English
A A A A A

İyi Karakter: [Cesaret]

Elçilerin İşleri 4:29-31
[29] Ve şimdi, ya Rab, onların tehditlerine bak, mukaddes Kulun İsanın ismile alâmetler ve hârikalar olsun diye şifa vermek için elini uzattığın zaman,[30] kullarına da senin sözünü bütün cesaretle söylemeği ihsan eyle.[31] Onlar dua ettikten sonra, toplanmış oldukları yer sarsıldı; hepsi Ruhülkudüsle doldular, ve Allahın sözünü cesaretle söyliyorlardı.

2 Korintliler 3:12
İmdi böyle ümidimiz olarak çok cesaret kullanıyoruz,

Elçilerin İşleri 14:3
İmdi orada uzun zaman geçirip Rab için cesaretle söyliyorlardı, o Rab ki, onların ellerile alâmetler ve hârikalar yapmak kuvvetini onlara ihsan ederek kendi inayeti kelâmına şehadet etti.

Elçilerin İşleri 13:46
Pavlus ve Barnabas cesaretle söyliyip dediler: Allahın kelâmı önce size söylenmek gerekti. Mademki siz onu kendinizden atıyorsunuz, ve ebedî hayata lâyık olmadığınıza siz hükmediyorsunuz, işte, biz de Milletlere dönüyoruz.

Elçilerin İşleri 19:8
Ve havraya girip Allahın melekûtuna ait şeyler üzerine üç ay müddet mubahase, ve adamları ikna ederek cesaretle söyliyordu.

Filimon 1:8
Bundan dolayı münasip olan şeyi sana emretmeğe Mesihte çok cesaretim olduğu halde,

Elçilerin İşleri 18:26
Ve havrada cesaretle söylemeğe başladı. Priskilla ve Akuila onu işitince, kendisini yanlarına alıp Rab yolunu ona daha doğrulukla anlattılar.

Markos 15:43
Allahın melekûtunu bekliyen Meclis azasından itibarlı bir adam olan Arimatealı Yusuf geldi, ve cesaret edip Pilatusa gitti, İsanın cesedini istedi.

Elçilerin İşleri 28:31
ve Allahın melekûtunu vâzederek Rab İsa Mesih hakkındaki şeyleri bütün cesaretle ve kimse mani olmıyarak öğretiyordu.

Elçilerin İşleri 4:29-30
[29] Ve şimdi, ya Rab, onların tehditlerine bak, mukaddes Kulun İsanın ismile alâmetler ve hârikalar olsun diye şifa vermek için elini uzattığın zaman,[30] kullarına da senin sözünü bütün cesaretle söylemeği ihsan eyle.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:1
KÖTÜ adam kovalıyan yokken kaçar; Fakat salihler aslan gibi güvenir.

Yaratılış 18:23-32
[23] Ve İbrahim yaklaşıp dedi: Salihi kötü ile beraber yok edecek misin?[24] Belki şehrin içinde elli salih vardır; içinde olan elli salih için bağışlamıyıp yeri yok edecek misin?[25] Böyle yapmak senden ırak olsun, salih de kötü gibi olsun diye, salihi kötü ile beraber öldürmek senden ırak olsun; bütün dünyanın Hâkimi adalet yapmaz mı?[26] Ve RAB dedi: Eğer Sodomda, şehrin içinde, elli salih bulursam, bütün yeri onların hatırı için bağışlıyacağım.[27] Ve İbrahim cevap verip dedi: Ben toz ve külüm, ve işte, şimdi RABBE söylemeği üzerime aldım;[28] belki elli salihten beşi eksilir, beş kişi için bütün şehri harap edecek misin? Ve dedi: Eğer orada kırk beş kişi bulursam, harap etmiyeceğim.[29] Bir kere daha ona söyliyip dedi: Belki orada kırk kişi bulunur. Ve dedi: Kırk kişinin hatırı için yapmıyacağım.[30] Ve dedi: Şimdi RAB darılmasın, ve söyliyeceğim; belki orada otuz kişi bulunur. Ve dedi: Eğer orada otuz kişi bulursam, yapmıyacağım.[31] Ve dedi: İşte, şimdi RABBE söylemeği üzerime aldım; belki orada yirmi kişi bulunur. Ve dedi: Yirmi kişinin hatırı için harap etmiyeceğim.[32] Ve dedi: Şimdi RAB darılmasın, ve ancak bir kere daha söyliyeceğim; belki orada on kişi bulunur. Ve dedi: On kişinin hatırı için harap etmiyeceğim.

Mezmurlar 138:3
Çağırdığım günde bana cevap verdin; Canımda kuvvetle beni cesaretlendirdin.

Efesliler 3:12
ona olan iman vasıtası ile, itimatla kendisinde cesaretimiz ve girmekliğimiz vardır.

Yuhanna 4:17
Kadın cevap verip: Kocam yoktur, dedi; İsa ona dedi: Kocam yoktur diye iyi söyledin;

İbraniler 10:19
İmdi, ey kardeşler, İsanın kanı ile, perdeden, yani, kendi bedeninden bize tahsis ettiği taze ve diri yoldan akdese girmeğe cesaretimiz olarak,

İbraniler 4:16
İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

İbraniler 13:6
Şöyle ki biz cesaret ederek diyoruz: “Rab bana yardımcıdır, korkmam, İnsan bana ne yapar?”

Efesliler 6:19-20
[19] ve kendi uğruna zincirde elçilik ettiğim incilin sırrını cesaretle bildirmek için ağzımın açılmasında bana söz ihsan olunsun;[20] ta ki bana gerek olduğu gibi söylemek için onda cesaretleneyim diye, benim hakkımda da dua edin.

Elçilerin İşleri 4:13
Onlar da Petrusun ve Yuhannanın cesaretini gördükleri, ve okumamış, avamdan adamlar olduklarını anladıkları zaman, şaştılar; ve onların İsa ile beraber bulunmuş olduklarını bildiler.

1 Timoteos 3:13
Çünkü iyi şemmaslık etmiş olanlar kendileri için iyi bir mevki, ve Mesih İsada olan imanda çok cesaret kazanırlar.

1 Selanikliler 2:2
fakat önce Filipide bildiğiniz gibi, eziyet çekmiş ve hakaret görmüş olduğumuz halde, size Allahın incilini çok ceht ile söylemek üzre Allahımızdan cesaret aldık.

Filipililer 1:20
hararetli bekleyişime ve ümidime göre, hiç bir şeyde utandırılmıyacağım, fakat daima olduğu gibi şimdi de, gerek hayatla, gerek ölümle olsun, Mesih benim bedenimde bütün cesaretle tazim olunacaktır.

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

1 Korintliler 16:13
Uyanık olun, imanda sabit olun, erkekçe davranın, kuvvetli olun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:26
RAB korkusunda kuvvetli itimat vardır; Ve oğullarının da sığınacak yeri olur.

Mezmurlar 27:14
RABBİ bekle, Kuvvetli ol, ve yüreğin cesaretli olsun; Evet, RABBİ bekle.

Romalılar 1:16
Zira incilden utanmam, çünkü her iman edene, önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kurtarış için Allahın kudretidir.

1 Tarihler 28:20
Ve Davud oğlu Süleymana dedi: Kuvvetli ol, ve yürekli ol, ve yap; korkma, ve yılgınlığa düşme; çünkü RAB Allah, benim Allahım seninle beraberdir; RAB evinin hizmeti işinin hepsi bitmeden evel seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.

1 Korintliler 15:58
Bunun için, ey sevgili kardeşlerim, sizin emeğinizin Rabde boş olmadığını bilerek, sabit, sarsılmaz, ve daima Rabbin işinde artmak üzre olun.

Efesliler 6:10
Velhasıl, Rabde ve onun kudretinin kuvvetinde kuvvetlenin.

Yeşaya 54:4
Korkma, çünkü utanmıyacaksın; ve sıkılma, çünkü yüzün kızarmıyacak; çünkü gençliğinin utancını unutacaksın, ve dulluğunun rüsvaylığını artık anmıyacaksın.

Yuhanna 14:27
Size selâmet bırakıyorum; benim selâmetimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ve korkmasın.

Markos 5:36
Fakat İsa söylenen sözü işitince, havra reisine dedi: Korkma, ancak iman et.

Filipililer 1:28
bu, onlara helâk, fakat size kurtuluş alâmetidir, bu da Allahtandır;

Yuhanna 7:26
Ve işte, açıkça söyliyor; ona bir şey demiyorlar. Acaba reisler onun Mesih olduğunu gerçekten anladılar mı?

Elçilerin İşleri 5:29
Fakat Petrus ve resuller cevap verip dediler: İnsanlardan ziyade Allaha itaat etmek gerektir.

Yeşu 1:7
Ancak kulum Musanın sana emrettiği bütün şeriate göre yapmağa dikkat etmek için kuvvetli ol, ve çok yürekli ol; yürüyeceğin her yerde muvaffak olasın diye, ondan sağa yahut sola sapma.

Hezekiel ٣:٩
Senin alnını elmas gibi çakmak taşından daha sert ettim; onlar âsi bir ev olmakla beraber, onlardan korkma, ve yüzlerinden yılma.

Elçilerin İşleri 9:29
ve Yunanca konuşan Yahudilerle de söyleşip çekişiyordu; onlar da kendisini öldürmeğe çalışıyorlardı.

Filipililer 1:1
MESİH İsanın kulları Pavlus ve Timoteos, Filipide olan nazırlar ve şemmaslarla beraber Mesih İsada bütün mukaddeslere:

1 Timoteos 3:1
BU kelâm sadıktır: Eğer bir adam nazırlık isterse, iyi bir iş arzu eder.

1 Korintliler 3:12
Fakat eğer bir kimse bu temel üzerine altın, gümüş, kıymetli taşlar, tahta, ot, kamış bina ederse,

İbraniler 10:1
ÇÜNKÜ şeriat gelecek iyi şeylerin asıl suretine değil, gölgesine malik olarak, yıldan yıla devam üzre takdim ettikleri ayni kurbanlarla yaklaşanları asla kemale erdiremez.

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey