A A A A A

Günah: [Bağımlılık]

1 Korintliler 10:13-14
[13] İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.[14] Bundan dolayı, sevgililerim, putperestlikten kaçın.

1 Yuhanna 2:16
Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır.

1 Korintliler 15:33
Aldanmayın; fena arkadaşlıklar güzel ahlâkı bozarlar.

Yakup 4:7
İmdi Allaha tâbi olun; fakat İblise karşı durun, ve sizden kaçacaktır.

1 Korintliler 6:12
Her şey bana caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey bana caizdir; fakat ben bir şeyin hâkimiyeti altına girmiyeceğim.

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Mezmurlar 50:15
Ve sıkıntı gününde beni çağır; Seni kurtarırım, ve bana izzet vereceksin.

Romalılar 5:3-5
[3] Ve yalnız bu değil, fakat sıkıntı metaneti,[4] metanet de tecrübeyi, ve tecrübe ümidi hasıl ettiğini bilerek sıkıntılarla dahi övünürüz;[5] ve ümit utandırmaz; çünkü bize verilmiş olan Ruhülkudüs vasıtası ile, Allahın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

1 Korintliler 6:9-11
[9] Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler,[10] ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır.[11] Ve bazılarınız böyle idiniz; fakat yıkandınız, fakat takdis olundunuz, fakat Rab İsa Mesihin isminde ve Allahımızın Ruhunda salih kılındınız.

Titus 2:12
bize öğretiyor ki, fıskı ve dünya arzularını inkâr edip

Yakup 1:2-3
[2] Ey kardeşlerim, ne zaman çeşit çeşit tecrübelere düşerseniz,[3] imanınızın imtihanı sabır hasıl ettiğini bilerek, bunu tam bir sevinç sayın.

İbraniler 4:15-16
[15] Çünkü zayıflıklarımıza duyguda iştirak edemiyen değil, ancak her şeyde bizim gibi imtihan olunmuş, fakat günahı olmıyan bir başkâhinimiz vardır.[16] İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

Yuhanna 3:16-17
[16] Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.[17] Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Mezmurlar 95:8
Meribada ve Massa günü çölde olduğu gibi Yüreğinizi katılaştırmayın;

Matta 6:13
Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar; Çünkü melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar senindir. Amin.

Matta 26:41
Uyanık durup dua edin ki, iğvaya düşmiyesiniz. Gerçi ruh isteklidir, fakat beden zayıftır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey