English
A A A A A

İyi Karakter: [Oto kontrol]

1 Korintliler 9:25
Müsabakaya cehdeden her adam her şeyde nefsini zapteder. Onlar fani bir çelenk almak için, fakat biz fani olmıyan için yaparız.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

1 Selanikliler 5:6
imdi öyle ise, başkaları gibi uyumıyalım; fakat uyanık duralım ve ayık olalım.

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
Geç öfkelenen adam yiğitten iyidir; Ve nefsine hâkim olan, şehir alan adamdan iyidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:21
Ölüm ve hayat dilin elindedir; Ve onu sevenler semeresinden yerler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 25:28
Nefsine hâkim olmıyan adam, Yıkılmış ve duvarsız şehir gibidir.

Titus 1:8
fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,

Yeşaya 55:10-11
[10] Çünkü yağmur ve kar nasıl göklerden iner ve oraya dönmezlerse, fakat yeri sular ve onu doğurtup ekini yerden bitirir, ve ekinciye tohum ve yiyiciye ekmek verirse;[11] ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

Romalılar 12:1-2
[1] İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.[2] Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Filipililer 4:8-9
[8] Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.[9] Öğrendiğiniz ve kabul ettiğiniz ve işittiğiniz ve bende gördüğünüz şeyleri de işleyin, ve selâmet Allahı sizinle olacaktır.

Yakup 1:19-21
[19] Ey sevgili kardeşlerim, bunu bilirsiniz. Fakat her adam işitmekte çabuk, söylemekte ağır, gazapta ağır olsun;[20] çünkü insanın gazabı Allahın salâhını husule getirmez.[21] Bunun için her pisliği ve şerrin çokluğunu atarak, canlarınızı kurtarmağa kadir olan sizde ekilmiş sözü hilimle kabul edin.

1 Petrus 5:6-8
[6] İmdi vaktinde sizi yükseltsin diye, Allahın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın;[7] bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.[8] Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor;

1 Korintliler 9:24-27
[24] Bilmez misiniz ki koşu meydanında yarışanların hepsi gerçi koşarlar, fakat mükâfatı birisi alır? Öyle koşun ki, nail olasınız.[25] Müsabakaya cehdeden her adam her şeyde nefsini zapteder. Onlar fani bir çelenk almak için, fakat biz fani olmıyan için yaparız.[26] İmdi kararsızca değil, ben böyle koşarım; havayı döver gibi değil, böyle yumruklarım;[27] fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

1 Korintliler 6:12-20
[12] Her şey bana caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey bana caizdir; fakat ben bir şeyin hâkimiyeti altına girmiyeceğim.[13] Yemekler karın için, ve karın yemekler içindir; fakat Allah onu da, onları da yok edecektir. Fakat beden zina için değil, ancak Rab içindir; Rab da beden içindir;[14] ve Allah hem Rabbi kıyam ettirdi, hem de bizi kendi kudretile kıyam ettirecektir.[15] Bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesihin azasıdır? imdi Mesihin azasını kendisinden alıp fahişe azası yapayım mı? Hâşâ.[16] Yahut fahişeye yapışanın onunla bir vücut olduğunu bilmez misiniz? çünkü: “İkisi bir vücut olacaklar,” diyor.[17] Fakat Rabbe yapışan onunla bir ruh olur.[18] Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

2 Petrus 1:3-11
[3] bizi kendi izzeti ve faziletile çağıranın bilgisi vasıtası ile onun ilâhi kudreti hayata ve takvaya ait bütün şeyleri bize vermiş olduğundan,[4] bunlar vasıtası ile siz şehvet ile dünyada olan fesattan kurtulmuş olarak, ilâhî tabiate hissedar olasınız diye, kıymetli ve çok büyük vaitler bize verilmiştir.[5] İşte, bu sebeple de bütün gayreti katarak imanınızla fazileti, ve faziletinizle bilgiyi,[6] ve bilginizle zaptı nefsi, ve zaptı nefsinizle sabrı, ve sabrınızla takvayı,[7] ve takvanızla kardeş sevgisini, ve kardeş sevginizle sevgiyi tedarik edin.[8] Çünkü bu şeyler sizde olur ve çoğalırsa, sizi Rabbimiz İsa Mesihin bilgisinde aylak ve semeresiz komaz.[9] Çünkü kendisinde bu şeyler olmıyan kördür, uzağı görmez, ve eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur.[10] Bunun için daha ziyade, ey kardeşler, davetinizi ve intihabınızı sabit kılmağa gayret edin, çünkü bu şeyleri yaparsanız, hiç bir vakit sürçmezsiniz;[11] çünkü böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesihin ebedî melekûtuna girmek size bol bol hazırlanacaktır.

Efesliler 6:10-20
[10] Velhasıl, Rabde ve onun kudretinin kuvvetinde kuvvetlenin.[11] İblisin hilelerine karşı durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını kuşanın.[12] Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır.[13] Bundan dolayı fena günde dayanabilmeniz, ve her şeyi yaptıktan sonra, yerinizde durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını alın.[14] İmdi belinizi hakikatle kuşatmış, ve adalet zırhını giyinmiş,[15] ve selâmet incilinin hazırlığı ile ayaklarınızı giydirmiş olarak,[16] ve hepsinin üzerine, şeririn bütün kızgın oklarını onunla söndürmeğe kadir olacağınız iman kalkanını ele alarak, yerinizde durun.[17] Ve kurtarış miğferini, ve Ruhun kılıcı olan Allahın sözünü alın;[18] her vakitte Ruhta dua ederek, bütün dua ve niyazla, ve bunun için bütün mukaddesler hakkında tam müdavemet ve niyazla uyanık durun,[19] ve kendi uğruna zincirde elçilik ettiğim incilin sırrını cesaretle bildirmek için ağzımın açılmasında bana söz ihsan olunsun;[20] ta ki bana gerek olduğu gibi söylemek için onda cesaretleneyim diye, benim hakkımda da dua edin.

Galatyalılar 5:13-26
[13] Çünkü, ey kardeşler, siz hürriyet için çağırıldınız, ancak hürriyet bedene bir fırsat olmasın, fakat birbirinize sevgi ile hizmet edin.[14] Çünkü bütün şeriat bir sözde, yani, şunda tamamlanır: “Kendi komşunu kendin gibi seveceksin.”[15] Fakat birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız, sakının ki, birbiriniz tarafından telef edilmiyesiniz.[16] Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz.[17] Çünkü beden Ruha karşı, ve Ruh bedene karşı arzu eder; çünkü istediğiniz şeyleri yapmıyasınız diye, bunlar birbirine zıttırlar.[18] Fakat Ruh size kılavuzluk ediyorsa, şeriat altında değilsiniz.[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.[24] Ve Mesih İsanın olanlar, ihtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça gerdiler.[25] Eğer Ruh ile yaşıyorsak, Ruh ile de yürüyelim.[26] Birbirimize meydan okuyarak, birbirimize haset ederek, boş yere övünenler olmıyalım.

Titus 2:1-15
[1] FAKAT sen sağlam talime uygun olan şeyleri söyle;[2] yaşlı adamlar mutedil, vekarlı, temkinli, imanda, sevgide, sabırda sağlam olsunlar;[3] ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;[4] ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven,[5] temkinli, iffetli, evde işliyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler;[6] ayni suretle genç adamları temkinli olmağa teşvik et.[7] Muhalif olan kimse, hakkımızda söyliyecek fena bir şeyi olmıyarak utansın diye, senin taliminde hulûs, ve vekar,[8] ve mahkûm edilemez sağlam sözle her şeyde kendini iyi işlerde örnek göster.[9] Kulları kendi efendilerine tâbi olmağa, karşı koymıyarak,[10] çalmıyarak, fakat tam ve iyi sadakat göstererek, her şeyde makbul olmağa teşvik et, ta ki, her şeyde Kurtarıcımız Allahın talimini süslesinler.[11] Çünkü Allahın inayeti bütün adamlara kurtuluş getirerek izhar olundu;[12] bize öğretiyor ki, fıskı ve dünya arzularını inkâr edip[13] büyük Allahın ve Kurtarıcımız Mesih İsanın izzetinin mubarek ümidini ve zuhurunu bekliyerek, şimdiki dünyada temkin ve salâh ve takva üzre yaşıyalım;[14] o kendini bizim uğrumuza teslim etti, ta ki, bizi her fesattan kurtarsın, ve iyi işlere gayretli has kavmı kendisi için temizlesin.[15] Bu şeyleri bütün salâhiyetle söyle ve teşvik ve ilzam eyle. Hiç kimse seni hor görmesin.

Yakup 3:1-18
[1] EY kardeşlerim, bizim daha büyük hükme uğrıyacağımızı bilerek çoğunuz muallim olmayın.[2] Çünkü hepimiz çok şeylerde sürçeriz. Eğer bir kimse kelâmda sürçmezse, o adam kâmil olup bütün bedenini de zaptedebilir.[3] Bize itaat etmeleri için atların ağızlarına gem vurmakla onların bütün bedenini de çeviriyoruz.[4] İşte, gemiler de o kadar büyük, ve sert yellerle sürüklendiği halde, dümencinin gönlü nereye isterse, çok küçük bir dümenle oraya çevrilir.[5] Böylece de dil küçük bir uzuvdur ve büyük şeylerle övünür. İşte, ne kadar az ateş, ne kadar çok odun tutuşturur![6] Ve dil ateştir; dil azamızda bütün bedeni lekeliyen ve cehennemden alevlenerek tabiatin devranını alevlendiren fesat âlemidir.[7] Çünkü her çeşit vahşi hayvanlar ve kuşlar, haşarat ve denizdekiler, insanlar tarafından zaptolunur ve zaptolunmuştur;[8] fakat insanlardan kimse dili zaptetmeğe kadir değildir; durdurulmaz bir kötülüktür, öldürücü zehirle doludur.[9] Onunla Rabbi ve Babayı takdis ederiz, ve onunla Allahın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara lânet ederiz;[10] takdis ve lânet ayni ağızdan çıkıyorlar. Ey kardeşlerim, bunlar böyle olmamalıdır.[11] Acaba bir pınar, ayni gözden tatlı ve acı su çıkarır mı?[12] Ey kardeşlerim, incir ağacı zeytin, yahut asma incirler hasıl edebilir mi? tuzlu su da tatlı su veremez.[13] Aranızda hikmetli ve anlayışlı olan kimdir? iyi yaşayışla kendi işlerini hikmet hilminde göstersin.[14] Fakat yüreğinizde acı haset ve fırkacılık varsa, övünmeyin ve hakikate karşı yalan söylemeyin.[15] Bu hikmet yukarıdan inen değil, fakat dünyevî, nefsanî, şeytani hikmettir.[16] Çünkü nerede haset ve fırkacılık varsa, orada karışıklık ve her kötü iş vardır.[17] Fakat yukarıdan olan hikmet evvelâ saftır, ondan sonra sulh edici, mülâyim, uysal, merhametle ve iyi semerelerle dolu, garazsız, riyasızdır.[18] Ve salâhın semeresi sulh ediciler için selâmetle ekilir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey