English
A A A A A

Hayat: [Ebeveynlik]

Koloseliler 3:21
Ey babalar, cesaretten düşmesinler diye, çocuklarınızı incitmeyin.

Efesliler 6:4
Ve ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, fakat onları Rabbin terbiye ve nasihatile yetiştirin.

Yasa 20:12
Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.

İbraniler 12:11
Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:24
Değneğini esirgiyen oğlundan nefret eder; Fakat onu seven vaktinde tedip eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6
Çocuğu gideceği yola göre yetiştir, Yaşlı olunca da ondan ayrılmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:15
Değnek ve tedip hikmet verir; Fakat kendi haline bırakılan çocuk anasını utandırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:17
Oğlunu terbiye et, ve sana rahat verecektir; Ve senin canına lezzet verecektir.

Ağıtlar 3:22-23
[22] RABBİN inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez.[23] Onlar her sabah tazelenir, senin sıdkın büyüktür.

Matta 6:33-34
[33] Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.[34] Bundan dolayı, yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi güne yeter.

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 1:8-9
[8] Oğlum, babanın talimini dinle, Ve ananın öğrettiğini bırakma;[9] Çünkü onlar senin başına sevimli bir çelenk, Ve boynuna gerdanlık olacaklar.

1 Petrus 5:2-3
[2] Aranızda olan Allahın sürüsünü, mecburiyetle değil, fakat rıza ile, yakışıksız kazanç için değil, fakat istekle,[3] size emanet olunanlara musallat olur gibi değil, fakat sürüye örnek olarak Allaha göre güdün.

Elçilerin İşleri 2:38-39
[38] Petrus da onlara dedi: Tövbe edin; ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesihin ismile vaftiz olunsun; ve Ruhülkudüs vergisini alacaksınız.[39] Çünkü vait, size ve çocuklarınıza, ve uzakta olanların hepsine, Allahımız Rabbin kendisine çağıracağı ne kadar adam varsa, onlaradır.

Mezmurlar 127:3-5
[3] İşte, çocuklar RABDEN mirastır; Rahmin semeresi mükâfattır.[4] Yiğidin elinde oklar ne ise, Gençlik çocukları da öyledir.[5] Ok kılıfı onlarla dolu olan adama ne mutlu! Düşmanları ile kapıda söyleşirken Utanca düşmezler.

2 Timoteos 3:14-16
[14] Fakat sen, kimlerden öğrendiğini bilerek, öğrendiğin ve itikat ettiğin şeylerde dur;[15] çünkü Mesih İsada olan iman vasıtası ile kurtuluş için seni hikmetli kılmağa muktedir olan mukaddes yazıları da çocukluğundan beri bilirsin.[16] Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;

Yasa'nın Tekrarı 6:6-9
[6] Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar;[7] ve onları oğullarının zihnine iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda yürüdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın.[8] Ve onları alâmet olarak elinin üzerine bağlıyacaksın, ve onlar gözlerinin arasında alın bağı olacaklar.[9] Ve onları evinin kapı süveleri üzerine, ve kapılarının üzerine yazacaksın.

Efesliler 6:1-4
[1] EY çocuklar, ana babalarınıza Rabde itaat edin, çünkü bu doğrudur.[2] “Babana, anana hürmet et” (vaitle olan ilk emir budur),[3] “ta ki sana iyilik olsun, ve dünyada uzun ömürlü olasın.”[4] Ve ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, fakat onları Rabbin terbiye ve nasihatile yetiştirin.

Yeşu 4:20-24
[20] Ve Yeşu Erdenden almış oldukları on iki taşı Gilgalda dikti.[21] Ve İsrail oğullarına söyliyip dedi: Yarın oğullarınız: Bu taşlar nedir? diye babalarına sordukları zaman[22] oğullarınıza anlatıp diyeceksiniz: İsrail bu Erdenden kuru yerde geçti.[23] Çünkü Allahınız RAB biz geçinciye kadar önümüzden kurutmuş olduğu Kızıl Denize yaptığı gibi, Allahınız RAB Erden sularını siz geçinciye kadar önünüzden kuruttu;[24] ta ki, dünyanın bütün kavmları RABBİN eli kudretli olduğunu bilsinler; ta ki, bütün günler Allahınız RABDEN korkasınız.

İbraniler 12:7-11
[7] Tedip için sabrediyorsunuz; Allah size oğullar gibi muamele ediyor; çünkü hangi oğul var ki babası onu tedip etmez?[8] Fakat cümlenin hissedar olduğu tedipten mahrum iseniz, oğullar değil, gayri meşru evlâtsınız.[9] Bundan başka tedip eden bedenimizin babaları vardı, ve onlara hürmet ettik; daha çok ziyade ruhların Babasına itaat ederek yaşamıyacak mıyız?[10] Çünkü onlar kendilerine hoş göründüğüne göre bizi bir kaç gün tedip ederlerdi; fakat bu, kendisinin kudsiyetine hissedar olalım diye, menfaatimiz için tedip eder.[11] Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.

Mezmurlar 78:1-7
[1] Asafın Maskilidir. EY kavmım, şeriatime kulak verin; Ağzımın sözlerine kulağınızı iğin.[2] Ağzımı meselle açayım; Eski zamandan olan sırları beyan edeyim.[3] Onları işittik ve bildik, Ve atalarımız bize anlattılar.[4] Onları oğullarından gizlemiyeceğiz, RABBİN senasını, kuvvetini ve ettiği şaşılacak işleri Gelecek nesle anlatacağız.[5] Yakubda bir şehadet ikame etti, Ve İsrailde bir şeriat koydu, Atalarımıza emretti ki, Oğullarına onları öğretsinler;[6] Ta ki, gelecek nesil, doğacak çocuklar bilsinler de, Kalkıp kendi oğullarına anlatsınlar,[7] Ve ümitlerini Allaha bağlasınlar, Ve Allahın işlerini unutmasınlar, Ancak onun emirlerini tutsunlar,

Titus 2:2-8
[2] yaşlı adamlar mutedil, vekarlı, temkinli, imanda, sevgide, sabırda sağlam olsunlar;[3] ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;[4] ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven,[5] temkinli, iffetli, evde işliyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler;[6] ayni suretle genç adamları temkinli olmağa teşvik et.[7] Muhalif olan kimse, hakkımızda söyliyecek fena bir şeyi olmıyarak utansın diye, senin taliminde hulûs, ve vekar,[8] ve mahkûm edilemez sağlam sözle her şeyde kendini iyi işlerde örnek göster.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:1-12
[1] OĞLUM, öğrettiğimi unutma; Ve yüreğin emirlerimi tutsun;[2] Çünkü onlar sana ömür uzunluğunu, ve yaşama yıllarını, Ve selâmeti artırırlar.[3] İnayet ve hakikat seni bırakmasınlar; Bağla onları boynuna; Yaz onları yüreğinin levhasına;[4] Allahın ve insanların gözünde, Lûtuf bulacak ve şöhretli olacaksın.[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.[7] Kendi gözünde hikmetli olma; RABDEN kork, ve şerden ayrıl;[8] Senin bedenine şifa, Ve kemiklerine ilik olacaktır.[9] Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, RABBİ taziz et;[10] Böylece ambarların bol bol dolar, Ve teknelerin yeni şarapla taşar.[11] Oğlum, RABBİN tedibini hor görme; Ve onun azarlamasından usanma;[12] Çünkü baba memnun olduğu oğlu nasıl azarlarsa, RAB da sevdiğini azarlar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey