English
A A A A A

İyi Karakter: [Taahhüt]

1 Yuhanna 4:20
Eğer bir adam: Allahı seviyorum, der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır; çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmiyen, görmemiş olduğu Allahı sevemez.

1 Krallar 8:61
Ve bugünde olduğu gibi onun kanunlarında yürümek için, ve emirlerini tutmak için yüreğiniz Allahımız RABDE bütün olsun.

2 Timoteos 1:12
Bu sebepten bunları da çekiyorum, fakat utanmam; çünkü iman ettiğim zatı bilirim, ve emanetimi o güne kadar hıfzetmeğe kadir olduğuna kaniim.

2 Timoteos 2:15
Hakikat sözünü doğrulukla kullanarak, kendini Allaha makbul ve utanılmaz bir işçi olarak takdim etmeğe gayret et.

2 Timoteos 4:7
İyi cihadı içtihat ettim, devrimi bitirdim, imanı korudum;

Elçilerin İşleri 2:42
Resullerin taliminde ve müşareketinde, ekmek kırmakta ve dualarda devam ediyorlardı.

Koloseliler 1:29
bunun için de bende kudretle âmil olan onun işlemesine göre cehdederek emek veriyorum.

Yasa'nın Tekrarı 27:10
Ve Allahın RABBİN sözünü dinliyeceksin, ve bugün sana emretmekte olduğum onun emirlerini ve kanunlarını yapacaksın.

Yasa'nın Tekrarı 6:5
ve Allahın RABBİ bütün yüreğinle, ve bütün canınla, ve bütün kuvvetinle seveceksin.

Galatyalılar 1:4
günahlarımız için kendisini teslim eden Rabbimiz İsa Mesihten, size inayet ve selâmet olsun;

Galatyalılar 6:9
Ve iyilik yapmakta usanmıyalım; çünkü gevşemezsek, mevsiminde biçeceğiz.

Yuhanna 8:12
Bundan sonra İsa yine onlara söyliyerek dedi: Ben dünyanın nuruyum; benim ardımca gelen karanlıkta yürümez, ve kendisinde hayat nuru olur.

Yuhanna 9:62
Başkaları dediler: Bunlar cine tutulmuş bir adamın sözleri değil. Körlerin gözlerini cin açabilir mi?

Matta 4:19
İsa onlara dedi: Ardımca gelin, sizi insan avcıları yapacağım.

Filipililer 3:13
Ey kardeşler, ben kendimi henüz erişmiş saymıyorum; fakat bir şey var, arkada olan şeyleri unutarak ve ileride olan şeylere uzanarak,

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Kendi işlerini RABBE bırak, Ve niyetlerin yerine gelir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:1
UMUMDAN ayrılan kendi arzusunu arar, Her sağlam öğüde karşı kor.

Mezmurlar 37:5
Yolunu RABBE bırak ve ona güven; O da yapacaktır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey