English
A A A A A

Hayat: [Ağrı]

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Mezmurlar 34:18
RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.

Mezmurlar 147:3
Yürekleri kırık olanları iyi eder, Ve yaralarını sarar.

Vahiy 21:4
ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler, dedi.

Matta 4:23-25
[23] Ve İsa, havralarında öğreterek ve melekûtun müjdesini vâzedip, halk arasındaki her türlü hastalığı ve her türlü zayıflığı iyi ederek, bütün Galilede dolaşıyordu.[24] Ve onun haberi bütün Suriyeye yayıldı; ve ona çeşit çeşit hastalıklara ve dertlere tutulmuş bütün hastaları, cinlere tutulanları, saralı ve inmeli olanları getirdiler, ve onları iyi etti.[25] Ve Galileden, Dekapolisten, Yeruşalimden, Yahudiyeden ve Erden ötesinden büyük kalabalıklar onun ardınca gittiler.

Mezmurlar 23:1-6
[1] Davudun Mezmurudur. RAB çobanımdır; benim eksiğim olmaz.[2] Beni taze çayırlarda yatırır; Beni sakin sular boyunca yürütür.[3] Canımı tazeler; Kendi ismi uğrunda beni doğruluk yollarında güder.[4] Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir.[5] Hasımlarım karşısında önüme sofra kurarsın; Başımı yağla meshedersin; Kâsem taşkındır.[6] Evet, hayatımın bütün günlerinde İyilik ve inayet ardımca yürüyecek, Ve günlerin devamınca RABBİN evinde oturacağım.

2 Korintliler 1:3-8
[3] Allah tarafından teselli olunduğumuz teselli ile bütün sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için,[4] bizi her sıkıntımızda teselli eden, her tesellinin Allahı ve rahmetlerin Babası, Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun.[5] Çünkü Mesihin elemleri nasıl bize çoğalıyorsa, bizim tesellimiz de Mesih vasıtası ile böylece çoğalıyor.[6] Fakat eğer sıkıntı çekiyorsak, sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir; ve eğer teselli olunuyorsak, bizim çekmekte olduğumuz ayni elemlerin tahammülünde âmil olan teselliniz içindir;[7] elemlere olduğu gibi, böylece teselliye de ortak olduğunuzu bilerek hakkınızdaki ümidimiz de sabittir.[8] Çünkü, ey kardeşler, Asyada vaki olan sıkıntımızın size meçhul kalmasını istemeyiz, takat fevkınde pek ziyade ezildik, hattâ yaşamaktan bile meyus olduk;

1 Petrus 4:12-19
[12] Ey sevgililer, sizi imtihan için olan aranızdaki ateşli tecrübeyi size garip bir şey oluyormuş gibi, garip saymayın;[13] fakat Mesihin elemlerine hissedar olduğunuz derecede sevinin, ta ki onun izzetinin keşfolunmasında, çok mesrur olarak sevinesiniz.[14] Eğer Mesihin adı için sitem olunursanız, size ne mutlu! çünkü izzetin ve Allahın Ruhu üzerinizde kalır.[15] Fakat sizden biri katil, yahut hırsız, yahut mücrim olarak, yahut başkalarının işine karışan bir adam olarak elem çekmesin;[16] lâkin Hıristiyan olarak elem çekerse, utanmasın, ancak bu isimle Allahı taziz etsin.[17] Çünkü Allahın evinden hükmün başlaması vaktidir; ve eğer önce bizden başlarsa, Allahın inciline itaat etmiyenlerin sonu ne olur?[18] Ve eğer salih güçlükle kurtulursa, fasık ve günahkâr nerede görünecektir?[19] Bunun için Allahın iradesine göre elem çekenler iyilik işlemekle canlarını sadık olan Yaratana emanet etsinler.

Yuhanna 16:16-24
[16] Biraz zaman, ve beni artık görmiyeceksiniz; ve yine biraz zaman, ve beni göreceksiniz.[17] O vakit şakirtlerinden bazıları birbirine dediler: Biraz zaman, ve beni görmiyeceksiniz, ve yine biraz zaman, ve beni göreceksiniz, ve: Çünkü Babaya gidiyorum; bize söylediği bu nedir?[18] İmdi diyorlardı: Bu: Biraz zaman, dediği nedir? Ne söyliyor, bilmiyoruz.[19] İsa kendisinden sormak istediklerini anladı; onlara dedi: Biraz zaman, ve beni görmiyeceksiniz, ve yine biraz zaman, ve beni göreceksiniz, dediğim bu söz için mi birbirinize soruyorsunuz?[20] Doğrusu ve doğrusu size derim: Siz ağlıyıp dövüneceksiniz, dünya ise, sevinecektir; siz keder çekeceksiniz, fakat kederiniz sevince dönecektir.[21] Kadın doğuracağı vakit, sıkıntı çeker, çünkü saati gelmiştir; fakat çocuğu doğurduğu zaman, dünyaya bir insan doğması sevincile artık sıkıntıyı anmaz.[22] Bunun için, şimdi kederiniz var; fakat sizi yine göreceğim, ve yüreğiniz sevinecektir; ve kimse sevincinizi sizden almaz.[23] Ve o günde benden hiç bir şey sormıyacaksınız. Doğrusu ve doğrusu size derim: Babadan her ne diliyecek olursanız, benim ismimle onu size verecektir.[24] Şimdiye kadar benim ismimle bir şey dilemediniz; dileyin ve alırsınız, ki sevinciniz tamam olsun.

İbraniler 12:1-11
[1] İMDİ bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan, her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlıyan İsaya bakarak biz de önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım;[2] o, önüne konulan sevinç uğruna utancı hiçe sayıp haça tahammül etti, ve Allahın tahtının sağında oturdu.[3] İmdi canlarınızda gevşiyerek yorulmıyasınız diye, günahkârlar tarafından kendisine karşı olan bu kadar muhalefete karşı dayananı düşünün.[4] Günaha karşı cehdederek, henüz kan dökülünciye kadar karşı koymadınız;[5] ve oğullara söylenir gibi size verilen nasihati unuttunuz: “Ey oğlum, Rabbin tedibini hor görme, Ve onun tarafından azarlanınca, gevşeme;[6] Çünkü Rab sevdiğini azarlar, Ve kabul ettiği her oğulu döver.”[7] Tedip için sabrediyorsunuz; Allah size oğullar gibi muamele ediyor; çünkü hangi oğul var ki babası onu tedip etmez?[8] Fakat cümlenin hissedar olduğu tedipten mahrum iseniz, oğullar değil, gayri meşru evlâtsınız.[9] Bundan başka tedip eden bedenimizin babaları vardı, ve onlara hürmet ettik; daha çok ziyade ruhların Babasına itaat ederek yaşamıyacak mıyız?[10] Çünkü onlar kendilerine hoş göründüğüne göre bizi bir kaç gün tedip ederlerdi; fakat bu, kendisinin kudsiyetine hissedar olalım diye, menfaatimiz için tedip eder.[11] Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.

Romalılar 8:18-28
[18] Zira hesap ediyorum ki, şimdiki vaktin elemleri bize keşfedilecek izzete göre bir şey değildirler.[19] Çünkü hilkatin hararetli arzusu Allahın oğullarının zuhurunu bekliyor.[20] Çünkü hilkat kendi iradesile değil, fakat tâbi ettirenin sebebinden batıla tâbi kılındı,[21] bu ümitle ki, hilkat kendisi de fesat kulluğundan Allahın evlâdının izzetli hürriyetine azat edilecektir.[22] Çünkü bütün hilkatin şimdiye kadar birden ah edip ağrı çektiğini biliriz.[23] Ve yalnız bu değil, fakat biz kendimiz, Ruhun turfandasına malik olan bizler bile, oğulluğu, bedenimizin kurtuluşunu, bekliyerek içimizden ah ederiz.[24] Çünkü ümitle kurtulduk; fakat görülen ümit, ümit değildir; çünkü bir kimse gördüğü şeyi nasıl ümit eder?[25] Fakat eğer görmediğimiz şeyi ümit edersek, onu sabırla bekleriz.[26] Ve böylece de Ruh bizim zayıflığımıza yardım eder; çünkü lâzım olduğu gibi nasıl dua edeceğimizi bilmeyiz; fakat Ruh kendisi ifade olunamaz ahlarla bizim için şefaat eder;[27] ve yürekleri araştıran, Ruhun düşüncesi ne olduğunu bilir, çünkü mukaddesler için Allaha göre şefaat eder.[28] Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Mezmurlar 91:1-16
[1] YÜCE Olanın örtüsünde oturan, Kadîrin gölgesinde sakin olur.[2] RAB için derim: Sığınacak yerim ve hisarımdır; Allahımdır, ona güvenirim.[3] Çünkü o seni avcının tuzağından, Helâk eden vebadan azat eder.[4] Seni kanatları ile örter, Ve cenahları altına sığınırsın; Hakikati kalkan ve siperdir.[5] Ne gecenin dehşetinden, Ne gündüz uçan oktan;[6] Ne karanlıkta gezen vebadan, Ne de öğleyin bitiren kırgından korkarsın.[7] Yanında bin, ve sağında on bin düşer; Fakat sana yaklaşmaz.[8] Ancak sen gözlerinle bakarsın, Ve kötülerin cezasını görürsün.[9] Çünkü sen, ya RAB, sığınacak yerimsin! Yüce Olanı kendine mesken kıldın;[10] Şer sana dokunmıyacaktır, Çadırına veba da yaklaşmıyacaktır.[11] Çünkü bütün yollarında seni tutsunlar diye, Meleklerine senin için emredecektir.[12] Ayağını bir taşa çarpmıyasın diye, Elleri üzerinde seni taşıyacaklar.[13] Aslan ve engerek üzerinden basıp geçeceksin; Genç aslanı ve iri yılanı çiğniyeceksin.[14] Bana muhabbet bağladığı için, onu azat edeceğim. Onu yükselteceğim, çünkü ismimi tanıdı.[15] Beni çağıracak, ve ona cevap vereceğim; Sıkıntıda onunla beraber olacağım; Azat edip ona izzet vereceğim.[16] Uzun ömürle onu doyuracağım, Ve kurtarışımı ona göstereceğim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey