English
A A A A A

Matematik İşaretleri: [Sayı 3]

1 Timoteos 2:5
Çünkü bir Allah ve Allah ile insanlar arasında bir meyancı vardır;

2 Timoteos 3:16
Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;

Elçilerin İşleri 17:28
çünkü biz onda yaşıyoruz, hareket ediyoruz ve varız; nasıl ki, sizin şairlerinizden bazıları da demişlerdir: “Çünkü biz de onun zürriyetiyiz.”

Koloseliler 2:9
çünkü Ülûhiyetin bütün doluluğu Mesihte bedenen mukimdir;

Yasa 3:14
Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni size BEN'İM gönderdi

Yaratılış 1:26
Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun.

İbraniler 4:12
Çünkü Allahın kelâmı canlıdır ve müessirdir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de mafsalları ve iliği bölünciye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir.

Yuhanna 4:24
Allah Ruhtur, ve ona tapınanların ruhta ve hakikatte tapınmaları gerektir.

Levililer 19:28
Ölüler için bedeninizde yara açmıyacaksınız, kendinize dövme işaret koymıyacaksınız; ben RAB'İM.

Matta 12:40
Çünkü nasıl Yunus üç gün üç gece iri balığın karnında kaldı ise, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında öyle kalacaktır.

Vahiy 1:4
Yuhanna Asyada olan yedi kiliseye: Var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan tarafından, ve kendi tahtının huzurunda bulunan yedi Ruhtan, ve sadık şahit,

Titus 1:12
Onlardan, kendilerinin peygamberi olan biri demiştir: “Giritliler daima yalancı, kötü canavarlar, tembel oburlardır.”

1 Korintliler 15:33
Aldanmayın; fena arkadaşlıklar güzel ahlâkı bozarlar.

1 Yuhanna 5:7-9
[7] Ve şehadet eden Ruhtur, çünkü Ruh hakikattir.[8] Çünkü şehadet edenler üçtür: Ruh ve su ve kan, ve üçü birde mutabıktırlar.[9] Eğer insanların şehadetini kabul ediyorsak, Allahın şehadeti daha büyüktür; çünkü Allahın kendi Oğlu hakkında ettiği şehadet budur.

Yuhanna 3:16-18
[16] Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.[17] Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi.[18] Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmiyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey