English
A A A A A

İyi Karakter: [İlgili]

1 Timoteos 5:4
Fakat bir dul kadının çocukları yahut torunları varsa, onlar evvelâ kendi evlerine takva göstermeği, ve kendi atalarına karşılık ödemeği öğrensinler; çünkü Allahın indinde bu makbuldür.

1 Timoteos 3:15
fakat eğer gecikirsem, hakikatin direği ve esası, hay Allahın kilisesi olan Allahın evinde nasıl hareket etmek lâzım olduğunu bilesin diye, yazıyorum.

Yuhanna 8:32
siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir.

Vahiy 17:5
ve alnı üzerine bir isim yazılmıştır: SIR, BÜYÜK BABİL, DÜNYANIN FAHİŞELERİNİN VE ÇİRKİNLİKLERİNİN ANASI.

Yakup 1:27
Allahın ve Babanın indinde temiz ve lekesiz dindarlık şudur: Öksüzleri ve dulları sıkıntılarında ziyaret etmek, ve kendisini dünyadan lekesiz tutmaktır.

Yuhanna ٦:٥٤
Benim etimi yiyip kanımı içenin ebedî hayatı vardır; ben de onu son günde kıyam ettireceğim.

Markos 6:3
Meryemin oğlu, ve Yakubun, Yosesin, Yahudanın ve Simunun kardeşi, dülger, bu değil mi? kızkardeşleri burada bizimle değil mi? Ve onda sürçtüler.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Yaratılış 1:1-7
[1] BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.[2] Ve yer ıssız ve boştu; ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı; ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.[3] Ve Allah dedi: Işık olsun; ve ışık oldu.[4] Ve Allah ışığın iyi olduğunu gördü; ve Allah ışığı karanlıktan ayırdı.[5] Ve Allah ışığa Gündüz, ve karanlığa Gece, dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, bir gün.[6] Ve Allah dedi: Suların ortasında kubbe olsun, ve suları sulardan ayırsın.[7] Ve Allah kubbeyi yaptı, ve kubbe altında olan suları, kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı; ve böyle oldu.

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

Galatyalılar 1:19
Fakat resullerden, Rabbin kardeşi Yakubdan başkasını görmedim.

Malaki 1:11
Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim Milletler arasında büyük olacak; ve her yerde benim ismime buhur yakılacak, ve tahir takdime arzolunacak; çünkü ismim Milletler arasında büyük olacak, orduların RABBİ diyor.

Yaratılış 2:7
Ve RAB Allah yerin toprağından adamı yaptı, ve onun burnuna hayat nefesini üfledi; ve adam yaşayan can oldu.

Yuhanna 3:3-5
[3] İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın melekûtunu göremez.[4] Nikodimos ona dedi: Bir adam ihtiyarken, nasıl doğabilir? Anası rahmine ikinci defa girip doğabilir mi?[5] İsa cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse sudan ve Ruhtan doğmadıkça, Allahın melekûtuna giremez.

İbraniler 12:14
Herkesle beraber selâmetin, ve kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kudsiyetin ardınca gidin;

Vahiy 17:18
Ve gördüğün kadın, dünyanın kıralları üzerine kırallığı olan büyük şehirdir.

Matta 16:18
Ben de sana derim ki: Sen Petrussun, ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım; ve ölüler diyarının kapıları onu yenmiyecektir.

Yaratılış 1:1
BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.

Yasa 15:3
RAB cenk eridir; İsmi Yehovadır.

Vahiy 17:9
Kendisinde hikmet olan anlayış bundadır. Yedi baş, kadının üzerlerinde oturduğu yedi dağ,

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Galatyalılar 4:19
Mesih sizde suret buluncıya kadar, kendileri için tekrar ağrı çektiğim çocuklarım —

1 Petrus 3:15
fakat Mesihi Rab olarak yüreklerinizde takdis edin; iyi vicdanınız olup sizde olan ümit hakkında sizden her sebep sorana, hilim ve korku ile cevap vermeğe daima hazır olun;

Vahiy 17:1
VE kendilerinde yedi tas olan yedi melekten biri geldi, ve benimle söyleşip dedi: Buraya gel, çok sular üzerinde oturan büyük fahişenin hükmünü sana göstereceğim;

Matta 18:15-18
[15] Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlerse, kardeşini kazandın.[16] Fakat seni dinlemezse, yanına bir ya iki kişi daha al da, iki veya üç şahidin ağzı ile her söz sabit olsun.[17] Ve eğer onları dinlemek istemezse, kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek istemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun.[18] Doğrusu size derim: Yeryüzünde her ne bağlarsanız, gökte bağlanmış olur; ve yeryüzünde her ne çözerseniz, gökte çözülmüş olur.

Efesliler 1:22-23
[22] ve her şeyi onun ayakları altında tâbi kıldı, ve onu bütün şeylerin üzerinde baş olmak üzre kiliseye verdi;[23] bu dahi, onun bedeni olup, her şeyde her şeyi dolduranın doluluğudur.

Efesliler 5:23
Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

Elçilerin İşleri 4:32
İman edenlerin cemaati tek yürek ve tek can idi; ve hiç biri kendisinin olan şeyler için: Benimdir, demiyordu; fakat her şey onlar için müşterekti.

1 Korintliler 1:10
İmdi, ey kardeşler, ayni şeyi söylemenizi, ve aranızda fırkalar olmamasını, fakat ayni fikir ve ayni reyde birleşmiş olmanızı, Rabbimiz İsa Mesihin ismile sizden rica ederim.

Yuhanna 12:48
Beni reddedip sözlerimi kabul etmiyene hükmeden biri vardır; benim söylediğim sözdür ki, son günde ona hükmedecektir.

Yuhanna 14:28
Size: Giderim ve size gelirim, dediğimi işittiniz. Eğer beni sevseydiniz, Babaya gittiğim için sevinirdiniz; çünkü Baba benden büyüktür.

İbraniler 1:14
Hepsi kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için gönderilen hizmetçi ruhlar değil midirler?

Matta 18:10
Bu küçüklerden birini hor görmekten sakının; zira size derim ki, göklerde onların melekleri daima göklerde olan Babamın yüzünü görürler.

Efesliler 6:12
Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Yuhanna 17:17
Onları hakikatte takdis eyle; senin sözün hakikattir.

Vahiy 2:9
Senin sıkıntını, ve fakirliğini (fakat zenginsin), ve Yahudi değil, ancak Şeytanın havrası iken kendilerine Yahudi diyenlerin küfrünü bilirim.

Mezmurlar 68:5
Allah kendi mukaddes meskeninde, Öksüzlerin babası ve dul kadınların hâkimidir.

Mezmurlar 146:9
RAB garipleri korur; Öksüzü ve dul kadını tutar; Ve kötülerin yollarını saptırır.

Galatyalılar 2:10
ancak fakirleri hatırlamamızı istediler; ve bunu da yapmağa gayret ettim.

Romalılar 3:23
zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey