English
A A A A A

Hayat: [Önce Tanrıyı Koymak]

Romalılar 1:16
Zira incilden utanmam, çünkü her iman edene, önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kurtarış için Allahın kudretidir.

Matta 6:33
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Matta 22:37
İsa ona dedi: “Allahın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin.”

Galatyalılar 2:20
Mesih ile beraber haça gerildim; ve artık ben yaşamıyorum, fakat Mesih bende yaşıyor; ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, beni seven ve benim uğruma kendisini teslim eden Allahın Oğluna olan imanla yaşıyorum.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Matta 6:31-33
[31] İmdi: Ne yiyeceğiz? yahut: Ne içeceğiz? yahut: Ne giyeceğiz? diye kaygı çekmeyin.[32] Çünkü Milletler bütün bu şeyleri ararlar; çünkü semavî Babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir.[33] Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

1 Korintliler 1:18
Çünkü haçın sözü helâk olanlara akılsızlıktır; fakat biz kurtulanlara Allahın kudretidir.

Vahiy 2:4
Fakat sana karşı bir şeyim var, o da ilk sevgini bırakmış olmandır.

İbraniler 12:2
o, önüne konulan sevinç uğruna utancı hiçe sayıp haça tahammül etti, ve Allahın tahtının sağında oturdu.

Matta 6:24
Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, yahut da birini tutar, ötekini hor görür. Siz Allaha ve mammona kulluk edemezsiniz.

Koloseliler 3:1-4
[1] İMDİ eğer Mesih ile kıyam ettinizse, yukarıda olan şeyleri arayın; orada Mesih Allahın sağında oturmuştur.[2] Yeryüzünde olan şeyleri değil, yukarıda olan şeyleri düşünün.[3] Çünkü öldünüz, ve hayatınız Mesih ile beraber Allahta saklıdır.[4] Hayatımız olan Mesih, ne zaman izhar olunursa, o zaman siz de onunla beraber izzette izhar olunacaksınız.

Romalılar 1:20
Çünkü onlar mazur olmasınlar diye, onun görülmez şeyleri, yani, ebedî kudreti ve ülûhiyeti, dünyanın yaratılışından beri yapılan şeylerle anlaşılarak açıkça görülüyor;

Romalılar 15:13-19
[13] İmdi, Ruhülkudüsün kudretile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun.[14] Ey kardeşlerim, ben kendim de hakkınızda kaniim ki, siz kendiniz de iyilikle dolu, her bilgi ile dolgun, ve birbirinize nasihat etmeğe muktedirsiniz.[15] Fakat Allah tarafından bana verilen inayetten dolayı size tekrar hatırlatır gibi, bazı yerlerde daha çok cesaretle yazdım;[16] bu inayet de Allahın inciline kâhinlik eden, Milletlere Mesih İsanın hizmetçisi olmaklığım içindir, ta ki, Milletlerin takdime edilmesi Ruhülkudüsle takdis olunarak makbul olsun.[17] İmdi Allaha ait şeylerde Mesih İsada övünmem vardır.[18] Çünkü Milletlerin itaati için Mesihin benim vasıtamla, sözle ve işle,[19] alâmetler ve hârikalar kuvvetile, Ruhülkudüsün kuvvetile işlediğinden başka şeyler hakkında bir şey söylemeğe cesaret etmem; şöyle ki, ben Yeruşalimden başlıyıp İlliryaya kadar dolaşarak Mesihin incilini tamamen vâzettim.

Efesliler 3:7
onun kudretinin faaliyetine göre bana verilen Allahın inayetinin atiyesine göre, incilin hizmetçisi oldum.

Romalılar 9:22
Allah, önceden izzet için hazırladığı merhamet kapları üzerine,

Yasa'nın Tekrarı 6:5
ve Allahın RABBİ bütün yüreğinle, ve bütün canınla, ve bütün kuvvetinle seveceksin.

Malaki 3:10
Ondalığın hepsini ambar evine getirin de, evimde yemek olsun, ve beni şimdi bununla deneyin, orduların RABBİ diyor, göklerin pencerelerini size açmıyacak mıyım, ve size yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmiyecek miyim?

Yuhanna 3:30
Ona büyümek, bana da küçülmek gerektir.

Matta 6:19-21
[19] Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki, orada güve ve pas yiyip bozar; ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar.[20] Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki, orada ne güve ne de pas yiyip bozar, ve hırsızlar orada ne delerler, ne de çalarlar.[21] Çünkü hazinen nerede ise, yüreğin de orada olacaktır.

Yuhanna 15:5
Ben asmayım, siz çubuklarsınız; bende duran, ve kendisinde durduğum kimse çok meyva verir; çünkü bensiz bir şey yapamazsınız.

Matta 24:12
Ve fesat çoğalacağından ötürü, bir çokların sevgisi soğuyacak.

Elçilerin İşleri 20:35
Her şeyde size gösterdim ki, böylece emek çekerek zayıflara yardım etmek, ve bizzat Rab İsanın: Vermek almaktan daha mutludur, dediği sözleri anmak gerektir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Kendi işlerini RABBE bırak, Ve niyetlerin yerine gelir.

Romalılar 8:5
Çünkü bedene göre olanlar bedenin şeylerini, fakat Ruha göre olanlar Ruhun şeylerini düşünürler.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

2 Korintliler 12:7-10
[7] Ve vahiylerin çok büyük olmasından kibirlenmiyeyim diye, bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir Şeytan meleği, verildi, ta ki, kibirlenmiyeyim.[8] Benden ayrılsın diye, bunun için üç kere Rabbe yalvardım.[9] Ve bana dedi: İnayetim sana yeter; çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. İmdi çok hazzederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim, ta ki, Mesihin kuvveti benim üzerime konsun.[10] Bundan dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, zaruretlere, ezalara ve darlıklara razıyım; çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey