English
A A A A A

İyi Karakter: [İyilik]

1 Korintliler 13:4-7
[4] Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;[5] çirkin muamele etmez, kendi faidesini aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz;[6] haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir;[7] her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder.

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç fena söz çıkmasın, fakat işitenlere inayet vermek üzre lâzım olan bünyan için iyi olan ne ise, onu söyleyin.

Mika 6:8
Ey adam, iyi olanı sana bildirdi; ve hak olanı yapmak, ve merhameti sevmek, ve Allahınla alçak gönüllü olarak yürümekten başka RAB senden ne ister?

Koloseliler 3:12
İmdi birbirinize karşı sabrederek, ve eğer birinin başkasına karşı bir şikâyeti varsa, Rabbin size bağışladığı gibi böylece siz de biri obirine bağışlıyarak,

Efesliler 2:7
ta ki, Mesih İsada bize olan iyilikle kendi inayetinin aşırı zenginliğini gelecek devirlerde göstersin;

Matta 5:24
takdimeni orada mezbahın önünde bırak, ve git, önce kardeşin ile barış, ve o vakit gel, takdimeni arzet.

Romalılar 2:4
Yahut Allahın iyiliği seni tövbeye götürdüğünü bilmiyerek onun iyiliğinin ve sabrının ve tahammülünün bolluğunu hor mu görürsün?

Galatyalılar 5:22
Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,

Mezmurlar 141:5
Salih bana vursun, inayettir; Ve beni azarlasın, baş yağıdır; Başım onu reddetmesin; Çünkü onların kötülüğünde bile, benim duam devam eder.

Yeşaya 54:8
Taşkın öfke ile yüzümü senden bir lâhza gizledim; fakat ebedî inayetle sana merhamet edeceğim, seni fidye ile kurtaran RAB diyor.

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:22
İnsanı özlettiren kendi lûtufkârlığıdır; Ve fakir adam yalancıdan iyidir.

1 Petrus 4:8
her şeyden evel birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, çünkü sevgi bir çok günahları örter;

2 Petrus 1:5-7
[5] İşte, bu sebeple de bütün gayreti katarak imanınızla fazileti, ve faziletinizle bilgiyi,[6] ve bilginizle zaptı nefsi, ve zaptı nefsinizle sabrı, ve sabrınızla takvayı,[7] ve takvanızla kardeş sevgisini, ve kardeş sevginizle sevgiyi tedarik edin.

Ester 2:9
Ve kız bu adamın gözünde iyi göründü, ve onun önünde inayet buldu; ve temizliği için lâzım gelen şeyleri, ve paylarını, ve kıral evinden ona verilmesi münasip görülen yedi kızı hemen kendisine verdi; ve onu ve kızlarını kadınlar evinin en iyi yerine taşıdı.

Efesliler 4:32
ve birbirinize lûtufkâr ve şefkatli olun; ve Allah sizi Mesihte bağışladığı gibi, birbirinize bağışlayın.

Galatyalılar 6:10
İmdi bu halde fırsat buldukça, herkes için, ve bilhassa iman ehli için iyilik edelim.

Luka 6:35
Fakat düşmanlarınızı sevin, onlara iyilik edin, ve hiç ümitsiz olmıyarak ödünç verin; karşılığınız büyük olacaktır; ve siz Yüce Olanın oğulları olacaksınız; çünkü o, nankörlere ve kötülere karşı nimet vericidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:26
Ağzını hikmetle açar; Ve lûtuf kanunu onun dilindedir.

1 Petrus 3:9
kötülüğe karşı kötülükle, yahut hakarete karşı hakaretle ödemiyerek, fakat bilâkis hayırdua edin; çünkü berekete varis olasınız diye, bunun için çağırıldınız.

Rut 2:20-21
[20] Ve Naomi gelinine dedi: Sağ kalanlara ve ölülere inayetini esirgemiyen RAB tarafından o adam mubarek olsun. Ve Naomi ona dedi: O adam akrabamızdandır, yakın akrabamızdan biridir.[21] Ve Moablı Rut dedi: Hem de bana: Bütün biçimimi bitirinciye kadar benim uşaklarımla beraber kalırsın, dedi.

Rut 3:10
Ve dedi: RAB tarafından mubarek ol, kızım; son inayetin senin ilk inayetinden daha iyidir, çünkü fakir olsun, zengin olsun gençlerin ardınca gitmedin.

Nehemya 9:17
ve söz dinlemek istemediler, ve onların arasında yapmış olduğun hârikalarını anmadılar, ancak enselerini sertleştirip isyanlarında kendi köleliklerine dönmek için bir reis koydular. Fakat sen bağışlıyan, lûtfeden ve çok acıyan, geç öfkelenen, ve inayeti çok olan Allahsın, ve onları bırakmadın.

Mezmurlar 31:21
RAB mubarek olsun; Çünkü duvarlı şehirde şaşılacak inayetini bana gösterdi.

Mezmurlar 117:1-2
[1] EY bütün milletler, RABBE hamdedin; Ey bütün ümmetler, ona sena edin.[2] Çünkü bize olan inayeti büyüktür; Ve RABBİN hakikati ebedîdir. RABBE hamdedin.

Mezmurlar 119:76
Niyaz ederim, kuluna olan sözüne göre, İnayetin bana teselli olsun.

Yeşaya 54:10
Çünkü dağlar yerinden kalkar, ve tepeler sarsılır; fakat inayetim senin üzerinden kalkmaz, ve selâmet ahdim sarsılmaz, sana merhamet eden RAB diyor.

Yeremya 2:2
RAB şöyle diyor: Gençliğindeki lûtfunu, gelinliğindeki sevgini, çölde, ekilmemiş diyarda nasıl ardımca yürüdüğünü senin için andım.

Yoel 2:13
ve esvabınızı değil yüreğinizi yırtın, ve Allahınız RABBE dönün; çünkü o lûtfeder, ve çok acır, geç öfkelenir, ve inayeti çoktur, ve belâdan ötürü nadim olur.

Yunus 4:2-3
[2] Ve RABBE dua edip dedi: Ah, ya RAB, ben daha memleketimde iken bunu söylemedim mi? bundan ötürü hemen Tarşişe kaçmağa davrandım; çünkü biliyordum ki sen lûtfeden ve çok acıyan, geç öfkelenen, ve inayeti çok olup kötülükten nadim olan Allahsın.[3] Ve şimdi, ya RAB, niyaz ederim, canımı benden al; çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir.

Elçilerin İşleri 28:2
Ve barbarlar bize görülmemiş insanlık gösterdiler; çünkü yağmakta olan yağmur ve soğuktan dolayı ateş yakıp hepimizi kabul ettiler.

Yaratılış 24:14
ve vaki olsun ki, kendisine: Rica ederim, testini indir de içeyim, diyeceğim ve: İç, ve senin develerine de içireyim, diyecek olan genç kadın, kulun İshak için senin tayin ettiğin olsun; ve efendime lûtfeylediğini bununla bileyim.

Yeşu 2:12
Ve şimdi, rica ederim, RABBİN hakkı için bana and edin, mademki size inayetle davrandım, siz de babamın evine inayetle davranacaksınız, ve bana sadakat nişanesi verin;

2 Korintliler 6:6
nezahette, bilgide, tahammülde, iyilikte, Ruhülkudüste, riyasız sevgide,

Titus 3:4
Fakat Kurtarıcımız Allahın iyiliği ve insana muhabbeti izhar olunduğu zaman,

Yaratılış 24:12
Ve dedi: Ya RAB, efendim İbrahimin Allahı, niyaz ederim, bugün işimi rast getir, ve efendim İbrahime lûtfeyle.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey