A A A A A

Günah: [Zina]

1 Korintliler 6:18
Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.

Yasa 20:14
Zina etmiyeceksin.

İbraniler 13:4
Hepsi arasında evlenmek muteber olsun, ve yatak lekesiz olsun; çünkü fuhuş ve zina işliyenlere Allah hükmedecektir.

Yakup 4:17
İmdi iyi olan şeyi yapmağı bilip de yapmıyana günahtır.

Yeremya 13:27
Kırdaki tepeler üzerinde senin mekruh şeylerini, senin zinalarını, ve kişnemelerini, fahişeliğinin arsızlığını gördüm. Vay başına, ey Yeruşalim! sen temizlenmiyeceksin; daha ne vakte kadar?...

1 Yuhanna 1:9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

Luka 16:18
Karısını boşıyan, ve bir başkası ile evlenen her adam zina eder; ve bir kocanın boşadığı ile evlenen zina eder.

Matta 19:9
Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:32
Bir kadınla zina edenin anlayışı eksiktir; Canını yok etmek istiyen bunu yapar.

Romalılar 7:2-3
[2] Çünkü kocalı kadın kocası sağ oldukça kanun ile ona bağlıdır; fakat kocası ölürse, koca kanunundan azat olur.[3] İmdi öyle ise, kocası sağ oldukça başka bir kocaya varırsa, ona zaniye denir; fakat kocası ölürse, kanundan azat olur, şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zaniye değildir.

Markos 10:11-12
[11] Onlara dedi: Kim karısını boşar, ve başkası ile evlenirse, ona karşı zina eder;[12] ve kadın kocasını boşar ve bir başkası ile evlenirse, zina eder.

Matta 5:27-32
[27] “Zina etmiyeceksin,” denildiğini işittiniz.[28] Fakat ben size derim: Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.[29] Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa, onu çıkar, ve kendinden at; çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından iyidir.[30] Ve eğer sağ elin sürçmene sebep oluyorsa, onu kes, ve kendinden at; çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme gitmesinden iyidir.[31] Ve: “Kim karısını boşarsa, ona boş kâğıdını versin,” denilmiştir.[32] Fakat ben size derim ki, zinadan başka bir sebeple karısını boşıyan adam onu zaniye eder; ve kim boşanmış kadınla evlenirse, zina eder.

1 Korintliler 6:9-16
[9] Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler,[10] ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır.[11] Ve bazılarınız böyle idiniz; fakat yıkandınız, fakat takdis olundunuz, fakat Rab İsa Mesihin isminde ve Allahımızın Ruhunda salih kılındınız.[12] Her şey bana caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey bana caizdir; fakat ben bir şeyin hâkimiyeti altına girmiyeceğim.[13] Yemekler karın için, ve karın yemekler içindir; fakat Allah onu da, onları da yok edecektir. Fakat beden zina için değil, ancak Rab içindir; Rab da beden içindir;[14] ve Allah hem Rabbi kıyam ettirdi, hem de bizi kendi kudretile kıyam ettirecektir.[15] Bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesihin azasıdır? imdi Mesihin azasını kendisinden alıp fahişe azası yapayım mı? Hâşâ.[16] Yahut fahişeye yapışanın onunla bir vücut olduğunu bilmez misiniz? çünkü: “İkisi bir vücut olacaklar,” diyor.

Luka 18:18-20
[18] Ve bir reis ona: İyi Muallim, ebedî hayatı miras almak için ne yapayım? diye sordu.[19] Ve İsa ona dedi: Niçin bana iyi diyorsun? Birden başka, kimse iyi değildir, o da Allahtır.[20] Sen emirleri bilirsin: “Zina etmiyesin; Katletmiyesin; Çalmıyasın; Yalan şehadet etmiyesin; Babana ve anana hürmet et.”

1 Selanikliler 4:3-5
[3] Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,[4] Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,[5] içinizden her birinin kudsiyet ve itibarda kendi bedenine sahip olmağı bilmesi, ve işte kendi kardeşine tecavüz ve gaddarlık etmemesidir;

Markos 7:20-23
[20] Ve dedi: İnsandan çıkan şeydir ki, insanı kirletir.[21] Çünkü içten, insanların yüreğinden, kötü düşünceler, fuhuşlar, hırsızlıklar, katiller, zinalar,[22] tamahlar, kötülükler, hile, şehvet, kemgözlük, küfür, gurur ve akılsızlık çıkar.[23] Bütün bu kötü şeyler içten çıkarlar, ve insanı kirletirler.

Matta 15:17-20
[17] Anlamıyor musunuz ki, ağza giren her şey karna geçer, ve mecraya atılır?[18] Fakat ağızdan çıkan şeyler yürekten çıkar, ve insanı onlar kirletir.[19] Çünkü kötü düşünceler, katiller, zinalar, fuhuşlar, hırsızlıklar, yalan şehadetler, küfürler yürekten çıkar.[20] İnsanı kirleten şeyler bunlardır; fakat yıkanmamış ellerle yemek insanı kirletmez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 5:18-23
[18] Pınarın mubarek olsun; Ve gençliğinin karısı ile sevin.[19] Sevimli geyik ve lâtif ceylan gibi, Onun memeleri her vakit seni doyursun; Ve onun sevgisile daima mestol.[20] Ve oğlum, niçin yabancı kadınla mestolasın, Ve bir ecnebi kadını kucaklıyasın?[21] Çünkü insanın yolları RABBİN gözü önündedir; Ve onun bütün yollarını tartar.[22] Kötüyü kendi fesatları kapacak, Ve suçunun iplerile tutulacak.[23] Edep yokluğundan ölecek; Ve sefahetinin çokluğundan yolunu şaşıracak.

Yuhanna 8:4-11
[4] İsaya dediler: Muallim, bu kadın zina işlemekte iken tutuldu.[5] Bu gibilerin taşlanmasını Musa şeriatte bize emretmiştir; sen ise, ne dersin?[6] İsayı suçlu çıkarmak için kendisini deniyerek bunu dediler. Fakat İsa iğilip parmağı ile yere yazı yazıyordu.[7] Ve kendinden sormakta devam etmeleri üzerine, doğruldu ve onlara dedi: Kadının üzerine sizden günahsız olan önce taş atsın.[8] Ve yine iğilip yere yazı yazıyordu.[9] Bunu işittikleri zaman, ihtiyarlardan başlıyıp sonuncusuna kadar birer birer çıktılar. İsayı yalnız bıraktılar, kadın da ortada idi.[10] İsa doğrulup ona dedi: Kadın, onlar nerede? kimse sana hükmetmedi mi?[11] Kadın: Kimse, ya Rab, dedi. İsa: Ben de sana hükmetmem; git, bundan sonra artık günah işleme, dedi.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:20-35
[20] Oğlum, babanın emrini koru, Ve ananın öğrettiğini bırakma;[21] Onları daima kendi yüreğin üzerine bağla; Onları boynuna tak.[22] Yürüdüğün zaman sana yol gösterecek; Yattığın zaman üzerine bekçilik edecek; Ve uyandığın zaman seninle söyleşecek.[23] Çünkü seni kötü kadından, Ecnebi kadının yaltaklanan dilinden korumak için,[24] Emir bir çerağdır, ve şeriat nurdur; Ve terbiye azarlamaları hayat yoludur.[25] Onun güzelliğine yüreğinden arzu çekme; Ve seni kirpiklerile yakalamasın.[26] Çünkü fahişenin yüzünden insan bir parça ekmeğe muhtaç olur; Ve zina eden kadın değerli canı avlar.[27] Bir adam koynuna ateş alır da, Elbisesi yanmaz mı?[28] Yahut bir adam korlar üzerinde yürür de, Ayakları kavrulmaz mı?[29] Komşusunun karısı yanına giren böyledir; Ona dokunan kim olursa olsun suçsuz tutulmaz.[30] Hırsız aç olduğu zaman kendini doyurmak için çalarsa, İnsanlar onu hor görmezler;[31] Fakat onu bulurlarsa, yedi kat öder; Evinin bütün malını verir.[32] Bir kadınla zina edenin anlayışı eksiktir; Canını yok etmek istiyen bunu yapar.[33] Dayak ve rezalet bulur; Ve utancı silinmez.[34] Çünkü kıskançlık erkeği kızdırır; Ve öç gününde acımaz.[35] Hiç bir fidyeye bakmaz; Hediyeleri çoğaltsan da razı olmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 5:3-22
[3] Çünkü yabancı kadının dudakları bal damlatır, Ve ağzı yağdan yumuşaktır;[4] Fakat sonu pelin otu gibi acıdır, İki ağızlı kılıç gibi keskindir.[5] Ayakları ölüme iner; Adımları ölüler diyarına erişir;[6] Hayatın düz yolunu bulmaz; Yolları dolaşıktır, kendisi de bilmez.[7] Ve şimdi, ey oğullar, beni dinleyin, Ve ağzımın sözlerinden sapmayın.[8] Kendi yolunu o kadından uzaklaştır, Ve evinin kapısına yaklaşma;[9] Yoksa şerefini başkalara, Ve yıllarını gaddar adama verirsin;[10] Yoksa yabancılar senin servetine doyarlar, Ve emeklerin ecnebinin evinde olur,[11] Ve etinle bedenin telef olduğu zaman, Sonunda sen yas tutarsın,[12] Ve dersin: Nasıl terbiyeden nefret ettim, Ve yüreğim tedibi hor gördü;[13] Ve hocalarımın sesini dinlemedim, Ve bana öğretenlere kulağımı iğdirmedim![14] Halkın ve cemaatin ortasında, Az kaldı her kötülüğe düşecektim.[15] Kendi sarnıcından sular, Ve kendi kuyunun içinden akar sular iç.[16] Kaynakların dışarıya mı, Ve su arkların meydanlara mı dağılsınlar?[17] Seninle beraber yabancılar için değil, Yalnız senin için olsunlar.[18] Pınarın mubarek olsun; Ve gençliğinin karısı ile sevin.[19] Sevimli geyik ve lâtif ceylan gibi, Onun memeleri her vakit seni doyursun; Ve onun sevgisile daima mestol.[20] Ve oğlum, niçin yabancı kadınla mestolasın, Ve bir ecnebi kadını kucaklıyasın?[21] Çünkü insanın yolları RABBİN gözü önündedir; Ve onun bütün yollarını tartar.[22] Kötüyü kendi fesatları kapacak, Ve suçunun iplerile tutulacak.

1 Korintliler 7:1-40
[1] İMDİ yazdığınız şeylere gelince: Adam için kadına dokunmamak iyidir.[2] Fakat zinalardan dolayı herkesin kendi karısı olsun, ve her kadının kendi kocası olsun.[3] Koca karısına, ve böylece de karı kocasına hakkını eda etsin.[4] Kendi bedeni üzerine karının değil, ancak kocasının hâkimiyeti vardır; ve böylece de kendi bedeni üzerine kocanın değil, ancak karısının hakimiyeti vardır.[5] Birbirinizi mahrum etmeyin, meğer ki dua ile meşgul olmanız için iki tarafın rızasile muvakkaten olsun, ve tekrar birleşin, ta ki imsaksizliğinizden dolayı Şeytan sizi iğva etmesin.[6] Fakat emir olarak değil, müsaade olarak bunu diyorum.[7] Lâkin bütün insanların benim kendim gibi olmalarını istiyorum; fakat kimi böyle, kimi şöyle, herkesin Allahtan kendi mevhibesi vardır.[8] Fakat evlenmemişlere, ve dul kadınlara diyorum: Benim gibi kalsalar, onlar için iyidir.[9] Fakat eğer imsakleri yoksa, evlensinler; çünkü yanmaktan ise, evlenmek daha iyidir.[10] Fakat evli olanlara ben değil, ancak Rab emrediyor: Karı kocasından ayrılmasın[11] (fakat eğer ayrılırsa da, kocasız kalsın, yahut kocası ile barışsın); ve koca karısını bırakmasın.[12] Fakat diğerlerine Rab değil, ben diyorum: Eğer bir kardeşin iman etmiyen karısı varsa, ve kadın kendisile oturmağa razı ise, onu bırakmasın.[13] Ve bir kadın, ki iman etmiyen kocası vardır, ve o kendisile oturmağa razıdır, kocasını bırakmasın.[14] Çünkü iman etmiyen koca, karısında takdis olunur, ve iman etmiyen karı, kardeşte takdis olunur; yoksa çocuklarınız o halde murdar olurdu; fakat şimdi mukaddestirler.[15] Fakat eğer iman etmiyen ayrılırsa, ayrılsın; kardeş yahut kızkardeş bu gibi hallerde esaret altında değildir; fakat Allah sizi selâmette çağırdı.[16] Çünkü, ey kadın, kocanı kurtaracağını ne bilirsin? yahut, ey erkek, karını kurtaracağını ne bilirsin?[17] Ancak Rab herkese nasıl tevzi etti ise, Allah herkesi nasıl çağırdı ise, öylece yürüsün. Ve bütün kiliselerde böylece tenbih ediyorum.[18] Bir adam sünnetli iken çağırıldı mı? sünnetsiz olmasın. Bir adam sünnetsizlikte mi çağırıldı? sünnet olmasın.[19] Sünnetlilik bir şey değildir, ve sünnetsizlik bir şey değildir; fakat Allahın emirlerinin tutulması.[20] Herkes çağırıldığı halde kalsın.[21] Kul iken çağırıldın mı? sana kaygı olmasın; fakat eğer azat olabilirsen, daha ziyade onu kullan.[22] Çünkü Rabde çağırılmış olan kul, Rabbin azatlısıdır, hür iken çağırılmış olan da Mesihin kuludur.[23] Paha ile satın alındınız; insanların kulları olmayın.[24] Kardeşler, herkes ne halde çağırıldı ise, Allah ile o halde kalsın.[25] Fakat kızlar hakkında Rabden emrim yoktur; fakat itimada lâyık olmak için Rab tarafından merhamete nail olmuş bir adam olarak rey veriyorum.[26] İmdi sanırım ki, şimdi üzerimizde olan sıkıntı sebebile bu iyidir, yani, insana olduğu gibi kalmak iyidir.[27] Kadına bağlı mısın? çözülmeyi arama. Kadından çözülmüş müsün? kadını arama.[28] Fakat eğer evlenirsen, günah etmezsin; ve eğer bir kız evlenirse, günah etmez. Fakat böyle kimselerin bedende sıkıntısı olacaktır; ve ben sizi esirgiyorum.[29] Ey kardeşler, bunu da beyan ediyorum; vakit kısaltılmıştır; bundan böyle karıları olanlar karıları yok gibi,[30] ve ağlıyanlar ağlamıyor gibi, ve sevinenler sevinmiyor gibi, ve satın alanlar malı yok gibi,[31] ve dünyayı kullananlar ifratla kullanmıyor gibi olsunlar; çünkü bu dünyanın heyeti geçiyor.[32] Fakat kaygısız olmanızı istiyorum. Evlenmemiş adam nasıl Rabbi hoşnut etsin diye Rabbin şeyleri için kaygı çeker;[33] fakat evlenmiş olan adam, nasıl karısını hoşnut etsin, diye dünya şeyleri için kaygıçeker, ve taksim olunur.[34] Evlenmemiş olan kadın ve kız hem bedence, hem ruhça, mukaddes olsun diye, Rabbin şeyleri için kaygı çeker, fakat evlenmiş olan kadın nasıl kocasını hoşnut etsin diye dünya şeyleri için kaygı çeker.[35] Ve bunu üzerinize kement atmak için değil, fakat yakışan halde olasınız, ve zihniniz dağılmıyarak Rabbe mülâzemet edesiniz diye, sizin kendi menfaatiniz için söyliyorum.[36] Fakat bir kimse kızı hakkında yolsuz muamele ettiğini sanırsa, eğer yaşı geçmişse, ve öyle olması icap ederse, istediğini yapsın; günah işlemez; evlendirsin.[37] Fakat mecburiyeti olmıyarak ve kendi iradesine hâkimiyeti olarak yüreğinde sabit duran adam kendi kızını yanında tutmağa yüreğinde karar vermişse, iyi eder.[38] Ve böylece kendi kızını evlendiren iyi eder; ve evlendirmiyen daha iyi eder.[39] Kocası ne kadar vakit yaşarsa, kadın bağlıdır; fakat eğer kocası ölürse, istediği kimse ile evlenmekte serbesttir; ancak Rabde olsun.[40] Fakat eğer öyle kalırsa, benim reyime göre daha mutludur; ve bende de Allahın Ruhu vardır, sanırım.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey