English
A A A A A

İyi Karakter: [Hesap verebilirlik]

Romalılar 14:12
İmdi öyle ise, her birimiz kendisi hakkında Allaha hesap verecektir.

Romalılar 1:20
Çünkü onlar mazur olmasınlar diye, onun görülmez şeyleri, yani, ebedî kudreti ve ülûhiyeti, dünyanın yaratılışından beri yapılan şeylerle anlaşılarak açıkça görülüyor;

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Demir demiri biler; Ve adam da dostunun yüzünü biler.

Yakup 5:16
İmdi şifa bulasınız diye, birbirinize günahlarınızı ikrar edin, ve birbiriniz için dua edin. Salihin yalvarışı işlemesinde çok tesirlidir.

Romalılar 2:12
Allah, Mesih İsa vasıtası ile benim incilime göre insanların gizli şeylerine hükmedeceği günde,

Luka 12:47-48
[47] Efendisinin muradını bilen, ve hazırlık yapmıyan, efendisinin muradına göre de davranmıyan hizmetçi, çok dayak yiyecektir;[48] fakat bilmiyerek dayağa müstahak iş gören, az dayak yiyecektir. Kime çok verilmişse, ondan çok istenecektir; ve kime çok emanet edilmişse, ondan fazla istenecektir.

1 Selanikliler 5:11
Bunun için, yapmakta olduğunuz gibi, birbirinizi teselli edin ve birbirinizi bina edin.

Yakup 4:17
İmdi iyi olan şeyi yapmağı bilip de yapmıyana günahtır.

Romalılar 4:15
Zira şeriat gazabı hasıl eder; fakat şeriatin olmadığı yerde tecavüz yoktur.

1 Timoteos 1:10
zaniler, lutîler, insan hırsızları, yalancılar, yalan yere yemin edenler için, ve sağlam öğretişe muhalif başka bir şey varsa, onun için konulduğunu bilerek, bir kimse onu meşru bir surette kullanırsa, şeriatin iyi olduğunu biliriz;

Matta 12:36
Ve ben size derim: İnsanlar söyliyecekleri her boş söz için hüküm gününde hesap vereceklerdir.

Luka 12:48
fakat bilmiyerek dayağa müstahak iş gören, az dayak yiyecektir. Kime çok verilmişse, ondan çok istenecektir; ve kime çok emanet edilmişse, ondan fazla istenecektir.

Hezekiel 18:20
Suç işliyen can, ölecek olan odur; babanın fesadını oğul taşımaz, ve oğlun fesadını baba taşımaz; salihin salâhı kendi üzerinde olur, kötünün kötülüğü de kendi üzerinde olur.

Efesliler 5:21
Mesih korkusunda birbirine tâbi olun.

İbraniler 10:25
sevgi ve iyi işlere tahrik için birbirimize dikkat edelim.

Hezekiel 33:8
Kötü adama ben: Ey kötü adam, mutlaka öleceksin, diyince, sen kötü adama, yolundan sakınsın diye söylemezsen, o kötü adam fesadında ölür, fakat kanını senin elinden ararım.

Matta 12:36-37
[36] Ve ben size derim: İnsanlar söyliyecekleri her boş söz için hüküm gününde hesap vereceklerdir.[37] Zira kendi sözlerinle suçsuz, ve kendi sözlerinle suçlu çıkarılırsın.

Galatyalılar 6:1-2
[1] EY kardeşler, siz ki, ruhanîsiniz, eğer bir adam bir suçta tutulursa, böyle birini hilim ruhu ile ıslâh edin; sen de imtihan olunmıyasın diye, kendini sakın.[2] Birbirinizin ağırlıklarını taşıyın, ve böylece Mesihin şeriatini tamamlayın.

İbraniler 10:24
ve bazılarının âdet edindiği gibi, toplanmalarımızı terketmiyelim, fakat günün yaklaştığını gördüğünüz nispette, birbirimizi o derece ziyade teşvik ederek,

Mezmurlar 51:5
İşte, ben fesat içinde doğdum, Ve anam günah içinde bana gebe kaldı.

1 Yuhanna 2:2
ve kendisi günahlarımıza, ve yalnız bizim günahlarımıza değil, fakat bütün dünyaya kefarettir.

2 Korintliler 5:10
Çünkü Mesihin hüküm kürsüsü önünde hepimizin görünmesi gerektir; ta ki herkes, gerek iyi gerek kötü, yaptığı şeylere göre bedende yapılan şeyleri alsın.

2 Korintliler 4:17-18
[17] Çünkü görülen şeylere değil, görülmiyenlere bakarak bir an için olan sıkıntımızın hafifliği bizim için izzetin ebedî ağırlığını çok ve daha çok hasıl eder;[18] çünkü görülenler geçicidir, fakat görülmiyenler ebedîdir.

Efesliler 4:25
Bunun için yalanı bırakarak her biriniz kendi komşusu ile hakikati söyleyin; çünkü birbirimizin azasıyız.

Galatyalılar 6:2
Birbirinizin ağırlıklarını taşıyın, ve böylece Mesihin şeriatini tamamlayın.

Elçilerin İşleri 14:17
Bununla beraber, gökten yağmurlar ve semereli mevsimler vererek ve yüreklerinizi yemek ve sevinçle doldurup iyilik ederek kendisini şahitsiz bırakmamıştır.

2 Korintliler 2:6
Böyle bir adama çokluk tarafından olan bu ceza yeter;

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

1 Korintliler 1:10
İmdi, ey kardeşler, ayni şeyi söylemenizi, ve aranızda fırkalar olmamasını, fakat ayni fikir ve ayni reyde birleşmiş olmanızı, Rabbimiz İsa Mesihin ismile sizden rica ederim.

2 Krallar 12:4-5
[4] Ve Yehoaş kâhinlere dedi: Sayıdan geçen her adamın akçesini, her birinin biçilmiş değerine göre canların akçesini, ve RAB evine getirmek için herkesin gönlünden çıkan akçenin hepsini, RABBİN evine getirilen mukaddes şeyler akçesinin hepsi,[5] kâhinler her biri kendi tanıdığından alsınlar; ve RAB evinde nerede çatlak bulunursa, çatlaklarını onarsınlar.

Mezmurlar 82:1
Asafın Mezmurudur. ALLAHIN cemaatinde Allah durur; İlâhlar arasında hükmeder.

Mezmurlar 82:6
Ben dedim: Siz ilâhlarsınız, Ve hepiniz Yüce Olanın oğullarısınız.

Eyüp 1:6-12
[6] Ve Allah oğulları RABBİN önünde kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün vaki oldu ki, onların arasında Şeytan da geldi.[7] Ve RAB Şeytana dedi: Nereden geliyorsun? Ve Şeytan RABBE cevap verip dedi: Dünyada dolaşmaktan, ve orada gezinmekten.[8] Ve RAB Şeytana dedi: Kulum Eyuba iyice baktın mı? çünkü dünyada onun gibisi yok; kâmil ve doğru adam; Allahtan korkar ve kötülükten çekinir.[9] Ve Şeytan RABBE cevap verip dedi: Eyub Allahtan boşuna mı korkuyor?[10] Onun etrafına, evinin etrafına, ve nesi varsa hepsinin etrafına sen çepçevre çit çevirmedin mi? ellerinin işini sen bereketledin, ve onun malı memlekette çoğaldı.[11] Fakat şimdi elini uzat da, nesi varsa hepsine dokun, ve yüzüne karşı sana lânet edecektir.[12] Ve RAB Şeytana dedi: İşte, bütün nesi varsa senin elinde; ancak kendisine elini uzatma. Ve Şeytan RABBİN önünden çıktı.

Eyüp 2:1-7
[1] ALLAH oğulları RABBİN önünde yine kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün vaki oldu ki, onların arasında Şeytan da RABBİN önünde kendini takdim etmek için geldi.[2] Ve RAB Şeytana dedi: Nereden geliyorsun? Ve Şeytan RABBE cevap verip dedi: Dünyada dolaşmaktan, ve orada gezinmekten.[3] Ve RAB Şeytana dedi: Kulum Eyuba iyice baktın mı? çünkü dünyada onun gibisi yok; kâmil ve doğru adam; Allahtan korkar ve kötülükten çekinir; ve boşuna onu yutayım diye beni kışkırttığın halde, yine kemalini sıkı tutmaktadır.[4] Ve Şeytan RABBE cevap verip dedi: Deri yerine deri, evet, insan canı için nesi varsa verir.[5] Fakat şimdi elini uzat da, onun kemiğine ve etine dokun, ve yüzüne karşı sana lânet edecektir.[6] Ve RAB Şeytana dedi: İşte, o senin elinde; ancak onun canını esirge.[7] Ve Şeytan RABBİN önünden çıktı, ve Eyubu, ayağının tabanından tepesine kadar kötü çıbanlarla vurdu,

1 Tarihler 28:8
Ve şimdi, bütün İsrailin, RABBİN cemaatinin gözü önünde, ve Allahımız işitirken, Allahınız RABBİN bütün emirlerini tutun ve araştırın ki, bu iyi diyarı mülk olarak edinesiniz, ve sizden sonra çocuklarınıza onu ebediyen miras olarak bırakasınız.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey