English
A A A A A

Hayat: [Egzersiz]

Luka 22:25
İsa onlara dedi: Milletlerin kıralları onlar üzerinde saltanat sürerler; ve üzerlerine hâkim olanlara Velinimet denilir.

Vahiy 13:12
Ve birinci canavarın bütün salâhiyetini onun önünde kullanıyor. Ve yeryüzünü ve onda oturanları ölüm yarası iyi edilmiş olan birinci canavara secde ettiriyor.

Matta 20:25
Fakat İsa onları yanına çağırıp dedi: Bilirsiniz ki, Milletlerin reisleri onlara saltanat ederler, ve büyükleri üzerlerine hâkimiyet sürerler.

Markos 10:42
İsa onları yanına çağırıp kendilerine dedi: Bilirsiniz ki, Milletler arasında reis geçinenler onlara saltanat ederler, ve büyükleri üzerlerine hâkimiyet sürerler.

Yeremya 9:24
ancak övünen şununla, anlayışlı olmakla, ve dünyada inayet, adalet, ve salâh işliyen RAB ben idiğimi bilmekle övünsün; çünkü ben bunlardan hoşlanırım, RAB diyor.

Koloseliler 2:23
Gerçi gönüllü ibadette ve alçak gönüllülükte ve bedene şiddette bunların hikmet sureti vardır; fakat bedenin doyurulmasına karşı hiç kıymetleri yoktur.

İbraniler 5:14
Fakat kuvvetli yiyecek kâmillerin, yani, hasseleri iyi ve kötüyü ayırt etmek için kullanışla terbiye edilmiş olanlarındır.

1 Petrus 5:2
Aranızda olan Allahın sürüsünü, mecburiyetle değil, fakat rıza ile, yakışıksız kazanç için değil, fakat istekle,

Hezekiel 22:29
Memleketin kavmı gaddarlık ettiler, ve soygunculuk yaptılar; ve düşkünle yoksulu incittiler, ve haksız yere misafire gaddarlık ettiler.

Matta 8:9
Çünkü ben de emir altında bir adamım, ve benim altımda askerler var; ve ben şuna: Git, derim, gider; ve bir başkasına: Gel, derim, gelir; ve hizmetçime: Bunu yap, derim, yapar.

1 Timoteos 4:8
çünkü bedence idman az faidelidir; fakat takva şimdiki ve gelecek hayatın vadine malik olarak her şey için faidelidir.

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

1 Korintliler 10:31
İmdi gerek yer, gerek içer, ve her ne yaparsanız, her şeyi Allahın izzeti için yapın.

2 Timoteos 2:5
Hem de bir kimse spor müsabakasına girerse, usule göre müsabaka etmedikçe, başına çelenk konmaz.

1 Timoteos 2:12
Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:17
Belini kuvvetle kuşatır, Ve bazularını kuvvetlendirir.

Romalılar 12:1
İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.

Mezmurlar 131:1
Davudun Hacc İlâhisi. YA RAB, yüreğim kibirlenmedi, ve gözlerimi yükseltmedim; Ve büyük işler yolunda yürümedim, Ne de benden üstün olan şaşılacak işlerde.

Elçilerin İşleri 24:16
ve bunda Allah ve insanlar indinde suçsuz bir vicdanım olmasına her vakit çalışıyorum.

1 Timoteos 4:7
fakat murdar ve kocakarı masallarını reddet; ve kendini takvaya idman et;

İbraniler 12:2-11
[2] o, önüne konulan sevinç uğruna utancı hiçe sayıp haça tahammül etti, ve Allahın tahtının sağında oturdu.[3] İmdi canlarınızda gevşiyerek yorulmıyasınız diye, günahkârlar tarafından kendisine karşı olan bu kadar muhalefete karşı dayananı düşünün.[4] Günaha karşı cehdederek, henüz kan dökülünciye kadar karşı koymadınız;[5] ve oğullara söylenir gibi size verilen nasihati unuttunuz: “Ey oğlum, Rabbin tedibini hor görme, Ve onun tarafından azarlanınca, gevşeme;[6] Çünkü Rab sevdiğini azarlar, Ve kabul ettiği her oğulu döver.”[7] Tedip için sabrediyorsunuz; Allah size oğullar gibi muamele ediyor; çünkü hangi oğul var ki babası onu tedip etmez?[8] Fakat cümlenin hissedar olduğu tedipten mahrum iseniz, oğullar değil, gayri meşru evlâtsınız.[9] Bundan başka tedip eden bedenimizin babaları vardı, ve onlara hürmet ettik; daha çok ziyade ruhların Babasına itaat ederek yaşamıyacak mıyız?[10] Çünkü onlar kendilerine hoş göründüğüne göre bizi bir kaç gün tedip ederlerdi; fakat bu, kendisinin kudsiyetine hissedar olalım diye, menfaatimiz için tedip eder.[11] Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.

1 Petrus 2:14
gerek valilere, kötülük işliyenlerin cezası, ve iyilik işliyenlerin methi için onun tarafından gönderilmiş olduklarından, tâbi olun.

1 Petrus 2:1
İMDİ her kötülüğü, ve her hileyi, ve ikiyüzlülükleri ve hasetleri ve bütün çekiştirmeleri atarak,

Vaiz 1:13
Ve göklerin altında yapılmakta olan her şey hakkında hikmetle araştırmağa ve soruşturmağa yüreğimi verdim; bu kötü bir zahmettir, Allah onu adam oğullarına onunla uğraşsınlar diye vermiştir.

Vaiz 3:10
Onunla uğraşsınlar diye âdem oğullarına Allahın verdiği zahmeti gördüm.

1 Korintliler 6:19
Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;

3 Yuhanna 1:2
Ey sevgili, senin canın refahta olduğu gibi, sen bütün şeylerde refahta ve sıhhatte olasın diye, dua ederim.

1 Korintliler 9:24-27
[24] Bilmez misiniz ki koşu meydanında yarışanların hepsi gerçi koşarlar, fakat mükâfatı birisi alır? Öyle koşun ki, nail olasınız.[25] Müsabakaya cehdeden her adam her şeyde nefsini zapteder. Onlar fani bir çelenk almak için, fakat biz fani olmıyan için yaparız.[26] İmdi kararsızca değil, ben böyle koşarım; havayı döver gibi değil, böyle yumruklarım;[27] fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

Mezmurlar 104:9
Onu geçmesinler diye sen onlara sınır koydun; Yeri kaplamak için geri gelmezler.

Yaratılış 6:12
Ve Allah yeryüzünü gördü, ve işte, bozulmuştu; çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu.

Yaratılış 7:20
Sular on beş arşın daha yükseldiler; ve dağlar örtüldüler.

Yaratılış 8:5
Ve sular onuncu aya kadar, gittikçe azaldılar; onuncu ayda, ayın birinde, dağların başları göründüler.

Yaratılış 9:11
Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım; ve bütün beşer artık tufanın suları ile kesilmiyecektir; ve yeryüzünü helâk etmek için artık tufan olmıyacaktır.

1 Petrus 3:3-4
[3] Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,[4] fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.

2 Timoteos 4:7
İyi cihadı içtihat ettim, devrimi bitirdim, imanı korudum;

1 Korintliler 9:26-27
[26] İmdi kararsızca değil, ben böyle koşarım; havayı döver gibi değil, böyle yumruklarım;[27] fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

Yeşaya 40:31
fakat RABBİ bekliyenler kuvvetlerini tazeler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler; seğirtirler ve yorulmazlar; yürürler ve zayıflamazlar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey