A A A A A

Hayat: [Seks]

2 Korintliler 12:21
yine geldiğim zaman aranızda Allahım beni hakir edecek, ve evelce günah işlemiş olup yaptıkları pislik ve zina ve şehvet hakkında tövbe etmemiş olan bir çokları için yas tutacağım.

Efesliler 5:3
Fakat mukaddeslere yakışır surette, aranızda zina ve her türlü pislik yahut tamah anılmasın bile;

Efesliler 5:33
Bununla beraber sizden her biri de kendi karısını böylece kendisi gibi sevsin; ve kadın kocasına hürmet etsin.

Galatyalılar 5:19
Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,

Yaratılış 2:24
Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.

İbraniler 13:4
Hepsi arasında evlenmek muteber olsun, ve yatak lekesiz olsun; çünkü fuhuş ve zina işliyenlere Allah hükmedecektir.

1 Korintliler 6:9
Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler,

1 Korintliler 6:18
Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.

1 Yuhanna 1:9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

Matta 5:28
Fakat ben size derim: Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.

Markos 7:22-23
[22] tamahlar, kötülükler, hile, şehvet, kemgözlük, küfür, gurur ve akılsızlık çıkar.[23] Bütün bu kötü şeyler içten çıkarlar, ve insanı kirletirler.

1 Selanikliler 4:3-5
[3] Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,[4] Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,[5] içinizden her birinin kudsiyet ve itibarda kendi bedenine sahip olmağı bilmesi, ve işte kendi kardeşine tecavüz ve gaddarlık etmemesidir;

Markos 10:6-9
[6] Fakat hilkatin başlangıcından Allah onları erkek ve dişi yarattı.[7] Bunun için bir adam babasını anasını bırakacak, karısına yapışacaktır;[8] ikisi de bir beden olacaktır; şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendirler.[9] İmdi, Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 5:15-19
[15] Kendi sarnıcından sular, Ve kendi kuyunun içinden akar sular iç.[16] Kaynakların dışarıya mı, Ve su arkların meydanlara mı dağılsınlar?[17] Seninle beraber yabancılar için değil, Yalnız senin için olsunlar.[18] Pınarın mubarek olsun; Ve gençliğinin karısı ile sevin.[19] Sevimli geyik ve lâtif ceylan gibi, Onun memeleri her vakit seni doyursun; Ve onun sevgisile daima mestol.

1 Korintliler 13:4-8
[4] Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;[5] çirkin muamele etmez, kendi faidesini aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz;[6] haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir;[7] her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder.[8] Sevgi asla zeval bulmaz; fakat peygamberlikler ise, iptal olunacaklar; diller ise, bitecekler; ilim ise, iptal olunacaktır.

Ezgiler Ezgisi 7:6-12
[6] Zevkler içinde, ey sevgilim, Sen ne güzelsin, ve ne şirinsin.[7] Bu senin boyun hurma ağacına, Memelerin de salkımlara benziyor.[8] Hurma ağacına çıkayım, Dallarını tutayım, dedim; Memelerin üzüm salkımları gibi olsun, Soluğunun kokusu da elma gibi,[9] Ve ağzın en iyi şarap gibi, O şarap ki, uyumakta olanların dudaklarından kayıp, Sevgilim için dümdüz akar.[10] Ben sevgiliminim; Onun özlediği de benim.[11] Gel sevgilim, çıkalım kıra; Köylerde geceliyelim.[12] Sabahlayın erken bağlara gidelim; Bakalım asma tomurcuklarını verdi mi, Çiçeği açıldı mı, Ve narlar çiçeklendi mi; Orada sevgimi sana bildireyim.

1 Korintliler 6:13-20
[13] Yemekler karın için, ve karın yemekler içindir; fakat Allah onu da, onları da yok edecektir. Fakat beden zina için değil, ancak Rab içindir; Rab da beden içindir;[14] ve Allah hem Rabbi kıyam ettirdi, hem de bizi kendi kudretile kıyam ettirecektir.[15] Bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesihin azasıdır? imdi Mesihin azasını kendisinden alıp fahişe azası yapayım mı? Hâşâ.[16] Yahut fahişeye yapışanın onunla bir vücut olduğunu bilmez misiniz? çünkü: “İkisi bir vücut olacaklar,” diyor.[17] Fakat Rabbe yapışan onunla bir ruh olur.[18] Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey