English
A A A A A

Hayat: [Günaha]

Yakup 1:13-18
[13] Tecrübe olunduğu zaman, kimse: Allah tarafından tecrübe olunuyorum, demesin; çünkü Allah kötü şeylerle tecrübe olunamaz, kendisi de kimseyi tecrübe etmez;[14] fakat herkes kendi arzusu tarafından sürüklenerek ve aldanarak tecrübe olunur.[15] Sonra arzu gebe kalarak günah doğurur; ve günah kâmil olunca, ölüm hasıl eder.[16] Ey sevgili kardeşlerim, aldanmayın.[17] Her iyi atiye ve her kâmil mevhibe, indinde değişiklik yahut döneklik gölgesi olmıyan nurlar Babasından, yukarıdan, iner.[18] Kendi mahlûklarının bir turfandası olmamız için, kendi iradesine göre, hakikat kelâmı vasıtası ile bizi hasıl etti.

Luka 22:40
Oraya varınca, İsa onlara dedi: Dua edin ki, iğvaya düşmiyesiniz.

Yuhanna 8:6
İsayı suçlu çıkarmak için kendisini deniyerek bunu dediler. Fakat İsa iğilip parmağı ile yere yazı yazıyordu.

Matta 6:13
Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar; Çünkü melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar senindir. Amin.

Luka 11:4
Ve günahlarımızı bize bağışla; zira biz de bize borçlu olan her adama bağışlarız. Ve bizi iğvaya götürme.

Luka 4:13
İblis her tecrübeyi bitirdikten sonra, bir zamana kadar ondan ayrıldı.

1 Korintliler 7:2
Fakat zinalardan dolayı herkesin kendi karısı olsun, ve her kadının kendi kocası olsun.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

Matta 4:7
İsa ona dedi: “Sen Allahın Rabbi denemiyeceksin,” diye de yazılmıştır.

Markos 8:11
Ferisiler çıkıp onunla çekişmeğe başladılar; onu deniyerek ondan gökten bir alâmet istediler.

Matta 22:18
Fakat İsa onların kötülüğünü anlıyıp dedi: İkiyüzlüler, niçin beni deniyorsunuz?

Süleyman'ın Özdeyişleri 7:25-26
[25] Yüreğin onun yollarına sapmasın; Onun yollarında dolaşma.[26] Çünkü onun yere serdiği yaralılar çoktur; Ve öldürdüklerinin topu büyük bir ordudur.

Yakup 4:1-4
[1] ARANIZDA cenkler ve kavgalar neredendir? azalarınızda cenkleşen zevklerinizden değil mi?[2] Arzu ediyorsunuz ve elde etmiyorsunuz. Öldürüyorsunuz, ve haset ediyorsunuz, ve nail olamıyorsunuz; kavga ediyorsunuz ve cenk ediyorsunuz; elde etmiyorsunuz, çünkü dilemiyorsunuz.[3] Diliyorsunuz ve almıyorsunuz, çünkü zevklerinizde sarfetmek için fena yolda diliyorsunuz.[4] Ey fuhuş işliyenler, bilmiyor musunuz ki dünyaya dostluk Allaha düşmanlıktır? İmdi kim dünyaya dost olmak isterse, kendini Allaha düşman eder.

1 Petrus 4:12
Ey sevgililer, sizi imtihan için olan aranızdaki ateşli tecrübeyi size garip bir şey oluyormuş gibi, garip saymayın;

2 Petrus 2:9
Rab dindarları imtihandan kurtarmağı, ve haksızları, ve bilhassa şehvet murdarlığında beden arkasından yürüyüp hâkimiyeti tahkir edenleri,

Galatyalılar 4:14
ve bedenimde sizin için bir tecrübe olan hali hor görmediniz, ve reddetmediniz; fakat beni Allahın bir meleği gibi, Mesih İsa gibi, kabul ettiniz.

1 Selanikliler 3:5
Bu sebeple ben de artık dayanamıyarak, acaba iğva edici sizi bir suretle imtihan etti mi? ve emeğimiz boşa gitti mi? diye, imanınızı bilmek için gönderdim.

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

1 Timoteos 6:9
Fakat zengin olmak istiyenler imtihana ve tuzağa ve insanları helâke ve harabiyete batıran çok manasız ve muzır arzulara düşerler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey