English
A A A A A

İyi Karakter: [Sabır]

1 Korintliler 13:4
Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;

Filipililer 4:6
Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.

Vaiz 7:9
Darılmakta ruhun tez olmasın, çünkü dargınlık akılsızların bağrında barınır.

Romalılar 12:12
ümitte sevinin; sıkıntıda sabırlı olun; duada gayretle devam edin;

Efesliler 4:2
selâmet kaydında Ruh birliğini tutmağa gayret ederek,

Galatyalılar 6:9
Ve iyilik yapmakta usanmıyalım; çünkü gevşemezsek, mevsiminde biçeceğiz.

Yaratılış 29:20
Ve Yakub Rahel için yedi sene hizmet etti; ona olan sevgisinden dolayı gözünde bir kaç gün gibi idi.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Öfkeli adam çekişme çıkarır; Fakat geç öfkelenen, kavgayı yatıştırır.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

1 Samuel 13:8-14
[8] Ve Samuelin tayin etmiş olduğu vakte göre yedi gün bekledi; fakat Samuel Gilgala gelmedi; ve kavm yanından dağılıyordu.[9] Ve Saul dedi: Yakılan takdimeyi, ve selâmet takdimelerini bana yaklaştırın. Ve yakılan takdimeyi arzetti.[10] Ve vaki oldu ki, yakılan takdimeyi arzetmeği bitirdiği zaman, işte, Samuel geldi, ve Saul selâm vermek için onu karşılamağa çıktı.[11] Ve Samuel: Ne yaptın? dedi. Ve Saul dedi: Çünkü gördüm, kavm yanımdan dağılıyordu, ve sen dediğin günde gelmedin, ve Filistîler Mikmaşta toplandılar;[12] ve dedim: Şimdi Filistîler Gilgala üzerime inecekler, ben ise RABBİN inayetini dilememiştim; ve kendimi zorlıyıp yakılan takdimeyi arzettim.[13] Ve Samuel Saula dedi: Akılsızlık ettin; Allahın RABBİN sana ettiği emrini tutmadın; yoksa RAB İsrail üzerinde senin kırallığını ebediyen sabit kılacaktı.[14] Fakat şimdi kırallığın durmıyacak; RAB kendisi için kendi yüreğine göre bir adam aradı, ve RAB kavmı üzerine reis olmak üzre onu tayin etti, çünkü sen, RABBİN sana emrettiği şeyi tutmadın.

Luka 15:11-24
[11] Ve İsa dedi: Bir adamın iki oğlu vardı;[12] bunlardan küçüğü babasına dedi: Baba, malından payıma düşeni bana ver. Ve baba varını onlara pay etti.[13] Bir kaç gün sonra, küçük oğul her şeyi topladı, uzak bir memlekete gitti; ve orada sefahetle yaşıyarak malını telef etti.[14] Ve hepsini sarfettikten sonra, o memlekette büyük bir kıtlık çıktı; ve yoksulluk duymağa başladı.[15] Ve gitti, o memleket ahalisinden birine takıldı; o da kendisini tarlalarına domuz gütmeğe yolladı.[16] Ve çocuk domuzların yedikleri keçi boynuzu ile karnını doyurmak istiyor, ve kimse ona vermiyordu.[17] Kendine geldiği zaman dedi: Babamın işçilerinden ne kadarının artan ekmekleri var, ben ise burada açlıktan helâk oluyorum.[18] Kalkayım, babama gideyim, ve ona diyeyim: Baba, ben göke karşı, ve senin gözünde suç işledim;[19] artık senin oğlun denilmeğe lâyık değilim; beni işçilerinden biri gibi et.[20] Ve kalktı, babasına geldi. Fakat henüz uzakta iken, babası onu görüp acıdı, koştu, boynuna sarıldı ve öptü.[21] Ve oğlu ona dedi: Baba, ben göke karşı, ve senin gözünde suç işledim, ben artık senin oğlun denilmeğe lâyık değilim.[22] Fakat baba hizmetçilerine dedi: En iyi kaftanı çabuk getirin, ona giydirin; parmağına bir yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin;[23] ve besili danayı getirip kesin, yiyelim ve eğlenelim;[24] çünkü benim bu oğlum ölmüştü, dirildi; kaybolmuştu, bulundu. Ve onlar eğlenmeğe başladılar.

Mezmurlar 37:7-9
[7] RABBİN önünde sükût et, ve onu sabırla bekle; Yolunda becerikli olan için, Hile yapan adam için üzülme.[8] Hiddetten çekin, öfkeyi bırak; Üzülme, o ancak şerre götürür.[9] Çünkü şerirler kesilip atılacak; Fakat RABBİ bekliyenler, dünyayı miras alacaklardır.

Romalılar 8:24-30
[24] Çünkü ümitle kurtulduk; fakat görülen ümit, ümit değildir; çünkü bir kimse gördüğü şeyi nasıl ümit eder?[25] Fakat eğer görmediğimiz şeyi ümit edersek, onu sabırla bekleriz.[26] Ve böylece de Ruh bizim zayıflığımıza yardım eder; çünkü lâzım olduğu gibi nasıl dua edeceğimizi bilmeyiz; fakat Ruh kendisi ifade olunamaz ahlarla bizim için şefaat eder;[27] ve yürekleri araştıran, Ruhun düşüncesi ne olduğunu bilir, çünkü mukaddesler için Allaha göre şefaat eder.[28] Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.[29] Çünkü evelden bildiği kimseleri Oğlunun suretine mutabık olmak üzre ezelden de takdir etti, ta ki, bir çok kardeşler arasında ilk doğan o olsun;[30] ve ezelden takdir ettiği kimseleri davet de etti; ve davet ettiği kimseleri salih de saydı; ve salih saydığı kimseleri taziz de etti.

2 Selanikliler 1:4-5
[4] şöyle ki biz kendimiz, bütün ezalarınızda ve çekmekte olduğunuz sıkıntılardaki sabrınız ve imanınızdan dolayı, Allahın kiliselerinde sizinle övünüyoruz;[5] bu, Allahın âdil hükmünün alâmetidir; ta ki uğrunda sıkıntı çektiğiniz Allahın melekûtuna lâyık sayılasınız.

İbraniler 11:13-16
[13] Vaitlere nail olmamış, fakat onları uzaktan görmüş ve selâmlamış, ve dünya üzerinde garip ve misafirler olduklarını ikrar etmiş olarak, bunların hepsi imanda öldüler.[14] Çünkü bu gibi şeyleri söyliyenler bir vatan aradıklarını gösteriyorlar.[15] Ve gerçekten çıktıkları yeri hatırlasalardı, dönmeğe vakitleri olurdu.[16] Fakat şimdi daha iyisini, yani, semavî olanı arzu ediyorlar; bundan dolayı Allah onların Allahı denilmekten utanmıyor, çünkü onlara bir şehir hazırlamıştır.

Yaratılış 29:20-28
[20] Ve Yakub Rahel için yedi sene hizmet etti; ona olan sevgisinden dolayı gözünde bir kaç gün gibi idi.[21] Ve Yakub Labana dedi: Karımı ver, çünkü günlerim doldu, ve onun yanına gireyim.[22] Ve Laban o yerin bütün adamlarını topladı, ve bir ziyafet yaptı.[23] Ve vaki oldu ki, akşamlayın kızı Leayı alıp ona götürdü; ve onun yanına girdi.[24] Ve Laban cariyesi Zilpayı, kızı Leaya cariye olarak verdi.[25] Ve vaki oldu ki, sabahlayın, işte, o Lea idi. Ve Labana dedi: Bana yaptığın bu nedir? Senin yanında Rahel için hizmet etmedim mi? Öyle ise, beni niçin aldattın?[26] Ve Laban dedi: Küçük kızı büyüğünden evel vermek, bizim yerde böyle olmaz.[27] Bunun haftasını tamamla, ve yanımda edeceğin başka yedi sene daha hizmete karşılık, onu da sana veririz.[28] Ve Yakub öyle yaptı, ve onun haftasını tamamladı; ve kızı Raheli ona karı olarak verdi.

2 Samuel 5:4-5
[4] Davud kıral olduğu zaman otuz yaşında idi, ve kırk yıl kırallık etti.[5] Hebronda Yahuda üzerine yedi yıl ve altı ay kırallık etti; ve Yeruşalimde bütün İsraille Yahuda üzerine otuz üç yıl kırallık etti.

Mezmurlar 75:2
Muayyen vakti bulunca, Ben doğrulukla hükmedeceğim.

Habakkuk 2:3
Çünkü daha rüyet muayyen vakit içindir, ve sona doğru acele ediyor, ve yalan çıkmıyacaktır; eğer gecikirse onu bekle; çünkü elbette gelecek, geç kalmıyacaktır.

Romalılar 5:2-4
[2] onun vasıtası ile de içinde sabit olduğumuz inayete iman ile methal elde ettik; ve Allahın izzeti ümidile övünüyoruz.[3] Ve yalnız bu değil, fakat sıkıntı metaneti,[4] metanet de tecrübeyi, ve tecrübe ümidi hasıl ettiğini bilerek sıkıntılarla dahi övünürüz;

Vahiy 6:9-11
[9] Ve beşinci mührü açtığı zaman, mezbah altında Allahın kelâmı sebebile, ve kendilerinde olan şehadet sebebile boğazlanmış olanların canlarını gördüm;[10] ve büyük sesle çağırarak dediler: Ey mukaddes ve hakikî olan Efendi, ne vakte kadar hükmetmiyeceksin, ve dünyada oturanlardan kanımızın intikamını almıyacaksın?[11] Ve onlardan her birine beyaz kaftan verildi, ve kendileri gibi öldürülecek olan kapı yoldaşları ve kardeşleri devirlerini tamam edinciye kadar, kısa bir müddet rahat etmeleri kendilerine denildi.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey