English
A A A A A

Hayat: [Aşkı bulma]

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

1 Yuhanna 4:8
Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.

Yuhanna 15:3
Size söylediğim söz ile siz zaten temizsiniz.

1 Korintliler 13:13
Şimdi ise, iman, ümit, sevgi, bu üçü kalıyor; ve bunların en büyüğü sevgidir.

1 Petrus 4:8
her şeyden evel birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, çünkü sevgi bir çok günahları örter;

1 Yuhanna 4:7
Ey sevgililer, birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Allahtandır, ve her seven adam Allahtan doğmuştur, ve Allahı bilir.

1 Korintliler 13:4-8
[4] Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;[5] çirkin muamele etmez, kendi faidesini aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz;[6] haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir;[7] her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder.[8] Sevgi asla zeval bulmaz; fakat peygamberlikler ise, iptal olunacaklar; diller ise, bitecekler; ilim ise, iptal olunacaktır.

Efesliler 5:25
Ey kocalar, Mesih kiliseyi su yıkaması ile kelâmla temizliyerek takdis etsin diye,

1 Yuhanna 4:19
Biz seviyoruz, çünkü önce o bizi sevdi.

Romalılar 5:8
Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

Yuhanna 14:15
Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız.

1 Yuhanna 4:10
Sevgi bundadır, biz Allahı sevdik değil, ancak o bizi sevdi, ve günahlarımıza kefaret olarak Oğlunu gönderdi.

Koloseliler 3:14
ve bunların hepsinin üzerine, kemalin bağı olan sevgiyi giyinin.

1 Korintliler 16:14
Her şeyiniz sevgi ile olsun.

2 Timoteos 2:22
Fakat gençlik arzularından kaç, ve temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca koş.

1 Yuhanna 4:16
Ve biz Allahın bize olan sevgisini biliriz ve ona inandık. Allah sevgidir, ve sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur.

Yuhanna 17:24
Ey Baba, isterim ki, bana verdiğin kimseler de benim olduğum yerde benimle beraber olsunlar da bana verdiğin izzetimi görsünler; çünkü dünyanın kuruluşundan önce beni sevdin.

Yuhanna 13:35
Eğer birbirinize sevginiz olursa, benim şakirtlerim olduğunuzu bütün insanlar bununla bilecekler.

Matta 5:43-48
[43] “Sen komşunu sevecek” ve düşmanından nefret edeceksin, denildiğini işittiniz.[44] Fakat ben size derim: Düşmanlarınızı sevin, ve size eza edenler için dua edin ki,[45] siz göklerde olan Babanızın oğulları olasınız; zira o, güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur; ve salih olanlar ile olmıyanların üzerine yağmur yağdırır.[46] Çünkü eğer sizi sevenleri severseniz, ne karşılığınız olur? Vergi mültezimleri de öyle yapmıyorlar mı?[47] Ve yalnız kardeşlerinizi selâmlarsanız, fazla ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyorlar mı?[48] Bundan dolayı, semavî Babanız kâmil olduğu gibi, siz de kâmil olun.

1 Korintliler 13:1-3
[1] EĞER insanların ve meleklerin dillerile söylersem, fakat sevgim olmazsa, ses çıkaran bir bakır, yahut öten bir zil olmuş olurum.[2] Eğer peygamberliğim olursa, ve bütün sırları ve her ilmi bilirsem, ve eğer dağları nakledecek bütün imanım olursa, fakat sevgim olmazsa, bir hiçim.[3] Ve eğer bütün mallarımı sadaka olarak yedirirsem, ve eğer bedenimi yanmak üzre teslim edersem, fakat sevgim olmazsa, bana hiç faide etmez.

Romalılar 13:8
Birbirinizi sevmekten başka, kimseye bir şey borçlu olmayın; çünkü diğerini seven şeriati itmam etmiştir.

1 Yuhanna 4:7-8
[7] Ey sevgililer, birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Allahtandır, ve her seven adam Allahtan doğmuştur, ve Allahı bilir.[8] Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.

1 Yuhanna 3:1
BAKIN, Allahın çocukları çağırılalım diye, Baba bize ne çeşit sevgi verdi; ve öyleyiz. Bu sebepten dünya bizi tanımıyor, çünkü onu tanımadı.

Luka 6:35
Fakat düşmanlarınızı sevin, onlara iyilik edin, ve hiç ümitsiz olmıyarak ödünç verin; karşılığınız büyük olacaktır; ve siz Yüce Olanın oğulları olacaksınız; çünkü o, nankörlere ve kötülere karşı nimet vericidir.

Romalılar 12:10
Kardeşlik sevgisinde birbirinizi şefkatle sevin; hürmette diğerlerini tercih edin;

Matta 6:24
Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, yahut da birini tutar, ötekini hor görür. Siz Allaha ve mammona kulluk edemezsiniz.

Romalılar 13:8-10
[8] Birbirinizi sevmekten başka, kimseye bir şey borçlu olmayın; çünkü diğerini seven şeriati itmam etmiştir.[9] Çünkü: “Zina etmiyeceksin; katletmiyeceksin; çalmıyacaksın; tamah etmiyeceksin;” ve eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde icmal olunur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”[10] Sevgi komşuya kötülük etmez; imdi sevgi şeriatin itmamıdır.

1 Korintliler 13:2
Eğer peygamberliğim olursa, ve bütün sırları ve her ilmi bilirsem, ve eğer dağları nakledecek bütün imanım olursa, fakat sevgim olmazsa, bir hiçim.

Levililer 19:18
Öç almıyacaksın, ve kavmının oğullarına kin tutmıyacaksın; ve komşunu kendin gibi seveceksin; ben RAB'İM.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Kin kavgalar ayaklandırır; Fakat sevgi her suçu örter.

Yaratılış 2:24
Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.

2 Timoteos 3:16
Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:22
İyi zevce bulan iyilik bulur, Ve RABBİN rızasını alır.

Matta 6:33
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Mezmurlar 12:6-7
[6] RABBİN sözleri pak sözlerdir; Toprakta pota içinde kal olunmuş, Yedi kere tasfiye edilmiş gümüş gibidirler.[7] Onları sen tutacaksın, ya RAB, Onları bu nesilden ebediyen koruyacaksın.

2 Korintliler 6:14
İmansızlarla uygunsuz boyunduruğa girmeyin; çünkü salâh ile fesadın ne ortaklığı olur? yahut nur ile karanlığın ne iştiraki olur?

Matta 19:5
ve: “Bunun için insan babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır; ve ikisi bir beden olacaktır,” dediğini okumadınız mı?

Romalılar 4:22
Bunun için de kendisine salâh sayıldı.

Vahiy 22:19
ve eğer bir adam bu peygamberlik kitabının sözlerinden çıkarırsa, Allah bu kitapta yazılmış olan hayat ağacından ve mukaddes şehirden onun payını çıkaracaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:22
Sefihi buğdayla beraber dibekte tokmakla dövsen bile, Sefaheti ondan ayrılmaz.

Yeşaya 28:25
Onun yüzünü düzeltince çörek otunu dağıtmaz, ve kimyonu saçmaz mı? ve buğdayı sıralara, ve arpayı ayrılan yerine, ve çavdarı onun kenarına koymaz mı?

Yasa 30:34
Ve RAB Musaya dedi: Kendine hoş kokulu baharat, kara günnük, ve hoş kokulu ezfar, ve kasnı zamkı, ve hoş kokulu baharat, ve safî günnük al; tartıları bir olacak;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey