardeşler, dikkat edin; bir suretle sizden birinde hay olan Allahtan irtidat etmekte imansızlığın kötü yüreği bulunmasın;

Luka 8:13
Kaya üzerindekiler ise, işittikleri zaman, sözü sevinçle kabul edenlerdir, onların kökleri yoktur, bir müddet iman ederler ve deneme vaktinde saparlar.

İbraniler 6:4-6
[4] Çünkü bir kere nurlandırılmış, ve semavî vergiden tatmış ve Ruhülkudüse hissedar edilmiş,[5] ve Allahın iyi sözünü ve gelecek âlemin kudretlerini tatmış oldukları halde[6] yoldan sapmış olanları yine tövbe için yeniletmek imkânsızdır; çünkü yeniden Allahın Oğlunu kendileri için haça geriyor ve rüsvay ediyorlar.

2 Petrus 2:20-22
[20] Çünkü Rab ve Kurtarıcı İsa Mesihin bilgisile dünya murdarlıklarından kurtulduktan sonra, onlara tekrar karışarak mağlup oldularsa, onların son hali ilk halinden daha fena olmuştur.[21] Çünkü bildikten sonra kendilerine teslim edilmiş olan mukaddes emirden geri dönmektense, salâh yolunu bilmemiş olmak onlara daha iyi olurdu.[22] Onlara hakikî mesele göre oldu: Köpek yine kusmuğuna, ve domuz yıkandıktan sonra, çamurda yuvarlanmaya döndü.

İbraniler 10:26-29
[26] Çünkü hakikat bilgisine nail olduktan sonra kasten günah işlersek, artık günahlar için kurban kalmaz,[27] fakat hükmün dehşetli bir intizarı, ve hasımları yiyip bitirecek olan şiddetli ateş kalır.[28] Musanın şeriatini tahkir eden bir kimse iki veya üç şahidin sözü üzerine merhametsizce ölür;[29] Allahın Oğlunu ayak altında çiğniyen, ve onunla takdis edildiği ahdin kanını bayağı tutan, ve inayet Ruhuna hakaret eden bir kimse, daha ne kadar fena cezaya lâyık sayılacaktır, sanırsınız?

2 Timoteos 4:3-4
[3] Çünkü zaman gelecektir ki, sağlam öğretişe tahammül etmiyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre kendilerine muallimler toplıyacaklar;[4] ve hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve masallara sapacaklardır.

Yuhanna 15:6
Kim bende durmazsa, çubuk gibi dışarı atılır, ve kurur; onları devşirip ateşe atarlar, ve yanar.

1 Timoteos 4:1-2
[1] FAKAT Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişlerini dinliyecekler,[2] yalan söyliyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak,

2 Petrus 2:1
FAKAT kavmda yalancı peygamberler de olduğu gibi, aranızda da yalancı muallimler olacaklardır; onlar kendilerini satın alan Rabbi bile inkâr edip kendi üzerlerine tez helâki getirerek, içeri helâk edici bid'atler sokacaklardır.

Matta 24:10-12
[10] Ve o zaman bir çokları sürçüp birbirini ele verecekler, ve birbirlerinden nefret edecekler.[11] Ve bir çok yalancı peygamberler kalkıp bir çoklarını saptıracaklar.[12] Ve fesat çoğalacağından ötürü, bir çokların sevgisi soğuyacak.

2 Petrus 3:17
İmdi, ey sevgililer, fasıkların sapıklığı ile sürüklenerek kendi sebatınızdan düşmiyesiniz diye, önceden bunları bilerek sakının.

Yuhanna 6:66
Bunun üzerine şakirtlerden çoğu geri dönüp artık onunla gezmiyorlardı.

2 Petrus 2:17
Onlar suyu olmıyan pınarlar, ve kasırganın sürdüğü sislerdir; onlar için koyu karanlık saklanılmıştır.

1 Timoteos 4:1-3
[1] FAKAT Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişlerini dinliyecekler,[2] yalan söyliyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak,[3] evlenmeği menedecekler, iman edip hakikati bilenler tarafından şükürle kabul olunmak üzre Allahın yarattığı yiyeceklerden çekinmeği emredeceklerdir.

1 Korintliler 10:12
Bunun için, duruyorum zanneden sakınsın, düşmesin.

Matta 24:9-10
[9] O zaman sizi sıkıntıya koyacaklar, ve öldürecekler; ve benim ismimden ötürü bütün milletler sizden nefret edecekler.[10] Ve o zaman bir çokları sürçüp birbirini ele verecekler, ve birbirlerinden nefret edecekler.

Matta 26:14-16
[14] O zaman Onikilerden Yahuda İskariyot denilen biri, başkâhinlerin yanına gidip dedi:[15] Bana ne verirsiniz, onu elinize vereyim? Onlar da Yahudaya otuz gümüş tarttılar.[16] İsayı onların eline vermek için o vakitten fırsat aramakta idi.

1 Timoteos 1:19-20
[19] imanın ve iyi vicdanın olsun; bazıları iyi vicdanı reddedip iman hususunda battılar;[20] İmeneos ve İskender bunlardandır; kendilerine küfretmemek öğretilsin diye, onları Şeytana teslim ettim.

1 Yuhanna 2:19
Bizden çıktılar, fakat bizden değildiler; çünkü bizden olsalardı, bizimle beraber kalırlardı; fakat hepsinin bizden olmadıkları izhar edilsin diye, çıktılar.

İbraniler 10:25-31
[25] sevgi ve iyi işlere tahrik için birbirimize dikkat edelim.[26] Çünkü hakikat bilgisine nail olduktan sonra kasten günah işlersek, artık günahlar için kurban kalmaz,[27] fakat hükmün dehşetli bir intizarı, ve hasımları yiyip bitirecek olan şiddetli ateş kalır.[28] Musanın şeriatini tahkir eden bir kimse iki veya üç şahidin sözü üzerine merhametsizce ölür;[29] Allahın Oğlunu ayak altında çiğniyen, ve onunla takdis edildiği ahdin kanını bayağı tutan, ve inayet Ruhuna hakaret eden bir kimse, daha ne kadar fena cezaya lâyık sayılacaktır, sanırsınız?[30] Çünkü: “Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim,” ve yine: “Rab kendi kavmına hükmedecektir,” diyeni biliriz.[31] Hay Allahın ellerine düşmek dehşetli şeydir.

Yeremya 17:5-6
[5] RAB şöyle diyor: İnsana güvenen, ve beşeri kendisine bazu edinen, ve yüreği RABDEN ayrılan adam lânetlidir.[6] Çünkü çöldeki ılgın ağacı gibi olacak, ve iyilik geldiği zaman görmiyecek, ancak çöldeki kurak yerlerde, kimsenin oturmadığı tuz diyarında oturacak.

Hezekiel 3:20
Ve salih adam salâhından dönüp kötülük ederse, ve ben onun önüne tökez korsam, o ölür; onu sakındırmadığın için o adam suçunda ölür, ve yapmış olduğu doğru işleri anılmaz; ancak onun kanını senin elinden ararım.

Hezekiel 18:24
Fakat salih adam salâhından döner, ve kötü adamın işlediği bütün mekruh şeylere göre kötülük eder de, yaşar mı? Onun işlemiş olduğu bütün salah işlerinden hiç biri anılmıyacaktır; işlediği hainlikte, ve işlediği suçta, onlarda ölecektir.

Matta 13:20-21
[20] Kayalıklar üzerine ekilmiş olan da odur ki, sözü işitir, ve hemen sevinçle alır;[21] fakat kendisinde kök yoktur, ancak bir zaman içindir; ve sözden dolayı sıkıntı ve eza olunca, hemen sürçer.

1 Korintliler 9:27
fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

İbraniler 6:4-8
[4] Çünkü bir kere nurlandırılmış, ve semavî vergiden tatmış ve Ruhülkudüse hissedar edilmiş,[5] ve Allahın iyi sözünü ve gelecek âlemin kudretlerini tatmış oldukları halde[6] yoldan sapmış olanları yine tövbe için yeniletmek imkânsızdır; çünkü yeniden Allahın Oğlunu kendileri için haça geriyor ve rüsvay ediyorlar.[7] Çünkü çok defa üzerine düşen yağmuru içen, ve kimler için tımar olunuyorsa, onlara faideli nebatat husule getiren toprak Allah tarafından bereket alır;[8] fakat dikenler ve deve dikenleri husule getirdiği zaman merdut ve lânete yakındır; onun sonu yanmaktır.

Elçilerin İşleri 21:21
ve senin için haber almışlar ki, Milletler arasında olan bütün Yahudilere oğullarını sünnet etmiyip âdetlere uymasınlar diye, Musadan dönmelerini öğretiyormuşsun.

Galatyalılar 5:4
Ey şeriatte salih kılınmak istiyen sizler, Mesihten ayrıldınız, inayetten düştünüz.

1 Korintliler 6:9
Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler,

İbraniler 10:26
Çünkü hakikat bilgisine nail olduktan sonra kasten günah işlersek, artık günahlar için kurban kalmaz,

Matta 13:41
İnsanoğlu meleklerini gönderecektir, ve onlar sürçmeğe sebep olan bütün şeyleri, ve fesat işliyenleri onun melekûtundan toplıyacaklar;

2 Timoteos 4:3
Çünkü zaman gelecektir ki, sağlam öğretişe tahammül etmiyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre kendilerine muallimler toplıyacaklar;

2 Selanikliler 2:3-4
[3] Hiç bir suretle kimse sizi aldatmasın;[4] çünkü önce irtidat gelmedikçe, ve Allah denilen, yahut ibadet edilen her şeye karşı duran, ve Allahın mabedinde oturup kendisinin Allah olduğunu göstermek suretile kendisini yükselten fesat adamı, helâk oğlu, izhar olunmadıkça, o gün gelmez.

Yuhanna 1:14
Ve Kelâm beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de onun izzetini, Babanın biricik Oğlunun izzeti olarak gördük.

Yasa'nın Tekrarı 13:13
ve: Gidelim, ve bilmediğiniz başka ilâhlara kulluk edelim, diye şehirlerinin halkını çektiler, denildiğini işitirsen;

1 Timoteos 4:10
Çünkü bunun için emek veriyor ve cehdediyoruz; zira bütün insanların, bilhassa iman edenlerin Kurtarıcısı olan hay Allaha ümit etmişizdir.

1 Petrus 3:17
Çünkü eğer Allahın iradesi bu ise, iyilik işliyerek elem çekmeniz, kötülük işliyerek çekmenizden daha iyidir.

1 Selanikliler 2:3
Çünkü teşvikimiz ne yanlışlıktan, ne murdarlıktandır, ne de hile iledir;

Yasa'nın Tekrarı 32:15
Fakat Yeşurun semirdi, ve tepti; (Sen semirdin, kalınlaştın, yağ bağladın;) O zaman kendisini yaratan Allahı bıraktı, Ve kurtuluşunun Kayasını hor gördü.

Hezekiel 18:26
Salih adam salâhından döner, ve kötülük eder, ve onlarda ölürse, işlemiş olduğu kötülükte ölür.

1 Timoteos 4:2
yalan söyliyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak,

Markos 10:11
Onlara dedi: Kim karısını boşar, ve başkası ile evlenirse, ona karşı zina eder;

Luka 22:3-6
[3] Ve Şeytan Onikilerden sayılan, İskariyot denilen Yahudaya girdi.[4] Ve gidip başkâhinler ve kumandanlarla İsayı onların eline nasıl verebileceğini konuştu.[5] Sevindiler, ve ona para vermek için uyuştular.[6] O da razı oldu, ve halk yokken İsayı onların eline vermek fırsatını arıyordu.

Matta 12:31-32
[31] Bunun için size diyorum: Her günah ve küfür insanlara bağışlanacaktır; fakat Ruha karşı küfür bağışlanmıyacaktır.[32] Kim İnsanoğluna karşı söz söylerse, ona bağışlanacaktır; fakat kim Ruhülkudüse karşı söylerse, ne bu dünyada, ve ne de gelecekte ona bağışlanmıyacaktır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey