A A A A A

Hayat: [Oruç]

1 Korintliler 7:5
Birbirinizi mahrum etmeyin, meğer ki dua ile meşgul olmanız için iki tarafın rızasile muvakkaten olsun, ve tekrar birleşin, ta ki imsaksizliğinizden dolayı Şeytan sizi iğva etmesin.

2 Samuel 1:12
ve Saul için, ve oğlu Yonatan için, ve RABBİN kavmı için, ve İsrail evi için dövünüp ağladılar, ve akşama kadar oruç tuttular; çünkü kılıçla düşmüşlerdi.

Elçilerin İşleri 13:2
Rabbe hizmet edip oruç tutmaktalar iken Ruhülkudüs dedi: Kendilerini çağırmış olduğum iş için Barnabası ve Saulu bana ayırın.

Elçilerin İşleri 14:23
Ve her kilisede onlara ihtiyarlar tayin ederek oruç tutup dua ettikten sonra, iman ettikleri Rabbe onları emanet ettiler.

Daniel 10:3
Tam üç hafta doluncıya kadar, iyi yemek yemedim, ve ağzıma et ve şarap girmedi, ve hiç yağ sürünmedim.

Ester 4:16
Git, Şuşanda hazır bulunan bütün Yahudileri topla, ve benim için oruç tutun, ve gece gündüz, üç gün yemeyin ve içmeyin; ben ve kızlarım da öyle oruç tutacağız; ve böylece emre göre olmadığı halde kırala gideceğim; ve yok olursam olayım.

Yasa 34:28
Ve orada RAB ile kırk gün kırk gece kaldı; ekmek yemedi ve su içmedi. Ve ahdin sözlerini, on emri levhalar üzerine yazdı.

Yoel 2:12
Fakat şimdi bile, RAB diyor, bana bütün yüreğinizle, ve oruçla ve ağlayışla ve dövünme ile dönün;

Luka 2:37
ve hemen seksen dört yıldan beri dul idi), mabetten hiç ayrılmaz, gece gündüz oruç tutup dua ederek ibadet eylerdi.

Luka 18:12
Haftada iki kere oruç tutarım; bütün gelirimin ondalığını veririm.

Nehemya 1:4
Ve vaki oldu ki, bu sözleri işittiğim zaman, oturdum ve ağladım, ve günlerce yas tuttum; ve oruç tuttum, ve göklerin Allahı önünde dua edip dedim:

Mezmurlar 69:10
Ağladım, oruçla kendime cefa eyledim; Bu da bana ayıp sayıldı.

Mezmurlar 35:13-14
[13] Ben ise, onların hastalıklarında çul giyerdim; Nefsimi oruçla kırardım; Ve duam bağrıma dönerdi.[14] Ona karşı dostum, kardeşimmiş gibi davranırdım; Anası için dövünen gibi, yas ile iğilirdim.

Yoel 2:12-13
[12] Fakat şimdi bile, RAB diyor, bana bütün yüreğinizle, ve oruçla ve ağlayışla ve dövünme ile dönün;[13] ve esvabınızı değil yüreğinizi yırtın, ve Allahınız RABBE dönün; çünkü o lûtfeder, ve çok acır, geç öfkelenir, ve inayeti çoktur, ve belâdan ötürü nadim olur.

Elçilerin İşleri 13:3-4
[3] O zaman oruç tutup dua ederek onlar üzerine ellerini koyduktan sonra yolladılar.[4] Böylece bunlar Ruhülkudüs tarafından gönderilmiş olarak Selefkeye indiler, ve oradan Kıbrısa yelken açtılar.

Daniel 9:3-5
[3] Ve çulda, ve külde, dua ile, ve yalvarışlarla, oruçla Rab Allahı aramak için ona yüneldim.[4] Ve Allahım RABBE dua ettim, ve itiraf edip dedim: Ah, ya Rab, kendini sevenlerle ve emirlerini tutanlarla ahdi ve inayeti koruyan, büyük ve korkunç Allaha,[5] biz suç ettik, ve sapıklık ettik, ve kötülük işledik, ve senin emirlerinden ve hükümlerinden saparak âsi olduk;

2 Samuel 12:15-17
[15] Ve Natan evine gitti. Ve RAB Uriyanın karısından Davuda doğan çocuğu vurdu, ve çocuk çok hasta idi.[16] Ve Davud çocuk için Allahı aradı; ve Davud oruç tuttu, ve içeri girip bütün gece yerde yattı.[17] Ve evinin ihtiyarları kalktılar, ve kendisini yerden kaldırmak için yanında durdular; fakat o istemedi, ve onlarla beraber ekmek yemedi.

1 Krallar 21:25-27
[25] (RABBİN gözünde kötü olanı işlemek için, gerçek, Ahab gibi kendini satan olmadı; karısı İzebel onu kışkırtıyordu.[26] Ve İsrail oğullarının önünden RABBİN kovmuş olduğu Amorîlerin yaptığı her şeye göre putlar ardınca giderek, çok mekruh işler yaptı.)[27] Ve vaki oldu ki, Ahab bu sözleri işitince esvabını yırttı, ve bedeni üzerine çul sardı, ve oruç tuttu, ve çulda yattı, ve yavaş yürüdü.

Luka 4:2-4
[2] Kırk gün müddet İblis tarafından tecrübe olundu. O günlerde bir şey yemedi; ve onlar tamam olunca, acıktı.[3] İblis de ona dedi: Eğer sen Allahın Oğlu isen, bu taşa söyle, ekmek olsun.[4] İsa ona cevap verdi: “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz,” diye yazılmıştır.

Ezra 8:21-23
[21] Ve Allahımızın önünde kendimizi alçaltıp, ondan kendimiz için, ve yavrularımız için ve bütün malımız için doğru yol dilemek üzre, orada, Ahava ırmağının yanında oruç ilân ettim.[22] Çünkü düşmana karşı yolda bize yardım etmek için kıraldan asker ve atlılar istemeğe utanıyordum; çünkü kırala: İyilik için Allahımızın eli kendisini arıyanların hepsi üzerindedir; fakat kudreti ve öfkesi kendisini bırakanların hepsi üzerindedir, diye söylemiştik.[23] Ve oruç tuttuk, ve Allahımıza bunun için yalvardık; ve duamızı kabul etti.

Matta 6:16-18
[16] Ve oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın; zira onlar oruç tuttuklarını insanlar görsünler diye, suratlarını asarlar. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar.[17] Fakat sen oruç tuttuğun zaman, başına yağ sür, ve yüzünü yıka;[18] ta ki, insanlara değil, gizlide olan Babana oruçlu görünesin; ve gizlide gören Baban sana ödiyecektir.

Yeşaya 58:3-7
[3] Niçin oruç tuttuk da görmiyorsun? canımızı alçalttık da bilmiyorsun? diyorlar. İşte, siz orucunuz gününde işinizin peşindesiniz, ve bütün işçilerinizi sıkıştırırsınız.[4] İşte, siz kavga ve çekişme için, ve kötülük yumruğu ile vurmak için oruç tutuyorsunuz; bugün öyle oruç tutmuyorsunuz ki, yüksek yerde sesinizi işittiresiniz.[5] Benim seçtiğim oruç, insanın canını alçaltacağı gün, böyle mi olur? saz gibi başını iğmek, ve altına çul ve kül sermek mi? buna mı oruç, ve RABBE makbul gün, diyorsun?[6] Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk bağlarını çözmek, ve ezilmiş olanları hür olarak koyvermek, ve her boyunduruğu kırmak, benim seçtiğim oruç bu değil mi?[7] Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak, ve yurtsuz düşkünleri kendi evine getirmek, ve çıplağı görünce üstünü örtmek, ve kendi etinden olandan kaçınmamak değil mi?

Yunus 3:5-9
[5] Ve Nineve halkı Allaha inandılar; ve oruç ilân ettiler, ve büyüğünden küçüğüne kadar çullar sarındılar.[6] Ve bu söz Nineve kıralına erişti, ve tahttan kalktı, ve üzerinden kaftanını çıkardı, ve çul sarınıp kül üzerine oturdu.[7] Ve kıralın ve büyük adamlarının fermanı ile Ninevede bağırıp ilân etti: İnsan ve hayvan, sığır ve davar, bir şey tatmasınlar; otlamasınlar, su da içmesinler;[8] ve insan da hayvan da, çul sarınıp Allahı kuvvetle çağırsınlar; ve herkes kötü yolundan, ve ellerindeki zorbalıktan dönsün.[9] Kim bilir? belki Allah döner ve nadim olur, ve kızgın öfkesinden döner de, yok olmayız.

Luka 18:1-12
[1] VE daima dua etmeleri, ve hiç usanmamaları lâzım olduğuna dair İsa onlara bir mesel söyliyip dedi:[2] Bir şehirde Allahtan korkmaz, ve insana riayet etmez bir hâkim vardı;[3] o şehirde bir dul kadın da vardı; ve: Hasmımdan hakkımı al, diyerek hâkime gelirdi.[4] Ve hâkim bir müddet istemedi, fakat sonra kendi kendine dedi: Her ne kadar ben Allahtan korkmaz, insana riayet etmezsem de,[5] yine bu dul kadının beni rahatsız etmesinden dolayı onun hakkını alayım da, daima gelip beni incitmesin.[6] Ve Rab dedi: Adaletsiz hâkimin ne dediğini işitin.[7] Ve Allah onlar için sabırlı ise de, gece gündüz kendisine feryat eden seçilmiş olanlarının hakkını almıyacak mı?[8] Size derim ki, haklarını tez alacaktır. Bununla beraber İnsanoğlu geldiği vakit yeryüzünde iman bulacak mı?[9] Kendilerinin salih olduğuna güvenen, ve bütün başkalarını hor gören bazılarına İsa şu meseli de söyledi:[10] İki kişi dua etmek için mabede çıktılar; biri Ferisi, obiri vergi mültezimi idi.[11] Ferisi durdu, ve kendi kendine şöyle dua etti: Ya Allah, sana şükrederim ki, ben başka adamlar gibi, soyguncu, haksız, zina işleyici, yahut şu vergi mültezimi gibi de değilim.[12] Haftada iki kere oruç tutarım; bütün gelirimin ondalığını veririm.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey