English
A A A A A

Gizemler: [Düşler]

1 Samuel 28:15
Ve Samuel Saula dedi: Beni çıkararak niçin rahatsız ettin? Ve Saul dedi: Çok sıkıntıdayım; çünkü Filistîler bana karşı cenk ediyorlar, ve Allah benden ayrıldı, ve artık ne peygamberlerle ne de ruyalarla bana cevap veriyor; ve ne edeceğimi bana bildiresin diye seni çağırdım.

Elçilerin İşleri 2:17
“Ve son günlerde vaki olacak ki, Allah diyor, Bütün beşer üzerine Ruhumdan dökeceğim; Oğullarınız da kızlarınız da peygamberlik edecekler, Ve gençleriniz rüyetler görecekler, İhtiyarlarınız da ruyalar görecekler;

Daniel 1:17
Ve bu dört gence gelince, her çeşit kitapta ve hikmette Allah onlara bilgi ve akıl verdi; ve bütün rüyetler ve ruyalarda Daniel anlayışlı idi.

Vaiz 5:7
Çünkü ruyaların çokluğunda, ve söz çokluğunda boş şeyler vardır; ancak sen Allahtan kork.

Yaratılış 20:3
Fakat Allah Abimeleke gece ruyasında gelip ona dedi: Aldığın kadın sebebile, işte, sen bir ölüsün; çünkü o bir adamın karısıdır.

Yaratılış 40:8
Ve ona dediler: Ruya gördük, ve onu tabir eden yok. Ve Yusuf onlara dedi: Tabir Allaha mahsus değil mi? rica ederim, bana anlatın.

Yaratılış 42:9
Ve Yusuf onlar hakkında gördüğü ruyaları hatırladı, ve onlara dedi: Siz çaşıtsınız; memleketin çıplaklığını görmek için geldiniz.

Yeremya 23:32
İşte, ben yalancı düşler peygamberlik edenlere karşıyım, RAB diyor, ve onları anlatıyorlar, ve yalanları ile ve boş övünmelerile kavmımı saptırıyorlar; ve onları ben göndermedim, ve onlara emretmedim; ve bu kavma hiç faideleri yok, RAB diyor.

Matta 2:13
İmdi, müneccimler yola çıktıktan sonra, işte, Rabbin meleği Yusufa ruyada görünüp dedi: Kalk, anası ile çocuğu al, ve Mısıra kaç; ve ben sana söyleyinciye kadar orada kal; çünkü Hirodes çocuğu yok etmek için onu arıyacaktır.

Matta 2:19
Fakat Hirodes ölünce, işte, Rabbin meleği Mısırda Yusufa ruyada görünüp dedi:

Çölde Sayım 12:6
Ve dedi: Şimdi sözlerimi dinleyin; eğer aranızda bir peygamber varsa, ben, RAB, rüyette ona kendimi bildireceğim, ruyada onunla söyleşeceğim.

Zekeriya 10:2
Çünkü terafim boş şey söylediler, ve falcılar yalanlar gördüler; ve hileli ruyalar söylediler, boş yere teselli ediyorlar; bundan ötürü onlar sürü gibi göç ediyorlar, sefil oluyorlar, çünkü çoban yok.

Yoel 2:28
Ve ondan sonra vaki olacak ki, bütün beşer üzerine Ruhumu dökeceğim; oğullarınız da, kızlarınız da peygamberlik edecekler, ihtiyarlarınız ruyalar görecekler, gençleriniz rüyetler görecekler;

Yeşaya 29:7-8
[7] Ve Ariele karşı cenk eden bütün milletlerin kalabalığı, bütün ona karşı ve onun hisarına karşı cenk edenler, ve onu sıkıştıranlar, ruya gibi, gecenin bir rüyeti gibi olacaklar.[8] Ve aç adamın ruya görmesi gibi olacak, ve işte, o yer; ve uyanır, ve karnı boştur; yahut susamış adamın ruya görmesi gibi olacak; ve işte, o içer; ve uyanır, ve işte baygındır, ve canı susuzluktan yanıyor; Sion dağına karşı cenkeden bütün milletlerin kalabalığı böyle olacak.

Daniel 7:1-3
[1] BABİL kıralı Belşatsarın birinci yılında, Daniel yatağında bir düş, ve başının rüyetlerini gördü; o zaman düşü yazdı, ve bu şeylerin topunu söyledi.[2] Daniel söyliyip dedi: Geceleyin rüyetimde gördüm, ve işte, göklerin dört yeli büyük denize saldırdılar.[3] Ve denizden, birbirinden farklı dört büyük canavar çıktı.

Yasa'nın Tekrarı 13:1-3
[1] EĞER aranızda bir peygamber, yahut ruya gören çıkarsa, ve sana bir hârika yahut bir alâmet verirse,[2] ve: Bilmediğiniz başka ilâhların ardınca yürüyelim ve onlara kulluk edelim, diye hakkında söylediği alâmet yahut hârika vaki olursa;[3] o peygamberin yahut ruya görenin sözlerini dinlemiyeceksiniz; çünkü Allahınız RABBİ bütün yüreğinizle, ve bütün canınızla seviyor musunuz diye bilmek için Allahınız RAB sizi deniyor.

Yaratılış 41:25-27
[25] Ve Yusuf Firavuna dedi: Firavunun ruyası birdir; Allah yapmak üzre olduğu şeyi Firavuna bildirdi.[26] Yedi iyi inek yedi yıldır, ve yedi iyi başak yedi yıldır; ruya birdir.[27] Ve onlardan sonra çıkan yedi cılız ve çirkin inek, ve şark yelinden yanmış boş yedi başak da yedi yıldır; yedi kıtlık yılı olacaktır.

Matta 1:20-23
[20] Fakat bunları düşünürken, işte, Rabbin meleği ruyada ona görünüp dedi: Sen, Davud oğlu Yusuf, Meryemi kendine karı olarak almaktan korkma; çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhülkudüstendir.[21] Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmını günahlarından kurtaracak olan odur.[22] İmdi, peygamber vasıtası ile RAB tarafından söylenen:[23] “İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;” — bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.

Yaratılış 41:8-12
[8] Ve vaki oldu ki, sabahlayın, onun canı rahatsızdı; ve gönderip Mısırın bütün sihirbazlarını, ve bütün hikmetlilerini çağırdı; ve Firavun onlara ruyasını anlattı; fakat onları Firavuna tabir edebilen bulunmadı.[9] Ve baş saki Firavuna söyliyip dedi: Ben bugün suçlarımı hatırlıyorum;[10] Firavun kullarına öfkelendi, ve beni ve baş ekmekçiyi hapishaneye, muhafız askerler reisinin evine, teslim etti;[11] ve ben ve o, bir gecede ruya gördük; her biri ruyasının tabirine göre ruya gördük.[12] Ve orada bizimle beraber muhafız askerler reisinin kulu, İbranî bir genç vardı; ve ona anlattık, ve bize ruyalarımızı tabir etti; her birimize ruyasına göre tabir etti.

Eyüp 33:14-18
[14] Çünkü insan onu görmezse de, Allah bir yolla, hattâ iki yolla söyler.[15] Ruyada, gece rüyetinde, İnsanlar üzerine ağır uyku bastığı zaman, Yatağın üzerinde uyuklamada;[16] İnsanların kulağını o zaman açar, Ve onlara öğretilen şeylere mühür basar,[17] İnsanı işlediğinden çevirsin diye, Ve adamdan kibri gizlesin diye,[18] Canını çukurdan, Ve hayatını kılıçla helâk olmadan esirger.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey