English
A A A A A

Gizemler: [İncil'de Devler]

Yasa'nın Tekrarı 1:28
Biz nereye çıkıyoruz? kardeşlerimiz: Kavm bizden daha büyük ve daha uzun boyludur, şehirler büyüktür ve göke kadar duvarlıdırlar; ve hem Anak oğullarını da orada gördük, diyerek yüreğimizi erittiler.

Yasa'nın Tekrarı 3:11
(Çünkü Refalardan artakalan ancak Başan kıralı Og vardı; işte, onun yatağı demir yataktı; o Ammon oğullarının Rabba şehrinde değil midir? İnsan arşınına göre uzunluğu dokuz arşın, ve eni dört arşın idi.)

Yaratılış 6:4
Allah oğulları insan kızlarına vardıkları, ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman, o günlerde, hem de ondan sonra, yeryüzünde Nefilim vardı; bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı.

Yeşaya 40:22
Dünya dairesi üzerinde oturan odur, ve onun içinde oturanlar çekirgeler gibidir; gökleri perde gibi geren, ve oturmak için onları çadır gibi açan odur;

Yakup 2:24
Görüyorsunuz ki insan yalnız imanla değil, amellerle salih sayılır.

Yeşu 11:21
Ve Yeşu o vakit geldi, ve Anakları dağlıktan, Hebrondan, Debirden, Anabdan, ve bütün Yahuda dağlığından, ve bütün İsrail dağlığından kesip attı; Yeşu onları şehirlerile beraber tamamen yok etti.

Yahuda 1:6
Ve kendilerinin reisliğini hıfzetmemis, fakat kendi meskenlerini terketmiş olan melekleri büyük günün hükmü için ebedî bağlarla karanlık altında sakladı.

Çölde Sayım 13:23-33
[23] Ve Eşkol vadisine geldiler, ve oradan bir salkım üzümü olan bir asma çubuğu kestiler, ve iki adamla onu sırıkta taşıdılar; ve narlardan ve incirlerden de getirdiler.[24] İsrail oğullarının oradan kestikleri salkımdan ötürü o yere Eşkol vadisi denildi.[25] Ve kırk gün bittikten sonra memleketi çaşıtlamaktan döndüler.[26] Ve gittiler ve Paran çölüne, Kadeşe, Musa ile Harunun, ve bütün İsrail oğulları cemaatinin yanına geldiler; ve onlara ve bütün cemaate haber getirdiler, ve memleketin meyvasını onlara gösterdiler.[27] Ve ona anlatıp dediler: Bizi gönderdiğin diyara vardık; ve gerçek süt ve bal akıyor; ve onun meyvası budur.[28] Ancak memlekette oturan kavm kuvvetlidir, ve şehirler istihkâmlı ve çok büyüktür; hem de orada Anak oğullarını gördük.[29] Cenup diyarında Amalek oturuyor; ve dağlıkta Hittîler, ve Yebusîler ve Amorîler oturuyorlar; ve denizin yanında ve Erden kıyısı boyunca Kenânlılar oturuyorlar.[30] Ve Kaleb Musanın önünde kavmı susturup dedi: Hemen çıkıp orayı ele geçirelim; çünkü buna her halde kudretimiz vardır.[31] Fakat kendisile beraber çıkan adamlar dediler: O kavma karşı çıkmağa kudretimiz yoktur; çünkü onlar bizden kuvvetlidirler.[32] Ve çaşıtlamış oldukları memleket hakkında İsrail oğullarına fena haber getirip dediler: Çaşıtlamak için içinden geçtiğimiz memleket, ahalisini yiyen bir memlekettir; ve içinde gördüğümüz bütün halk uzun boylu adamlardır.[33] Ve orada Nefilimden olan Anak oğullarını, Nefilimi gördük; ve kendi gözümüzde biz çekirgeler gibi idik, ve onların gözünde de öyle idik.

Mezmurlar 3:6
Her yanımdan beni kuşatan Kavmın on binlerinden korkmam.

Vahiy 17:8
Gördüğün canavar var idi, ve yoktur; ve cehennemden çıkmak üzredir, ve helâke gidiyor. Ve yeryüzünde oturanlardan adları dünya kurulalıdan beri hayat kitabında yazılmamış olanlar canavarı gördüklerinde şaşacaklar, çünkü var idi ve yoktur ve olacaktır.

Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Amos 2:9-10
[9] Fakat ben onların önünde Amorîyi helâk ettim, onun boyu erz ağaçlarının boyu gibi iri, ve kendisi meşe ağaçları kadar kuvvetli idi; fakat yukarıdan meyvasını ve aşağıdan kökünü helâk ettim.[10] Ve ben sizi Mısır diyarından çıkardım, ve Amorînin memleketini mülk edinmek için çölde kırk yıl size yol gösterdim.

Yasa'nın Tekrarı 2:10-21
[10] (Evelce Emler, Anaklar gibi uzun boylu, büyük ve sayıda çok bir kavm, orada oturuyordu;[11] bunlar da Anaklar gibi Refalar sayılırlar; fakat Moabîler bunlara Emler derler.[12] Ve evelce Seirde Horîler otururlardı, fakat Esav oğulları onları kovdular; ve İsrailin, RABBİN kendilerine verdiği mülkü olan diyara yaptığı gibi, onları önlerinde helâk edip yerlerine oturdular.)[13] Şimdi kalkın, ve Zered vadisinden geçin. Ve Zered vadisinden geçtik.[14] Ve RABBİN onlara and ettiği gibi, o neslin cenk adamlarının hepsi ordugâh arasından bitinciye kadar, Kadeş-barneadan Zered vadisinden geçinciye kadar yürüdüğümüz günler, otuz sekiz yıldı.[15] Ve onları ordugâhın arasından helâk etmek için, onlar bitinciye kadar RABBİN eli de onlara karşı idi.[16] Ve vaki oldu ki, kavmın arasından bütün cenk adamları ölüp bittikleri zaman,[17] RAB bana söyliyip dedi:[18] Sen bugün Moab sınırı olan Ardan geçeceksin;[19] ve Ammon oğullarının karşısına yaklaştığın zaman onları sıkıştırma, ve onlarla çekişme; çünkü sana mülk olarak Ammon oğullarının diyarından vermiyeceğim; çünkü mülk olarak onu Lût oğullarına verdim.[20] (O da Refalar diyarı sayılır; evelce orada Refalar otururlardı; ve Ammonîler onlara Zamzumlar derler,[21] Anaklar gibi uzun boylu, büyük ve sayıda çok bir kavmdı; ve onların önünde RAB onları helâk etti; ve onları kovup yerlerine oturdular;

Yaratılış 6:1-4
[1] VE vaki oldu ki, toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmağa başladı, ve onların kızları doğduğu zaman,[2] Allah oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler, ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar.[3] Ve RAB dedi: Ruhum adam ile ebediyen çekişmiyecektir, çünkü o da ettir; bunun için onun günleri yüz yirmi yıl olacaktır.[4] Allah oğulları insan kızlarına vardıkları, ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman, o günlerde, hem de ondan sonra, yeryüzünde Nefilim vardı; bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı.

1 Tarihler 20:4-8
[4] Ve bundan sonra vaki oldu ki, Gezerde Filistîlerle cenk çıktı; o zaman Huşalı Sibbekay, Rafa oğullarından Sippayı vurdu; ve onlar baş iğdiler.[5] Ve yine Filistîlerle cenk oldu; ve Yairin oğlu Elhanan Gatlı Golyatın kardeşi Lahmiyi vurdu, onun mızrağının sapı çulha sırığı gibi idi.[6] Ve yine Gatta cenk oldu, orada uzun boylu bir adam vardı, ve ellerinin parmakları ile ayaklarının parmakları altışar altışar, yirmi dörttü; o da Rafaya doğmuştu.[7] Ve İsraile meydan okudu, ve Davudun kardeşi Şimeanın oğlu Yonatan onu vurdu.[8] Bunlar Gatta Rafaya doğmuştular; ve Davudun elile ve kullarının elile düştüler.

2 Samuel 21:15-22
[15] Ve yine Filistîlerin İsraille cengi oldu; ve Davud, ve kendisile beraber kulları indiler, ve Filistîlere karşı cenkettiler. Ve Davud yorgun düştü;[16] Rafa oğullarından İşbi-benob Davudu vurayım dedi, ve mızrağının ağırlığı üç yüz şekel tunçtu, ve yeni bir kılıç kuşanmıştı.[17] Ve Tseruyanın oğlu Abişay Davuda yardım edip Filistîyi vurdu, ve onu öldürdü. O zaman Davudun adamları ona and ettiler ve dediler: Bizimle beraber artık cenge çıkmıyacaksın ki, İsrailin çerağını söndürmiyesin.[18] Ve bundan sonra vaki oldu ki, yine Filistîlerle Gobda cenk oldu; o zaman Huşalı Sibbekay Rafa oğullarından Safı vurdu.[19] Ve yine Filistîlerle Gobda cenk oldu; ve Beyt-lehemli Yaareoregimin oğlu Elhanan Gatlı Golyatın kardeşini vurdu, onun mızrağının sapı çulha merteği gibi idi.[20] Ve yine Gatta cenk oldu, ve orada uzun boylu bir adam vardı, ve ellerinin parmakları ve ayaklarının parmakları altışar altışar, sayıca yirmi dörttü; o da Rafaya doğmuştu.[21] Ve İsraile meydan okudu, ve Davudun kardeşi Şimeinin oğlu Yonatan onu vurdu.[22] Bu dört kişi Gatta Rafaya doğmuş idiler; ve Davudun elile ve kullarının elile düştüler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey