English
A A A A A

Hayat: [Suç]

İbraniler 10:22
ümidin ikrarını tereddütsüzce sıkı tutalım,

Yakup 2:10
Çünkü her kim bütün şeriati tutar, fakat bir şeyde sürçerse, hepsinde suçlu olur.

İbraniler 10:2
Yoksa onların takdim olunması bırakılmaz mı idi? Çünkü ibadet edenler bir kere temizlenmiş olarak kendilerinde günah idraki olmazdı.

Yasa'nın Tekrarı 5:17
Katletmiyeceksin.

Mezmurlar 32:1-6
[1] Davudun Mezmurudur. Maskil. NE mutludur o adam ki isyanı bağışlanmıştır, Günahı örtülmüştür.[2] Ne mutludur o adam ki, RAB ona günah saymaz, Ve ruhunda hile bulunmaz.[3] Ben susunca, Bütün gün iniltimden kemiklerim zayıfladı.[4] Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı; Tazeliğim yaz kuraklığına döndü. [ Sela[5] Sana suçumu bildirdim, Ve fesadımı gizlemedim. RABBE isyanlarımı itiraf edeceğim, dedim; Ve günahımın suçunu bağışladın. [Sela[6] Bunun için senin bulunacağın vakitte her müttaki sana dua etsin; Gerçek büyük sular taşınca, ona erişmiyecektir.

Yeremya 51:5
Çünkü İsrailin Kuddûsuna karşı memleketleri suç ile dolu olduğu halde, İsrail ile Yahuda, Allahı, orduların RABBİ tarafından bırakılmamıştır.

Hoşea 5:15
Gideceğim, ve suçlu olduklarını tanıyıncıya kadar, ve yüzümü arayıncıya kadar yerime döneceğim; sıkıntılarında beni erken arıyacaklar.

Levililer 5:14-19
[14] Ve RAB Musaya söyliyip dedi:[15] Eğer biri, RABBİN mukaddes şeylerinde tecavüz, ve bilmiyerek suç ederse; o zaman günah takdimesini, makdis şekeli ile gümüş şekel olarak senin biçtiğin değere göre, günah takdimesi olmak üzre, RABBE sürüden kusursuz bir koç getirecek;[16] ve mukaddes şeylerden suç ettiği şeyi ödiyecek, ve beşte birini üzerine katacak, ve onu kâhine verecek; ve kâhin günah takdimesinin koçu ile onun için kefaret edecek; ve ona bağışlanacaktır.[17] Eğer biri suç eder, ve RABBİN yapılmıyacak diye emrettiği şeylerden birini işlerse; bilmediği halde yine suçludur, ve haksızlığını yüklenir.[18] Ve kâhine, günah takdimesi olarak, senin biçtiğin değere göre sürüden kusursuz bir koç getirecek; ve bilmiyerek yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı, kâhin onun için kefaret edecek, ve ona bağışlanacaktır.[19] Günah takdimesidir; gerçekten o adam RABBİN önünde suçludur.

Levililer 7:1-10
[1] VE günah takdimesinin şeriati budur; çok mukaddestir.[2] Günah takdimesini, yakılan takdimeyi boğazladıkları yerde boğazlıyacaklar; ve onun kanını çepçevre mezbah üzerine serpecek.[3] Ve ondan bütün yağını takdim edecek; yağlı kuyruğu, ve içleri kaplıyan yağı;[4] ve iki böbreği, ve onların üzerinde belin yanında olan yağı, ve karaciğer üzerindeki zarı böbreklerle ayıracak;[5] ve kâhin, RABBE ateşle yapılan takdime olarak, onları mezbahta yakacak; günah takdimesidir.[6] Kâhinler arasında her erkek ondan yiyecek; mukaddes bir yerde yenilecek; çok mukaddestir.[7] Suç takdimesi nasılsa günah takdimesi de öyledir; onlar için bir şeriat vardır; onunla kefaret eden kâhin kim ise, onun olacak.[8] Ve bir adamın yakılan takdimesini arzeden kâhin, arzettiği takdimenin derisini kendisine alacak.[9] Ve fırında pişirilen her ekmek takdimesi, ve tavada, ve saç üzerinde yapılan her şey, onu takdim eden kâhinin olacak.[10] Ve yağla yoğurulmuş, yahut kuru, her ekmek takdimesi bütün Harun oğulları arasında kardeş payı olacak.

Yaratılış 26:10
Ve Abimelek dedi: Bize yaptığın bu nedir? az kaldı halktan biri senin karınla yatacaktı, ve üzerimize cürüm getirmiş olacaktın.

Çölde Sayım 5:5-10
[5] Ve RAB Musaya söyliyip dedi:[6] İsrail oğullarına söyle: Bir erkek yahut bir kadın RABBE karşı tecavüz ederek, insan suçlarının hepsinden birini işlerse, ve o can suçlu olursa;[7] o zaman işlediği suçu itiraf edecek; ve suçunun karşılığını tamamen ödiyecek, ve üzerine beşte birini katacak, ve suçlu olduğu adama verecek.[8] Ve eğer suçun karşılığını ödemek için o adamın yakın akrabası yoksa, kendisi için kefaret edecek olan kefaret koçundan ayrıca, RABBE ödenen suç karşılığı da kâhinin olacak.[9] Ve İsrail oğullarının kâhine takdim ettikleri bütün mukaddes şeylerin her kaldırma takdimesi kâhinin olacaktır.[10] Ve herkesin takdis ettiği şeyler kâhinin olacaktır; bir adam kâhine bir şey verirse onun olacaktır.

Levililer 5:1-5
[1] VE eğer biri suç edip, şahit olarak yemin teklifini işittiği zaman, gördüğünü ve bildiğini haber vermezse, o zaman haksızlığını yüklenir.[2] Yahut biri murdar bir şeye, gerek murdar bir canavar leşine, gerek murdar bir hayvan leşine, gerek yerde sürünen murdar hayvanlar leşine, dokunur, ve farkına varmaz, ve kendisi murdar olursa, o zaman suçlu olur.[3] Yahut insan murdarlığına, ne olursa olsun kendisini murdar eden her türlü murdarlığa dokunursa, ve farkına varmazsa; onu bildiği zaman suçlu olur.[4] Yahut biri kötülük etmek yahut iyilik etmek için düşüncesizlikle ağzı ile and ederse, insanın düşüncesizlikle and ettiği ne olursa olsun, farkına varmazsa, onu bildiği zaman bu şeylerden birinde suçlu olur.[5] Ve vaki olacak ki, bu şeylerden birinde suçlu olduğu zaman, suç ettiği şeyi itiraf edecektir;

Levililer 5:15-16
[15] Eğer biri, RABBİN mukaddes şeylerinde tecavüz, ve bilmiyerek suç ederse; o zaman günah takdimesini, makdis şekeli ile gümüş şekel olarak senin biçtiğin değere göre, günah takdimesi olmak üzre, RABBE sürüden kusursuz bir koç getirecek;[16] ve mukaddes şeylerden suç ettiği şeyi ödiyecek, ve beşte birini üzerine katacak, ve onu kâhine verecek; ve kâhin günah takdimesinin koçu ile onun için kefaret edecek; ve ona bağışlanacaktır.

Levililer 4:2-3
[2] İsrail oğullarına söyliyip de: Eğer biri RABBİN yapılmıyacak diye emrettiği bütün şeylerden birinde bilmiyerek suç eder, ve onlardan birini yaparsa;[3] eğer meshedilmiş olan kâhin suç işliyerek kavmı da kabahatli ederse, o zaman işlediği suçundan dolayı RABBE suç takdimesi olarak kusursuz genç bir boğa arzedecektir.

Levililer 4:13
Ve eğer bütün İsrail cemaati bir yanlışlık eder, ve o iş cemaatin gözünden kaçarsa, ve RABBİN yapılmıyacak diye emrettiği şeylerden birini yaparlar, ve suçlu olurlarsa;

Levililer 4:27
Ve eğer memleket ahalisinden biri, RABBİN yapılmıyacak diye emrettiği şeylerden birini yapmakla, bilmiyerek suç eder, ve suçlu olursa;

Mezmurlar 32:1-5
[1] Davudun Mezmurudur. Maskil. NE mutludur o adam ki isyanı bağışlanmıştır, Günahı örtülmüştür.[2] Ne mutludur o adam ki, RAB ona günah saymaz, Ve ruhunda hile bulunmaz.[3] Ben susunca, Bütün gün iniltimden kemiklerim zayıfladı.[4] Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı; Tazeliğim yaz kuraklığına döndü. [ Sela[5] Sana suçumu bildirdim, Ve fesadımı gizlemedim. RABBE isyanlarımı itiraf edeceğim, dedim; Ve günahımın suçunu bağışladın. [Sela

Yeşaya 6:7
ve onunla ağzıma dokunup dedi: İşte, senin dudaklarına bu dokundu; ve fesadın kaldırıldı, ve suçun bağışlandı.

1 Yuhanna 1:9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

Romalılar 8:1
ÖYLE ise, şimdi Mesih İsada olanlara hiç bir mahkûmiyet yoktur.

İbraniler 9:14
ezelî Ruh vasıtası ile kendi kendini lekesiz olarak Allaha takdim etmiş olan Mesihin kanı, hay Allaha ibadet etmek üzre ölü işlerden vicdanınızı ne kadar ziyade temizliyecektir!

Mezmurlar 103:12
Şark garptan ne kadar uzaksa, İsyanlarımızı bizden o kadar uzaklaştırdı.

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

Romalılar 3:21-23
[21] Fakat şimdi şeriat ve peygamberler tarafından şehadet edilerek[22] Allahın salâhı, yani, İsa Mesihe iman vasıtası ile bütün iman edenlere olan Allahın salâhı, şeriat olmıyarak zahir olmuştur; çünkü hiç fark yoktur;[23] zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;

2 Korintliler 5:21
Günahı bilmiyeni bizim için günah yaptı, ta ki biz kendinde Allahın salâhı olalım.

Mika 7:19
Bize tekrar acıyacak; fesatlarımızı ayak altında çiğniyecek ve sen onların bütün suçlarını denizin enginlerine atacaksın.

1 Yuhanna 3:19-20
[19] Hakikatten olduğumuzu bununla bileceğiz, ve onun önünde yüreğimizi tatmin edeceğiz;[20] çünkü yüreğimiz bizi mahkûm ederse, Allah yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir.

Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Yeşaya 43:25
Ben, kendi uğrumda senin günahlarını silen benim; ve senin suçlarını anmıyacağım.

Vahiy 12:10
Ve gökte büyük bir ses işittim: Allahımızın kurtarışı, ve kuvveti, ve melekûtu, ve Mesihinin hâkimiyeti şimdi oldu; çünkü kardeşlerimizin ithamcısı, onları Allahımızın önünde gündüz ve gece itham eden, aşağı atıldı.

2 Korintliler 7:10
Çünkü Allaha göre olan hüzün kurtuluş için nedametsiz tövbeyi hasıl eder; fakat dünyanın hüznü ölüm hasıl eder.

İbraniler 4:16
İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

Romalılar 8:31-39
[31] İmdi bu şeylere ne diyelim? Eğer Allah bizimle ise, bize karşı kim vardır?[32] Kendi Oğlunu esirgemiyen, fakat hepimiz için onu teslim eden, onunla beraber de bütün şeyleri bize nasıl ihsan etmiyecektir?[33] Allahın seçtiklerine karşı kim töhmet isnat edecek? Haklı çıkaran Allahtır;[34] suçlu çıkaran kimdir? Ölen, ve daha ziyade, kıyam eden Mesih İsadır ki, Allahın sağındadır, ve bizim için şefaat eder.[35] Mesihin sevgisinden bizi kim ayıracaktır? elem mi, yahut sıkıntı mı, yahut eza mı, yahut kıtlık mı, yahut çıplaklık mı, yahut tehlike mi, yahut kılıç mı?[36] Nitekim yazılmıştır: “Bütün gün senin uğruna öldürülüyoruz; Kasaplık koyunlar sayıldık.”[37] Fakat bizi sevenin vasıtası ile bunların hepsinde galiplerden üstünüz.[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

Romalılar 3:26
yani, şimdiki zamanda adaletinin izharı için, onun kanında, iman vasıtası ile, kefaret olarak Allah onu arzetti, ta ki kendisi âdil olsun, ve İsaya iman edeni salih saysın.

Romalılar 14:23
Fakat şüphe eden yerse, mahkûm olur, çünkü imandan değildir; ve imandan olmıyan her şey günahtır.

Yuhanna 3:17
Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:4
RAB her şeyi gayesi için yarattı, Kötü adamı da şer günü için.

Elçilerin İşleri 3:19
İmdi günahlarınızın silinmesi için tövbe edin, ve dönün, ta ki, Rabbin önünden tazelenmek vakitleri gelsin;

1 Yuhanna 2:1
EY küçük çocuklarım, günah işlemiyesiniz diye, bu şeyleri size yazıyorum. Ve eğer biri günah işlerse, Babanın nezdinde Şefaatçimiz, salih İsa Mesih, vardır;

Yaratılış 20:6-16
[6] Ve Allah ruyada dedi: Ben de yüreğinin kemalinde bunu yaptığını biliyorum, ben de seni bana karşı günah işlemekten alıkoydum, bunun için seni ona dokunmağa bırakmadım.[7] Ve şimdi adamın karısını geri ver; çünkü o peygamberdir, ve senin için dua eder, ve yaşarsın; fakat eğer geri vermezsen, bil ki, sen ve sana ait olanların hepsi mutlaka öleceksiniz.[8] Ve Abimelek sabahlayın erken kalktı, ve kullarının hepsini çağırıp bütün bu sözleri onların önünde söyledi; ve adamlar çok korktular.[9] Ve Abimelek İbrahimi çağırıp ona dedi: Bize ne yaptın? sana karşı ne işle günah ettim de, üzerime ve ülkem üzerine büyük günah getirdin? Bana yapılmaz işler yaptın.[10] Ve Abimelek İbrahime dedi: Ne gördün de, bu işi yaptın?[11] Ve İbrahim dedi: Çünkü: Gerçekten bu yerde Allah korkusu yoktur; ve karım yüzünden beni öldürecekler, dedim.[12] Ve gerçekten de kızkardeşimdir, kendisi babamın kızıdır, fakat annemin kızı değildir; ve benim karım oldu;[13] ve vaki oldu ki, Allah beni babamın evinden gurbete çıkardığı zaman, kendisine dedim: Gideceğimiz her yerde benim için: Bu benim kardeşimdir, de; bana edeceğin lûtuf budur.[14] Ve Abimelek koyunlar ve sığırlar, ve köleler ve cariyeler alıp İbrahime verdi, ve karısı Sarayı ona geri verdi.[15] Ve Abimelek dedi: İşte, memleketim senin önündedir; gözünde iyi olan yerde otur.[16] Ve Saraya dedi: İşte, kardeşine bin parça gümüş verdim; işte, bu senin için yanında olanların hepsinin gözünde örtüdür; ve bütün adamların önünde sen suçsuz olursun.

Yeşaya 53:10
Fakat onu ezmek RABBE hoş göründü; onu eleme düşürdü; onun canı günah takdimesi edilince, zürriyetini görecek, ömrünün günlerini uzatacak, ve RABBİN muradı onun elinde ileri gidecek.

Luka 15:18-19
[18] Kalkayım, babama gideyim, ve ona diyeyim: Baba, ben göke karşı, ve senin gözünde suç işledim;[19] artık senin oğlun denilmeğe lâyık değilim; beni işçilerinden biri gibi et.

Matta 18:21-35
[21] O zaman Petrus gelip İsaya dedi: Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç defa günah işlerse, ben ona bağışlıyayım? Yedi kereye kadar mı?[22] İsa ona dedi: Sana yedi kereye kadar değil, fakat yetmiş kere yediye kadar, diyorum.[23] Bunun için göklerin melekûtu kulları ile hesap görmek istiyen bir kırala benzer.[24] Ve hesap görmeğe başladığı zaman, kendisine on bin talant borçlu biri getirildi.[25] Fakat onun ödemeğe bir şeyi olmadığı için, efendisi onun ve karısının, çocuklarının, ve bütün malının satılmasını ve borcun ödenmesini emretti.[26] İmdi kul yere kapandı, ve ona secde kılarak dedi: Efendi, bana karşı sabırlı ol, ve sana hepsini ödiyeceğim.[27] Ve bu kulun efendisi acıyarak onu salıverdi; kendisine borcunu bağışladı.[28] Fakat o kul dışarı çıkıp kendisine yüz dinar borçlu olan bir kapı yoldaşını buldu. Onu yakaladı ve: Borcunu öde, diyerek onun boğazına yapıştı.[29] Kapı yoldaşı yere kapandı ve ona: Bana karşı sabırlı ol, ben de sana ödiyeceğim, diye yalvardı.[30] Ve o istemedi; fakat gidip borcunu ödeyinciye kadar, onu zindana attı.[31] Bu adamın kapı yoldaşları ne yapıldığını gördükleri zaman, çok kederlendiler, ve gelip efendilerine bütün olanı söylediler.[32] O zaman efendisi onu yanına çağırıp kendisine dedi: Ey kötü kul, bütün o borcu sana bağışladım, çünkü bana yalvardın.[33] Ben sana merhamet ettiğim gibi, sen de kapı yoldaşına merhamet etmeli değil miydin?[34] Ve efendisi kızıp bütün borcunu ödeyinciye kadar, onu işkence edicilerin eline verdi.[35] Eğer her biriniz kardeşine yüreklerinizden bağışlamazsanız, semavî Babam da size öyle yapar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey