English
A A A A A

Günah: [Açgözlülük]

1 Yuhanna 2:16
Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır.

2 Korintliler 9:7
Hüzünle yahut mecburiyetle değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; çünkü Allah sevinç ile vereni sever.

Vaiz 5:10
Gümüşü seven gümüşe, ve bolluğu seven mahsule doymaz; bu da boş.

İbraniler 13:5
Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”

Luka 12:15
Ve İsa onlara dedi: İyi bakın, ve kendinizi her türlü tamakârlıktan sakının; çünkü insanın hayatı kendisinde olan şeylerin çokluğunda değildir.

Matta 6:24
Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, yahut da birini tutar, ötekini hor görür. Siz Allaha ve mammona kulluk edemezsiniz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:28
Zenginliğine güvenen düşer; Fakat salihler yeşil yaprak gibi tazelenir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:11
Batıl yolla kazanılan mal azalır; Fakat elle toplıyan çoğaltır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:31
Fakiri sıkıştıran onu Yaratanı hor görür; Fakat yoksula acıyan onu izzetlendirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:27
Kazanca düşkün olan kendi evine sıkıntı verir; Fakat rüşvetten nefret eden yaşar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:21
Başlangıçta miras acele alınabilir; Fakat onun sonu bereketli olmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:1-9
[1] İYİ ad büyük zenginlikten, Ve lûtuf bulmak gümüş ve altından üstün tutulmalıdır.[2] Zenginle fakir karşılaşırlar; Onların hepsini yaratan RABDİR.[3] Basiretli adam şerri görüp gizlenir; Bön adamlar ise, ileri geçip zarar görürler.[4] Alçak gönüllü olmanın ve RAB korkusunun sonu, Servet, izzet ve hayattır.[5] Sapık adamın yolunda dikenler ve kementler vardır; Canını koruyan onlardan uzak kalır.[6] Çocuğu gideceği yola göre yetiştir, Yaşlı olunca da ondan ayrılmaz.[7] Zengin fakirlere hâkim olur; Ve ödünç alan ödünç verenin kulu olur.[8] Fesat eken dert biçer; Ve öfkesinin değneği kırılır.[9] İyi gözlü adam mubarek kılınır; Çünkü kendi ekmeğinden fakire verir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:22-25
[22] Kötü gözlü adam zenginlik ardından koşar; Ve üzerine yoksulluk geleceğini bilmez.[23] Bir adama dille yaltaklanandan ziyade Onu azarlıyan sonunda lûtuf bulur.[24] Kim babasını yahut anasını soyar ve: Günah değildir, derse, O adam helâk edicinin arkadaşıdır.[25] Aç gözlü kavga çıkarır; Fakat RABBE güvenen semiz olur.

1 Petrus 5:2-3
[2] Aranızda olan Allahın sürüsünü, mecburiyetle değil, fakat rıza ile, yakışıksız kazanç için değil, fakat istekle,[3] size emanet olunanlara musallat olur gibi değil, fakat sürüye örnek olarak Allaha göre güdün.

1 Korintliler 4:11-13
[11] Bu saate kadar açlık ve susuzluk çekiyoruz, ve çıplak kalıyoruz, ve dövülüyoruz, ve mekânımız yoktur;[12] ve kendi ellerimizle işliyerek çalışıyoruz; sövülünce, hayırdua ederiz; eza çekince, sabrederiz;[13] iftira edilince, yalvarırız; şimdiye kadar dünyanın süprüntüsü, cümlenin kazıntısı gibi olduk.

1 Timoteos 6:6-19
[6] Fakat kanaat ile takva büyük kazançtır;[7] çünkü dünyaya bir şey getirmedik, çünkü ne de ondan bir şey götürebiliriz;[8] fakat yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz oldukça, onlarla kanaat edeceğiz.[9] Fakat zengin olmak istiyenler imtihana ve tuzağa ve insanları helâke ve harabiyete batıran çok manasız ve muzır arzulara düşerler.[10] Çünkü her türlü fenalığın bir kökü para sevgisidir; bazıları bunu arzu ederek imandan saptılar, ve bir çok eziyetlerle kendilerine işkence ettiler.[11] Fakat sen, ey Allah adamı, bunlardan kaç; ancak salâhın, takvanın, imanın, sevginin, sabrın, hilmin ardınca koş.[12] İmanın iyi cihadına içtihat et, ve çok şahitler önünde iyi ikrarı ikrar etmiş olarak davet olunduğun ebedî hayatı tut.[13] Bütün şeylere hayat veren Allahın, ve Pontuslu Pilatusun önünde iyi ikrarı şehadet etmiş olan Mesih İsanın huzurunda sana tenbih ediyorum,[14] Rabbimiz İsa Mesihin zuhuruna kadar sen emri lekesiz ve kusursuz tut;[15] mubarek ve tek Hükümdar, kıralların Kıralı ve rablerin Rabbi,[16] ölmezliğe yalnız malik olan, yaklaşılmaz nurda duran, insanlardan kimsenin görmediği ve görmeğe kadir olmadığı zat, onu kendi vaktinde izhar edecektir; ona hürmet ve ebedî kudret olsun. Amin.[17] Şimdiki dünyada zengin olanlara yüksek fikirli olmamağı, ve zenginliğin kararsızlığına değil, fakat zevk için bize her şeyi zengince ihsan eden Allaha ümit bağlamağı,[18] gerçekten olan hayatı tutsunlar diye, gelecek vakit için kendilerine iyi temel hazırlıyarak iyilik işlemeği,[19] iyi işlerde zengin olmağı, dağıtmağa hazır ve cömert olmağı tenbih et.

Yakup 5:1-6
[1] GELİN şimdi, ey zenginler, gelecek olan sefaletlerinizin üzerine feryat ederek ağlayın.[2] Malınız çürümüş, ve esvabınızı güve yemiştir.[3] Altınınız ve gümüşünüz pas tutmuştur; ve onların pası aleyhinize şehadet olacak ve sizin etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde hazine topladınız.[4] Tarlalarınızı biçen işçilerin tarafınızdan hile ile alıkonulan ücreti, işte, bağırıyor; ve orakçıların feryadı Ordular Rabbinin kulaklarına ermiştir.[5] Dünyada zevkle yaşadınız ve eğlendiniz; kıtal gününde yüreklerinizi beslediniz.[6] Salihi mahkûm ettiniz, öldürdünüz; o size karşı komaz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey