English
A A A A A

Gizemler: [Son Günler Gelecek]

1 Korintliler 4:5
Böylece Rab gelinciye kadar, vaktinden evel bir şeye hükmetmeyin; karanlığın gizli şeylerini o aydınlatacak, ve yüreklerin muratlarını belli edecektir; ve o zaman her adamın methi Allahtan olacaktır.

1 Yuhanna 2:18
Ey küçük çocuklar, son saattir, ve Mesih muhalifi gelir diye işitmiş olduğunuz gibi, şimdi de çok Mesih muhalifleri çıkmıştır; bundan biliyoruz ki son saattir.

Daniel 12:4
Fakat sen, ey Daniel, sonun vaktine kadar bu sözleri sakla, ve kitabı mühürle; bir çok adamlar araştıracaklar, ve bilgi çoğalacaktır.

Yeşaya 46:10
sonu başlangıçtan, ve henüz olmıyan şeyleri kadimden bildiren: Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım, diyerek,

Yuhanna 6:39
Ve beni gönderenin iradesi şudur ki, bütün bana verdiğinden hiç birini kaybetmiyeyim, ancak son günde onu kıyam ettireyim.

Yahuda 1:7
Nitekim onlarla ayni surette zina etmiş ve başka beden ardına düşmüş olan Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki şehirleri ebedî ateş cezasını çekmekte olarak örnek gösterirler.

Luka 18:8
Size derim ki, haklarını tez alacaktır. Bununla beraber İnsanoğlu geldiği vakit yeryüzünde iman bulacak mı?

Vahiy 21:8
Fakat korkaklara ve iman etmiyenlere ve mekruhlara ve katillere ve zanilere ve büyücülere ve putperestlere ve bütün yalancılara gelince, onların hissesi, ateş ve kükürtle yanan göldedir; ikinci ölüm budur.

Romalılar 10:13
çünkü: “Her kim Rabbin ismini çağırırsa, kurtulacaktır.”

İbraniler 1:1-2
[1] ALLAH eski zamanda çok parçalar ve çok tarzlarla peygamberlerde babalara söylemiş olup[2] bu günlerin sonunda bize her şeye varis tayin ettiği ve vasıtası ile âlemleri yarattığı kendi Oğlunda söyledi;

2 Petrus 3:3-4
[3] evvelâ şunu bilirsiniz ki son günlerde alaycılar kendi arzularına göre yürüyerek, ve:[4] Onun zuhurunun vadi nerededir? çünkü babaların uyudukları günden beri her şey hilkatin başlangıcından olduğu gibi kalıyor, diye alay ederek geleceklerdir.

1 Timoteos 4:1-3
[1] FAKAT Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişlerini dinliyecekler,[2] yalan söyliyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak,[3] evlenmeği menedecekler, iman edip hakikati bilenler tarafından şükürle kabul olunmak üzre Allahın yarattığı yiyeceklerden çekinmeği emredeceklerdir.

Vahiy 13:16-18
[16] Ve küçüklerin ve büyüklerin, ve zenginlerin ve fakirlerin, ve hürlerin ve kulların hepsine, sağ elleri yahut alınları üzerine, onlara damga vurduruyor,[17] ve canavarın adı, yahut adının sayısı damgası kendisinde olmazsa, kimseye alış veriş ettirmiyor.[18] Hikmet buradadır. Anlayışı olan, canavarın sayısını hesap etsin; çünkü insan sayısıdır, ve onun sayısı Altı yüz altmış altıdır.

2 Timoteos 3:1-5
[1] BUNU bil ki, son günlerde çetin anlar gelecektir.[2] Çünkü insanlar, kendilerini seven, parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, murdar,[3] şefkatsiz, amansız, iftiracı, nefsine mağlûp, azgın, iyilik düşmanı,[4] hain, inatçı, kibirli, zevki Allahtan ziyade seven,[5] takva suretini gösterip onun kuvvetini inkâr edenler olacaklardır; bunlardan da yüz çevir.

Vahiy 1:1-7
[1] İSA Mesihin Vahyidir; onu Allah yakında vaki olması lâzım gelen şeyleri kullarına göstermek için kendisine verdi; ve o, meleği vasıtası ile gönderip kulu Yuhannaya onu işaret etti;[2] o da Allahın kelâmına ve İsa Mesihin şehadetine, yani, gördüğü şeylerin hepsine, şehadet etti.[3] Okuyana, ve peygamberliğinin sözlerini dinliyenlere, ve onda yazılmış olan şeyleri tutanlara ne mutlu; çünkü vakit yakındır.[4] Yuhanna Asyada olan yedi kiliseye: Var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan tarafından, ve kendi tahtının huzurunda bulunan yedi Ruhtan, ve sadık şahit,[5] ve ölülerden ilk doğan, ve dünya kırallarının reisi İsa Mesihten, size inayet ve selâmet olsun. Bizi sevene, ve kendi kanında bizi günahlarımızdan azat etmiş olana,[6] ve bizi kendi Babası Allaha melekût ve kâhinler kılmış olana, ebetler ebedince izzet ve kudret olsun. Amin.[7] İşte, bulutlarla geliyor, ve her göz, ve onu delenler de kendisini göreceklerdir; ve dünyanın bütün kabileleri onun üzerine dövüneceklerdir. Evet, Amin.

Matta 24:36-44
[36] Fakat o gün ve saat hakkında ne göklerin melekleri, ne de Oğul, yalnız Babadan başka kimse bir şey bilmez.[37] Nuhun günleri nasıl idi ise, İnsanoğlunun gelişi de öyle olacaktır.[38] Çünkü Nuhun gemiye girdiği güne kadar, tufandan evelki günlerde, insanlar yerler, içerler, evlenirler, ve kocaya varırlardı;[39] ve tufan gelip hepsini alıncıya kadar nasıl bilmedilerse, İnsanoğlunun gelişi de öyle olacaktır.[40] O zaman iki kişi tarlada olacak; biri alınacak, biri bırakılacak.[41] Değirmen çeken iki kadın olacak; biri alınacak, biri bırakılacak.[42] İmdi, uyanık olun; çünkü Rabbinizin hangi gün geleceğini bilmezsiniz.[43] Fakat şunu bilin ki, eğer ev sahibi hırsızın hangi nöbette geleceğini bilse idi, uyanık durup evini deldirmeğe bırakmazdı.[44] Bunun için siz de hazır olun; zira sanmadığınız saatte İnsanoğlu gelir.

Matta 24:1-14
[1] VE İsa mabetten çıkıp giderken, mabedin binalarını kendisine göstermek için şakirtleri yanına geldiler.[2] İsa da onlara cevap verip dedi: Bütün bu şeyleri görmiyor musunuz? Doğrusu size derim: Burada taş üstünde yıkılmadık taş bırakılmıyacak.[3] İsa Zeytinlik dağı üzerinde otururken, şakirtleri ayrıca gelip ona dediler: Bize söyle, bu şeyler ne zaman olacak, ve senin gelişine ve dünyanın sonuna alâmet ne olacak?[4] İsa cevap verip onlara dedi: Sakın kimse sizi saptırmasın.[5] Çünkü bir çokları: Mesih benim, diye benim ismimle gelip bir çoklarını saptıracaklar.[6] Siz cenkler ve cenk sözleri işiteceksiniz. Sakın, sıkılmayın; çünkü bunların vaki olması gerektir; fakat daha sonu değildir.[7] Çünkü millet millete karşı, ülke ülkeye karşı kalkacaktır; yer yer kıtlıklar, zelzeleler olacak.[8] Ve bütün bu şeyler ağrıların başlangıcıdır.[9] O zaman sizi sıkıntıya koyacaklar, ve öldürecekler; ve benim ismimden ötürü bütün milletler sizden nefret edecekler.[10] Ve o zaman bir çokları sürçüp birbirini ele verecekler, ve birbirlerinden nefret edecekler.[11] Ve bir çok yalancı peygamberler kalkıp bir çoklarını saptıracaklar.[12] Ve fesat çoğalacağından ötürü, bir çokların sevgisi soğuyacak.[13] Ancak sona kadar dayanan, kurtulacak odur.[14] Ve melekûtun bu incili, milletlerin hepsine şehadet olmak üzre, bütün dünyada vâzedilecektir; ve son o zaman gelecektir.

Mezmurlar 91:1-16
[1] YÜCE Olanın örtüsünde oturan, Kadîrin gölgesinde sakin olur.[2] RAB için derim: Sığınacak yerim ve hisarımdır; Allahımdır, ona güvenirim.[3] Çünkü o seni avcının tuzağından, Helâk eden vebadan azat eder.[4] Seni kanatları ile örter, Ve cenahları altına sığınırsın; Hakikati kalkan ve siperdir.[5] Ne gecenin dehşetinden, Ne gündüz uçan oktan;[6] Ne karanlıkta gezen vebadan, Ne de öğleyin bitiren kırgından korkarsın.[7] Yanında bin, ve sağında on bin düşer; Fakat sana yaklaşmaz.[8] Ancak sen gözlerinle bakarsın, Ve kötülerin cezasını görürsün.[9] Çünkü sen, ya RAB, sığınacak yerimsin! Yüce Olanı kendine mesken kıldın;[10] Şer sana dokunmıyacaktır, Çadırına veba da yaklaşmıyacaktır.[11] Çünkü bütün yollarında seni tutsunlar diye, Meleklerine senin için emredecektir.[12] Ayağını bir taşa çarpmıyasın diye, Elleri üzerinde seni taşıyacaklar.[13] Aslan ve engerek üzerinden basıp geçeceksin; Genç aslanı ve iri yılanı çiğniyeceksin.[14] Bana muhabbet bağladığı için, onu azat edeceğim. Onu yükselteceğim, çünkü ismimi tanıdı.[15] Beni çağıracak, ve ona cevap vereceğim; Sıkıntıda onunla beraber olacağım; Azat edip ona izzet vereceğim.[16] Uzun ömürle onu doyuracağım, Ve kurtarışımı ona göstereceğim.

2 Timoteos 3:1-17
[1] BUNU bil ki, son günlerde çetin anlar gelecektir.[2] Çünkü insanlar, kendilerini seven, parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, murdar,[3] şefkatsiz, amansız, iftiracı, nefsine mağlûp, azgın, iyilik düşmanı,[4] hain, inatçı, kibirli, zevki Allahtan ziyade seven,[5] takva suretini gösterip onun kuvvetini inkâr edenler olacaklardır; bunlardan da yüz çevir.[6] Çünkü evlerin içine sokulup günahlarla yükletilmiş, çeşit çeşit arzularla sevkedilmiş,[7] daima öğrenen ve asla hakikat bilgisine erişemiyen şaşkın kadınları esir eden adamlar bunlardandır.[8] Yannis ile Yambris nasıl Musaya karşı durdularsa, bunlar da böylece hakikate karşı dururlar; fikirleri bozuk; iman hususunda reddedilmiş insanlardır.[9] Fakat daha ilerliyemiyeceklerdir; çünkü onların fikirsizliği nasıl belli oldu ise, bunlarınki de herkese belli olacaktır.[10] Fakat sen benim öğretişimi, gidişimi, niyetimi, imanımı, tahammülümü, sevgimi, sabrımı,[11] ezalarımı ve elemlerimi, Antakyada, Konyada, Listrada bana vaki olan şeylerden malûmat aldın; ne ezalara tahammül ettim; ve hepsinden beni Rab kurtardı.[12] Ve Mesih İsada takva üzre yaşamak istiyenlerin hepsi eza çekeceklerdir.[13] Fakat kötü ve sahte adamlar aldatarak ve aldanarak fenalıkta daha ileri gideceklerdir.[14] Fakat sen, kimlerden öğrendiğini bilerek, öğrendiğin ve itikat ettiğin şeylerde dur;[15] çünkü Mesih İsada olan iman vasıtası ile kurtuluş için seni hikmetli kılmağa muktedir olan mukaddes yazıları da çocukluğundan beri bilirsin.[16] Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;[17] ta ki, Allah adamı her iyi iş için mücehhez olarak kâmil olsun.

Elçilerin İşleri 2:1-17
[1] PENTİKOST günü olduğu zaman, hepsi bir arada toplu idiler.[2] Zorlu bir yel esiyormuş gibi ansızın gökten bir ses geldi, ve bütün oturdukları evi doldurdu.[3] Ve ateşten imiş gibi bölünen diller onlara görünüp onların her biri üzerine kondu.[4] Hepsi Ruhülkudüsle doldu, ve kendilerine Ruhun verdiği söyleyişe göre başka başka dillerle söylemeğe başladılar.[5] Gök altındaki her milletten Yahudiler, dindar adamlar, Yeruşalimde oturmakta idiler.[6] Ve bu ses gelince, halk bir araya toplanıp şaşırdılar, çünkü her biri, onların kendi dilile söylediğini işitiyordu.[7] Hayran oldular, ve şaşıp dediler: İşte, söyliyen bu adamlar hep Galileli değil mi?[8] Ve nasıl biz, her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz?[9] Biz, Partlar, Medler, Elâmlılar, ve Mezopotamyada, Yahudiyede hem de Kappadokyada, Pontus ve Asyada,[10] Frikya hem de Pamfilyada, Mısırda ve Libya semtlerinde Kirine çevresinde oturanlar, gerek Yahudi ve gerek mühtedi Romalı misafirler,[11] Giritliler ve Araplar, kendi dillerimizde Allahın büyük işlerini söylediklerini işitiyoruz.[12] Ve hepsi hayran olup birbirlerine: Bu ne olsa gerek? diye tereddüt ediyorlardı.[13] Fakat başkaları eğlenip dediler: Onlar yeni şarapla dolmuşlar.[14] Fakat Petrus Onbirlerle beraber ayağa kalktı, ve sesini yükseltip onlara hitap etti: Ey Yahudiler, ve bütün Yeruşalimde oturanlar, bu size malûm olsun, ve sözlerime kulak verin.[15] Zira bunlar sandığınız gibi sarhoş değildir; çünkü günün üçüncü saatidir.[16] Fakat bu olan Yoel peygamber vasıtası ile söylenmiştir:[17] “Ve son günlerde vaki olacak ki, Allah diyor, Bütün beşer üzerine Ruhumdan dökeceğim; Oğullarınız da kızlarınız da peygamberlik edecekler, Ve gençleriniz rüyetler görecekler, İhtiyarlarınız da ruyalar görecekler;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey