English
A A A A A

İyi Karakter: [Minnettar]

Koloseliler 4:2
Şükran ile duada uyanık durarak ona devam edin;

2 Korintliler 2:14-15
[14] Fakat bizi Mesihte daima zafer mevkibinde götüren, ve her yerde kendi bilgisinin rayihasını vasıtamızla izhar eden Allaha şükür![15] Çünkü halâs olanlarda ve helâk olanlarda, Allaha Mesihin güzel kokusuyuz;

Yunus 2:9
Fakat ben sana şükran sesile kurban keseceğim; Adamış olduğumu ödiyeceğim. Kurtarış RABBİNDİR.

1 Selanikliler 5:18
her şeyde şükredin; çünkü Mesih İsada sizin için Allahın iradesi budur.

Koloseliler 3:15-17
[15] Mesihin selâmeti yüreklerinizde hakem olsun; buna da bir bedende davet edildiniz; ve şükrediciler olun.[16] Birbirinize mezmurlarla, ilâhilerle, ruhanî nağmelerle talim ve nasihat ederek, yüreklerinizde Allaha lûtufla terennüm ederek, Mesihin kelâmı sizde zenginlikle, bütün hikmetle dursun.[17] Ve sözde, yahut işte, her ne yaparsanız, hepsini Rab İsanın ismile ve onun vasıtası ile Baba Allaha şükrederek yapın.

1 Korintliler 15:57
fakat Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile bize zafer ihsan eden Allaha şükrolsun.

Mezmurlar 100:4
Kapılarına şükranla, Avlularına hamt ile girin; Ona şükredin, ismini takdis edin.

1 Tarihler 16:34
RABBE şükredin, çünkü o iyidir; Çünkü inayeti ebedîdir.

Romalılar 1:21
çünkü Allahı bildikleri halde, onu Allah olarak temcit etmediler, ve şükretmediler; fakat düşüncelerinde batıl oldular, ve onların anlayışsız yüreği karardı.

Filipililer 4:6
Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.

Mezmurlar 69:30
Allahın ismine ilâhi ile hamdedeyim, Ve şükranla onu tazim edeyim.

2 Korintliler 9:15
İfade olunmaz atiyesi için Allaha şükrolsun.

1 Selanikliler 5:16-18
[16] Daima sevinin;[17] durmadan dua edin;[18] her şeyde şükredin; çünkü Mesih İsada sizin için Allahın iradesi budur.

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Koloseliler 1:12
nurda mukaddeslerin mirasına hissedar olmak üzre bize kifayet veren Babaya şükrederek onun iradesinin bilgisile ve bütün hikmet ve ruhanî anlayışla dolasınız;

Yakup 1:17
Her iyi atiye ve her kâmil mevhibe, indinde değişiklik yahut döneklik gölgesi olmıyan nurlar Babasından, yukarıdan, iner.

Efesliler 5:4
ve lâyık olmıyan edepsizlik ve ahmakça söylenmek, yahut kaba şakalar olmasın; fakat daha ziyade şükredilsin.

Levililer 22:29
Ve RABBE şükran kurbanını kurban ettiğiniz zaman, kabul olunasınız diye kurban edeceksiniz.

Mezmurlar 103:2
Ey canım, RABBİ takdis et, Ve bütün iyiliklerini unutma;

Daniel 6:10
Ve Daniel yazının imza olunduğunu öğrenince evine gitti; ve odasının pencereleri Yeruşalime doğru açıktı; ve önceleri yaptığı gibi, günde üç defa diz çöktü, ve dua etti, ve Allahının önünde şükretti.

Mezmurlar 107:1
RABBE şükredin; çünkü iyidir; Çünkü inayeti ebedîdir.

Efesliler 5:20
her şey için daima Rabbimiz İsa Mesihin ismile Allaha ve Babaya şükrederek,

Mezmurlar 9:1
Musikacıbaşı için; Mutlabben üzre,Davudun Mezmurudur. BÜTÜN yüreğimle RABBE şükredeyim; Bütün hârikalarını anlatayım.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Koloseliler 3:2
Yeryüzünde olan şeyleri değil, yukarıda olan şeyleri düşünün.

Koloseliler 3:16
Birbirinize mezmurlarla, ilâhilerle, ruhanî nağmelerle talim ve nasihat ederek, yüreklerinizde Allaha lûtufla terennüm ederek, Mesihin kelâmı sizde zenginlikle, bütün hikmetle dursun.

Mezmurlar 107:8
RABBE inayeti için, Ve âdem oğullarına olan şaşılacak işleri için şükretsinler!

Mezmurlar 119:62
Âdil hükümlerin için sana şükretmeğe Gece yarılarında kalkarım.

Vahiy 11:17
Ey her şeye Kadir olan, Var olan ve var olmuş olan Rab Allah, Sana şükrediyoruz; Çünkü kendi büyük kudretini aldın, Ve saltanat sürdün.

Koloseliler 3:15-17
[15] Mesihin selâmeti yüreklerinizde hakem olsun; buna da bir bedende davet edildiniz; ve şükrediciler olun.[16] Birbirinize mezmurlarla, ilâhilerle, ruhanî nağmelerle talim ve nasihat ederek, yüreklerinizde Allaha lûtufla terennüm ederek, Mesihin kelâmı sizde zenginlikle, bütün hikmetle dursun.[17] Ve sözde, yahut işte, her ne yaparsanız, hepsini Rab İsanın ismile ve onun vasıtası ile Baba Allaha şükrederek yapın.

Mezmurlar 106:1
RABBE hamdedin. RABBE şükredin, çünkü o iyidir; Çünkü inayeti ebedîdir.

İbraniler 12:28
Bunun için sarsılmaz bir melekût alarak, inayetimiz olsun ki onunla Allaha makbul surette hürmet ve takva ile ibadet edelim;

Mezmurlar 107:1-2
[1] RABBE şükredin; çünkü iyidir; Çünkü inayeti ebedîdir.[2] RABBİN azat ettikleri böyle desinler, Onları hasmın elinden azat etti,

2 Samuel 22:49
Ve düşmanlarımın ortasından beni çıkarır; Evet, bana karşı ayaklananlar üzerinde beni yükseltirsin; Zorba adamdan beni azat eylersin.

1 Selanikliler 1:2
Dualarımızda sizi anarak, ve Allah ve Babamızın huzurunda iman işinizi,

1 Timoteos 2:1-2
[1] İMDİ her şeyden evel şuna teşvik ederim: Bütün dindarlık ve vekarla âsude ve sükûnetli bir ömür geçirmemiz için bütün insanlar,[2] kırallar ve yüksek mevkide olanların hepsi hakkında niyazlar, dualar, şefaatler, şükürler edilsin.

Yuhanna 11:41
Bundan sonra taşı kaldırdılar. İsa da gözlerini yukarıya kaldırıp dedi: Ey Baba, beni işittiğin için sana şükrederim.

Mezmurlar 118:1-18
[1] RABBE şükredin, çünkü iyidir; Çünkü inayeti ebedîdir.[2] İsrail desin: Onun inayeti ebedîdir.[3] Harun evi desin: Onun inayeti ebedîdir.[4] RABDEN korkanlar desin: Onun inayeti ebedîdir.[5] Darlıktan RABBİ çağırdım; RAB bana cevap verdi, ve beni genişliğe çıkardı.[6] RAB benimledir, ve ben korkmam; İnsan bana ne yapabilir?[7] RAB benimledir, yardımcılarım arasında; Benden nefret edenlerde dilediğimi göreceğim.[8] RABBE sığınmak, İnsana güvenmekten iyidir.[9] RABBE sığınmak, Emîrlere güvenmekten iyidir.[10] Bütün milletler beni kuşattılar; RABBİN ismile onları kıracağım.[11] Beni kuşattılar; evet, beni kuşattılar; RABBİN ismile onları kıracağım.[12] Arılar gibi beni kuşattılar; çalı ateşi gibi söndüler; RABBİN ismile onları kıracağım.[13] Düşeyim diye beni şiddetle dürttün; Fakat RAB bana yardım eyledi.[14] RAB kuvvetim ve mezmurumdur; O bana kurtuluş da oldu.[15] Meserret ve kurtuluş sesi salihlerin çadırlarındadır; RABBİN sağ eli yiğitlikler eder.[16] RABBİN sağ eli yükselmiştir; RABBİN sağ eli yiğitlikler eder.[17] Ölmiyeyim de yaşıyayım, Ve RABBİN işlerini ilân edeyim.[18] RAB beni şiddetle tedip etti; Fakat beni ölüme vermedi.

Mezmurlar 20:4
Sana yüreğine göre versin, Ve bütün öğütlerini yerine getirsin.

Mezmurlar 30:12
Ta ki, ruhum sana terennüm etsin de susmasın. Ya RAB Allahım, sana ebediyen şükredeceğim.

Mezmurlar 95:2
Önüne şükranla gidelim; Ona mezmurlarla sevinçle nida edelim.

2 Korintliler 9:11
bizim vasıtamızla Allaha şükür hasıl eden her cömertlik için her şeyde zenginlenirsiniz.

2 Korintliler 2:14
Fakat bizi Mesihte daima zafer mevkibinde götüren, ve her yerde kendi bilgisinin rayihasını vasıtamızla izhar eden Allaha şükür!

Filipililer 4:19
Ve Allahım her ihtiyacınızı kendi zenginliğine göre izzetle Mesih İsada dolduracaktır.

Romalılar 11:36
Çünkü bütün şeyler ondan, ve onun vasıtası ile, ve onun içindir. İzzet ebediyen ona olsun. Amin.

Mezmurlar 105:1
RABBE şükredin, ismini çağırın; Kavmlar arasında onun işlerini bildirin.

Elçilerin İşleri 16:40
Zindandan çıkınca Lidyanın evine girdiler; ve kardeşleri görüp onları teselli ettiler ve gittiler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey