English
A A A A A

İyi Karakter: [Temizlik]

Yeşaya 1:16
Yıkanın, temizlenin; gözümün önünden işlerinizin kötülüğünü atın; kötülük etmekten vazgeçin;

Mezmurlar 51:7
Beni zufa ile temizle de pak olurum; Beni yıka da kardan ak olurum.

1 Yuhanna 1:7-9
[7] fakat kendisi nurda olduğu gibi, eğer nurda yürürsek, birbirimizle müşareketimiz olur, ve onun Oğlu İsanın kanı bizi her günahtan temizler.[8] Eğer günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız, ve bizde hakikat olmaz.[9] Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

Hezekiel 36:25
Ve üzerinize temiz su serpeceğim, ve tahir olacaksınız; bütün murdarlığınızdan, ve bütün putlarınızdan sizi temizliyeceğim.

Mezmurlar 51:10
Bende temiz yürek yarat, ey Allah; Ve içimde doğru ruh tazele.

Elçilerin İşleri 9:1-31
[1] VE Saul hâlâ Rabbin şakirtlerine karşı tehdit ve katil soluyarak başkâhine geldi,[2] ve erkek olsun, kadın olsun, bu Yoldan olanları bulursa, bağlı olarak Yeruşalime getirebilsin diye başkâhinden Şama, havralara mektuplar istedi.[3] Ve yolda giderken, Şama yaklaştığı zaman vaki oldu ki, gökten bir nur ansızın çevresinde parladı.[4] Ve yere düşüp bir sesin kendisine: Saul, Saul, niçin bana eza ediyorsun? dediğini işitti.[5] O da: Ya Rab, sen kimsin? dedi. Ve o dedi: Ben eza ettiğin İsayım;[6] fakat kalk, ve şehre gir, ve ne etmen gerektir sana söylenecek.[7] Onunla yolculuk eden adamların nutku tutulup durdular; sesi işitiyorlar, fakat kimseyi görmiyorlardı.[8] Ve Saul yerden kalktı; gözlerini açınca bir şey görmiyordu. Onlar da kendisini yederek Şama götürdüler.[9] Ve üç gün görmez olup, ne yedi ne de içti.[10] Ve Şamda Hananya adlı bir şakirt vardı; ve Rab ona bir rüyette: Ey Hananya, dedi. O da: Ya Rab, işte ben, dedi.[11] Ve Rab ona dedi: Kalk, Doğru denilen sokağa git, ve Yahudanın evinde adı Saul olan Tarsusluyu ara; çünkü işte, o dua ediyor;[12] ve Hananya adlı bir adamın kendi yanına girdiğini, ve gözleri yine görsün diye ellerini üzerine koyduğunu görmüştür.[13] Ve Hananya cevap verdi: Ya Rab, bu adam için Yeruşalimde mukaddeslerine ne kadar kötülük ettiğini çok kimselerden işittim;[14] ve burada senin ismini çağıranların hepsini bağlamak için başkâhinlerden salâhiyeti var.[15] Fakat Rab ona dedi: Git, çünkü ismimi Milletler, kırallar, ve İsrail oğulları önüne götürmek üzre o benim için seçilmiş bir âlettir.[16] Çünkü benim ismim uğrunda onun ne kadar şeyler çekmesi gerek idiğini kendisine ben göstereceğim.[17] Ve Hananya gidip o eve girdi; ve Saulun üzerine ellerini koyup dedi: Saul kardeş, geldiğin yolda sana görünen Rab, İsa, gözlerin yine görsün ve Ruhülkudüsle dolasın diye beni gönderdi.[18] Hemen gözlerinden sanki pullar düştü, ve gördü.[19] Ve kalkıp vaftiz olundu; ve yemek yiyip kuvvetlendi. Şamda olan şakirtlerle bir kaç gün kaldı.[20] Hemen havralarda, İsa Allahın Oğludur, diye vâzetti.[21] Ve işitenlerin hepsi şaşıp diyorlardı: Yeruşalimde bu ismi çağıranları perişan eden bu değil mi? ve onları başkâhinlere bağlı götürmek için buraya gelmişti.[22] Fakat Saul daha çok kuvvet bulup Mesih odur diye ispat ederek Şamda oturan Yahudileri şaşırttı.[23] Çok günler geçtikten sonra, Yahudiler onu öldürmek için öğütleştiler;[24] fakat onların düzenleri Saula malûm oldu. Kendisini öldürmek için gece gündüz kapıları da bekliyorlardı;[25] fakat şakirtleri geceleyin onu aldılar, ve duvardan geçirip bir küfede sarkıtarak indirdiler.[26] Saul Yeruşalime vardığı zaman, şakirtlere katılmağa çalışıyordu; ve hepsi onun şakirt olduğuna inanmıyarak kendisinden korkuyorlardı.[27] Fakat Barnabas onu alıp resullere getirdi, ve yolda nasıl Rabbi görüp Rabbin ona söylediğini, ve Şamda İsanın ismile nasıl cesaretle vâzeylediğini onlara bildirdi.[28] Saul Yeruşalimde Rabbin ismile cesaretle vâzederek onlarla girip çıkmakta idi;[29] ve Yunanca konuşan Yahudilerle de söyleşip çekişiyordu; onlar da kendisini öldürmeğe çalışıyorlardı.[30] Ve kardeşler bunu öğrendikleri zaman, onu Kayseriyeye indirip Tarsusa yolladılar.[31] İmdi bütün Yahudiyede, Galilede, ve Samiriyede kilise bina olunarak selâmette idi; ve Rab korkusunda ve Ruhülkudüsün tesellisinde yürüyerek çoğalıyordu.

Yasa'nın Tekrarı 23:12-14
[12] Ve ordugâhın dışarısında bir yerin olacak, ve oraya dışarı çıkacaksın;[13] ve silâhlarının arasında bir kazık olacak; ve vaki olacak ki, dışarıda oturduğun zaman, onunla kazacaksın, ve dönüp senden çıkanı örteceksin;[14] çünkü Allahın RAB seni kurtarmak, ve senin önünde düşmanlarını ele vermek için senin ordugâhının ortasında yürüyor; bunun için, sende çirkin bir şey görmesin, ve senden yüz çevirmesin diye ordugâhın mukaddes olacaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:9
Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim, Günahımdan tahir oldum?

Filipililer 4:8
Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.

Mezmurlar 73:1
Asafın Mezmurudur. GERÇEK, Allah İsraile, Yüreği temiz olanlara iyidir.

Vahiy 1:5
ve ölülerden ilk doğan, ve dünya kırallarının reisi İsa Mesihten, size inayet ve selâmet olsun. Bizi sevene, ve kendi kanında bizi günahlarımızdan azat etmiş olana,

2 Korintliler 7:1
İMDİ, ey sevgililer, bu vaitlere malik olarak kendimizi bedenin ve ruhun her murdarlığından temiz edip Allah korkusunda kudsiyeti ikmal edelim.

Levililer 19:28
Ölüler için bedeninizde yara açmıyacaksınız, kendinize dövme işaret koymıyacaksınız; ben RAB'İM.

Levililer 20:13
Ve bir adam kadınla yatar gibi erkekle yatarsa, ikisi menfur şey yapmışlardır; mutlaka öldürüleceklerdir; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.

2 Petrus 3:8
Fakat, ey sevgililer, şu bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl, ve bin yıl bir gün gibidir.

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

Matta 23:25-28
[25] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, fakat onların içi soygunculuk ve taşkınlıkla doludur.[26] Sen, ey kör Ferisi, önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dışı da temiz olsun.[27] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz badanalı kabirlere benzersiniz ki, dıştan güzel görünürler, fakat içten ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar.[28] Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz.

Luka 6:31
İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

Matta 23:26
Sen, ey kör Ferisi, önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dışı da temiz olsun.

Matta 5:8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allahı görecekler.

Yaratılış 18:4
şimdi biraz su getirilsin, ve ayaklarınızı yıkayın, ve ağaç altında dinlenin;

Yasa 19:14
Ve Musa dağdan kavmın yanına indi, ve kavmı takdis etti; ve esvaplarını yıkadılar.

Yasa'nın Tekrarı 23:12
Ve ordugâhın dışarısında bir yerin olacak, ve oraya dışarı çıkacaksın;

Romalılar 5:8
Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

1 Timoteos 4:12
Senin gençliğini kimse hor görmesin, fakat sözde, yaşayışta, sevgide, imanda, iffette, iman edenlere örnek ol.

2 Korintliler 6:14-18
[14] İmansızlarla uygunsuz boyunduruğa girmeyin; çünkü salâh ile fesadın ne ortaklığı olur? yahut nur ile karanlığın ne iştiraki olur?[15] Ve Mesih ile Belial arasında ne ittifak olur? yahut iman edenin iman etmiyenle ne hissesi olur?[16] Ve putlarla Allahın mabedinin ne muvafakati olur? çünkü biz hay olan Allahın mabediyiz; nitekim Allah demiştir: “Aralarında oturacağım ve yürüyeceğim; ve onların Allahı olacağım, ve onlar kavmım olacaklar.”[17] Bunun için Rab diyor: “Onların ortasından çıkın ve ayrılın, Ve murdara dokunmayın, Ve ben sizi kabul edeceğim;”[18] Ve her şeye kadir olan Rab diyor: “Size Baba olacağım, Ve siz bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

Elçilerin İşleri 9:1-20
[1] VE Saul hâlâ Rabbin şakirtlerine karşı tehdit ve katil soluyarak başkâhine geldi,[2] ve erkek olsun, kadın olsun, bu Yoldan olanları bulursa, bağlı olarak Yeruşalime getirebilsin diye başkâhinden Şama, havralara mektuplar istedi.[3] Ve yolda giderken, Şama yaklaştığı zaman vaki oldu ki, gökten bir nur ansızın çevresinde parladı.[4] Ve yere düşüp bir sesin kendisine: Saul, Saul, niçin bana eza ediyorsun? dediğini işitti.[5] O da: Ya Rab, sen kimsin? dedi. Ve o dedi: Ben eza ettiğin İsayım;[6] fakat kalk, ve şehre gir, ve ne etmen gerektir sana söylenecek.[7] Onunla yolculuk eden adamların nutku tutulup durdular; sesi işitiyorlar, fakat kimseyi görmiyorlardı.[8] Ve Saul yerden kalktı; gözlerini açınca bir şey görmiyordu. Onlar da kendisini yederek Şama götürdüler.[9] Ve üç gün görmez olup, ne yedi ne de içti.[10] Ve Şamda Hananya adlı bir şakirt vardı; ve Rab ona bir rüyette: Ey Hananya, dedi. O da: Ya Rab, işte ben, dedi.[11] Ve Rab ona dedi: Kalk, Doğru denilen sokağa git, ve Yahudanın evinde adı Saul olan Tarsusluyu ara; çünkü işte, o dua ediyor;[12] ve Hananya adlı bir adamın kendi yanına girdiğini, ve gözleri yine görsün diye ellerini üzerine koyduğunu görmüştür.[13] Ve Hananya cevap verdi: Ya Rab, bu adam için Yeruşalimde mukaddeslerine ne kadar kötülük ettiğini çok kimselerden işittim;[14] ve burada senin ismini çağıranların hepsini bağlamak için başkâhinlerden salâhiyeti var.[15] Fakat Rab ona dedi: Git, çünkü ismimi Milletler, kırallar, ve İsrail oğulları önüne götürmek üzre o benim için seçilmiş bir âlettir.[16] Çünkü benim ismim uğrunda onun ne kadar şeyler çekmesi gerek idiğini kendisine ben göstereceğim.[17] Ve Hananya gidip o eve girdi; ve Saulun üzerine ellerini koyup dedi: Saul kardeş, geldiğin yolda sana görünen Rab, İsa, gözlerin yine görsün ve Ruhülkudüsle dolasın diye beni gönderdi.[18] Hemen gözlerinden sanki pullar düştü, ve gördü.[19] Ve kalkıp vaftiz olundu; ve yemek yiyip kuvvetlendi. Şamda olan şakirtlerle bir kaç gün kaldı.[20] Hemen havralarda, İsa Allahın Oğludur, diye vâzetti.

1 Korintliler 15:29
Yoksa ölüler için vaftiz olunanlar ne yapacaklar? Eğer ölüler asla kıyam etmiyorlarsa, o halde neden onlar için vaftiz olunuyorlar?

Levililer 18:22
Kadınla yatar gibi erkekle yatmıyacaksın; menfur şeydir.

Romalılar 1:26-27
[26] Bu sebepten Allah onları rezalet ihtiraslarına teslim etti, çünkü onların kadınları tabiî kullanışı tabiate muhalif olana çevirdiler;[27] ve ayni suretle erkekler de kadının tabiî kullanışını bırakarak şehvetlerinde birbirlerine kızıştılar, erkekler erkeklerle rüsvaylık ederek sapıklıklarına lâyık olan karşılığı aldılar.

1 Korintliler 14:40
Fakat her şey münasip surette ve nizamla olsun.

Matta 7:18-23
[18] İyi ağaç kötü meyva veremez; çürük ağaç da iyi meyva veremez.[19] İyi meyva vermiyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır.[20] Öyle ise, onları meyvalarından tanıyacaksınız.[21] Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam göklerin melekûtuna girecek değildir; ancak göklerde olan Babamın iradesini yapan girer.[22] O günde bir çokları bana: Ya Rab, ya Rab, biz senin isminle peygamberlik etmedik mi? ve senin isminle cinleri çıkarmadık mı? ve senin isminle çok kudretli işler yapmadık mı? diyecekler.[23] Ve o zaman ben onlara açıkça söyliyeceğim: Ben sizi hiç tanımadım, yanımdan gidin, fesat işliyenler!

Yuhanna 5:39-40
[39] Kitapları araştırıyorsunuz, çünkü siz ebedî hayatınızın onlarda olduğunu sanıyorsunuz; benim hakkımda şehadet edenler de onlardır;[40] siz ise, hayatınız olsun diye bana gelmek istemiyorsunuz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey