English
A A A A A

İyi Karakter: [Kutsallaştırma]

2 Selanikliler 2:13
Fakat, ey Rab tarafından sevilen kardeşler, biz sizin için daima Allaha şükretmeğe borçluyuz; çünkü Allah, Ruhun takdisinde ve hakikata olan imanda kurtuluş için sizi başlangıçtan seçti;

2 Timoteos 2:21
İmdi eğer bir kimse bu şeylerden kendini temizlerse, takdis olunmuş, efendinin kullanmasına münasip, her iyi işe hazırlanmış şerefli iş için bir kap olacaktır.

Elçilerin İşleri 26:18
ta ki, onların gözlerini açıp onları karanlıktan nura ve Şeytanın hâkimiyetinden Allaha döndüresin, ve bana olan iman ile günahların bağışlanmasına ve mukaddesler arasında mirasa nail olsunlar.

Koloseliler 2:11
Mesih sünnetinde, et bedeninden soyunmakla, el ile yapılmıyan sünnetle onda sünnet edildiniz;

Koloseliler 3:1-5
[1] İMDİ eğer Mesih ile kıyam ettinizse, yukarıda olan şeyleri arayın; orada Mesih Allahın sağında oturmuştur.[2] Yeryüzünde olan şeyleri değil, yukarıda olan şeyleri düşünün.[3] Çünkü öldünüz, ve hayatınız Mesih ile beraber Allahta saklıdır.[4] Hayatımız olan Mesih, ne zaman izhar olunursa, o zaman siz de onunla beraber izzette izhar olunacaksınız.[5] İmdi yeryüzündeki azanızı, zinayı, pisliği, ihtirası, kötü arzuyu ve putperestlik olan tamakârlığı öldürün;

Efesliler 1:13
siz de hakikat kelâmını, kurtuluşunuzun müjdesini, onda işitmiş, ona iman da etmiş olarak vadin Ruhülkudüsü ile mühürlendiniz;

Yasa 13:2
Bütün ilk doğanları, İsrail oğulları arasında, insanda ve hayvanda bütün rahmi açanları, benim için takdis et, o benimdir.

Yasa 31:13
Sen İsrail oğullarına söyliyerek de: Benim Sebt günlerimi gerçekten tutacaksınız; çünkü o, sizinle benim aramda nesillerinizce bir alâmettir; ta ki, sizi takdis eden RAB ben olduğumu bilesiniz.

Galatyalılar 2:20
Mesih ile beraber haça gerildim; ve artık ben yaşamıyorum, fakat Mesih bende yaşıyor; ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, beni seven ve benim uğruma kendisini teslim eden Allahın Oğluna olan imanla yaşıyorum.

İbraniler 2:11
Çünkü takdis eden ve takdis edilenler, hepsi bir zattandır; bu sebepten onları kardeşler, diye çağırmaktan utanmıyıp diyor:

İbraniler 9:14
ezelî Ruh vasıtası ile kendi kendini lekesiz olarak Allaha takdim etmiş olan Mesihin kanı, hay Allaha ibadet etmek üzre ölü işlerden vicdanınızı ne kadar ziyade temizliyecektir!

İbraniler 10:10-14
[10] İsa Mesihin bedeninin bir kerede takdim olunması ile o iradede takdis olunduk.[11] Gerçi her kâhin günden güne hizmet ederek ve asla günahları kaldıramıyan ayni kurbanları çok defalar takdim eyliyerek durmaktadır;[12] fakat bu zat, günahlar için bir kurban takdim etmiş olup[13] bundan böyle kendi düşmanları ayaklarına basamak konuluncıya kadar bekliyerek, ebediyen Allahın sağında oturmuştur.[14] Çünkü bir takdime ile takdis olunanları ebediyen kemale erdirmiştir.

İbraniler 12:10-14
[10] Çünkü onlar kendilerine hoş göründüğüne göre bizi bir kaç gün tedip ederlerdi; fakat bu, kendisinin kudsiyetine hissedar olalım diye, menfaatimiz için tedip eder.[11] Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.[12] Bunun için düşük elleri ve kötürüm dizleri doğrultun;[13] ayaklarınız için doğru yollar yapın, ta ki, topal saptırılmasın, fakat daha ziyade şifa bulsun.[14] Herkesle beraber selâmetin, ve kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kudsiyetin ardınca gidin;

İbraniler 13:12
Bunun için İsa da kendi kanı ile kavmı takdis etsin diye, kapıdan dışarda elem çekti.

1 Korintliler 1:2
mukaddes olmağa davet olunup Mesih İsada takdis edilmiş olanlara, yani Korintosta olan Allahın kilisesine, ve onların ve bizim Rabbimiz İsa Mesihin ismini her yerde çağıranların hepsine:

1 Korintliler 6:11
Ve bazılarınız böyle idiniz; fakat yıkandınız, fakat takdis olundunuz, fakat Rab İsa Mesihin isminde ve Allahımızın Ruhunda salih kılındınız.

1 Yuhanna 1:9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

1 Yuhanna 3:9
Her Allahtan doğmuş olan günah işlemez, çünkü onun tohumu kendisinde kalır; ve günah işliyemez, çünkü Allahtan doğmuştur.

1 Petrus 1:2
Ruhun takdisile, itaat için ve İsa Mesihin kanının serpilmesi için seçilmiş olup Pontus, Galatya, Kappadokya, Asya ve Bitinyada dağılmış olan gariplere: Size inayet ve selâmet çoğaltılsın.

1 Selanikliler 4:3
Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,

1 Selanikliler 5:23
Ve selâmet Allahı sizi tamamile kendisi takdis etsin; ve Rabbimiz İsa Mesihin gelişinde bütün ruhunuz ve canınız ve bedeniniz kusursuzca hıfzolunsun.

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

1 Selanikliler 4:3
Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,

1 Selanikliler 5:23
Ve selâmet Allahı sizi tamamile kendisi takdis etsin; ve Rabbimiz İsa Mesihin gelişinde bütün ruhunuz ve canınız ve bedeniniz kusursuzca hıfzolunsun.

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

2 Korintliler 12:21
yine geldiğim zaman aranızda Allahım beni hakir edecek, ve evelce günah işlemiş olup yaptıkları pislik ve zina ve şehvet hakkında tövbe etmemiş olan bir çokları için yas tutacağım.

Yuhanna 17:17-19
[17] Onları hakikatte takdis eyle; senin sözün hakikattir.[18] Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim.[19] Ve onların uğruna ben kendimi takdis ediyorum ki, onlar da hakikatte takdis olunsunlar.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Filipililer 2:13
çünkü kendi rızası için sizde hem istemeği, hem işlemeği âmil olan Allahtır.

Romalılar 6:6
bunu biliriz ki, artık günaha kulluk etmiyelim, diye günah bedeni iptal edilmek için eski adamımız onunla birlikte haça gerilmiştir.

Romalılar 15:16
bu inayet de Allahın inciline kâhinlik eden, Milletlere Mesih İsanın hizmetçisi olmaklığım içindir, ta ki, Milletlerin takdime edilmesi Ruhülkudüsle takdis olunarak makbul olsun.

2 Petrus 1:2-4
[2] Allahın ve Rabbimiz İsanın bilgisinde size inayet ve selâmet çoğaltılsın;[3] bizi kendi izzeti ve faziletile çağıranın bilgisi vasıtası ile onun ilâhi kudreti hayata ve takvaya ait bütün şeyleri bize vermiş olduğundan,[4] bunlar vasıtası ile siz şehvet ile dünyada olan fesattan kurtulmuş olarak, ilâhî tabiate hissedar olasınız diye, kıymetli ve çok büyük vaitler bize verilmiştir.

1 Selanikliler 4:3-5
[3] Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,[4] Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,[5] içinizden her birinin kudsiyet ve itibarda kendi bedenine sahip olmağı bilmesi, ve işte kendi kardeşine tecavüz ve gaddarlık etmemesidir;

Yuhanna 15:1-4
[1] BEN gerçek asmayım, ve Babam bağcıdır.[2] Bende meyva vermiyen her çubuğu koparır; ve her meyva veren daha çok versin diye onu temizler.[3] Size söylediğim söz ile siz zaten temizsiniz.[4] Bende durun, ve ben sizde. Çubuk asmada durmazsa, kendiliğinden meyva veremediği gibi, siz de öylece bende durmazsanız, veremezsiniz.

Romalılar 6:1-23
[1] İMDİ ne diyelim? İnayet çoğalsın, diye günahta devam edelim mi?[2] Hâşâ. Biz ki, günaha öldük, artık onda nasıl yaşarız?[3] Yahut bilmez misiniz ki, Mesih İsaya vaftiz olunanlarımızın hepsi onun ölümüne vaftiz olunduk?[4] İmdi onunla beraber vaftiz vasıtası ile ölüme gömüldük; ta ki, Babanın izzetile Mesih ölülerden kıyam ettiği gibi, biz de böylece hayat yeniliğinde yürüyelim.[5] Çünkü eğer ölümünün benzeyişinde onunla birleşmiş olduksa, kıyamının benzeyişinde de olacağız;[6] bunu biliriz ki, artık günaha kulluk etmiyelim, diye günah bedeni iptal edilmek için eski adamımız onunla birlikte haça gerilmiştir.[7] Çünkü ölmüş olan adam günahtan tebriye edilmiştir.[8] Fakat eğer biz Mesih ile öldükse, Mesih ölülerden kıyam etmiş olup artık ölmiyeceğini,[9] artık ölümün ona saltanat etmiyeceğini bilerek, onunla beraber yaşıyacağımıza da iman ederiz.[10] Çünkü öldüğü ölümü bir kerede günaha öldü; fakat yaşamakta olduğu hayatı Allaha yaşıyor.[11] Siz de böylece kendilerinizi günaha ölü, fakat Mesih İsada Allaha diri sayın.[12] İmdi fani bedeninizde günah, kendi şehvetlerine itaat etmeniz için saltanat sürmesin.[13] Ve azanızı haksızlık âletleri olarak günaha arzetmeyin; fakat ölülerden dirilenler gibi, kendinizi Allaha, ve azanızı salâh âletleri olarak Allaha arzedin.[14] Çünkü günah size saltanat etmiyecektir; çünkü şeriat altında değil, fakat inayet altındasınız.[15] İmdi ne? şeriat altında değil, fakat inayet altında olduğumuz için günah işliyelim mi? Hâşâ.[16] Bilmez misiniz ki, itaat için kime kendinizi arzeder, kime itaat ederseniz, onun, ya ölüm için günahın, ya salâh için itaatin kullarısınız?[17] Fakat Allaha şükrolsun ki, günahın kulları olduğunuz halde, teslim edildiğiniz öğretişin suretine göre yürekten itaat ettiniz;[18] ve günahtan azat edilerek salâha kul oldunuz.[19] Nefsinizin zayıflığı sebebile (insana göre söyliyorum), pisliğe ve fesat için fesada kul olarak azanızı arzettiğiniz gibi, böylece şimdi azanızı kudsiyet için salâha kul olarak arzedin.[20] Zira günahın kulları olduğunuz zaman, salâhtan azat idiniz.[21] Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne semereniz vardı? çünkü onların sonu ölümdür.[22] Fakat şimdi günahtan azat olunmuş, ve Allaha kul edilmiş olarak kudsiyet için semereniz vardır, ve sonu ebedî hayattır.[23] Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey