English
A A A A A

Matematik İşaretleri: [Sayı 5]

Vahiy 13:5-18
[5] ve ona büyük şeyler ve küfürler söyliyen ağız verildi; ve ona kırk iki ay işlemeğe salâhiyet verildi.[6] Allaha karşı küfürler için, onun ismine ve onun çadırına, yani, gökte oturanlara küfretmek için ağzını açtı.[7] Ve ona mukaddeslerle cenketmek ve onları yenmeğe ruhsat verildi; ve ona her sıpt ve kavm ve dil ve millet üzerine salâhiyet verildi.[8] Ve yeryüzünde oturanların hepsi, boğazlanmış Kuzunun hayat kitabında dünya kurulalıdan beri ismi yazılmamış olan her adam, ona secde kılacaklardır.[9] Kimin kulağı varsa, işitsin.[10] Eğer bir adam esirlik için ise, esirliğe gider; eğer biri kılıçla öldürürse onun kılıçla öldürülmesi gerektir. Mukaddeslerin sabrı ve imanı bundadır.[11] Ve yerden çıkan başka bir canavar gördüm; ve kuzu gibi iki boynuzu vardı, ve ejder gibi söyliyordu.[12] Ve birinci canavarın bütün salâhiyetini onun önünde kullanıyor. Ve yeryüzünü ve onda oturanları ölüm yarası iyi edilmiş olan birinci canavara secde ettiriyor.[13] Ve insanların önünde, hattâ gökten yeryüzüne ateş indirecek kadar büyük alâmetler yapıyor.[14] Ve kendisinde kılıç yarası olup yaşamış olan canavara bir suret yapmalarını yeryüzünde oturanlara söyliyerek, canavarın önünde yapmak için kendisine verilmiş olan alâmetler sebebile, yeryüzünde oturanları saptırıyor.[15] Ve ona, canavarın sureti söylesin, ve canavarın suretine tapmıyanların hepsi öldürülsün diye, canavarın suretine nefes vermeğe kudret verildi.[16] Ve küçüklerin ve büyüklerin, ve zenginlerin ve fakirlerin, ve hürlerin ve kulların hepsine, sağ elleri yahut alınları üzerine, onlara damga vurduruyor,[17] ve canavarın adı, yahut adının sayısı damgası kendisinde olmazsa, kimseye alış veriş ettirmiyor.[18] Hikmet buradadır. Anlayışı olan, canavarın sayısını hesap etsin; çünkü insan sayısıdır, ve onun sayısı Altı yüz altmış altıdır.

Matta 19:9
Ve ben size derim: Kim zinadan ötürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenirse, zina eder; boşanmış olanla da evlenen zina eder.

Vahiy 11:2-3
[2] Ve mabedin dış avlusunu hariçte bırak, ve onu ölçme; çünkü milletlere verildi, ve mukaddes şehri kırk iki ay ayak altında çiğniyecekler.[3] Ve iki şahidime ruhsat vereceğim, ve çulla giyinmiş olarak bin iki yüz altmış gün peygamberlik edeceklerdir.

Matta 5:32
Fakat ben size derim ki, zinadan başka bir sebeple karısını boşıyan adam onu zaniye eder; ve kim boşanmış kadınla evlenirse, zina eder.

2 Timoteos 3:16
Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;

Vahiy 4:6-8
[6] Ve tahtın önünde billûra benzer sanki camdan bir deniz; ve tahtın önünde ve tahtın etrafında önden ve arkadan gözlerle dolu dört canlı mahlûk vardı.[7] Ve birinci mahlûk aslana benzer, ve ikinci mahlûk danaya benzer, ve üçüncü mahlûkun yüzü insan yüzü gibi, ve dördüncü mahlûk uçan kartala benzerdi.[8] Ve dört mahlûktan her birinin altı kanadı olup etrafı ve içi gözlerle doludur, ve: Kuddûs, kuddûs, kuddûs, Var olmuş, ve var olan ve gelecek olan, Her şeye Kadir Rab Allah! diyerek gündüz ve gece rahat etmezler.

Çölde Sayım 5:11-31
[11] Ve RAB Musaya söyliyip dedi:[12] İsrail oğullarına söyle, ve onlara de: Eğer bir adamın karısı sapar, ve ona karşı tecavüz ederse,[13] ve bir adam ona yaklaşırsa, ve kocasının gözünden gizli ve örtülü kalırsa, ve kadın murdar olursa, ve ona karşı şahit yoksa, ve cürümde tutulmazsa;[14] ve kocasına kıskançlık gelir, ve karısı murdar olduğu halde karısını kıskanırsa, yahut kocasına kıskançlık gelir, ve karısı murdar olmadığı halde karısını kıskanırsa,[15] o zaman adam karısını kâhine getirecek, ve kadın için efanın onda biri arpa unu olmak üzre onun takdimesini getirecek; onun üzerine yağ dökmiyecek, ve üzerine buhur koymıyacak; çünkü kıskançlık ekmek takdimesidir, fesat hatırlatan anılma ekmek takdimesidir.[16] Ve kâhin kadını yaklaştırıp RABBİN önünde durduracak;[17] ve kâhin toprak kapta mukaddes su alacak; ve kâhin meskenin döşemesinde olan tozdan alıp suya koyacak.[18] Ve kâhin kadını RABBİN önünde durduracak, ve kadının başını açacak, ve onun avuçlarına anılma ekmek takdimesini koyacak, kıskançlık ekmek takdimesidir; ve lânet getiren acılık suyu kâhinin elinde olacak.[19] Ve kâhin kadına yemin ettirecek, ve ona diyecek: Eğer seninle adam yatmadı ise, ve eğer kocanın nikâhı altında olarak murdarlığa sapmadınsa, lânet getiren bu acılık suyundan beri ol.[20] Fakat kocanın nikâhı altında olarak saptın, ve murdar oldunsa, ve kocandan başka bir adam seninle yattı ise —[21] o zaman kâhin kadına lânet yemini ile yemin ettirecek, ve kâhin kadına diyecek — RAB senin kalçanı düşürüp karnını şişirmekle RAB kavmının ortasında seni lânet ve yemin için ibret kılsın;[22] ve lânet getiren bu su senin karnını şişirmek ve kalçalarını düşürmek için barsaklarına girecek. Ve kadın: Amin, Amin, diyecektir.[23] Ve kâhin bu lânetleri yazacak, ve acılık suyu içinde silecek;[24] ve lânet getiren acılık suyunu kadına içirecek; ve lânet getiren su onun içine girecek ve acı olacak.[25] Ve kâhin kıskançlık ekmek takdimesini kadının elinden alacak, ve ekmek takdimesini RABBİN önünde sallıyacak ve onu mezbaha getirecek;[26] ve onun anılması olarak kâhin ekmek takdimesinden avuç dolusu alacak, ve mezbahta yakacak, ve ondan sonra kadına suyu içirecek.[27] Ve ona suyu içirdikten sonra vaki olacak ki, eğer murdarsa, ve kocasına karşı tecavüz etmişse, o zaman lânet getiren su onun içine girecek, ve acı olacak; ve onun karnı şişecek, ve kalçası düşecek; ve kadın kavmının arasında bir lânet olacaktır.[28] Ve eğer kadın murdar değilse, ve tahirse, o zaman beri olacak, ve çocukları olacaktır.[29] Kıskançlık şeriati budur, ne zaman bir kadın sapar, kocasının nikâhı altında olarak murdar olursa,[30] yahut bir adamın üzerine kıskançlık gelir, ve karısını kıskanırsa; o zaman kadını RABBİN önünde durduracak, ve kâhin ona bütün bu şeriati icra edecektir.[31] Ve adam fesattan beri olacak, ve o kadın fesadını taşıyacaktır.

1 Krallar 7:23
Ve dökme denizi bir kenardan obir kenara on arşın olarak değirmi biçimde yaptı, ve yüksekliği beş arşındı; ve otuz arşınlık bir ip onun çevresini sarardı.

Yasa'nın Tekrarı 6:4
Dinle, ey İsrail: Allahımız RAB bir olan RABDİR;

Malaki 3:10
Ondalığın hepsini ambar evine getirin de, evimde yemek olsun, ve beni şimdi bununla deneyin, orduların RABBİ diyor, göklerin pencerelerini size açmıyacak mıyım, ve size yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmiyecek miyim?

Mezmurlar 104:9
Onu geçmesinler diye sen onlara sınır koydun; Yeri kaplamak için geri gelmezler.

Yaratılış 6:12
Ve Allah yeryüzünü gördü, ve işte, bozulmuştu; çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu.

Yaratılış 7:20
Sular on beş arşın daha yükseldiler; ve dağlar örtüldüler.

Yaratılış 8:5-9
[5] Ve sular onuncu aya kadar, gittikçe azaldılar; onuncu ayda, ayın birinde, dağların başları göründüler.[6] Ve vaki oldu ki, kırk gün bittikten sonra, Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı;[7] ve kuzgunu gönderdi, ve o, yerde sular kuruyuncıya kadar, öteye beriye gitti.[8] Ve sular toprağın yüzü üzerinden eksildi mi diye görmek için, yanından güvercini gönderdi;[9] fakat güvercin ayağının tabanına bir istirahat yeri bulmadı, ve gemiye onun yanına döndü; çünkü sular bütün yer üzerinde idiler; ve elini uzatıp onu tuttu, ve onu kendi yanına gemiye aldı.

Yaratılış 9:11
Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım; ve bütün beşer artık tufanın suları ile kesilmiyecektir; ve yeryüzünü helâk etmek için artık tufan olmıyacaktır.

Yaratılış 1:31
Ve Allah yaptığı her şeyi gördü, ve işte, çok iyi idi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, altıncı gün.

Yaratılış 3:15
ve seninle kadın arasına, ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım; o senin başına saldıracak, ve sen onun topuğuna saldıracaksın.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

Yasa 20:13
Katletmiyeceksin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey