English
A A A A A

İyi Karakter: [Onur]

1 Petrus 2:17
Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin. Allahtan korkun. Kırala hürmet edin.

Romalılar 12:10
Kardeşlik sevgisinde birbirinizi şefkatle sevin; hürmette diğerlerini tercih edin;

1 Timoteos 5:17
İyi reislik eden ihtiyarlar, bilhassa kelâma ve talime emek verenler, iki kat hürmete lâyık sayılsınlar.

Yuhanna 5:23
ta ki, hepsi Babaya hürmet ettikleri gibi, Oğula hürmet etsinler. Oğula hürmet etmiyen, onu gönderen Babaya hürmet etmez.

Yuhanna 4:44
Çünkü bir peygamberin kendi memleketinde itibarı olmadığına İsa kendisi şehadet etmişti.

1 Timoteos 1:17
İmdi devirlerin Kıralına, zeval bulmaz, göze görünmez, tek Allaha ebetler ebedince hürmet ve izzet olsun. Amin.

Romalılar 13:1-7
[1] HERKES, üzerinde olan hükûmetlere tâbi olsun; çünkü Allah tarafından olmıyan hükûmet yoktur; ve olanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur.[2] Bundan dolayı hükûmete mukavemet eden Allahın tertibine karşı durmuş olur; ve karşı duranlar kendi aleyhlerine hüküm alırlar.[3] Çünkü hükümdarlar iyi işe değil, fakat kötü işe korkudurlar. Ve hükûmetten korkmamak ister misin? iyi olanı yap, ve onun tarafından metholunursun;[4] çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.[5] Bunun için yalnız gazaptan ötürü değil, fakat vicdandan ötürü de tâbi olmak lâzımdır.[6] Çünkü bunun için de vergiler eda edersiniz; çünkü daima gayretle devam ederek tam bu iş için Allahın hizmetçileridirler.[7] Vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku hakkı olana korkuyu, hürmet hakkı olana hürmeti, cümleye haklarını eda edin.

Romalılar 2:7
iyi işte sabırla izzet, hürmet, ve çürümezliği arıyanlara, ebedî hayat;

İbraniler 13:4
Hepsi arasında evlenmek muteber olsun, ve yatak lekesiz olsun; çünkü fuhuş ve zina işliyenlere Allah hükmedecektir.

Yuhanna 12:26
Bir adam bana hizmet edecekse, ardımca gelsin; ben nerede olursam hizmetçim de orada olacaktır; bir kimse bana hizmet ederse, Baba onu saydırır.

Efesliler 6:1-3
[1] EY çocuklar, ana babalarınıza Rabde itaat edin, çünkü bu doğrudur.[2] “Babana, anana hürmet et” (vaitle olan ilk emir budur),[3] “ta ki sana iyilik olsun, ve dünyada uzun ömürlü olasın.”

Efesliler 6:2
“Babana, anana hürmet et” (vaitle olan ilk emir budur),

Yuhanna 5:22-23
[22] Çünkü Baba hiç kimseye hükmetmez, fakat bütün hükmü Oğula vermiştir,[23] ta ki, hepsi Babaya hürmet ettikleri gibi, Oğula hürmet etsinler. Oğula hürmet etmiyen, onu gönderen Babaya hürmet etmez.

Matta 15:4
Zira Allah dedi: “Babana ve anana hürmet et,” ve: “Babaya yahut anaya kötü söyliyen mutlaka öldürülsün.”

1 Selanikliler 4:4
Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,

2 Petrus 1:17
Çünkü en Azametli olan İzzet makamından kendisine: “Benim sevgili Oğlum budur, ondan razıyım,” diye böyle bir ses geldiği zaman, Baba Allahtan şeref ve izzet aldı;

Vahiy 5:12-13
[12] büyük sesle diyorlardı: Boğazlanmış Kuzu Kudreti ve serveti ve hikmeti Ve kuvveti ve hürmeti ve izzeti Ve bereketi almağa lâyıktır.[13] Ve gökte ve yer üzerinde ve yer altında ve deniz üzerinde olan her mahlûkun ve onlarda olan bütün şeylerin: Taht üzerinde oturana, Ve Kuzuya ebetler ebedince Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun, dediklerini işittim.

Vahiy 7:12
Amin. Bereket ve izzet ve hikmet ve şükran ve hürmet ve kuvvet ve kudret Allahımıza ebetler ebedince olsun. Amin.

1 Korintliler 6:20
çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Efesliler 6:2-3
[2] “Babana, anana hürmet et” (vaitle olan ilk emir budur),[3] “ta ki sana iyilik olsun, ve dünyada uzun ömürlü olasın.”

Vahiy 4:9-11
[9] Ve canlı mahlûklar taht üzerinde oturana, ebetler ebedince hay olana izzet ve hürmet ve şükran verdikçe,[10] yirmi dört ihtiyar taht üzerinde oturanın önünde yere kapanırlar, ve ebetler ebedince hay olana secde ederler, ve taçlarını tahtın önüne atarak derler:[11] Ya Rabbimiz ve Allahımız, izzeti ve hürmeti ve kudreti almağa lâyıksın, çünkü bütün şeyleri sen yarattın, ve senin iradenle mevcut idiler, ve yaratıldılar.

Markos 7:1-13
[1] FERİSİLER ve Yeruşalimden gelmiş olan bazı yazıcılar İsanın yanına toplandılar,[2] ve onun şakirtlerinden bazısının murdar, yani, yıkanmamış ellerle ekmeklerini yemekte olduklarını gördüler.[3] (Çünkü Ferisiler ve bütün Yahudiler ihtiyarların ananesini tutup ellerini iyice yıkamadıkça yemezler;[4] ve çarşıdan geldikleri vakit yıkanmadıkça yemezler; ve başka çok şeyler, kâselerin, çanakların ve bakır kapların yıkanması vardır ki, bunları tutmağı kabul etmişlerdir.)[5] Ferisiler ile yazıcılar ona sordular: Şakirtlerin niçin ihtiyarların ananesine göre yürümiyorlar, ve murdar ellerle ekmeklerini yiyorlar?[6] Onlara dedi: İşaya siz ikiyüzlülerden ötürü iyi peygamberlik etmiştir, nasıl ki yazılmıştır: “Bu kavm dudakları ile beni sayarlar, Fakat onların yüreği benden uzaktır.[7] Ve talimat olarak insan emirlerini öğretip, Boş yere bana taparlar.”[8] Siz Allahın emrini bırakıp insanların ananesini tutuyorsunuz.[9] Ve onlara dedi: Kendi ananenizi tutmak için Allahın emrini ne güzel reddedersiniz![10] Zira Musa demiştir: “Babana anana hürmet et;” ve: “Babaya yahut anaya kötü söyliyen mutlaka öldürülsün.”[11] Fakat siz dersiniz: Eğer bir adam babasına yahut anasına: Benden sana faide olacak şey kurbandır, yani, vakfedilmiştir, derse,[12] artık babasına anasına hiç bir şey yapmağa onu bırakmazsınız.[13] Böylece naklettiğiniz ananenizle Allahın kelâmını bozarsınız, ve bunun gibi çok şeyler yaparsınız.

Matta 15:1-9
[1] Ozaman Yeruşalimden Ferisiler ve yazıcılar İsaya gelip dediler:[2] İhtiyarların ananesini senin şakirtlerin niçin bozuyorlar? çünkü onlar ekmek yedikleri zaman ellerini yıkamıyorlar.[3] İsa cevap verip onlara dedi: Siz de niçin kendi ananeniz ile Allahın emrini bozuyorsunuz?[4] Zira Allah dedi: “Babana ve anana hürmet et,” ve: “Babaya yahut anaya kötü söyliyen mutlaka öldürülsün.”[5] Fakat siz diyorsunuz: Kim babasına yahut anasına: Benden sana faide olacak şey vakfedilmiştir, derse, babasına hürmet etmiyecektir.[6] Ve siz ananeniz ile Allahın sözünü bozmuş oldunuz. Ey ikiyüzlüler! İşaya:[7] “Bu kavm dudakları ile beni sayarlar,[8] Fakat onların yüreği benden uzaktır.[9] Ve talimat olarak insan emirlerini öğretip, Boş yere bana taparlar,” diye sizin için iyi peygamberlik etmiştir.

Luka 14:7-8
[7] Ve çağırılanların baş yerleri nasıl seçtiklerini İsa görünce, onlara bir mesel söyliyip dedi:[8] Sen bir kimse tarafından düğüne çağırıldığın zaman, baş yere oturma; belki senden üstün sayılan bir kimse onun tarafından çağırılmıştır,

2 Korintliler 6:8
izzetle ve hakaretle, fena şöhretle, ve iyi şöhretle, aldatıcılar gibi, fakat doğrular olarak;

Vahiy 5:13
Ve gökte ve yer üzerinde ve yer altında ve deniz üzerinde olan her mahlûkun ve onlarda olan bütün şeylerin: Taht üzerinde oturana, Ve Kuzuya ebetler ebedince Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun, dediklerini işittim.

Vahiy 4:11
Ya Rabbimiz ve Allahımız, izzeti ve hürmeti ve kudreti almağa lâyıksın, çünkü bütün şeyleri sen yarattın, ve senin iradenle mevcut idiler, ve yaratıldılar.

1 Timoteos 6:16
ölmezliğe yalnız malik olan, yaklaşılmaz nurda duran, insanlardan kimsenin görmediği ve görmeğe kadir olmadığı zat, onu kendi vaktinde izhar edecektir; ona hürmet ve ebedî kudret olsun. Amin.

İbraniler 5:4
Ve insan bu şerefi kendi kendine değil, ancak Harun gibi, Allah tarafından çağırıldığı zaman alır.

Matta 15:8
Fakat onların yüreği benden uzaktır.

Matta 19:19
babana ve anana hürmet edeceksin;” ve, “Komşunu kendin gibi seveceksin,” dedi.

Luka 18:20
Sen emirleri bilirsin: “Zina etmiyesin; Katletmiyesin; Çalmıyasın; Yalan şehadet etmiyesin; Babana ve anana hürmet et.”

Matta 13:57
Ve onda sürçtüler. İsa da onlara dedi: Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde itibarsız değildir.

Markos 6:4
İsa da onlara dedi: Bir peygamber kendi memleketinden, akrabaları arasından ve evinden başka yerde itibarsız değildir.

Yuhanna 12:23-26
[23] İsa onlara cevap verip dedi: İnsanoğlunun taziz olunacağı saat geldi.[24] Doğrusu ve doğrusu size derim: Buğday tanesi yere düşüp ölmezse, o yalnız kalır; fakat ölürse, çok mahsul verir.[25] Canını seven onu zayeder; ve bu dünyada canından nefret eden ebedî hayat için onu saklar.[26] Bir adam bana hizmet edecekse, ardımca gelsin; ben nerede olursam hizmetçim de orada olacaktır; bir kimse bana hizmet ederse, Baba onu saydırır.

İbraniler 2:9
Fakat meleklerden biraz aşağı kılınmış olanı, İsayı, Allahın inayetile her adam için ölümü tatsın diye, ölüm elemi sebebile izzet ve hürmet tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

Yasa 20:12
Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.

Yeşaya 29:13
Ve Rab dedi: Mademki bu kavm bana yaklaşıyorlar, ve ağızları ile, ve dudakları ile beni sayıyorlar, ve yüreklerini benden uzaklaştırıyorlar, ve benden korkmaları da kendilerine öğretilmiş olan insanların emridir;

1 Samuel 2:30
Bunun için İsrailin Allahı RAB diyor: Gerçek, senin evin ve babanın evi önümde ebediyen yürüyecekler, demiştim; fakat şimdi RAB diyor: Bu benden uzak olsun; çünkü bana hürmet edenlere hürmet edeceğim, ve beni hor görenler küçük düşeceklerdir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9
Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, RABBİ taziz et;

Yasa'nın Tekrarı 5:16
Allahın RABBİN sana emrettiği gibi babana ve anana hürmet et; ta ki, ömrün uzun olsun, ve Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta sana iyilik olsun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:21
Salâhın ve inayetin ardınca giden adam Hayat, salâh, ve izzet bulur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:4
Alçak gönüllü olmanın ve RAB korkusunun sonu, Servet, izzet ve hayattır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:31
Fakiri sıkıştıran onu Yaratanı hor görür; Fakat yoksula acıyan onu izzetlendirir.

Mezmurlar 8:5-6
[5] Onu meleklerden biraz aşağı kıldın, İzzet ve hürmet tacını da ona giydirdin.[6] Ellerinin işleri üzerine ona saltanat verdin; Bütün şeyleri,

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:23
Adamın kibri kendini alçaltır; Fakat alçak gönüllü adam izzet bulur;

Malaki 1:6
Oğul babaya, ve kul efendisine hürmet eder; ismimi hor gören kâhinler, eğer ben baba isem, hani benim izzetim? eğer ben efendi isem, hani benden korku? orduların RABBİ size diyor. Ve siz: İsmini nasıl hor gördük? diyorsunuz.

1 Timoteos 5:3
Gerçekten dul olan dul kadınlara hürmet et.

1 Timoteos 6:1
BOYUNDURUK altında olan kulların hepsi kendi efendilerini tam hürmete lâyık saysınlar, ta ki, Allahın ismine ve talime küfrolunmasın.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey