A A A A A

Hayat: [Sezgi]

1 Korintliler 2:14
Fakat nefsanî adam, Allahın Ruhunun şeylerini kabul etmez; çünkü kendisi için akılsızlıktır, ve onları bilemez, çünkü ruhanî suretle muhakeme olunur.

1 Korintliler 12:10
ve diğerine kudretli işler yapmak; ve diğerine peygamberlik; ve diğerine ruhların temyizi; başkasına dillerin cinsleri; ve diğerine dillerin tercümesi veriliyor;

1 Korintliler 14:29-33
[29] Ve iki veya üç peygamber söylesinler, ve diğerleri temyiz etsinler.[30] Fakat eğer başka bir oturana bir keşif olursa, birincisi sussun.[31] Çünkü hepiniz birer birer peygamberlik edebilirsiniz, ta ki hepsi öğrensinler, ve hepsi teşvik olunsunlar;[32] ve peygamberlerin ruhları peygamberlere tâbidirler;[33] çünkü Allah karışıklık değil, selâmet Allahıdır. Mukaddeslerin bütün kiliselerinde olduğu gibi,

1 Yuhanna 2:27
Ve size gelince, ondan aldığınız mesh sizde kalır, ve bir kimsenin size öğretmesine ihtiyacınız yoktur; fakat onun meshi her şey hakkında size nasıl öğretirse, ve hakikîdir ve yalan değildir, ve size nasıl öğretti ise, onda durursunuz.

1 Yuhanna 4:1
EY sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allahtan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır.

1 Krallar 3:9
İmdi, kavmına hükmetmek için kuluna anlayışlı yürek ver ki, iyi ile kötünün arasını ayırt edeyim; çünkü senin bu büyük kavmına kim hükmedebilir?

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

1 Selanikliler 5:21
her şeyi temyiz edin; iyi olanı sıkı tutun;

1 Timoteos 4:1
FAKAT Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişlerini dinliyecekler,

Koloseliler 2:8
Sakının, Mesihe göre değil, insanların ananesine, dünyanın iptidaîliğine göre, felsefe ve boş hile ile kimse sizi yağma etmesin;

İbraniler 4:12
Çünkü Allahın kelâmı canlıdır ve müessirdir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de mafsalları ve iliği bölünciye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir.

İbraniler 5:14
Fakat kuvvetli yiyecek kâmillerin, yani, hasseleri iyi ve kötüyü ayırt etmek için kullanışla terbiye edilmiş olanlarındır.

Hoşea 14:9
Bu şeyleri anlamak için hikmetli olan kimdir? ve onları bilmek için anlayışlı olan kimdir? çünkü RABBİN yolları doğrudur, ve salihler o yollarda yürürler; fakat günah işliyenler o yollarda sürçerler.

Yakup 1:5
Fakat eğer sizden birinin hikmeti eksikse, herkese cömertlikle ve tekdir etmeden veren Allahtan istesin, ve kendisine verilecektir.

Yuhanna 7:24
Görünüşe göre hükmetmeyin; doğru hükmedin.

Matta 10:16
İşte, sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum; imdi, yılanlar gibi akıllı, ve güvercinler gibi saf olun.

Matta 24:24
Çünkü yalancı Mesihler ve yalancı peygamberler kalkıp büyük alâmetler ve hârikalar yapacaklar, şöyle ki, mümkünse seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:14-21
[14] Anlayışlı adamın yüreği bilgi arar; Fakat akılsızların ağzı sefahetle beslenir.[15] Düşkünün bütün günleri kötüdür; Fakat iyi yürek devamlı ziyafettir.[16] RAB korkusu ile olan az şey, Kaygı ile olan büyük hazineden iyidir.[17] Sevgi olan yerde sebze yemeği, Düşmanlıkla yenilen besili öküzden iyidir.[18] Öfkeli adam çekişme çıkarır; Fakat geç öfkelenen, kavgayı yatıştırır.[19] Tembelin yolu diken çit gibidir; Fakat doğruların yolu yapılmış caddedir.[20] Hikmetli oğul babasını sevindirir; Fakat akılsız adam anasını hor görür.[21] Anlayışı eksik olana sefihlik sevinçtir. Fakat anlayışlı adam gidişini doğrultur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:15
Basiretli adamın yüreği bilgi kazanır; Ve hikmetli adamların kulağı bilgiyi arar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:11
Zengin kendi gözünde hikmetlidir; Fakat anlayışlı fakir onu deşip çıkarır.

Mezmurlar 119:125
Ben senin kulunum; bana anlayış ver de Senin şehadetlerini bileyim.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Elçilerin İşleri 17:10-11
[10] Kardeşler de Pavlus ile Silası geceleyin hemen Veriaya gönderdiler; onlar vardıkları zaman, Yahudilerin havrasına gittiler.[11] Bunlar Selâniktekilerden daha necip idiler, ve bu şeyler böyle midir, diye her gün kitapları araştırarak sözü bütün yürekten kabul ettiler.

Filipililer 1:9-10
[9] Ve şunu dua ederim ki âlâ olan şeyleri beğenmeniz için,[10] bilgide ve hep sezgide sevginiz daha ve daha ziyade artsın;

1 Timoteos 6:3-5
[3] Eğer bir kimse farklı talim öğretirse, ve sağlam sözlere, Rabbimiz İsa Mesihin sözlerine, ve takvaya göre olan talime razı olmazsa,[4] bir şey bilmiyerek kibirlenmiştir, fakat mubahaseler ve kelime kavgalarından dolayı illetlidir; haset, niza, iftiralar, suizanlar,[5] fikirce bozulmuş ve hakikatten mahrum olmuş adamların takvayı kazanç yolu sanıp çekişmeleri bunlardan oluyor.

2 Korintliler 11:13-15
[13] Çünkü bu gibi adamlar sahte resuller, hileli işçiler, Mesihin resulleri suretine girenlerdir.[14] Ve şaşılacak şey değil, çünkü Şeytan kendisi nur meleğinin suretine girer.[15] İmdi onun hizmetçileri de salâh hizmetçileri suretine girerlerse, büyük bir şey değildir; onların sonu işlerine göre olacaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 2:1-5
[1] OĞLUM, kulağını hikmete çevirerek, Ve anlayışa yüreğini meylettirerek,[2] Sözlerimi kabul edersen, Ve emirlerimi yanında saklarsan;[3] Gerçek, eğer idraki çağırırsan; Ve anlayışa sesini yükseltirsen;[4] Eğer gümüş arar gibi onu ararsan, Ve defineler araştırır gibi onu araştırırsan;[5] RAB korkusunu o zaman anlıyacaksın, Ve Allah bilgisini bulacaksın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:1-6
[1] OĞLUM, öğrettiğimi unutma; Ve yüreğin emirlerimi tutsun;[2] Çünkü onlar sana ömür uzunluğunu, ve yaşama yıllarını, Ve selâmeti artırırlar.[3] İnayet ve hakikat seni bırakmasınlar; Bağla onları boynuna; Yaz onları yüreğinin levhasına;[4] Allahın ve insanların gözünde, Lûtuf bulacak ve şöhretli olacaksın.[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey