A A A A A

Hayat: [Savaş]

Vaiz 3:8
sevmenin vakti var, ve nefret etmenin vakti var; cengin vakti var, ve barışıklığın vakti var.

Efesliler 6:11
İblisin hilelerine karşı durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını kuşanın.

Yeşaya 2:4
Ve milletler arasında hükmedecek, ve çok kavmlar hakkında karar verecek; ve kılıçlarını sapan demirleri, ve mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar; millet millete karşı kılıç kaldırmıyacak, ve artık cengi öğrenmiyecekler.

Yeşaya 19:2
Ve Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım; ve herkes kardeşine karşı, ve herkes komşusuna karşı, şehir şehre karşı, ülke ülkeye karşı cenk edecekler.

Yeremya 46:16
Sürçenlerı çoğalttı, evet, birbiri üzerine düştüler; ve dediler: Kalkın da gaddar kılıcın yüzünden kavmımıza, ve doğduğumuz diyara dönelim.

Yeremya 51:20
Sen benim topuzum ve cenk silâhlarımsın; ve seninle milletleri kıracağım; ve seninle ülkeler helâk edeceğim;

Yoel 3:9
Milletler arasında şunu ilân edin; bir cenk hazırlayın; yiğitleri harekete getirin; bütün cenk adamları yaklaşsınlar, yukarı çıksınlar.

Mika 7:8
Ey düşmanım, benden ötürü sevinme; ben düşersem, kalkarım; karanlıkta oturursam, RAB bana ışık olur.

Matta 24:6
Siz cenkler ve cenk sözleri işiteceksiniz. Sakın, sıkılmayın; çünkü bunların vaki olması gerektir; fakat daha sonu değildir.

Mezmurlar 68:30
Gümüş külçeleri ayak altında çiğniyerek, Kamışlıkta yaşıyan yabani hayvanı. Kavmların buzağıları ile boğalar sürüsünü azarla; Cenkten zevk alan kavmları dağıt.

Vahiy 21:7
Galip olan bu şeyleri miras alacak; ve ona Allah olacağım, ve o bana oğul olacak.

Romalılar 8:37
Fakat bizi sevenin vasıtası ile bunların hepsinde galiplerden üstünüz.

Romalılar 12:19
Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.”

1 Timoteos 6:12
İmanın iyi cihadına içtihat et, ve çok şahitler önünde iyi ikrarı ikrar etmiş olarak davet olunduğun ebedî hayatı tut.

2 Korintliler 10:4
(çünkü cengimizin silâhları cismanî değildirler, fakat kaleleri yıkması için Allah indinde kudretlidirler);

Romalılar 13:4
çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.

Zekeriya 10:5
Ve cenkte düşmanlarını sokakların çamuru içinde çiğniyen yiğitler gibi olacaklar; ve cenk edecekler, çünkü RAB onlarla beraberdir; ve atlara binenleri utandıracaklar.

Zekeriya 14:2
Çünkü bütün milletleri Yeruşalime karşı cenge toplıyacağım; ve şehir alınacak, ve evler yağma edilecek, ve kadınlar kirletilecek; ve şehrin yarısı sürgüne çıkacak, kavmın artakalanları ise şehirden kesilip atılmıyacak.

Yakup 4:1-2
[1] ARANIZDA cenkler ve kavgalar neredendir? azalarınızda cenkleşen zevklerinizden değil mi?[2] Arzu ediyorsunuz ve elde etmiyorsunuz. Öldürüyorsunuz, ve haset ediyorsunuz, ve nail olamıyorsunuz; kavga ediyorsunuz ve cenk ediyorsunuz; elde etmiyorsunuz, çünkü dilemiyorsunuz.

Yasa'nın Tekrarı 20:1-4
[1] SENİN düşmanlarına karşı cenge çıktığın, ve atlar ve cenk arabaları, ve senden çok bir kavm gördüğün zaman onlardan korkmıyacaksın; çünkü seni Mısır diyarından çıkaran Allahın RAB seninle beraberdir.[2] Ve vaki olacak ki, cenge gireceğiniz zaman, kâhin yaklaşacak ve kavma söyliyecek,[3] ve onlara diyecek: Dinle, ey İsrail, düşmanlarınıza karşı bugün cenge giriyorsunuz; yüreğiniz gevşemesin; korkmayın, ve titremeyin, ve onlardan yılmayın;[4] çünkü sizi kurtarmak üzre, sizin için düşmanlarınızla cenketmek için, sizinle beraber giden Allahınız RABDİR.

Romalılar 13:1-5
[1] HERKES, üzerinde olan hükûmetlere tâbi olsun; çünkü Allah tarafından olmıyan hükûmet yoktur; ve olanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur.[2] Bundan dolayı hükûmete mukavemet eden Allahın tertibine karşı durmuş olur; ve karşı duranlar kendi aleyhlerine hüküm alırlar.[3] Çünkü hükümdarlar iyi işe değil, fakat kötü işe korkudurlar. Ve hükûmetten korkmamak ister misin? iyi olanı yap, ve onun tarafından metholunursun;[4] çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.[5] Bunun için yalnız gazaptan ötürü değil, fakat vicdandan ötürü de tâbi olmak lâzımdır.

Mezmurlar 144:1-15
[1] Davudun Mezmurudur. ELLERİME cengi, Ve parmaklarıma muharebe etmeği öğreten Kayam RAB mubarek olsun;[2] İnayetlim ve hisarım, Yüksek kulem ve beni azat eden; Kalkanım ve kendisine sığındığım; Kavmımı bana itaat ettiren odur.[3] Ya RAB, insan nedir ki, onu tanıyasın? İnsan oğlu nedir ki, onu düşünesin?[4] İnsan bir soluğa benzer; Günleri, geçen gölge gibidir.[5] Ya RAB, göklerini iğ ve in; Dağlara dokun da tütsünler.[6] Şimşek çaktır, ve onları dağıt; Oklarını gönder de onları bozgun et.[7] Yukarıdan elini uzat, beni kurtar; Ve beni büyük sulardan, Yabancı oğullarının elinden azat et.[8] Onların ağzı hile söyler, Onların sağ eli yalanın sağ elidir.[9] Ey Allah, sana yeni bir ilâhi okuyayım; On telli santur ile sana terennüm edeyim.[10] Kırallara kurtuluş veren, Kulu Davudu kötülük kılıcından kurtaran sensin.[11] Beni kurtar, ve yabancı oğulları elinden beni azat et; Onların ağzı hile söyler, Onların sağ eli yalanın sağ elidir.[12] O zaman ki, oğullarımız gençliklerinde yetişmiş fidanlar gibidir, Kızlarımız da sarayın oymalı köşe taşları gibidir,[13] Her türlü erzak veren ambarlarımız doludur, Tarlalarımızda koyunlarımız binlerce ve on binlerce yavrularlar;[14] Sığırlarımız iyi yüklü olur; Saldırış ve çıkış, Ve sokaklarımızda çığlık olmaz;[15] Bu halde olan kavma ne mutlu! Allahı RAB olan kavma ne mutlu!

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey