English
A A A A A

Hayat: [Dullar]

Yakup 1:27
Allahın ve Babanın indinde temiz ve lekesiz dindarlık şudur: Öksüzleri ve dulları sıkıntılarında ziyaret etmek, ve kendisini dünyadan lekesiz tutmaktır.

Elçilerin İşleri 6:1
ŞAKİRTLERİN çoğalmakta olduğu o günlerde, Yunanca konuşan Yahudilerden İbranîlere karşı mırıldanma oldu; çünkü kendi dullarına gündelik yardımda bakılmıyordu.

1 Timoteos 5:3-16
[3] Gerçekten dul olan dul kadınlara hürmet et.[4] Fakat bir dul kadının çocukları yahut torunları varsa, onlar evvelâ kendi evlerine takva göstermeği, ve kendi atalarına karşılık ödemeği öğrensinler; çünkü Allahın indinde bu makbuldür.[5] Fakat gerçekten dul ve yalnız kalmış olan, ümidini Allaha bağlamıştır, ve gece gündüz niyazlara ve dualara devam eder.[6] Fakat kendini zevke veren kadın hayatta iken ölmüştür.[7] Ve kusursuz olmaları için bu şeyleri tenbih et.[8] Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.[9] İyi işler için hakkında şehadet olunan, bir erkeğin karısı olup altmış yaşından aşağı olmıyan dul kadın,[10] eğer çocuklar büyütmüş, eğer misafir kabul etmiş, eğer mukaddeslerin ayaklarını yıkamış, eğer sıkıntıda olanlara yardım etmiş, eğer her iyi işin ardınca gitmişse, kaydolunsun.[11] Fakat daha genç dul kadınları reddet, çünkü Mesihe muhalif olarak nefsanî heveslerine düştükleri zaman, evlenmek isterler;[12] ilk ahdi reddettikleri için mahkûmiyetleri olur.[13] Bununla beraber evleri gezerek aylak olmağı da öğrenirler; ancak yalnız aylak değil, fakat üzerlerine düşmiyen şeyleri söyliyerek başkalarının işlerine karışan boşboğazlar olurlar.[14] İmdi istiyorum ki daha genç dul kadınlar evlensinler, çocukları olsun, ev idare etsinler, karşı durana sitem için hiç fırsat vermesinler;[15] çünkü zaten bazıları Şeytanın ardınca saptılar.[16] Eğer iman eden bir kadının dulları varsa, onlara yardım etsin, ve gerçekten dul kadınlara yardım etmesi için kiliseye yük edilmesin.

1 Timoteos 5:9
İyi işler için hakkında şehadet olunan, bir erkeğin karısı olup altmış yaşından aşağı olmıyan dul kadın,

1 Timoteos 5:3
Gerçekten dul olan dul kadınlara hürmet et.

1 Timoteos 5:16
Eğer iman eden bir kadının dulları varsa, onlara yardım etsin, ve gerçekten dul kadınlara yardım etmesi için kiliseye yük edilmesin.

Elçilerin İşleri 9:39
Petrus da kalkıp onlarla gitti. Ve geldiği zaman, onu yukarı odaya götürdüler; bütün dullar yanında durup Ceylanın onlar ile beraberken yaptığı bütün gömlekleri ve esvapları göstererek ağlıyorlardı.

Elçilerin İşleri 6:1-6
[1] ŞAKİRTLERİN çoğalmakta olduğu o günlerde, Yunanca konuşan Yahudilerden İbranîlere karşı mırıldanma oldu; çünkü kendi dullarına gündelik yardımda bakılmıyordu.[2] Ve Onikiler, şakirtler cemaatini yanlarına çağırıp dediler: Allahın sözünü bırakıp sofralara hizmet etmemiz iyi değil.[3] İmdi ey kardeşler, haklarında iyi şehadet olunan Ruh ve hikmetle dolu yedi kişi aranızda araştırın; onları bu işe tayin edelim.[4] Biz ise, duada ve sözün hizmetinde gayretle devam ederiz.[5] Ve bu söz bütün cemaate hoş göründü; ve iman ve Ruhülkudüsle dolu bir adam olan İstefanosu ve Filipusu, Prohorosu, Nikanoru, Timonu, Parminası ve Antakyalı mühtedi Nikolaosu seçtiler;[6] onları resuller önünde durdurdular; resuller de dua ettikten sonra, onlar üzerine ellerini koydular.

1 Timoteos 5:11-14
[11] Fakat daha genç dul kadınları reddet, çünkü Mesihe muhalif olarak nefsanî heveslerine düştükleri zaman, evlenmek isterler;[12] ilk ahdi reddettikleri için mahkûmiyetleri olur.[13] Bununla beraber evleri gezerek aylak olmağı da öğrenirler; ancak yalnız aylak değil, fakat üzerlerine düşmiyen şeyleri söyliyerek başkalarının işlerine karışan boşboğazlar olurlar.[14] İmdi istiyorum ki daha genç dul kadınlar evlensinler, çocukları olsun, ev idare etsinler, karşı durana sitem için hiç fırsat vermesinler;

1 Korintliler 7:8-9
[8] Fakat evlenmemişlere, ve dul kadınlara diyorum: Benim gibi kalsalar, onlar için iyidir.[9] Fakat eğer imsakleri yoksa, evlensinler; çünkü yanmaktan ise, evlenmek daha iyidir.

Mezmurlar 68:5
Allah kendi mukaddes meskeninde, Öksüzlerin babası ve dul kadınların hâkimidir.

Yasa'nın Tekrarı 14:29
ve seninle payı ve mirası olmadığı için Levili, ve şehirlerinde olan garip, ve öksüz, ve dul kadın gelecekler, ve yiyip doyacaklar; ta ki, Allahın RAB yapmakta olduğun elinin her işinde seni mubarek kılsın.

Yasa'nın Tekrarı 16:11-14
[11] ve Allahın RABBİN önünde, sen ve oğlun, ve kızın, ve kölen, ve cariyen, ve şehirlerinde olan Levili, ve aranda olan garip ve öksüz ve dul kadın, Allahın RABBİN ismine mesken olmak üzre seçeceği yerde sevineceksiniz.[12] Ve Mısırda köle olduğunu hatırlıyacaksın; ve bu kanunları tutacaksın, ve yapacaksın.[13] Harmanından ve mâsarandan mahsulü devşirdikten sonra kendin için yedi gün haymeler bayramını tutacaksın;[14] ve bayramında sen, ve oğlun, ve kızın, ve kölen, ve cariyen, ve kapılarında olan Levili, ve garip, ve öksüz, ve dul kadın sevineceksiniz.

Yeremya 49:11
Babasız çocuklarını bırak, onları ben yaşatırım; ve dul kadınların bana güvensinler.

Malaki 3:5
Ve hüküm için size yaklaşacağım; ve afsunculara karşı, ve zina edenlere karşı, ve yalan yere and edenlere karşı, ve ücretinde ücretliye, ve dul kadınla öksüze gaddarlık edenlere karşı, ve garibin hakkını iğrilten ve benden korkmıyanlara karşı, ben tez şahit olacağım, orduların RABBİ diyor.

Yasa'nın Tekrarı 14:28-29
[28] Her üç yıl sonunda, o yılda mahsulünün ondalığının hepsini çıkaracaksın, ve şehirlerinde biriktireceksin;[29] ve seninle payı ve mirası olmadığı için Levili, ve şehirlerinde olan garip, ve öksüz, ve dul kadın gelecekler, ve yiyip doyacaklar; ta ki, Allahın RAB yapmakta olduğun elinin her işinde seni mubarek kılsın.

Eyüp 22:9
Dul kadınları eli boş gönderdin, Ve öksüzlerin kolları kırıldı.

Ağıtlar 5:3
Öksüzler olduk, baba yok; Analarımız dul kadınlar gibi.

Yasa 22:22-24
[22] Hiç bir dul kadını, ve öksüzü incitmiyeceksiniz.[23] Eğer onları incitirsen, ve bir yolla bana feryat ederlerse, onların feryadını mutlaka işiteceğim;[24] ve öfkem alevlenip sizi kılıçla öldüreceğim; ve kadınlarınız dul, ve çocuklarınız öksüz olacaklar.

Yeşaya 10:1-2
[1] DULLARI kendilerine av etsinler, ve öksüzleri yağma eylesinler diye fakirleri adaletten saptırmak, ve kavmımdan düşkün olanların hakkını gaspetmek için[2] haksız fermanlar çıkaranların, ve iğri şeyler yazan yazıcıların vay başına!

Yasa 22:24
ve öfkem alevlenip sizi kılıçla öldüreceğim; ve kadınlarınız dul, ve çocuklarınız öksüz olacaklar.

Yeremya 15:8
Dul kadınları denizlerin kumundan ziyade karşımda çoğaldılar; onlara, yiğitlerin anası üzerine yağmacıyı öğleyin getirdim; sıkıntı ve dehşetleri onun üzerine ansızın düşürdüm.

Eyüp 27:15
Kendisinden artakalanlar ölümde gömülecekler, Ve dul karıları ağlamıyacaklardır.

Yeşaya 10:2
haksız fermanlar çıkaranların, ve iğri şeyler yazan yazıcıların vay başına!

Yeremya 18:21
Bundan dolayı oğullarını kıtlığa ver, ve onları kılıcın eline ver; ve karıları çocuksuz ve dul kalsınlar; ve erlerini ölüm götürsün; cenkte yiğitlerini kılıç vursun.

Mezmurlar 78:64
Kâhinleri kılıçla düştüler, Ve dul karıları ağlamadı.

Yasa 22:22
Hiç bir dul kadını, ve öksüzü incitmiyeceksiniz.

Yasa'nın Tekrarı 27:19
Garibin, öksüzün, ve dul kadının hakkını iğrilten lânetli olsun. Ve bütün kavm: Amin, diyecek.

Yasa'nın Tekrarı 24:17
Garip ve öksüz hakkında hüküm değiştirmiyeceksin, ve dul kadının esvabını rehin olarak almıyacaksın;

Luka 2:37
ve hemen seksen dört yıldan beri dul idi), mabetten hiç ayrılmaz, gece gündüz oruç tutup dua ederek ibadet eylerdi.

Yasa'nın Tekrarı 10:18
Öksüz ve dul kadın için adalet eder, ve garibe ekmek ve esvap vermekle onu sever.

Yeşaya 1:17
iyilik etmeği öğrenin; adaleti arayın, ezilmiş olana doğruluk edin, öksüzün hakkını koruyun, dul kadının davasına bakın.

Romalılar 7:3
İmdi öyle ise, kocası sağ oldukça başka bir kocaya varırsa, ona zaniye denir; fakat kocası ölürse, kanundan azat olur, şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zaniye değildir.

1 Timoteos ۵:۴
Fakat bir dul kadının çocukları yahut torunları varsa, onlar evvelâ kendi evlerine takva göstermeği, ve kendi atalarına karşılık ödemeği öğrensinler; çünkü Allahın indinde bu makbuldür.

Yasa'nın Tekrarı 24:19-21
[19] Tarlanda ekinini biçtiğin, ve tarlada bir demet unuttuğun zaman, onu almak için dönmiyeceksin; ellerinin her işinde Allahın RAB seni mubarek kılsın diye garibin, öksüzün, ve dul kadının olacaktır.[20] Ağaçlarını dövüp zeytin topladığın zaman, artakalanı devşirmek için dönmiyeceksin; garibin, öksüzün, ve dul kadının olacaktır.[21] Bağını bozduğun zaman artakalanı devşirmek için dönmiyeceksin; garibin, öksüzün, ve dul kadının olacaktır.

Eyüp 24:3
Öksüzlerin eşeğini sürüyorlar; Dul kadının öküzünü rehin alıyorlar.

Hezekiel 22:7
Sende babayı ve anayı hiçe saydılar; senin içinde misafire karşı zorbalık ettiler; sende öksüze ve dul kadına haksızlık ettiler.

1 Timoteos 5:10
eğer çocuklar büyütmüş, eğer misafir kabul etmiş, eğer mukaddeslerin ayaklarını yıkamış, eğer sıkıntıda olanlara yardım etmiş, eğer her iyi işin ardınca gitmişse, kaydolunsun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:25
RAB mağrurların evini kökünden söker; Fakat dul kadının sınırını pekiştirir.

Zekeriya 7:10
ve dul kadını ve öksüzü, misafiri ve düşkünü sıkıştırmayın; ve kimse kardeşine karşı yüreğinde kötülük tasarlamasın, diye söylemişti.

Markos 12:42-43
[42] fakir dul bir kadın gelip bir mangır eden iki pul attı.[43] İsa şakirtlerini yanına çağırıp onlara dedi: Doğrusu size derim: Bu fakir dul kadın hazineye atanların hepsinden çok attı;

Eyüp 29:13
Ölüm tehlikesinde olanın hayır duasını alırdım; Ve dul kadının yüreğini sevinçten terennüm ettirirdim.

Yasa'nın Tekrarı 24:19
Tarlanda ekinini biçtiğin, ve tarlada bir demet unuttuğun zaman, onu almak için dönmiyeceksin; ellerinin her işinde Allahın RAB seni mubarek kılsın diye garibin, öksüzün, ve dul kadının olacaktır.

Yasa'nın Tekrarı 26:12
Üçüncü yılda, ondalığı ayırma yılında, mahsulünün bütün ondalığını ayırmağı bitirdiğin zaman, onu Leviliye, garibe, öksüze, ve dul kadına vereceksin, ve senin kapılarında yiyip doyacaklar.

1 Timoteos 5:5
Fakat gerçekten dul ve yalnız kalmış olan, ümidini Allaha bağlamıştır, ve gece gündüz niyazlara ve dualara devam eder.

Yeremya 7:6
garibi, öksüzü, ve dul kadını mağdur etmezseniz, ve bu yerde suçsuz kanı dökmezseniz, ve kendi ziyanınıza olarak başka ilahların ardınca yürümezseniz,

Mezmurlar 94:6
Dul kadını ve garibi öldürüyorlar, Ve öksüzleri öldürmekteler.

Mezmurlar 146:9
RAB garipleri korur; Öksüzü ve dul kadını tutar; Ve kötülerin yollarını saptırır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey